דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'__), התשע"ה-2015

תזכיר חוק אשר פורסם ביום 14/06/2015 - הצעה למספר שינויים בתחום החיסכון הפנסיוני

 
 
 

א. שם החוק המוצע

חוק לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל) (תיקון מס' __), התשע"ה-2015.

ב. עיקרי החוק המוצע והצורך בו

כללי

1. במסגרת יישום מדיניות הממשלה לקידום חיסכון ארוך טווח על פני אפיקי חיסכון אחרים, לשם הבטחת רווחתם של היחידים בעת זקנה, חוקק בשנת 2008 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 3), אשר תיקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן בהתאמה – תיקון מס' 3 ו- חוק קופות גמל). בתיקון מס' 3 בוטלה האפשרות לחיסכון בקופות הגמל לתגמולים למטרת קבלת סכום הוני, אפיק חיסכון אשר הקנה לחוסכים בו זכאות להטבות מס. קופת הגמל לתגמולים הוחלפה במסגרת תיקון מס' 3 ב- "קופת גמל לא משלמת לקצבה". עוד נקבע בתיקון מס' 3 כי על מנת לבצע משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה יש להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה ולאחר מכן לבצע משיכה.

המונח "קופת גמל לא משלמת לקצבה" אינו מובן לחוסכים ומביא להבנה שגויה כאילו הקופה לא נועדה לחיסכון פנסיוני קצבתי. בנוסף, הוראות החוק שאסרו משיכה במישרין מקופה לא משלמת יצרו סרבול עבור החוסכים שגם כך מתקשים להתמודד עם ניהול החיסכון הפנסיוני. לאור האמור, מוצע לבטל את המינוח "קופת גמל לא משלמת לקצבה" ולשנות את שם קופת הגמל לתגמולים לגבי כספים שהופקדו לאחר שנת 2008 ל"קופת גמל לחסכון". כמו כן, מוצע לאפשר לחוסכים לבצע משיכה במישרין גם מקופת גמל לחסכון.

2. שוק הקצבאות בישראל צעיר וחד גוני, ומוצר הקצבה היחיד המוצע הוא הקצבה הקלאסית, שבו למעשה רוכש החוסך באמצעות היתרה הצבורה שברשותו, קצבה לשארית חייו, וזאת בשונה מהאפשרויות הקיימות במדינות מפותחות רבות בעולם. כחלק ממדיניות הממשלה לפתח ולקדם אפיקי חיסכון לקצבה ועל מנת לאפשר לחוסכים בקופות גמל לבצע משיכה קצבתית מקופת גמל לחסכון, מוצע לאפשר תשלום קצבה מקופת גמל לחסכון באמצעות שילוב של משיכה תקופתית (אנונה) ורכישת ביטוח אריכות ימים ממבטח חיצוני. פיתוח של מגוון מוצרי משיכה ירחיב את ההיצע לצרכנים ויאפשר התאמה טובה יותר של המוצרים לצרכיהם ובכך יגדיל את התועלת הכלכלית של מקבלי הקצבה. לדוגמה, מוצר משיכה כאמור, יאפשר לחוסך לעבור בין גופים שונים, גם לאחר המועד שבו התחיל לקבל קצבה (כיום הדבר אינו מתאפשר בקצבה המשתלמת מחברות ביטוח ומקרנות פנסיה), וכך יכולת ההתמקחות של החוסך תמשך גם לאחר מועד קבלת הקצבה הראשונה. נוסף על כך, שכלול של שוק קצבאות יאפשר לגופים המנהלים קופות גמל לחסכון לשווק מוצרי קצבה או להציע מוצרים תחליפיים להם ובכך יתרום להגדלת מספר הגופים המנהלים ולהגדלת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני.

3. בקרנות הפנסיה החדשות יש כ- 1.7 מיליון חשבונות לא פעילים. קרנות אלו קיימות רק שני עשורים ואף על פי כן שיעור החשבונות הלא פעילים בהם הוא קרוב ל- 50%. ריבוי החשבונות הלא פעילים נובע מכך שלעיתים קרובות, בעת מעבר בין עבודות, העובד אינו ממשיך את חברותו בקרן הפנסיה אלא מצטרף לקרן פנסיה אחרת שבחר המעסיק. סך הכספים המנוהלים בחשבונות אלה עומד על כ-25 מיליארד ש"ח. תופעה זו צפויה להימשך ואף להחריף בשנים הקרובות לאור המעברים התכופים של עובדים בין מקומות עבודה, מציאות המאפיינת את שוק העבודה המודרני.

ריבוי חשבונות לא פעילים עלול לפגוע בחיסכון הפנסיוני של העובד ממספר סיבות:

א. החוסך לא שומר על רצף ביטוחי וכתוצאה מכך עלולה להיווצר פגיעה בהיקף הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו וכן לגרום לייקור עלויות הביטוח;

ב. במרבית המקרים משלם החוסך דמי ניהול בשיעור מרבי בחשבון הלא פעיל, בעוד שאם היה מאחד את חשבונותיו היה יכול לשלם דמי ניהול בשיעור נמוך יותר לו הוא זכאי בחשבון הפעיל;

ג. ריבוי החשבונות מצמצם את השליטה של החוסך בחיסכון, ומגדיל את ההסתברות ל"כספים אבודים";

ד. ריבוי החשבונות מסרבל את המערכת הפנסיונית ומייקר את עלויות הניהול.

לפיכך מוצע לקבוע כי בעת הצטרפות לקרן פנסיה חדשה יועברו כספי החיסכון העומדים לרשות חוסך בחשבונות לא פעילים בקרנות פנסיה חדשות אחרות לקרן הפנסיה אליה הוא מבקש להצטרף. בנוסף, ועל מנת להתמודד עם המלאי הקיים של הכספים המנוהלים כיום בחשבונות לא פעילים, מוצע לקבוע מנגנון לאיחוד כספים כאמור.

סעיף 1(1), 1(3), 1(4), 1(7), 1(9),סעיף 2, סעיף 3 וסעיף 8

מוצע לבטל את ההגדרות "קופת גמל משלמת לקצבה" ו- "קופת גמל לא משלמת לקצבה", להגדיר את המינוחים "קופת גמל לחסכון", ו"קרן פנסיה" ולתקן את ההגדרה "קופת גמל לקצבה". עוד מוצע להעביר את ההגדרות "קרן חדשה מקיפה", "קרן חדשה כללית" ו"איגרת חוב מסוג ערד", מסעיף 2 לחוק לסעיף ההגדרות הכללי. כמו כן, מוצע לבצע התאמות של סעיפי החוק שבהם מופיעות הגדרות שנוספו או ששונו וכן לקבוע כי כספים שהופקדו לקופת גמל לא משלמת לקצבה לפני תחילתו של תיקון זה יראו אותם ככספים שהופקדו לקופת גמל לחיסכון.

סעיף 1(2)

עמית-מעביד מוגדר כעמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו. מוצע להוסיף להגדרה זו עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בשל מחויבות לתשלום פנסיה לחבריו, וזאת במטרה לאפשר הסדרים פנסיוניים ייחודיים לקיבוצים או מושבים שיתופיים דרך קופת גמל מרכזית, בדומה להסדרי פנסיה תקציבית קיימים המנוהלים בקופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

סעיף 1(5)

מוצע להבהיר כי קופת גמל מרכזית לקצבה אינה קופת ביטוח, כפי שמיושם בפועל כיום.

סעיף 1(6)

מוצע לתקן את ההגדרה "קופת גמל ענפית" ולהבהיר כי קופת גמל ענפית אינה יכולה להיות קרן פנסיה.

סעיף 1(8)

מוצע להוסיף להגדרת "קצבה" גם תשלומים המשולמים מקופת גמל וממבטח לפי תוכנית ביטוח שנרכשה עבור עמית או עובד של עמית מעביד בהתאם להוראות לפי סעיף 16(ד)(6), וזאת במטרה לראות כ"קצבה" גם תשלומים מקופת גמל לחסכון בצורה של אנונה חודשית יחד עם רכישת ביטוח לאריכות ימים ממבטח חיצוני בהתאם לפוליסה שנרכשה לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), תשע"ג-2013, שהותקנו מכוח סעיף 16(ד)(6) לחוק קופות גמל, ובלבד שהתשלומים מהמבטח משולמים לכל ימי חייו של עמית או עובד כאמור.

סעיף 4

מוצע לקבוע סמכות לממונה על שוק ההון לקבוע הוראות בדבר זכויות וחובות החוסכים בתקנון קופות הגמל וניסוחן זאת במטרה להגביר את השקיפות ויכולת ההשוואה של החוסכים בין תקנוני קופות הגמל. אחידות ופשטות בתקנונים תשפר את ההבנה של החוסכים ובכך תביא גם להגברת התודעה ויכולת המיקוח של ציבור החוסכים ולהגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני וכן על מנת להקנות לממונה סמכות ליתן הוראות כאמור שמקומן המתאים הוא בתקנוני קופות הגמל.

סעיף 5

חלק מהסכמי העבודה מגדירים כיום שיעורי הפקדה שונים לקופות גמל מסוגים שונים (כגון: קרן חדשה מקיפה וקופת ביטוח) המיועדות לאותה מטרה ובכך למעשה מונעים מהעובד את חופש הבחירה. נוסף על כך, שיעור הפקדות מעסיק שונה בין קופות הגמל המיועדות לאותה מטרה מעלה חשש לניגוד עניינים והעדר אדישות מצד המעסיק לגבי בחירת קופת הגמל על-ידי העובד. חופש הבחירה של העובדים בחיסכון הפנסיוני מהווה נדבך מרכזי בפיתוח שוק חיסכון פנסיוני משוכלל ותחרותי לטובת החוסכים והמשק. בהתאם לכך מוצע לקבוע כי מעסיק לא יוכל להתנות את שיעור ההפקדות משכר העובד שהמעסיק נדרש להפקיד לקופת גמל למרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור משכר העובד שמשולם לרכישת אובדן כושר עבודה מכספי המעסיק, ולמרכיב התשלומים עבור פיצויים, בהפקדה לקופה מסוימת, בסוג מסוים של קופה או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות. כמו כן מוצע לקבוע כי אם נקבעה בדין או בהסכם התניה על שיעור ההפקדות לקופת הגמל בניגוד להוראות כאמור, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדות הגבוה מבין השיעורים שנקבעו, עד לתיקון הדין או ההסכם. על מנת לאפשר למעסיקים זמן הערכות, מוצע בסעיף 13 לחוק כי תחילתן של הוראות סעיף זה תהיה שישה חודשים מיום פרסומו של החוק.

סעיף 6(1), 6(2)(א) ו-6(3)

מוצע להתאים את סעיף 23 שעניינו משיכה והעברה של כספים מקופת גמל למתן אפשרות המשיכה במישרין מקופת גמל לחסכון וכן להתאים את המונחים שבו לשינויים בהגדרות. בנוסף, מוצע לתקן את הסעיף כך שיכלול הוראות משיכה שהותקנו במסגרת תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

סעיף 6(2)(ב)

ביום 5 בינואר 2014 פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוראת שעה), התשע"ד-2014 אשר הסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות למשיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה ומקופת גמל לתגמולים באופן חד-פעמי. תוקפה של הוראת השעה נקבע עד ליום 31 במרס 2015 ואולם בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת, הוארך תוקפה של הוראת השעה עד ליום י"ג תמוז התשע"ה (30 ביוני 2015). בהתאם לסמכותו לפי החוק האמור, התקין שר האוצר את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2013, אשר פורסמו ביום 24 במרץ 2014, ולפיהן רשאי עמית למשוך כספים בסכום שלא יעלה על 7,000 ש"ח מקופות גמל כאמור שאינן קופות ביטוח, בהתקיים תנאים שונים אשר נקבעו בתקנות. בכדי לאפשר לחוסכים שטרם מימשו את זכותם בהתאם להוראות השעה האמורה ולייעל את פעילותן של החברות המנהלות מוצע לתקן את החוק כך שהוראת השעה תהפוך להוראה קבועה ובלבד שסכום המשיכה לא יעלה על 7,000 ש"ח.

סעיף 6(4)

מוצע לתקן את הוראות סעיף 23(ב2) כך שהסדר דיני המס אשר חל כיום לפי הוראות הסעיף האמור לגבי כספי מוטבים בקופות גמל מסוימות, יחול גם לגבי כספי פיצויים שנוכה מהם מס וכספי מוטבים, בכל קופות הגמל.

סעיף 6(5)

מוצע לתקן את מועד עדכון הסכומים אליהם מתייחס הסעיף כך שמועד העדכון יהיה 1 בינואר של כל שנה במקום 1 במרס וכן לקבוע מועד עדכון לעניין הסכום הקבוע בסעיף 6(2)(ב) המוצע.

סעיף 7

בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להורות לחברה מנהלת של קרן פנסיה להעביר אליו פרטי עמית של עמיתים פעילים ועמיתים לא פעילים וכן להעביר לחברה מנהלת פרטי עמית שהוא עמית פעיל בקרן שבניהולה ועמית לא פעיל בקרנות פנסיה אחרות וזאת לצורך העברת הכספים מקרן פנסיה שבה העמית הוא עמית לא פעיל לקרן פנסיה בה העמית עמית פעיל. מטרת ההעברה המוצעת היא, כמפורט בחלק הכללי לעיל, היא שמירה על רצף ביטוחי, חיסכון בדמי הניהול ושיפור שליטת העמית על כספי החיסכון שלו.

עוד מוצע לקבוע כי חברה מנהלת שקיבלה פרטי עמית כאמור, תודיע לו על העברת הכספים ועל זכותו להודיע שלא להעבירם. מוצע לקבוע כי אם לא הודיע העמית לחברה המנהלת תוך 60 ימים כי הוא מעוניין שלא להעביר את הכספים, יראו אותו כמי שביקש להעביר את הכספים מהקרן שבה הוא עמית לא פעיל.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי בעת הצטרפות של עמית לקרן פנסיה חדשה תודיע לו החברה המנהלת על העברת כספים מקרן פנסיה חדשה אחרת שבה הוא עמית לא מפקיד ועל זכותו להודיע לה שלא להעביר כספים כאמור. מטרת ההעברה האמורה היא על מנת להשיג את כל היתרונות המפורטים בסעיף קטן (א) לעיל. עוד מוצע לקבוע כי אם לא הודיע העמית כי הוא מבקש שלא להעביר כספים מקרן פנסיה שבה הוא עמית לא מפקיד יראו אותו כמי שביקש להעביר את הכספים כאמור.

בסעיף קטן (ג) מוצע להחריג מהוראות הסעיף עמית שמלאו לו 60 שנה ביום 31 בדצמבר 2007 ושצבר כספים בקרן פנסיה עד המועד האמור וזאת כדי למנוע פגיעה באותו עמית כתוצאה מהעברת הכספים לקרן פנסיה אחרת. פגיעה כאמור יכולה להיגרם בשל העובדה שבשל כספים שצבר עמית כאמור עד המועד האמור זכאי העמית בקרן הפנסיה בה נצברו הכספים למקדם המרה נמוך, אשר עשוי לזכותו בקצבה גבוהה יותר, ונוכח העובדה שזכות זו אינה ניתנת להעברה לקרן פנסיה אחרת.

סעיף 9

מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי בהתאם לסעיף 43 לחוק קופות גמל על חברה מנהלת שהפרה את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2013, שהותקנו מכוח סעיף 16(ד)(6) לחוק קופות גמל. כמו כן, מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי בהתאם לסעיף 43 לחוק קופות גמל על חברה מנהלת שהפרה תקנות שיקבע השר לפי סעיף 21 לחוק קופות גמל לעניין חלוקה וניהול חשבון קופת גמל למרכיבים.

סעיף 10

מוצע לתקן בתיקון עקיף את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן – חוק הייעוץ) הוראות חוק זה לתיקונים בחוק העיקרי, לבטל את ההגדרות "קופת גמל משלמת לקצבה" ו- "קופת גמל לא משלמת לקצבה", ולהגדיר במקום "קופת גמל לא משלמת לקצבה" את המינוח "קופת גמל לחסכון".

נוסף על כך מוצע לעדכן את פסקה 8 להגדרת "סוג מוצר פנסיוני" כך שתכלול את כל סוגי הביטוחים הכלולים בקופות הגמל או הנמכרים אגב קופות הגמל ונקבעו בסעיף 16(ד)(6) לחוק העיקרי.

סעיף 11

מוצע לתקן את סעיף 13 לחוק הייעוץ, ולהבהיר כי ביצוע עסקה במוצר פנסיוני על ידי בעל רישיון, תהא מחויבת בביצוע שיווק או יעוץ פנסיוני ויחולו לגביה חובות בעל רישיון הקבועות בחוק הייעוץ. יובהר בהקשר זה כי יחיד שיבחר שלא להתקשר עם בעל רישיון, ולבצע עסקאות באופן ישיר עם הגוף המוסדי, לא יהיה מחויב לעבור הליך שיווק פנסיוני.

סעיף 12

מוצע לבצע תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961, על מנת להתאים להגדרות שמוצע להוסיף או לשנות בחוק קופות גמל.

ג. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

יתוקנו סעיפים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 ובפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961.

ד. השפעת החוק על תקציב המדינה

להצעת החוק אין עלות תקציבית מהותית. כמו כן הצעת החוק כוללת הסמכה להארכת הוראת השעה בדבר משיכת כספים מקופת גמל לחיסכון באופן חד-פעמי בסכומים שאינם עולים על 7,000 ש"ח ללא חיוב במס.

ה. השפעת החוק המוצע על התקן המנהלי

אין.

ו. נוסח החוק המוצע:

תיקון סעיף 1

1.

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 -

     

(1) לפני ההגדרה "אישור קופת גמל" יבוא:

     

""איגרת חוב מסוג ערד" – איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לפי תקנות מלווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995";

     

(2) בהגדרה "עמית מעביד" בסופה יבוא "או עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד חבריו";

     

(3) אחרי ההגדרה "קופת גמל לחופשה" יבוא:

     

""קופת גמל לחסכון" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה;";

     

(4) ההגדרות "קופת גמל משלמת לקצבה" ו- "קופת גמל לא משלמת לקצבה" – בטלות;

     

(5) בהגדרה "קופת גמל מרכזית לקצבה" במקום "של העמית-מעביד" יבוא "של העמית-מעביד, שאינה קופת ביטוח";

     

(6) בהגדרה "קופת גמל ענפית" במקום הרישה עד המילים "כל אלה" יבוא "קופת גמל, שאינה קרן פנסיה, שמתקיימים בה כל אלה";

     

(7) בהגדרה "קופת גמל לקצבה" בסופה יבוא "וכן קופת גמל לחסכון";

     

(8) בהגדרה "קצבה" -

       

(א) האמור בה יסומן "(1)" ולפני פסקה (1) יבוא "אחד מאלה";

       

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

         

"(2) תשלומים המשולמים מקופת גמל, לפי תקנונה, וממבטח, לפי פוליסת ביטוח שנרכשה בהתאם להוראות לפי סעיף 16(ד)(6), בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים כהגדרתם בפסקה (1), עבור עמית-עצמאי, עמית-שכיר או עובד של עמית מעביד, ובלבד שהתשלומים מהמבטח משולמים לכל ימי חייו של עמית או עובד כאמור";

     

(9) אחרי ההגדרה "קרן ותיקה" יבוא:

     

""קרן חדשה כללית" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושלא נקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

     

"קרן חדשה מקיפה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

     

"קרן פנסיה" – קרן ותיקה, קרן חדשה כללית וקרן חדשה מקיפה".

תיקון סעיף 2

2.

בסעיף 2 לחוק העיקרי -

     

(1) בסעיף קטן (ג)(4), במקום "קופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "קופת גמל לחסכון";

     

(2) סעיף קטן (ו) – יימחק.

תיקון סעיף 7

3.

בסעיף 7 לחוק העיקרי -

     

(1) בכותרת, במקום "קופת גמל משלמת לקצבה" יבוא "קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה";

     

(2) במקום "קופת גמל משלמת לקצבה" יבוא "קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה".

תיקון סעיף 16

4.

בסעיף 16 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

     

"(ג1) הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר זכויות וחובות של עמיתים בקופת גמל אשר ייקבעו בתקנון קופת גמל וניסוחן; הוראות לפי סעיף קטן זה יכול שיינתנו לגבי כלל קופות הגמל, לגבי קופות גמל מסוג מסוים או למטרה מסוימת או לגבי קופת גמל מסוימת".

תיקון סעיף 20

5.

בסעיף 20 לחוק העיקרי -

     

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו" יבוא "ואת שיעור ההפקדה בעדו" ובמקום "שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות" יבוא "שיופקדו בקופה מסוימת, בסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות";

 
     

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 
       

"(א1) נקבעה בדין או בהסכם התניה על שיעור ההפקדות לקופת הגמל בניגוד להוראות סעיף קטן (א), יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדות הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם".

 
     

(3) בסעיף קטן (ד), אחרי ההגדרה "מסלול ברירת המחדל לפיצויים" יבוא:

       

""שיעור ההפקדה" – כל אחד מאלה:

         

(1) שיעור מרכיב תשלומי המעסיק לקופת גמל משכרו של העובד, לרבות שיעור תשלומי המעסיק משכרו של העובד לרכישת ביטוח מועדף כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה, ולמעט תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים;

         

(2) שיעור תשלומי המעסיק משכרו של העובד למרכיב הפיצויים.".

תיקון סעיף 23

6.

בסעיף 23 לחוק העיקרי -

     

(1) בסעיף קטן (א) -

       

(א) בפסקה (1) -

         

(1) בפסקת משנה (א) -

           

(1) המילים "שאינה קרן ותיקה" – יימחקו;

           

(2) במקום "מקופת גמל משלמת לקצבה" יבוא "מקופת גמל לקצבה";

           

(3) בפסקת משנה (א)(1), אחרי "לגבי עמית" יבוא "בקופת גמל שאינה קרן ותיקה";

           

(4) בפסקת משנה (א)(2), אחרי "של עמית-מעביד" יבוא "ולגבי עמית בקרן ותיקה".

         

(2) במקום פסקת משנה (א1) יבוא:

           

"(א1) משיכת כספים בידי עמית, מקופת גמל לקצבה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תעשה רק -

             

(1) ממרכיב הפיצויים;

             

(2) מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב);

             

(3) במשיכה בידי עמית, מקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, שמתקיימים בו כל אלה:

               

(א) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

               

(ב) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים ובקופת גמל לקצבה אחרת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;

               

(ג) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות גמל לקצבה אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי.

             

(4) לעניין עמית שכיר - מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), ובלבד שהגיע לגיל 60 או אם פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו;

             

(5) לעניין עמית עצמאי -

               

(א) בקרן פנסיה - מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);

               

(ב) בקופת ביטוח - מתוך סכומים שהופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) לפוליסה שהוצאה לפי קופת ביטוח לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);

             

(6) בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1) או (1א).

         

(3) פסקת משנה (ב) – בטלה;

       

(ב) בפסקה (2א) במקום "ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה" ובמקום "לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה ";

       

(ג) בפסקה (2ב) במקום "מקופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה" ובמקום "בקופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה";

     

(2) בסעיף קטן (ב) -

       

(א) בפסקה (1) במקום "מקופת גמל משלמת לקצבה" יבוא "מקופת גמל לקצבה";

       

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

         

"(1א) רשאים עמיתים, על אף הוראות פסקה (1), למשוך כספים מקופת גמל לחסכון באופן חד-פעמי בסכום של עד 7,000 שקלים חדשים."

     

(3) סעיף קטן (ב1) – יימחק;

     

(4) במקום האמור בסעיף קטן (ב2) יבוא:

       

"(ב2) לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים המגיעים למוטב מקופת גמל שלא נמשכו בידי המוטב או כספים ממרכיב הפיצויים שנוכה מהם מס כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ולא נמשכו בידי העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ו- (2ב), בתום שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית או ניכוי המס כאמור, לפי העניין".

     

(5) האמור בסעיף קטן (ו), יסומן (1) ובו במקום "יעודכנו מדי שנה, ב- 1 במרס" יבוא "יעודכנו מדי שנה, ב- 1 בינואר" ואחריו יבוא:

       

"(2) הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1א) יעודכן מדי שנה, ב- 1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב- 1 בינואר 2016".

הוספת סעיף 23א

7.

אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:

   

"איחוד חשבונות

23א.

(א)(1) הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת של קרן פנסיה (בסעיף זה – חברה מנהלת) להעביר אליו את פרטי העמית של עמיתים פעילים ועמיתים לא פעילים בקרנות הפנסיה שבניהולה, או חלקם, במתכונת ובמועדים עליהם יורה הממונה.

           

(2) קיבל הממונה נתונים כאמור בפסקה (1), יעביר הממונה לחברה מנהלת פרטי עמית של עמיתים פעילים בקרנות פנסיה שבניהולה שהם עמיתים לא פעילים בקרן פנסיה שבניהולה של חברה מנהלת אחרת (בסעיף זה – עמיתים מועברים) ואת שמות קרנות הפנסיה שבהן אותם עמיתים הם עמיתים לא פעילים, והכל במתכונת ובמועדים עליהם יורה הממונה.

           

(3) קיבלה חברה מנהלת נתונים כאמור בפסקה (2) תשלח החברה המנהלת הודעה לעמיתים המועברים בקרנות הפנסיה שבניהולה, באופן, במועד ובנוסח שיורה הממונה, אשר תכלול עדכון בדבר העברת הכספים כאמור בפסקה (4) ובדבר זכותם להודיע שלא להעבירם כאמור באותה פסקה.

           

(4) לא הודיע עמית מועבר לחברה המנהלת שבה הוא עמית פעיל בתוך 60 ימים מיום שנשלחה אליו ההודעה כאמור בפסקה (3) (בסעיף קטן זה – תקופת הבחירה), כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הפנסיה שבניהולה את הכספים המופקדים לזכותו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים האמורים לחשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית פעיל בהתאם להוראות לפי סעיף 23, בתום תקופת הבחירה; לעניין זה, "חשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית פעיל" – לעניין עמית שהוא עמית פעיל בקרן חדשה מקיפה שבניהול חברה מנהלת ועמית לא פעיל בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, ולעניין הכספים המופקדים לזכותו של אותו עמית בקרן החדשה הכללית כאמור – חשבונו של העמית בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת שמנהלת את הקרן החדשה המקיפה שבה אותו עמית הוא עמית פעיל (בפסקה זו – החברה המנהלת המקבלת), ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת המקבלת – חשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת המקבלת.

           

(ב)(1) הצטרף עמית לקרן פנסיה (להלן – הקרן הקולטת), תשלח החברה המנהלת של קרן הפנסיה הודעה לעמית באופן, במועד ובנוסח שיורה הממונה, אשר תכלול עדכון בדבר העברת הכספים כאמור בפסקה (2) ובדבר זכותו להודיע לה שלא להעבירם כאמור באותה פסקה.

           

(2) לא הודיע העמית האמור בפסקה (1) לחברה המנהלת של הקרן הקולטת בתוך 60 ימים מיום שנשלחה אליו ההודעה כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה – תקופת הבחירה) כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הפנסיה שבניהולה את הכספים שנצברו לזכותו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים אשר מופקדים לזכותו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד לחשבונו בקרן הקולטת, בהתאם להוראות לפי סעיף 23, בתום תקופת הבחירה. לעניין זה, "חשבונו בקרן הקולטת" – לעניין עמית שהצטרף לקרן חדשה מקיפה שבניהול חברה מנהלת שהוא עמית לא מפקיד בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, ולעניין הכספים המופקדים לזכותו של אותו עמית בקרן החדשה הכללית כאמור – חשבונו של העמית בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן החדשה המקיפה אליה הצטרף העמית, ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת כאמור – חשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי אותה חברה מנהלת.

           

(3) הודיע עמית לחברה המנהלת של קרן הפנסיה בטופס ההצטרפות כי הוא מבקש שלא להעביר כספים שהופקדו לזכותו בחשבונות שבהן הוא עמית לא מפקיד לקרן הפנסיה שבניהולה, במתכונת עליה יורה הממונה, לא יועברו הכספים שנצברו לזכותו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד כאמור בפסקה (2).

           

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב) לא יחולו לגבי כספים אשר מופקדים לזכותו של עמית מועבר או עמית כאמור בסעיף קטן (ב), לפי העניין, אשר מלאו להם לפחות 60 שנה ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) והחשבון שבהם מופקדים אותם כספים נפתח עד ליום האמור, וכן לגבי כספים נוספים אשר מופקדים בחשבון כאמור.

           

(ד) בסעיף זה -

           

"כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות" – זכאות לקבלת קצבה מקרן הפנסיה בשל פטירת עמית;

           

"כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות" – זכאות לקבלת קצבת נכות לפי תקנון קרן הפנסיה;

           

"עמית לא מפקיד" - עמית בקרן שאינו עמית מפקיד;

           

"עמית לא פעיל" - עמית בקרן שאינו עמית פעיל;

           

"עמית מפקיד" - עמית בקרן פנסיה שהופקדו בשלו תשלומים לקרן הפנסיה לפחות בשל אחד משני החודשים שקדמו להצטרפות העמית לקרן הקולטת וכן עמית בקרן הפנסיה שמשולמת לו קצבה או קצבת נכות מהקרן ולמעט עמית אשר מפקיד בקרן הפנסיה סכום עלות כיסוי ביטוחי לצורך המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה ולא מופקדים בשלו סכומים אחרים לקרן.

           

"עמית פעיל" – מי שבהתאם לתקנון קרן הפנסיה יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות או מי שהופקדו בשלו כספים לפחות בשל אחד משני החודשים שקדמו לחודש העברת פרטי העמית לממונה לפי פסקה (1);

           

"פרטי העמית" – כל אלה:

             

(1) מספר תעודת הזהות של העמית, ולעניין עמית שאין לו מספר תעודת זהות – מספר הדרכון שלו;

             

(2) מספר החשבון של העמית ותאריך פתיחת החשבון;

             

(3) תאריך הלידה של העמית;

             

(4) בחשבון של עמית לא פעיל – תאריך שינוי מעמד החשבון מחשבון של עמית פעיל לחשבון של עמית לא פעיל;

           

"קצבת נכות" - תשלומים המשולמים לעמית מקרן הפנסיה מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי תקנון קרן הפנסיה, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית בקרן הפנסיה;

           

"קרן פנסיה" – למעט קרן ותיקה.

תיקון סעיף 27

8.

בסעיף 27(ג) לחוק העיקרי, במקום "ולקופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "ולקופת גמל לחסכון".

תיקון התוספת הראשונה

9.

בתוספת השניה לחוק העיקרי, אחרי פסקה (20) יבוא:

     

"(21) לא פעל בהתאם להוראות השר לפי סעיף 16(ד)(6) לעניין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל וכן לא פעל בהתאם לתנאים שקבע השר לפי הסעיף האמור לגבי ביטוחים כאמור.

     

(22) לא פעל בהתאם להוראות השר לפי סעיף 21 לעניין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים ולעניין ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים, לרבות הוראות לעניין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם."

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)

10.

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשסה"-2005 [2]-

     

(1) בסעיף 1 -

       

(א) במקום ההגדרה "קופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "קופת גמל לחסכון";

       

(ב) בהגדרה "סוג מוצר פנסיוני" -

         

(1) בפסקה (1), במקום "קופת גמל משלמת לקצבה" יבוא "קופת גמל לקצבה";

         

(2) בפסקה (1א), במקום "קופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "קופת גמל לחסכון ";

         

(3) בפסקה (4א), במקום "קופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "קופת גמל לחסכון";

         

(4) בפסקה (8), במקום הרישה עד המילים "המפקח על הביטוח" יבוא "סוגי ביטוחים שבהם מבוטחים עמיתים בקופת גמל לפי סעיף 16(ד)(6) לחוק הפיקוח על קופות גמל, לפי תכנית ביטוח שהתיר המפקח על הביטוח, והכלולה בקופת גמל המנויה בפסקאות (1) עד (7), או הנמכרת אגב אחת מאלה".

     

(2) בסעיף 13 ברישה, אחרי המילים "ביצוע עסקה" יבוא "על ידי בעל רישיון".

תיקון פקודת מס הכנסה

11.

בפקודת מס הכנסה [3] בסעיף 1, במקום ההגדרה "קופת גמל לא משלמת לקצבה" יבוא "קופת גמל לחסכון";

הוראת מעבר

12.

לעניין כל דין, יראו כספים אשר הופקדו בקופת גמל לא משלמת לקצבה בהתאם להוראות לפי החוק העיקרי כנוסחו לפני תחילתו של חוק זה, ככספים אשר הופקדו בקופת גמל לחסכון.

 

תחילה

13.

תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 5 שבו, מיום פרסומו, ותחילתו של סעיף 5 שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

 
                           


[1] ס"ח התשס"ח, עמ' 889; ס"ח התשע"ה, עמ' 63.

[2] ס"ח התשס"ח, עמ' 918; ס"ח התשע"א, עמ' 1139.

[3] נוסח חדש התשכ"א, מס' 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 735. 
 
 
 
 
 
 
רפורמת כחלון בשוק הפנסיוני – חלופות לביצוע - מצגת - הוועידה לחיזוק הידע המקצועי המסלול האקדמי המכללה למינהל 01/07/2015 באדיבות עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
 

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.