דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רפורמת כחלון בשוק הפנסיוני - ניתוח טכני תמציתי של עיקר הוראות התיקון לחוק

קו הפרדה אדום

התייחסות לתזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'__), התשע"ה-2015

 

 

1. ביטול הגדרות: "קופת גמל משלמת לקצבה" ו- "קופת גמל לא משלמת לקצבה".

2. ניסוח הגדרות חדשות: "קופת גמל לחסכון", ו"קרן פנסיה".

3. תיקון הגדרות קיימות: "קופת גמל לקצבה".

4. העברת הגדרות בין סעיפי חוק: להעביר את ההגדרות "קרן חדשה מקיפה", "קרן חדשה כללית" ו"איגרת חוב מסוג ערד", מסעיף 2 לחוק לסעיף ההגדרות הכללי.

5. ביצוע התאמות של סעיפי חוק: לבצע התאמות של סעיפי החוק שבהם מופיעות הגדרות שנוספו או ששונו וכן לקבוע כי כספים שהופקדו ל"קופת גמל לא משלמת לקצבה" לפני תחילתו של תיקון זה יראו אותם ככספים שהופקדו ל"קופת גמל לחיסכון".

6. הרחבת ההגדרה "עמית מעביד: "עמית-מעביד" מוגדר כעמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו. מוצע להוסיף להגדרה זו עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בשל מחויבות לתשלום פנסיה לחבריו, וזאת במטרה לאפשר הסדרים פנסיוניים ייחודיים לקיבוצים או מושבים שיתופיים דרך קופת גמל מרכזית, בדומה להסדרי פנסיה תקציבית קיימים המנוהלים בקופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

7. הבהרה לעניין "קופת גמל מרכזית לקצבה": להבהיר כי "קופת גמל מרכזית לקצבה" אינה קופת ביטוח, כפי שמיושם בפועל כיום.

8. הבהרה לעניין "קופת גמל ענפית": לתקן את ההגדרה "קופת גמל ענפית" ולהבהיר כי "קופת גמל ענפית" אינה יכולה להיות קרן פנסיה.

9. עדכון הגדרת "קצבה": להוסיף להגדרת "קצבה" גם תשלומים המשולמים מקופת גמל וממבטח לפי תוכנית ביטוח שנרכשה עבור עמית או עובד של עמית מעביד בהתאם להוראות לפי סעיף 16(ד)(6), וזאת במטרה לראות כ"קצבה" גם תשלומים מקופת גמל לחסכון בצורה של אנונה חודשית יחד עם רכישת "ביטוח לאריכות ימים" ממבטח חיצוני בהתאם לפוליסה שנרכשה לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2013, שהותקנו מכוח סעיף 16(ד)(6) לחוק קופות גמל, ובלבד שהתשלומים מהמבטח משולמים לכל ימי חייו של עמית או עובד כאמור.

10. סמכות הממונה על שוק ההון להתערב בניסוח תקנון קופות הגמל: לקבוע סמכות לממונה על שוק ההון לקבוע הוראות בדבר זכויות וחובות החוסכים בתקנון קופות הגמל.

11. הוראות חדשות לגבי מעסיקים: לקבוע כי מעסיק לא יוכל להתנות את שיעור ההפקדות משכר העובד שהמעסיק נדרש להפקיד לקופת גמל למרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור משכר העובד שמשולם לרכישת אובדן כושר עבודה מכספי המעסיק, ולמרכיב התשלומים עבור פיצויים, בהפקדה לקופה מסוימת, בסוג מסוים של קופה או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות. ככל שנקבעה בדין או בהסכם התניה על שיעור ההפקדות לקופת הגמל בניגוד להוראות כאמור, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדות הגבוה מבין השיעורים שנקבעו, עד לתיקון הדין או ההסכם. תחילתן של הוראות סעיף זה תהיה 6 חודשים מיום פרסומו של החוק.

12. התאמת סעיף 23 לחוק: להתאים את סעיף 23 לחוק שעניינו משיכה והעברה של כספים מקופת גמל למתן אפשרות המשיכה במישרין מקופת גמל לחסכון וכן להתאים את המונחים שבו לשינויים בהגדרות. בנוסף, מוצע לתקן את הסעיף כך שיכלול הוראות משיכה שהותקנו במסגרת תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

13. הפיכת הוראת השעה להוראה קבועה בחוק: הוראת השעה (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2013) שהוארך תוקפה עד ליום 30 ביוני 2015, לפיה רשאי עמית למשוך כספים בסכום שלא יעלה על 7,000 ש"ח מקופות גמל כאמור שאינן קופות ביטוח, בהתקיים תנאים שונים אשר נקבעו בתקנות, תהפוך להוראה קבועה ובלבד שסכום המשיכה לא יעלה על 7,000 ש"ח. (הערה: יש להמשיך ולעקוב, האם בשלבים המתקדמים של חקיקה זו תורחב התחולה גם על קופות ביטוח, ייתכן וכן).

14. תיקון הוראות סעיף 23(ב2) לחוק: לתקן את הוראות סעיף 23(ב2) כך שהסדר דיני המס אשר חל כיום לפי הוראות הסעיף האמור לגבי כספי מוטבים בקופות גמל מסוימות, יחול גם לגבי כספי פיצויים שנוכה מהם מס וכספי מוטבים, בכל קופות הגמל. (להלן הנוסח המוצע לסעיף 23(ב2) - "לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים המגיעים למוטב מקופת גמל שלא נמשכו בידי המוטב או כספים ממרכיב הפיצויים שנוכה מהם מס כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ולא נמשכו בידי העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ו- (2ב), בתום 3 חודשים מיום פטירתו של העמית או ניכוי המס כאמור, לפי העניין").

15. הצמדת "חשבונות לא פעילים" של חיסכון פנסיוני שצבר החוסך במהלך שנות עבודתו, בקרנות הפנסיה החדשות השונות, ל"חשבונו הפעיל" של החוסך בקרן הפנסיה החדשה: לקבוע כי -

a. הממונה יהיה רשאי להורות לחברה מנהלת של קרן פנסיה להעביר אליו פרטי עמית של עמיתים פעילים ועמיתים לא פעילים וכן להעביר לחברה מנהלת פרטי עמית שהוא עמית פעיל בקרן שבניהולה ועמית לא פעיל בקרנות פנסיה אחרות וזאת לצורך העברת הכספים מקרן פנסיה שבה העמית הוא עמית לא פעיל לקרן פנסיה בה העמית עמית פעיל.

b. חברה מנהלת שקיבלה פרטי עמית כאמור, תודיע לעמית על העברת הכספים ועל זכותו להודיע שלא להעבירם.

c. אם לא הודיע העמית לחברה המנהלת תוך 60 ימים כי הוא מעוניין שלא להעביר את הכספים, יראו אותו כמי שביקש להעביר את הכספים מהקרן שבה הוא עמית לא פעיל.

d. בעת הצטרפות של עמית לקרן פנסיה חדשה תודיע לו החברה המנהלת על העברת כספים מקרן פנסיה חדשה אחרת שבה הוא עמית לא פעיל ועל זכותו להודיע לה שלא להעביר כספים כאמור.

e. אם לא הודיע העמית כי הוא מבקש שלא להעביר כספים מקרן פנסיה שבה הוא עמית לא פעיל יראו אותו כמי שביקש להעביר את הכספים כאמור.

f. להחריג מהוראות אלו עמית שמלאו לו 60 שנה ביום 31 בדצמבר 2007 ושצבר כספים בקרן פנסיה עד המועד האמור (הערה: על מנת למנוע פגיעה אפשרית בזכויות עמיתים אלו).

16. תיקון חוקים נלווים: לתקן בתיקון עקיף את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן – חוק הייעוץ) הוראות חוק זה לתיקונים בחוק העיקרי, לבטל את ההגדרות "קופת גמל משלמת לקצבה" ו- "קופת גמל לא משלמת לקצבה", ולהגדיר במקום "קופת גמל לא משלמת לקצבה" את המינוח "קופת גמל לחסכון". לעדכן את פסקה 8 להגדרת "סוג מוצר פנסיוני" כך שתכלול את כל סוגי הביטוחים הכלולים בקופות הגמל או הנמכרים אגב קופות הגמל ונקבעו בסעיף 16(ד)(6) לחוק העיקרי.

17. תיקון סעיף 13 לחוק הייעוץ: לתקן את סעיף 13 לחוק הייעוץ, ולהבהיר כי ביצוע עסקה במוצר פנסיוני על ידי בעל רישיון, תהא מחויבת בביצוע שיווק או יעוץ פנסיוני ויחולו לגביה חובות בעל רישיון הקבועות בחוק הייעוץ. יובהר בהקשר זה כי יחיד שיבחר שלא להתקשר עם בעל רישיון, ולבצע עסקאות באופן ישיר עם הגוף המוסדי, לא יהיה מחויב לעבור הליך שיווק פנסיוני.

18. תיקון פקודת מס הכנסה: לבצע תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961, על מנת להתאים להגדרות שמוצע להוסיף או לשנות בחוק קופות גמל.

עדכון: ביום 2 בנובמבר 2015 אושר התיקון לחוק: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. ראה נוסח סופי.
 
עדכון נוסף: ביום 13 ביוני 2016 אושר תיקון נוסף לחוק: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016 .
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . במסגרת המאמר פרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'__), התשע"ה-2015  -  תזכיר חוק אשר פורסם ביום 14/06/2015 - הצעה למספר שינויים בתחום החיסכון הפנסיוני
 
 
 
 
 

רפורמת כחלון בשוק הפנסיוני – חלופות לביצוע - מצגת - הוועידה לחיזוק הידע המקצועי המסלול האקדמי המכללה למינהל 01/07/2015 באדיבות עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
 
 

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.