דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ז-2017

קו הפרדה אדום

 

 
 
תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 12(ב)(1), 15 ו-27 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014 (להלן – החוק), ולעניין תקנות 1 עד 9 ו-11 עד 13, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"בקשה לרישום" – בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3 לחוק;

"בקשה מלאה" – בקשה לרישום שצורפו לה המסמכים הנדרשים בתקנה 3;

"הגשת בקשה" – מסירת בקשה לרישום לגוף משלם;

"הערה" – כמשמעותה בסעיף 4(א) לחוק;

"מועד הזכאות לקבלת קצבת פרישה" – מועד הזכאות לקבלת קצבת פרישה לפי הקבוע בהסדר החיסכון;

"קליטת בקשה" – רישום במערכות של גוף משלם ולפיו נמסרה למשרדי הגוף המשלם בקשה לרישום.

פרק ב': בקשה לרישום, קליטתה ורישומה

2. הגשת בקשה לרישום –

(א) בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים תוגש לגוף המשלם לפי טופס 1 שבתוספת.

(ב) בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה תוגש לגוף המשלם לפי טופס 2 שבתוספת.

(ג) בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה תוגש לגוף המשלם לפי טופס 3 שבתוספת.

(ד) בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה תוגש לגוף המשלם לפי טופס 4 שבתוספת.

(ה) היתה סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס 1, 2, 3 או 4 שבתוספת לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה לרישום על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלה יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

3. המסמכים שיצורפו לבקשה לרישום –

לבקשה לרישום יצורפו המסמכים האלה:

(1) פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין;

(2) צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר.

4. אופן הגשת הבקשה לרישום –

בקשה לרישום תוגש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

5. מועדים לקליטת בקשה –

קליטת בקשה לרישום בגוף משלם תיעשה לא יאוחר מהמועדים האלה:

(1) לגבי הסדר פנסיה תקציבית – שבעה ימי עסקים ממועד הגשתה של בקשה מלאה;

(2) לגבי חלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים ולגבי חלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות שאינו הסדר פנסיה תקציבית – ארבעה ימי עסקים ממועד הגשת בקשה מלאה.

6. מועדים לרישום בקשה –

גוף משלם ירשום ברישומיו הערה בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לא יאוחר מעשרים ימי עסקים ממועד הגשתה של בקשה מלאה.

פרק ג': מתן הודעות ומועדים למסירתן

7. הודעה בדבר רישום הערה –

(א) הודעת גוף משלם לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר רישום הערה לפי סעיף 4(ג) לחוק תכלול, בין השאר, את הפרטים שנרשמו לפי סעיף 4(א) לחוק.

(ב) לעניין הסדרי צבירת כספים והסדרי צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה, הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תתייחס בנפרד לאופן חלוקת הכספים בכל אחד מחשבונות החוסך בקופת הגמל.

(ג) נוסף על משלוח הודעה כאמור בדואר רשום גוף משלם רשאי לשלוח הודעה כאמור לחוסך ולבן זוגו לשעבר לכתובות דואר אלקטרוני שמסרו החוסך ובן הזוג לשעבר ובלבד שנתנו את הסכמתם לכך.

8. הודעה על תחילת תשלום קצבה לבן זוג לשעבר –

נרשמה הערה לפי סעיף 4 לחוק לפני שהחלה להיות משולמת קצבה לחוסך –

(1) לעניין הסדר חלוקת חיסכון בקרן ותיקה או בקופת ביטוח ישנה, גוף משלם ישלח הודעה לבן זוג לשעבר על מועד התשלום הצפוי של קצבת הפרישה לגמלאי, שישה חודשים לפני מועד הזכאות לקבלת קצבת פרישה ראשונה של גמלאי לפי הסכם החיסכון;

(2) ביקש חוסך לדחות או להקדים את מועד פרישתו, ישלח הגוף המשלם הודעה, כאמור בפסקה (1), בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו נודע לגוף המשלם על מועד פרישתו הצפוי של החוסך;

(3) לעניין הסדר פנסיה תקציבית, גוף משלם ישלח הודעה לבן זוג לשעבר על מועד התשלום של קצבת הפרישה לגמלאי, בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מהמועד שבו אישר הגוף המשלם את זכאותו של הגמלאי לקצבה;

(4) הודעה כאמור בפסקה (1) תכלול פירוט של המסמכים הנדרשים לגוף המשלם לצורך ביצוע תשלום קצבה לבן זוג לשעבר.

9. מתן הודעה על סייג להעברת חלק מיתרה צבורה –

לעניין חלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים, הודעה בדבר הסייג שבשלו נמנע גוף משלם מלהעביר כספים מיתרה צבורה של עמית לפי סעיף 12(א) לחוק תישלח לחוסך ולבן זוגו לשעבר במועדים כלהלן:

(1) לגבי סייג מהסייגים כאמור בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 12(א) לחוק – במועד שבו נשלחה ההודעה בדבר רישום הערה לפי סעיף 4(ג) לחוק;

(2) לגבי סייג כאמור בפסקה (5) בסעיף 12(א) לחוק – במועד שבו נשלחה ההודעה בדבר רישום הערה לפי סעיף 4(ג) לחוק או בתוך שבעה ימי עסקים מהמועד שבו התקבל צו של בית משפט המונע את ההעברה, לפי המאוחר מביניהם.

10. דוחות והודעות לבן זוג לשעבר של גמלאי –

(א) עד היום החמישה עשר בחודש שבו החל גוף משלם להעביר לבן זוג לשעבר חלק מקצבת פרישה של גמלאי, ישלח גוף משלם לבן הזוג לשעבר שמועבר לו חלק מקצבת פרישה לפי סעיף 13 או 14 לחוק דוח אשר יכלול את הפרטים האלה, לפי העניין:

(1) בהסדרי צבירת זכויות – סכום הקצבה המלאה לאחר הפחתה כמשמעותה בסעיף 16(א)(1) לחוק, אם ישנה;

(2) סך כל ההפחתה כמשמעותה בסעיף 16(א)(1) לחוק, אם ישנה;

(3) השיעור להעברה;

(4) הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה לפי סעיף 14 לחוק או לפי סעיף 13;

(5) היוון גמלאי חלק מקצבתו לסכום חד-פעמי לתקופה שאינה עולה על חמש שנים לפני מועד קליטת הבקשה, ובמועד שבו החל גוף משלם להעביר את קצבת הפרישה לבן זוג לשעבר טרם הסתיימה ההפחתה של חלק הקצבה המהוון מסכום הקצבה, יצוין השיעור שמנוכה מהקצבה של בן הזוג לשעבר בשל ההיוון ומשך התקופה שלגביה בוצע ההיוון;

(6) בהסדרי צבירת זכויות – במקרה שבן זוג לשעבר התחייב לשאת במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר, יפורטו כללי התשלום כהגדרתם בסעיף 30(ב)(2)(ד) לחוק.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גוף משלם ישלח לבן זוג לשעבר של גמלאי, אחת לשנה לפחות, דוח תקופתי שיכלול את הפרטים שבתקנת משנה (א)(1) עד (4).

(ג) לעניין תקנה זו, לא יובאו בחשבון סכומי קצבה שפסק הדין לחלוקת החיסכון אינו חל לגביהם.

פרק ד': בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

11. דרכי ההודעה של בן הזוג לשעבר על בחירתו בהעברת סכום ממרכיב הפיצויים –

בן זוג לשעבר יודיע לגוף משלם על החלטתו בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים לפי החלופות המנויות בסעיף 6(ה)(1) לחוק, באמצעות טופס 5 שבתוספת.

פרק ה': הוראת שעה ותחילה

12. הוראת שעה –

על אף האמור בתקנה 6, בתקופה שעד יום י"ד באדר התשע"ח (1 במרס 2018), יראו כאילו במקום "לא יאוחר מעשרים ימי עסקים" נאמר "לא יאוחר משלושים ימי עסקים".

13. תחילה - תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 2 ו-11)

טפסים:

טופס 1 - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

טופס 2 - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין צבירת זכויות בפנסיה תקציבית

טופס 3 - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין צבירת זכויות בקרן ותיקה

טופס 4 - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה

טופס 5 - בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

 
 
 
כ"ו בתמוז התשע"ז (20 ביולי 2017)
 
משה כחלון - שר האוצר


 
 
 
 
 
 
להלן קישור להצעת החוק - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק ובדברי ההסבר להצעת החוק - הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד -2014
 
להלן קישור לתזכיר החוק  משנת 2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, התש"ע-2010 - תזכיר חוק
 
להלן קישור לדוח הועדה מחודש 03/2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - דוח הועדה
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.