דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה - מימוש הזכויות בפנסיה החודשית של בן הזוג

קו הפרדה אדום

אופן המימוש - לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014

הקדמה
 
על מנת לקבל מענה לשאלות החשובות, כמו לדוגמא: מה מטרת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ?, מה נחשב לפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ?, מהו גוף משלם ?, מהו הסדר פנסיה תקציבית בחוק ?, מהו הסכם המאמץ את חוק הגמלאות ?, מה לעניין תשלומים נוספים/אחרים/נלווים בשל פרישה מעבודה – שאינם מוגדרים "חיסכון פנסיוני" כהגדרתו בחוק ?, האם "חייבים" לפעול לפי הוראות חוק זה בעת פירוד ?, החל ממתי הוראות חוק זה נכנסות לתוקף ?, באילו מקרים יחולו הוראות חוק זה "רטרואקטיבית" ? יש לעיין במאמר: איך מחלקים חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ?
 
בכל הנוגע לחלוקת חיסכון פנסיוני - יש לעיין במאמר: מימוש הזכויות בחיסכון הפנסיוני של בן הזוג.
 
לעניין אופן המיסוי (פרשנות וניתוח הוראות המס) של חלוקת תשלומי פנסיה חודשית - יש לעיין במאמר: מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.
 
 

נתחיל מסעיף ההגדרות בחוק, מהו הסכום המועבר לבן זוג לשעבר ?

"הסכום המועבר לבן זוג לשעבר", במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

(2) לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום מקצבת הפרישה של גמלאי, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של הגמלאי לפי הוראות סעיף 14(א)(1) או (ב), אחרי החיוב במס שחל על הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטרם ההעברה;

(הערה: לעניין הוראות המס יש לעיין במאמר – "מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו").

מהי קצבת פרישה ?

"קצבת פרישה" – כל אחת מאלה:

(1) קצבה המשולמת לעובד בפנסיה תקציבית, בשל פרישה מעבודה;

(2) קצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה למי שהגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושאינה בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;

(3) קצבה המשולמת מקרן ותיקה למי שטרם הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושהופחתה בשל כך בהתאם לתקנון הקרן;

(4) קצבה המשולמת מקופת ביטוח ישנה הונית, שפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה מאפשרת להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה;

"קצבת פרישה חלקית" – קצבת פרישה המשולמת מקופת גמל לקצבה ומחושבת לפי חלק מיתרה צבורה;

מה הן הוראות סעיף 14 ? (לא להתבלבל, סעיף 14 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני...).

14. העברת חלק מקצבת פרישה של גמלאי לבן זוגו לשעבר –

(א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל וכן בכל דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד בן הזוג לשעבר בחיים, ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) הגוף המשלם יעביר לבן הזוג לשעבר, מקצבת הפרישה המגיעה לחוסך שהוא גמלאי בהתאם להסדר החיסכון (בפרק זה – הקצבה המלאה), במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הקצבה החל ממועד ההעברה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(א) לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציביתההפרש שבין מכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה ובין מחצית מסכום ההפחתה כאמור בסעיף 16(א), ואם מתקיים סייג מהסייגים להפחתת קצבת הפרישה כאמור בסעיף 16(ב) – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

(ב) לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתיתסכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

(2) ביקש חוסך שהוא גמלאי להוון לסכום חד-פעמי שיעור מהסכום המועבר לבן זוגו לשעבר בקצבת הפרישה וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר להיוון, בהתאם להוראות סעיף 19(ג), יעביר הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של הגמלאי את הסכום המהוון בשיעור מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הסכום המהוון באותו שיעור מהסכום הנותר בידי הגמלאי;

(3) ביקש חוסך שהוא עמית למשוך כספים מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר, אם היא נדרשת בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1)(א) או (2)(א), יעביר הגוף המשלם לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם את הכספים לעמית, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסך הכספים שהיו משולמים לעמית אילולא ההעברה כאמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש שלאחר רישום ההערה ואילך; הסכום האמור מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש האמור ועד מועד ההעברה, לא ישולם לחוסך והוא יועבר לבן הזוג לשעבר במועד לתשלום הקצבה החל ממועד ההעברה;

(2) אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית, לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), במקרה שבו פרישתו של הגמלאי מעבודה היתה בשל מצב בריאות לקוי, אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד אחד מהחודשים כמפורט להלן, לפי העניין, ואילך:

(א) בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישת חובה;

(ב) בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל אחר מגיל פרישת חובה, אם נקבע גיל כאמור בפסק הדין לחלוקת החיסכון הפנסיוני, ובלבד שהגיל האמור אינו נמוך מהגיל שבו לפי הסדר החיסכון היתה משולמת לגמלאי המדורג באותו דירוג ופרש מעבודתו בהגיעו לאותו גיל, שלא בשל פיטורים ובלא צורך בהסכמת מעסיקו, קצבה החל בחודש שבו פרש מעבודתו כאמור או בחודש שלאחריו;

(3) לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך סכום כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) אם התקבל, עד המועד לתשלום הקצבה באותו חודש, צו של בית משפט המונע את ההעברה;

(4) נמחקה ההערה על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור, תופסק העברת הכספים מאותו מועד לבן הזוג לשעבר, והחוסך יהיה זכאי למלוא הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות סעיף זה, ללא הפחתה;

(5) נפטר בן הזוג לשעבר, ישולם לחוסך מאותו מועד הסכום שאמור היה להיות מועבר לבן הזוג לשעבר ויחולו הוראות סעיף 16(א)(4).

16. הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני –

(א) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית, בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, ומתקיימות הוראות סעיף 14(א) לעניין ההעברה, יחולו הוראות אלה:

(1) על אף הוראות הסדר החיסכון, הקצבה המלאה תופחת בסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה בשיעור הקבוע בתוספת, בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר ( בסעיף זה – סכום ההפחתה);

(2) לאחר ביצוע ההפחתה כאמור בפסקה (1) והעברת הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף 14(א) ייוותר בידי הגמלאי ההפרש שבין הסכום הנותר בידי הגמלאי לפני ההפחתה ובין מחצית סכום ההפחתה; בסעיף זה, "הסכום הנותר בידי גמלאי לפני ההפחתה" – ההפרש שבין הקצבה המלאה ובין הסכום שהיה מועבר לבן זוגו לשעבר של הגמלאי אילולא ההפחתה לפי סעיף 14(א)(1)(א);

(3) לעניין התקופה שקדמה למועד העברת חלק מקצבת פרישה לפי סעיף 14, יחולו הוראות אלה:

(א) הפחתה כאמור בפסקה (1) תבוצע בעד התקופה שהחל מהחודש שלאחר החודש הראשון שבו שולמה קצבה לגמלאי או החודש שבו חל מועד הפירוד, ואם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות בן הזוג לשעבר לקבלת חלק בחיסכון הפנסיוני – החודש האמור, והכול לפי המאוחר;

(ב) ההפחתות כאמור בפסקת משנה (א) יחושבו בתוספת שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו הופחת סכום כאמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולמה לגמלאי קצבה בתקופה האמורה בפסקת משנה (א), ויחולו לגביהן הוראות פסקה (2);

(4) נפטר בן הזוג לשעבר, תבוצע מלוא ההפחתה כאמור בפסקה (1) מסכום הקצבה המלאה המשולמת לחוסך.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:

(1) נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי האמור בו יחול רק לעניין העברת חלק מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה בשל פטירתו של החוסך;

(2) הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3 הוגשה לגוף המשלם לאחר שחלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין או לאחר החודש שקדם לחודש שבו הפך העובד בפנסיה תקציבית או העמית לגמלאי, לפי המאוחר.

 
 
 
הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוקים הרלבנטיים. 
 
 
 
 
 
 
להלן קישור להצעת החוק - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק ובדברי ההסבר להצעת החוק - הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד -2014
 
להלן קישור לתזכיר החוק  משנת 2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, התש"ע-2010 - תזכיר חוק
 
להלן קישור לדוח הועדה מחודש 03/2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - דוח הועדה

תלה"מ 21922-02-19 - פלונית נגד פלוני - מיום 05/04/2020 - פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בקריות בנושא: חלוקת הפנסיה התקציבית שמקבל הנתבע מצה"ל. בת הזוג לשעבר זכאית לקבל את חלקה בגמלה לאחר חישוב וניכוי מס כ"משכורת ראשונה". בחירתו של הנתבע למסות את הגמלה במסגרת תיאום מס מול הכנסתו ממקום העבודה החדש שלו, כ"משכורת שנייה" אינה יכולה לבוא על חשבון בת הזוג לשעבר.
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.