דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איך מחלקים חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ?

קו הפרדה אדום

אופן החלוקה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014

 

 
תחילה, להלן ציטוט קצר מתוך דברי המבוא להצעת החוק המציג את הבעיה העיקרית, רבת השנים, עימה ביקש המחוקק להתמודד באמצעות חקיקת חוק זה:

"העדר אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של בן הזוג החוסך. זאת אף שזכויות אלה הן נכס בר חלוקה מכוח הלכת השיתוף או הסדר איזון משאבים בין בני הזוג".

מה מטרת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ?

1. מטרה –

מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.

מהו חיסכון פנסיוני ?

"חיסכון פנסיוני" – חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות או חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים;

"חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות" – כל אחד מאלה:

(1) צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית;

(2) חיסכון באמצעות אחד מאלה:

(א) קרן ותיקה;

(ב) קופת ביטוח ישנה;

"חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים" – חיסכון באמצעות קופת גמל המנויה להלן, שאינה קרן ותיקה, קופת ביטוח ישנה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית:

(1) קופת גמל לקצבה;

(2) קופת גמל לתגמולים;

(3) קופת גמל אישית לפיצויים;

(4) קופת גמל להשקעה,

מה נחשב לפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ?

"פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני" – פסק דין שנקבעה בו, בין השאר, חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר בשל פירוד; 

"פירוד" – כל אחד מאלה:

(1) התרת נישואין כהגדרתה בסעיף 2(ד) לחוק יחסי ממון;

(2) קביעת הסדר איזון משאבים בידי בית המשפט או בית הדין על פי בקשה לפי סעיף 5א לחוק יחסי ממון, או קביעת הסדר אחר בידי בית המשפט או בית הדין לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת חיסכון פנסיוני ביניהם;

"בן זוג לשעבר", של חוסך – מי שהיה בן זוג של חוסך, ונקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כזכאי לחלק מהחיסכון הפנסיוני של החוסך;

"בן זוג", של חוסך – לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

מהו גוף משלם ?

"גוף משלם" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת גמל – החברה המנהלת את קופת הגמל;

(2) לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח – המבטח;

(3) לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – מעסיק בפנסיה תקציבית; ואולם אם קצבת הפרישה לפי ההסדר כאמור משולמת באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה או באמצעות קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית – יהיה הגוף המשלם החברה המנהלת את קופת הגמל;

מהו הסדר פנסיה תקציבית בחוק ?

"הסדר פנסיה תקציבית בחוק" – הסדר פנסיה תקציבית לפי אחד מאלה:

(1) חוק הגמלאות (חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970).

(2) חוק שירות הקבע (חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985).

"הסדר פנסיה תקציבית" – הסדר לפי דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, שלפיו תשולם קצבה מקופת המעסיק, לרבות באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, או מאוצר המדינה, לעובד או לנושא משרה שיצא לקצבה, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו, במשך התקופה הקבועה באותו הסדר, למעט הסדר פנסיה תקציבית בחוק והסכם המאמץ את חוק הגמלאות;

מהו הסכם המאמץ את חוק הגמלאות ?

"הסכם המאמץ את חוק הגמלאות" – הסכם שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעסיק לעובד בשל פרישה מעבודה במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו במשך התקופה הקבועה באותו הסדר, אשר מחיל, בין השאר, את ההסדרים שנקבעו בחוק הגמלאות שעניינם העברת חלק מקצבת הפרישה של זכאי לקצבת פרישה לבן זוגו לשעבר וזכותו של בן זוגו לשעבר של עובד או של זכאי לקצבת פרישה לקבלת קצבה בשל פטירתם.

הערה: הוראות חוק זה (חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני) מתייחסות, הן לכספים אשר נצברו במסגרת קופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח מנהלים או פוליסות תגמולים לעצמאים (כל אפיקי החיסכון הנכנסים להגדרה של חיסכון פנסיוני כמוגדר בחוק) והן לזכויות פנסיה, כדוגמת פנסיה תקציבית.

מה לעניין תשלומים נוספים/אחרים/נלווים בשל פרישה מעבודה – שאינם מוגדרים "חיסכון פנסיוני" כהגדרתו בחוק ?

28. שמירת דינים –

אין בהוראות חוק זה וכן בהוראות פרק ה' כפי שהוחלו בהסכם המאמץ את חוק הגמלאות כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין חלוקה בין בני זוג של תשלומים בשל פרישה מעבודה אשר לא נקבעו לגביהם הוראות לפי פרקים ג', ד' או ה', לרבות תשלומים כאמור בשל פרישה מעבודה הממומנים בידי המעסיק.

הערה:

1. הוראות חוק זה (חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני) אינן מתייחסות לתשלומים נוספים/אחרים/נלווים בשל פרישה מעבודה שאינם מוגדרים "חיסכון פנסיוני" כהגדרתו בחוק.

2. לעניין תשלומים אחרים אלו – יחול הדין הקיים עד היום, ללא שינוי.

האם "חייבים" לפעול לפי הוראות חוק זה בעת פירוד ? 

29. איסור התניה –

(א) ההוראות לפי חוק זה וכן הוראות פרק ה' כפי שהוחלו בהסכם המאמץ את חוק הגמלאות אינן ניתנות להתניה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בני זוג רשאים להסכים ביניהם על חלוקת חיסכון פנסיוני שלא בהתאם להוראות לפי חוק זה, ובלבד שחלוקה כאמור לא תיעשה באמצעות גוף משלם ולא יחולו לגביה ההוראות לפי חוק זה.

הערה:

1. במקרה של פירוד, לא חלה חובה לפעול על פי הוראות חוק זה.

2. ואולם, במידה ובני הזוג מסכימים ביניהם על חלוקת החיסכון הפנסיוני שלא בהתאם להוראות חוק זה:

a. הגוף המשלם (כהגדרתו בחוק) לא ימלא תפקיד בחלוקת הכספים והזכויות בין בני הזוג שנפרדו ולא "יהווה צינור" להעברת הכספים בין בני הזוג.

b. כמו כן, הוראות חוק זה, לרבות הוראות המיסוי, לא יחולו על חלוקת החיסכון הפנסיוני ביניהם.

החל ממתי הוראות חוק זה נכנסות לתוקף ? באילו מקרים יחולו הוראות חוק זה "רטרואקטיבית" ?

30. תחילה, תחולה והוראות מעבר –

(א) תחילתו של חוק זה 6 חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול גם לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה. (הערה: יום פרסום החוק הינו 06/08/2014 וכן יש לשים לב לסייגים לכלל זה כמפורט בהמשך).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) הוראות סעיף 22(א)(1)(א) לחוק זה, וכן הוראות סעיפים 4(א), 26, 27, 28(ה), 30, 31, 36 ו-37 לחוק הגמלאות, כנוסחם בסעיף 24 לחוק זה, והוראות סעיפים 21 עד 24, 25(ה) ו-26 עד 29 לחוק שירות הקבע, כנוסחם בסעיף 25 לחוק זה, יחולו לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בין עמית או עובד שאינו גמלאי ובין בן זוגו לשעבר שניתן לפני יום התחילה, רק בהתקיים שניים אלה:

(א) העמית או העובד שאינו גמלאי כאמור לא נפטר לפני יום התחילה;

(ב) בית המשפט או בית הדין שנתן את פסק הדין קבע ביום התחילה או לאחריו כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות;

(2) הוראות סעיפים 14, 16 ו-22(א)(1)(ב) לחוק זה, וכן הוראות סעיפים 4(א), 21א, 28(א) עד (א1), 30, 31, 36 ו-27 לחוק הגמלאות, כנוסחם בסעיף 24 לחוק זה, והוראות סעיפים 14א, 21, 25(א) עד (א1) ו-26 עד 29 לחוק שירות הקבע, כנוסחם בסעיף 25 לחוק זה, יחולו רק לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה, רק בהתקיים כל אלה:

(א) החוסך לא נפטר לפני יום התחילה;

(ב) בית המשפט או בית הדין שנתן את פסק הדין קבע ביום התחילה או לאחריו כי משך התקופה המשותפת הוא 36 חודשים לפחות;

(ג) לא התקיים סייג כאמור בסעיף 16(ב)(1) לחוק זה, בסעיף 21א(ב)(1) לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או בסעיף 14א(ב)(1) לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין; ואולם לעניין בחינת קיומו של סייג כאמור לא תובא בחשבון קביעת בית המשפט או בית הדין כאמור באותה פסקה שהיתה לפני יום התחילה;

(ד) לא התקיים סייג להפחתה בשל הגשת בקשה מאוחרת, או שהתקיים סייג כאמור והבקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני הוגשה בתוך שלוש שנים מיום התחילה וכן – נוסף על הפחתה כאמור בהוראות ההפחתה ממועד הקצבה ואילך – ניתנה התחייבות לגוף המשלם לשאת במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר שישולם בהתאם לכללי התשלום; לעניין זה –

"סכום ההפחתה לגבי העבר" – הסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה של החוסך, בשיעור הקבוע בתוספת בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר, בעד החודשים שקדמו להגשת הבקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, החל במועד הקבוע בהוראות ההפחתה בעבור תקופת העבר, ובתוספת מדד כקבוע בהוראות האמורות;

"סייג להפחתה בשל הגשת בקשה מאוחרת" – סייג כאמור בסעיף 16(ב)(2) לחוק זה, בסעיף 21א(ב)(2) לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או בסעיף 14א(ב)(2) לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין;

"הוראות ההפחתה בעבור תקופות העבר" – הוראות סעיף 16(א)(3) לחוק זה, בסעיף 21א(א)(3) לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או בסעיף 14א(א)(3) לחוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין;

"הוראות ההפחתה ממועד קבלת הקצבה ואילך" – הוראות סעיף 16(א)(1) ו-(2) לחוק זה, סעיף 21א(א)(1) ו-(2) לחוק הגמלאות, כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או סעיף 14א(א)(1) ו-(2) לחוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין;

"כללי התשלום" – כל אלה:

(1) ביצוע התשלום בסכום חד-פעמי או במספר תשלומים בתוך 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני, וניתן להפחיתם מקצבה;

(2) ביצוע התשלום בידי בן הזוג לשעבר, אלא אם כן קבעה הערכאה הראשונה או ערכאה אחרת שדנה בנושא חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג לשעבר, הוראות אחרות לעניין הנשיאה בתשלומים אלה; נקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה, על אף הוראות הסדר החיסכון, כי בן הזוג לשעבר זכאי לחלק מהחיסכון הפנסיוני לכל ימי חייו, לרבות לאחר מות החוסך, ישולמו הסכומים האמורים בחלקים שווים בידי החוסך ובן זוגו לשעבר;

(3) ביטול סעיף 38 לחוק הגמלאות כאמור בסעיף 24 לחוק זה וביטול סעיף 30 לחוק שירות הקבע כאמור בסעיף 25 לחוק זה, לא יחולו לגבי מי שניתנה לו התחייבות לתשלום מזונות, על פי פסק דין או על פי הסכם בכתב שניתנו לפני יום התחילה.

(ג) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפני יום התחילה, ולא מתקיים תנאי מהתנאים להגשת בקשה לרישום פרטי פסק הדין בהתאם להוראות פרק ב', בהתאם לסעיף 42א לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה או בהתאם לסעיף 47א לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין, רשאי בן הזוג לשעבר לפנות לערכאה הראשונה בבקשה להורות בדבר אופן חלוקת החיסכון הפנסיוני באמצעות הגוף המשלם לפי הוראות פרקים ב' עד ד', לפי הוראות חוק הגמלאות, כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או לפי הוראות חוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין (בסעיף זה – החוקים המסדירים); מצאה הערכאה הראשונה כי ניתן לחלק את החיסכון הפנסיוני כך שהחיסכון הפנסיוני, כולו או חלקו, יחולקו באמצעות הגוף המשלם בהתאם להוראות החוקים המסדירים, יחולו הוראות אלה:

(1) הערכאה הראשונה תיתן הוראות לעניין חלוקת החיסכון הפנסיוני, כולו או חלקו, באמצעות גוף משלם, ויראו את החלטתה כאמור כחלק מפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שהוראות החוקים המסדירים חלות לגביו בכפוף להוראות סעיף קטן (ב);

(2) חלק החיסכון הפנסיוני שהערכאה הראשונה החליטה שלא ניתן לחלקו בין החוסך לבין בן זוגו לשעבר באמצעות גוף משלם לפי הוראות החוקים המסדירים יחולק בין החוסך לבין בן זוגו לשעבר שלא באמצעות גוף משלם ולא יחולו לגבי החלוקה כאמור הוראות החוקים המסדירים.

(ד) לעניין פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים שניתן לפני יום התחילה, הודיע הגוף המשלם כי אין ברשותו נתונים בדבר היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד ואישר הממונה את הודעתו, תקבע הערכאה הראשונה את הסכום שייחשב כיתרה הצבורה במועד הפירוד לעניין ביצוע הוראות סעיף 6.

(ה) בסעיף זה –

"גוף משלם" – לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות;

"חוסך" – לרבות עובד שאינו גמלאי וכן מי שזכאי לקצבת פרישה לפי חוק הגמלאות או לפי חוק שירות הקבע;

"חייל" – כהגדרתו בחוק שירות הקבע;

"עובד שאינו גמלאי" – כל אחד מאלה, שאינו זכאי לקצבת פרישה מהגוף המשלם:

(1) עובד כהגדרתו בחוק הגמלאות;

(2) מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 17א לחוק הגמלאות;

(3) חייל;

(4) מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 12א לחוק שירות הקבע;

"התקופה המשותפת" – כהגדרתה בסעיף 2, כהגדרתה בחוק הגמלאות או כהגדרתה בחוק שירות הקבע, לפי העניין.

תוספת (סעיפים 16(א)(1), 24(5), 25(4), ו-30(ב)(2)(ד))

שיעורי הפחתת קצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני -

· לגבי בן זוג לשעבר שהוא גבר – 1.2%

· לגבי בן זוג לשעבר שהוא אישה – 2.8%

 

 

נתחיל מסעיף ההגדרות בחוק, מהו הסכום המועבר לבן זוג לשעבר ?

"הסכום המועבר לבן זוג לשעבר", במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין העברה מיתרה צבורה – סכום מהיתרה הצבורה של עמית, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לחשבון של בן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 6(א) ו-(ב) או 7, לפני החיוב במס כאמור בסעיף 6(ג);

מהי יתרה צבורה ?

"יתרה צבורה", במועד מסוים – הכספים שנצברו לזכותו של עמית בחשבונו בקופת גמל, עד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם לאותו מועד; 

מה הן הוראות סעיף 6 והוראות סעיף 7 ?

6. העברת חלק מהיתרה הצבורה לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר –

(א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל ובכפוף להוראות סעיף קטן (ה), ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יפתח הגוף המשלם חשבון חדש בקופת הגמל על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהיתרה הצבורה של העמית, אלא אם כן בית המשפט הורה לעכב את ההערה, בין בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני ובין בהחלטה אחרת.

(ב) הסכום שיועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסך היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד, ולסכום האמור תיווסף או תיגרע, לפי העניין, התשואה שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבין מועד הפירוד ובין מועד ההעברה כאמור; לעניין זה, "תשואה" – הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה כלפי העמית לאחר ניכוי דמי ניהול.

(ג) העברה לפי סעיף קטן (א) של מרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה או לפי סעיף קטן (ה)(1)(א) של מרכיב הפיצויים, תחויב במס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

(הערה: לעניין הוראות המס יש לעיין במאמר – "מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו").

(ד) סכום המס שחויב כאמור בסעיף קטן (ג) ינוכה באופן שווה מהסכום שיועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר ומהסכום שנותר בחשבונו של העמית לאחר ההעברה לבן הזוג לשעבר.

(ה) על העברה של סכום כאמור בסעיף קטן (ב), ממרכיב הפיצויים ביתרה הצבורה של העמית, יחולו הוראות אלה:

(1) הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתו של בן הזוג לשעבר, לאחר המועד שבו נודע לגוף המשלם כי העמית זכאי למשוך את הסכום לפי דין או הסכם, לאחר מועד ההעברה או לאחר מועד בחירת בן הזוג לשעבר, לפי המאוחר, לאחד מאלה:

(א) למרכיב התגמולים בחשבון של בן הזוג לשעבר שנפתח בהתאם להוראות סעיף קטן (א); הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(ב) לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה כאמור בסעיף 23(א)(2א) לחוק קופות גמל ויחול לגביהם האמור באותו סעיף ; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

(ג) לבן הזוג לשעבר; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

(הערה: לעניין הוראות המס יש לעיין במאמר – "מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו").

(2) הועברו הכספים כאמור בפסקה (1), לא יהיה בן הזוג לשעבר רשאי לחזור בו מבחירתו כאמור באותה פסקה;

(3) היה מעסיקו של העמית זכאי, לפי דין או הסכם, למשוך את הסכום ממרכיב הפיצויים וביקש למשוך אותו, תימחק לגבי סכום זה ההערה שנרשמה לפי סעיף 4; הגוף המשלם ישלח לבן הזוג לשעבר הודעה בדבר מחיקת ההערה.

(ו) לא יראו העברה לפי סעיף זה לבן הזוג לשעבר כמשיכה לעניין כל דין, והגוף המשלם לא יהיה רשאי להפחית סכום כלשהו מהיתרה הצבורה של העמית בשל ההעברה כאמור אלא בהתאם להוראות סעיף זה.

(ז) הוראות סעיף 9(ב)(1), לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שעלותו מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, ימשיכו לחול גם לאחר העברה לפי סעיף זה לבן זוגו לשעבר.

(ח) עם ההעברה לבן הזוג לשעבר לפי סעיף זה, תימחק לגבי הסכום המועבר ההערה שנרשמה לפי סעיף 4.

7. העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית, לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר –

(א) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) של סעיף 6, לגבי עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ונותרה לו יתרה צבורה בקופת הגמל לאחר התשלום כאמור, יחושב הסכום שיש להעביר לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים האמורים מהיתרה הצבורה שהיתה לעמית אילולא היתה משולמת לו קצבת הפרישה החלקית, אשר תחושב לפי התשואה כהגדרתה בסעיף 6(ב) שהושגה לגבי היתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי חלוקת היתרה הצבורה בין העמית ובין בן זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

(2) לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום מקצבת הפרישה של גמלאי, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של הגמלאי לפי הוראות סעיף 14(א)(1) או (ב), אחרי החיוב במס שחל על הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטרם ההעברה;

(הערה: לעניין הוראות המס יש לעיין במאמר – "מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו").

מהי קצבת פרישה ?

"קצבת פרישה" – כל אחת מאלה:

(1) קצבה המשולמת לעובד בפנסיה תקציבית, בשל פרישה מעבודה;

(2) קצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה למי שהגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושאינה בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;

(3) קצבה המשולמת מקרן ותיקה למי שטרם הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושהופחתה בשל כך בהתאם לתקנון הקרן;

(4) קצבה המשולמת מקופת ביטוח ישנה הונית, שפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה מאפשרת להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה;

"קצבת פרישה חלקית" – קצבת פרישה המשולמת מקופת גמל לקצבה ומחושבת לפי חלק מיתרה צבורה;

מה הן הוראות סעיף 14 ? (לא להתבלבל, סעיף 14 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני...).

14. העברת חלק מקצבת פרישה של גמלאי לבן זוגו לשעבר –

(א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל וכן בכל דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד בן הזוג לשעבר בחיים, ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) הגוף המשלם יעביר לבן הזוג לשעבר, מקצבת הפרישה המגיעה לחוסך שהוא גמלאי בהתאם להסדר החיסכון (בפרק זה – הקצבה המלאה), במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הקצבה החל ממועד ההעברה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(א) לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציביתההפרש שבין מכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה ובין מחצית מסכום ההפחתה כאמור בסעיף 16(א), ואם מתקיים סייג מהסייגים להפחתת קצבת הפרישה כאמור בסעיף 16(ב) – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

(ב) לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתיתסכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

(2) ביקש חוסך שהוא גמלאי להוון לסכום חד-פעמי שיעור מהסכום המועבר לבן זוגו לשעבר בקצבת הפרישה וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר להיוון, בהתאם להוראות סעיף 19(ג), יעביר הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של הגמלאי את הסכום המהוון בשיעור מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הסכום המהוון באותו שיעור מהסכום הנותר בידי הגמלאי;

(3) ביקש חוסך שהוא עמית למשוך כספים מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר, אם היא נדרשת בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1)(א) או (2)(א), יעביר הגוף המשלם לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם את הכספים לעמית, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסך הכספים שהיו משולמים לעמית אילולא ההעברה כאמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש שלאחר רישום ההערה ואילך; הסכום האמור מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש האמור ועד מועד ההעברה, לא ישולם לחוסך והוא יועבר לבן הזוג לשעבר במועד לתשלום הקצבה החל ממועד ההעברה;

(2) אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית, לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), במקרה שבו פרישתו של הגמלאי מעבודה היתה בשל מצב בריאות לקוי, אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד אחד מהחודשים כמפורט להלן, לפי העניין, ואילך:

(א) בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישת חובה;

(ב) בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל אחר מגיל פרישת חובה, אם נקבע גיל כאמור בפסק הדין לחלוקת החיסכון הפנסיוני, ובלבד שהגיל האמור אינו נמוך מהגיל שבו לפי הסדר החיסכון היתה משולמת לגמלאי המדורג באותו דירוג ופרש מעבודתו בהגיעו לאותו גיל, שלא בשל פיטורים ובלא צורך בהסכמת מעסיקו, קצבה החל בחודש שבו פרש מעבודתו כאמור או בחודש שלאחריו;

(3) לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך סכום כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) אם התקבל, עד המועד לתשלום הקצבה באותו חודש, צו של בית משפט המונע את ההעברה;

(4) נמחקה ההערה על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור, תופסק העברת הכספים מאותו מועד לבן הזוג לשעבר, והחוסך יהיה זכאי למלוא הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות סעיף זה, ללא הפחתה;

(5) נפטר בן הזוג לשעבר, ישולם לחוסך מאותו מועד הסכום שאמור היה להיות מועבר לבן הזוג לשעבר ויחולו הוראות סעיף 16(א)(4).

16. הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני –

(א) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית, בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, ומתקיימות הוראות סעיף 14(א) לעניין ההעברה, יחולו הוראות אלה:

(1) על אף הוראות הסדר החיסכון, הקצבה המלאה תופחת בסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה בשיעור הקבוע בתוספת, בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר ( בסעיף זה – סכום ההפחתה);

(2) לאחר ביצוע ההפחתה כאמור בפסקה (1) והעברת הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף 14(א) ייוותר בידי הגמלאי ההפרש שבין הסכום הנותר בידי הגמלאי לפני ההפחתה ובין מחצית סכום ההפחתה; בסעיף זה, "הסכום הנותר בידי גמלאי לפני ההפחתה" – ההפרש שבין הקצבה המלאה ובין הסכום שהיה מועבר לבן זוגו לשעבר של הגמלאי אילולא ההפחתה לפי סעיף 14(א)(1)(א);

(3) לעניין התקופה שקדמה למועד העברת חלק מקצבת פרישה לפי סעיף 14, יחולו הוראות אלה:

(א) הפחתה כאמור בפסקה (1) תבוצע בעד התקופה שהחל מהחודש שלאחר החודש הראשון שבו שולמה קצבה לגמלאי או החודש שבו חל מועד הפירוד, ואם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות בן הזוג לשעבר לקבלת חלק בחיסכון הפנסיוני – החודש האמור, והכול לפי המאוחר;

(ב) ההפחתות כאמור בפסקת משנה (א) יחושבו בתוספת שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו הופחת סכום כאמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולמה לגמלאי קצבה בתקופה האמורה בפסקת משנה (א), ויחולו לגביהן הוראות פסקה (2);

(4) נפטר בן הזוג לשעבר, תבוצע מלוא ההפחתה כאמור בפסקה (1) מסכום הקצבה המלאה המשולמת לחוסך.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:

(1) נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי האמור בו יחול רק לעניין העברת חלק מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה בשל פטירתו של החוסך;

(2) הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3 הוגשה לגוף המשלם לאחר שחלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין או לאחר החודש שקדם לחודש שבו הפך העובד בפנסיה תקציבית או העמית לגמלאי, לפי המאוחר.

(3) לעניין העברה מכספים שנמשכו בידי עמית מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית, שלא בדרך של קצבה – הסכום שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 14(א)(2) או (3), לפי העניין, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

(הערה: לעניין הוראות המס יש לעיין במאמר – "מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו").

מהי קרן ותיקה, מהי קופת ביטוח ישנה קצבתית ?

"קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאושרה לראשונה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

"קופת ביטוח ישנה קצבתית" – קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לקצבה;

"קופת ביטוח ישנה" – קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ומרכיב החיסכון בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי;

מה הן הוראות סעיף 14 ? (לא להתבלבל, סעיף 14 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני...).

ראה מעלה.

(4) לעניין משיכת כספים בידי בן זוג לשעבר מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכום ההוני שעל גוף משלם לשלם באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי סעיף 17, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

(הערה: לעניין הוראות המס יש לעיין במאמר – "מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו").

מהו סכום הוני בקופת ביטוח ישנה ?

"סכום הוני בקופת ביטוח ישנה" – הסכום המגיע לעמית במשיכת כספים מקופת ביטוח ישנה הונית, בהתאם לפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה;

"קופת ביטוח ישנה הונית" – קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים;

"קופת ביטוח ישנה" – קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ומרכיב החיסכון בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי;

מה הן הוראות סעיף 17 ?

17. משיכת חלק מהסכום ההוני של עמית בקופת ביטוח ישנה, בידי בן זוגו לשעבר -

(א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית, בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, וביקש בן הזוג לשעבר למשוך סכום מהסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה (להלן – הסכום ההוני המלא), בהתאם להוראות סעיף 19(ד), ישלם הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של העמית, במועד ההעברה או במועד שבו הוא משלם לעמית את הסכום ההוני מקופת הביטוח כאמור, לפי המאוחר, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהסכום ההוני המלא; ואולם לא ישולם סכום כאמור לבן זוגו לשעבר של עמית, אם התקבל, עד מועד ההעברה, צו של בית משפט המונע את התשלום.

(ב) הסכום שישולם לבן זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני המלא.

 
 
 
 
הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוקים הרלבנטיים. 
 
 
 
 
 
להלן קישור להצעת החוק - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק ובדברי ההסבר להצעת החוק - הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד -2014
 
להלן קישור לתזכיר החוק  משנת 2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, התש"ע-2010 - תזכיר חוק
 
להלן קישור לדוח הועדה מחודש 03/2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - דוח הועדה
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.