דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

קו הפרדה אדום

פרשנות וניתוח הוראות המס

הקדמה: עד אשר רשות המסים תפרסם חוזר מקצועי בנושא זה, לא נותר לנו אלא לפרש ולנתח בעצמנו, לפי מיטב הבנתנו, את הוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, בדגש על היבטי המס הכרוכים בחלוקת הכספים בין בני הזוג. כמובן שנעדכן את המידע, מיד עם פרסום חוזר מקצועי או הנחיות נוספות, ככל שיהיו.

עדכון מיום 13/06/2024:  לא ייאמן ואולם לאחר כ- 10 שנים רשות המסים טרחה סוף סוף לפרסם מכתב הנחיות - 

הוראות ביחס להעברת כספים בהתאם לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני - מכתב הנחיות של רשות המסים לקופות הגמל והחברות המנהלות  מיום - 13/06/2024

בקשה להוראת ניכוי מס להעברת כספים מקופות גמל לבן הזוג לשעבר - טופס 159ב - בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד 2014


נתחיל מסעיף ההגדרות בחוק, מהו הסכום המועבר לבן זוג לשעבר ?

"הסכום המועבר לבן זוג לשעבר", במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין העברה מיתרה צבורה – סכום מהיתרה הצבורה של עמית, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לחשבון של בן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 6(א) ו-(ב) או 7, לפני החיוב במס כאמור בסעיף 6(ג);

מהי יתרה צבורה ?

"יתרה צבורה", במועד מסוים – הכספים שנצברו לזכותו של עמית בחשבונו בקופת גמל, עד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם לאותו מועד; 

מה הן הוראות סעיף 6 והוראות סעיף 7 ?

6. העברת חלק מהיתרה הצבורה לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר –

(א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל ובכפוף להוראות סעיף קטן (ה), ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יפתח הגוף המשלם חשבון חדש בקופת הגמל על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהיתרה הצבורה של העמית, אלא אם כן בית המשפט הורה לעכב את ההעברה, בין בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני ובין בהחלטה אחרת.

(ב) הסכום שיועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסך היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד, ולסכום האמור תיווסף או תיגרע, לפי העניין, התשואה שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבין מועד הפירוד ובין מועד ההעברה כאמור; לעניין זה, "תשואה" – הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה כלפי העמית לאחר ניכוי דמי ניהול.

(ג) העברה לפי סעיף קטן (א) של מרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה או לפי סעיף קטן (ה)(1)(א) של מרכיב הפיצויים, תחויב במס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

הערה:

1. יוצא מכך, כי העברה לפי סעיף 6(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, של כספי תגמולים שנצברו ב"קופת גמל לתגמולים", מה שנקרא תגמולים מסוג הון – לא תחויב במס.

2. מאידך, העברה לפי סעיף 6(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, של כספי תגמולים שנצברו בקופת גמל לקצבה (מה שנקרא תגמולים מסוג קצבה) - ככלל, תחוייב במס בהתאם להוראות הרלבנטיות הספציפיות שנקבעו למקרה זה בפקודת מס הכנסה (ראה עדכון מטה), בהקשר זה יש לשים לב כי במסגרת הוראות אלו – בין היתר, נקבעה תקרה לסכום שמועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר שלגביו לא יחול חיוב במס בשלב ההעברה ונקבע שיעור מס קבוע וסופי, לעניין החלק החייב במס, שמעבר לתקרה.

3. העברה לפי סעיף 6(ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, של כספי פיצויים שנצברו בכל סוג של קופה !

a. ככלל, תחוייב במס בהתאם להוראות הרלבנטיות הספציפיות שנקבעו למקרה זה בפקודת מס הכנסה (ראה עדכון מטה), בהקשר זה יש לשים לב כי במסגרת הוראות אלו – בין היתר, נקבעה תקרה לסכום שמועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר שלגביו לא יחול חיוב במס בשלב ההעברה ונקבע שיעור מס קבוע וסופי, לעניין החלק החייב במס, שמעבר לתקרה.

b. עם זאת, כחריג לכלל האמור, יש לשים לב לאפשרות נוספת, במקרה של העברה לפי סעיף 6(ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, לפיה יודיע החוסך למס הכנסה, בהסכמת בן הזוג לשעבר, על רצונו לממש את זכאותו לפטור ממס על פיצויי פיטורים (עד לתקרת הפטור על כספי פיצויים לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה) בעת ההעברה, לעניין סכום הפיצויים המועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר. (ראה מטה סעיף 9(7א)(ח) לפקודת מס הכנסה).

(ד) סכום המס שחויב כאמור בסעיף קטן (ג) ינוכה באופן שווה מהסכום שיועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר ומהסכום שנותר בחשבונו של העמית לאחר ההעברה לבן הזוג לשעבר.

(ה) על העברה של סכום כאמור בסעיף קטן (ב), ממרכיב הפיצויים ביתרה הצבורה של העמית, יחולו הוראות אלה:

(1) הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתו של בן הזוג לשעבר, לאחר המועד שבו נודע לגוף המשלם כי העמית זכאי למשוך את הסכום לפי דין או הסכם, לאחר מועד ההעברה או לאחר מועד בחירת בן הזוג לשעבר, לפי המאוחר, לאחד מאלה:

(א) למרכיב התגמולים בחשבון של בן הזוג לשעבר שנפתח בהתאם להוראות סעיף קטן (א); הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(ב) לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה כאמור בסעיף 23(א)(2א) לחוק קופות גמל ויחול לגביהם האמור באותו סעיף ; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

(ג) לבן הזוג לשעבר; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

(2) הועברו הכספים כאמור בפסקה (1), לא יהיה בן הזוג לשעבר רשאי לחזור בו מבחירתו כאמור באותה פסקה;

(3) היה מעסיקו של העמית זכאי, לפי דין או הסכם, למשוך את הסכום ממרכיב הפיצויים וביקש למשוך אותו, תימחק לגבי סכום זה ההערה שנרשמה לפי סעיף 4; הגוף המשלם ישלח לבן הזוג לשעבר הודעה בדבר מחיקת ההערה.

(ו) לא יראו העברה לפי סעיף זה לבן הזוג לשעבר כמשיכה לעניין כל דין, והגוף המשלם לא יהיה רשאי להפחית סכום כלשהו מהיתרה הצבורה של העמית בשל ההעברה כאמור אלא בהתאם להוראות סעיף זה.

(ז) הוראות סעיף 9(ב)(1), לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שעלותו מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, ימשיכו לחול גם לאחר העברה לפי סעיף זה לבן זוגו לשעבר.

(ח) עם ההעברה לבן הזוג לשעבר לפי סעיף זה, תימחק לגבי הסכום המועבר ההערה שנרשמה לפי סעיף 4.

הערה:

1. לעניין כספי פיצויים, בכל אחת מן החלופות, ההעברה או התשלום, יבוצעו רק לאחר המועד שבו נודע לגוף המשלם כי החוסך זכאי למשוך את כספי הפיצויים לפי דין או הסכם.

2. בן הזוג לשעבר, לאחר בחירתו באחת מן החלופות כמצויין מעלה, לא יכול לחזור בו מבחירתו.

3. יש לשים לב כ-

a. כאשר מדובר בהעברת כספי הפיצויים לחשבון חדש על שם בן הזוג לשעבר בקופת גמל לקצבה

i. ככלל, ההעברה תחוייב במס בהתאם להוראות הרלבנטיות הספציפיות שנקבעו למקרה זה בפקודת מס הכנסה (ראה עדכון מטה), בהקשר זה יש לשים לב כי במסגרת הוראות אלו – בין היתר, נקבעה תקרה לסכום שמועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר שלגביו לא יחול חיוב במס בשלב ההעברה ונקבע שיעור מס קבוע וסופי, לעניין החלק החייב במס, שמעבר לתקרה.

ii. עם זאת, כחריג לכלל האמור, יש לשים לב לאפשרות נוספת, במקרה של העברה לפי סעיף 6(ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, לפיה יודיע החוסך למס הכנסה, בהסכמת בן הזוג לשעבר, על רצונו לממש את זכאותו לפטור ממס על פיצויי פיטורים (עד לתקרת הפטור על כספי פיצויים לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה) בעת ההעברה, לעניין סכום הפיצויים המועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר. (ראה מטה סעיף 9(7א)(ח) לפקודת מס הכנסה).

b. כאשר מדובר בהעברת כספי הפיצויים לחשבון חדש על שם בן הזוג לשעבר בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה לפי סעיף 23(א)(2א) לחוק קופות גמל, (בדומה למקרה בו בעת עזיבת מקום עבודה, לאחר התחשבנות עם מס הכנסה, עובד בוחר להשאיר את כספי הפיצויים בקופה, ככספים נזילים הניתנים למשיכה כסכום חד פעמי בכל עת) - ככלל, ההעברה תחוייב במס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (ראה עדכון מטה לסעיף זה בפקודה), דהיינו חיוב במס, בהתאם לנתוני החוסך, (ככלל, לפי שיעור המס השולי של החוסך ובכל מקרה ללא אפשרות לממש, בעת ההעברה ולעניין הסכום המועבר, את הזכאות לפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים עד לתקרת הפטור על כספי פיצויים, לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה), כאשר חישוב המס שיש לשלם על כספי הפיצויים יבוצע מבלי להתחשב בנתוני בן הזוג לשעבר.

c. כאשר מדובר בתשלום במזומן של כספי הפיצויים לבן הזוג לשעבר – ככלל, התשלום יחוייב במס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (ראה עדכון מטה לסעיף זה בפקודה), דהיינו חיוב במס, בהתאם לנתוני החוסך, (ככלל, לפי שיעור המס השולי של החוסך ובכל מקרה ללא אפשרות לממש, בעת התשלום ולעניין הסכום המשולם, את הזכאות לפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים עד לתקרת הפטור על כספי פיצויים, לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה), כאשר חישוב המס שיש לשלם על כספי הפיצויים יבוצע מבלי להתחשב בנתוני בן הזוג לשעבר.

7. העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית, לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר –

(א) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) של סעיף 6, לגבי עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ונותרה לו יתרה צבורה בקופת הגמל לאחר התשלום כאמור, יחושב הסכום שיש להעביר לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים האמורים מהיתרה הצבורה שהיתה לעמית אילולא היתה משולמת לו קצבת הפרישה החלקית, אשר תחושב לפי התשואה כהגדרתה בסעיף 6(ב) שהושגה לגבי היתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי חלוקת היתרה הצבורה בין העמית ובין בן זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

(2) לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום מקצבת הפרישה של גמלאי, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של הגמלאי לפי הוראות סעיף 14(א)(1) או (ב), אחרי החיוב במס שחל על הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטרם ההעברה;

הערה: יש לשים לב כי כאשר מדובר בחלוקה של תשלומים שוטפים של קצבה (פנסיה) חודשית בין בני זוג שנפרדו, חלוקת הקצבה החודשית תתבצע לאחר החיוב במס שחל על הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטרם ההעברה, דהיינו חישוב המס שיש לשלם על הקצבה החודשית (במלואה) יבוצע כאילו כל הקצבה נתקבלה בידיו של הגימלאי וזאת מבלי להתחשב בעובדה כי חלק מהקצבה החודשית משולם ישירות לבן הזוג לשעבר !

מהי קצבת פרישה ?

"קצבת פרישה" – כל אחת מאלה:

(1) קצבה המשולמת לעובד בפנסיה תקציבית, בשל פרישה מעבודה;

(2) קצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה למי שהגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושאינה בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;

(3) קצבה המשולמת מקרן ותיקה למי שטרם הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושהופחתה בשל כך בהתאם לתקנון הקרן;

(4) קצבה המשולמת מקופת ביטוח ישנה הונית, שפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה מאפשרת להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה;

"קצבת פרישה חלקית" – קצבת פרישה המשולמת מקופת גמל לקצבה ומחושבת לפי חלק מיתרה צבורה;

מה הן הוראות סעיף 14 ?(לא להתבלבל, סעיף 14 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני...).

14. העברת חלק מקצבת פרישה של גמלאי לבן זוגו לשעבר –

(א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל וכן בכל דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד בן הזוג לשעבר בחיים, ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) הגוף המשלם יעביר לבן הזוג לשעבר, מקצבת הפרישה המגיעה לחוסך שהוא גמלאי בהתאם להסדר החיסכון (בפרק זה – הקצבה המלאה), במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הקצבה החל ממועד ההעברה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(א) לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית – ההפרש שבין מכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה ובין מחצית מסכום ההפחתה כאמור בסעיף 16(א), ואם מתקיים סייג מהסייגים להפחתת קצבת הפרישה כאמור בסעיף 16(ב) – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

(ב) לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתית – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

(2) ביקש חוסך שהוא גמלאי להוון לסכום חד-פעמי שיעור מהסכום המועבר לבן זוגו לשעבר בקצבת הפרישה וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר להיוון, בהתאם להוראות סעיף 19(ג), יעביר הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של הגמלאי את הסכום המהוון בשיעור מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הסכום המהוון באותו שיעור מהסכום הנותר בידי הגמלאי;

(3) ביקש חוסך שהוא עמית למשוך כספים מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר, אם היא נדרשת בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1)(א) או (2)(א), יעביר הגוף המשלם לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם את הכספים לעמית, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסך הכספים שהיו משולמים לעמית אילולא ההעברה כאמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש שלאחר רישום ההערה ואילך; הסכום האמור מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש האמור ועד מועד ההעברה, לא ישולם לחוסך והוא יועבר לבן הזוג לשעבר במועד לתשלום הקצבה החל ממועד ההעברה;

(2) אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית, לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), במקרה שבו פרישתו של הגמלאי מעבודה היתה בשל מצב בריאות לקוי, אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד אחד מהחודשים כמפורט להלן, לפי העניין, ואילך:

(א) בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישת חובה;

(ב) בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל אחר מגיל פרישת חובה, אם נקבע גיל כאמור בפסק הדין לחלוקת החיסכון הפנסיוני, ובלבד שהגיל האמור אינו נמוך מהגיל שבו לפי הסדר החיסכון היתה משולמת לגמלאי המדורג באותו דירוג ופרש מעבודתו בהגיעו לאותו גיל, שלא בשל פיטורים ובלא צורך בהסכמת מעסיקו, קצבה החל בחודש שבו פרש מעבודתו כאמור או בחודש שלאחריו;

(3) לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך סכום כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) אם התקבל, עד המועד לתשלום הקצבה באותו חודש, צו של בית משפט המונע את ההעברה;

(4) נמחקה ההערה על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור, תופסק העברת הכספים מאותו מועד לבן הזוג לשעבר, והחוסך יהיה זכאי למלוא הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות סעיף זה, ללא הפחתה;

(5) נפטר בן הזוג לשעבר, ישולם לחוסך מאותו מועד הסכום שאמור היה להיות מועבר לבן הזוג לשעבר ויחולו הוראות סעיף 16(א)(4).

(3) לעניין העברה מכספים שנמשכו בידי עמית מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית, שלא בדרך של קצבה – הסכום שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 14(א)(2) או (3), לפי העניין, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

מהי קרן ותיקה, מהי קופת ביטוח ישנה קצבתית ?

"קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאושרה לראשונה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

"קופת ביטוח ישנה קצבתית" – קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לקצבה;

"קופת ביטוח ישנה" – קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ומרכיב החיסכון בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי;

מה הן הוראות סעיף 14 ? (לא להתבלבל, סעיף 14 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני...).

ראה מעלה.

הערה: יש לשים לב כי כאשר מדובר במשיכת כספים מקרן פנסיה ותיקה או מפוליסת ביטוח מסוג קצבה שנפתחה עד ליום 31/12/2003 (מנהלים או תגמולים לעצמאים) שלא בדרך של קצבה, (חוסך שהוא גמלאי המבקש להוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי או חוסך שהוא עמית המבקש למשוך כספים מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי), התשלום במזומן לבן הזוג לשעבר יתבצע רק לאחר החיוב במס (ככל שישנו בהתאם לנתוני החוסך ובהתאם לחוקי המס) כאשר חישוב המס שיש לשלם על אותם הכספים (במלואם) יבוצע כאילו כל הכספים נתקבלו בידיו של החוסך וזאת מבלי להתחשב בעובדה כי חלק מהכספים משולם ישירות לבן הזוג לשעבר.

(4) לעניין משיכת כספים בידי בן זוג לשעבר מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכום ההוני שעל גוף משלם לשלם באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי סעיף 17, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

מהו סכום הוני בקופת ביטוח ישנה ?

"סכום הוני בקופת ביטוח ישנה" – הסכום המגיע לעמית במשיכת כספים מקופת ביטוח ישנה הונית, בהתאם לפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה;

"קופת ביטוח ישנה הונית" – קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים;

"קופת ביטוח ישנה" – קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ומרכיב החיסכון בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי;

מה הן הוראות סעיף 17 ?

17. משיכת חלק מהסכום ההוני של עמית בקופת ביטוח ישנה, בידי בן זוגו לשעבר -

(א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית, בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, וביקש בן הזוג לשעבר למשוך סכום מהסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה (להלן – הסכום ההוני המלא), בהתאם להוראות סעיף 19(ד), ישלם הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של העמית, במועד ההעברה או במועד שבו הוא משלם לעמית את הסכום ההוני מקופת הביטוח כאמור, לפי המאוחר, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהסכום ההוני המלא; ואולם לא ישולם סכום כאמור לבן זוגו לשעבר של עמית, אם התקבל, עד מועד ההעברה, צו של בית משפט המונע את התשלום.

(ב) הסכום שישולם לבן זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני המלא.

הערה: יש לשים לב כי כאשר מדובר במשיכת כספים מפוליסת ביטוח מסוג הון שנפתחה עד ליום 31/12/2003 (מנהלים או תגמולים לעצמאים), התשלום במזומן לבן הזוג לשעבר יתבצע רק לאחר החיוב במס (ככל שישנו בהתאם לנתוני החוסך ובהתאם לחוקי המס) כאשר חישוב המס שיש לשלם על אותם הכספים (במלואם) יבוצע כאילו כל הכספים נתקבלו בידיו של החוסך וזאת מבלי להתחשב בעובדה כי חלק מהכספים משולם ישירות לבן הזוג לשעבר.

מה יהיה מעמד הכספים (בהיבט המס) לאחר העברתם לחשבון חדש של בן זוג לשעבר ?

8. הוראות לעניין חשבון חדש של בן זוג לשעבר –

(א) לעניין דיני המס והוראות לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל, יראו את המועד כמפורט להלן, לפי העניין, כמועד שבו הופקדו הסכומים שהועברו לחשבונו של בן זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעיף 6 או 7:

(1) בקופת גמל לקצבה – המועד שבו הועברו הכספים לחשבונו של בן הזוג לשעבר;

(2) בקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבההמועד שבו הופקדו הכספים לחשבונו של העמית בקופה, והוראות פסקה זו יחולו גם לעניין הבטחת תשואה בקופת גמל כאמור שאינה קופת ביטוח, ככל שקיימת הבטחת תשואה, בהתאם למגבלות הקיימות לגבי החוסך בהסדר החיסכון.

(ב) נפתח חשבון חדש של בן זוג לשעבר בקופת ביטוח תהיה פוליסת הביטוח לעניין חשבון זה בהתאם לתנאים הנהוגים בעת פתיחת החשבון.

(ג) לא יופקדו תשלומים לחשבונו של בן הזוג לשעבר, נוסף על הסכומים שהועברו לחשבונו לפי סעיף 6 או 7, אלא אם כן הגוף המשלם אישר כי בן הזוג לשעבר הצטרף לקופה כעמית בהתאם לכללי ההצטרפות לאותה קופה ולהסדר החיסכון ובכפוף להוראות הדין.

מגבלות על החוסך (בהיבט המס) לאחר שנרשמה הערה על הסכום שאמור לעבור לבן זוג לשעבר ?

9. תוצאות רישומה של הערה על הסכום המועבר לבן זוג לשעבר

(א) נרשמה ברישומיו של גוף משלם הערה על הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד לא נמחקה ההערה, הוראות אלה:

(1) ....

(2) .....

(3) החוסך לא יהיה רשאי לבחור בהחלת הוראות סעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה על הכספים שנרשמה לגביהם הערה או להודיע על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה האמורה.

הערה: משמעות הוראה זו היא שהחוסך (העמית) לא יהיה רשאי לבקש מפקיד השומה (מס הכנסה) אישור לרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) או אישור לרצף קצבה (ייעוד לקצבה), לגבי החלק מכספי הפיצויים שכבר נרשמה לגביו הערה כי הוא אמור בהמשך הדרך לעבור לבן הזוג לשעבר.

זה המקום להדגיש כי להבדיל ממצב מתואר זה, אם בטרם רישום ההערה, כספי הפיצויים בקופות השונות, כבר היו תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים או רצף קצבה, חלוקת הכספים בין בני הזוג לרבות בשלב רישום ההערה, אינה מהווה הליך של חרטה (יציאה) מהסדרי מס אלו, שקדמו לחלוקה, בהתייחס לכספי הפיצויים שנותרו בידי העמית לאחר החלוקה וזאת לפי הוראה נוספת (שנקבעה במסגרת תיקון לפקודת מס הכנסה) בסעיף 9 (7א)(ח) לפקודת מס הכנסה (ראה מטה תיקון לפקודת מס הכנסה).

הוראות פקודת מס הכנסה –

להלן נוסח עדכני של הסעיפים בפקודת מס הכנסה הרלבנטיים לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו:

סעיף 1 לפקודת מס הכנסה - הגדרות –

בפקודה זו – "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני" – חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014.

סעיף 3 (ה7)(1) לפקודת מס הכנסה - הכנסות אחרות –

סכומים שהועברו לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה על שם בן זוג לשעבר של עמית בקופה, לפי הוראות סעיף 6(א) או (ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, יראו אותם כהכנסה שהתקבלה בידי העמית.

סעיף 3 (ה7)(2) לפקודת מס הכנסה - הכנסות אחרות –

סכומים ממרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה של עמית שהועברו לקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שם בן זוגו לשעבר של העמית, לפי הוראות סעיף 6(ה)(1)(ב) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, או שנמשכו מקופת הגמל לקצבה של העמית בידי בן זוגו לשעבר, לפי הוראות סעיף 6(ה)(1)(ג) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, יראו אותם כהכנסה שהתקבלה בידי העמית.

סעיף 3 (ה7) (3) לפקודת מס הכנסה - הכנסות אחרות –

לעניין סעיף קטן זה, "עמית" ו"בן זוג לשעבר" – כהגדרתם בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני.

מה הן הוראות סעיפים 6(א), 6(ה)(1)(א), 6(ה)(1)(ב), 6(ה)(1)(ג) ?

ראה פירוט והתייחסות מעלה.

הערה: סעיף זה (סעיף 3(ה7) לפקודה), מהווה "סעיף מקור" חדש בפקודת מס הכנסה לצורך חיוב ההכנסה במס. יש לשים לב כי האמור בסעיפים אלו חוזר על כך כי במקרים אלו מדובר בהכנסה של העמית ולא בהכנסה של בן הזוג לשעבר.

סעיף 9 (7א)(ח) לפקודת מס הכנסה – מענק עקב פרישה או מוות –

הוראות פסקה זו לא יחולו על סכומים ממרכיב הפיצויים שחל עליהם סעיף 6(ה)(1) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני ובן זוג לשעבר של עמית בחר להעבירם לפי הוראות אותו סעיף ולא יראו בסכומים כאמור מענק פרישה, אלא אם כן הודיע העמית למנהל, בהסכמת בן זוגו לשעבר, כי על כספים שבחר בן הזוג להעבירם לפי סעיף 6(ה)(1)(א) לחוק האמור יחולו הוראות פסקת משנה א(1) עד (3), העברת הסכומים לפי בחירת בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6(ה)(1) האמור, לא יראו בה חזרה של העמית מבחירתו בהחלת פסקת משנה (א)(4) על הכספים שנותרו בידי העמית, ככל שבחר בהחלה, או מהודעתו לפי פסקת משנה (ז) לעניין הכספים שנותרו בידיו, ככל שהודיע כאמור, לעניין פסקת משנה זו, "בן זוג לשעבר" ו- "עמית – כהגדרתם בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני.

מה הן הוראות סעיפים 6(ה)(1), 6(ה)(1)(א) ?

ראה פירוט והתייחסות מעלה.

הערה: לעניין הוראות סעיף זה (סעיף 9 (7א)(ח) לפקודת מס הכנסה):

1. ככלל, כל הוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה (זכאות לפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים עד התקרה, אישור לרצף פיצויים, אישור לרצף קצבה), לא יחולו בעת חלוקת חלק הפיצויים בכספי החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג בהתאם להוראות חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני.

2. עם זאת, כחריג לכלל האמור, יש לשים לב לאפשרות נוספת, במקרה של העברה לפי סעיף 6(ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, לפיה יודיע החוסך למס הכנסה, בהסכמת בן הזוג לשעבר, על רצונו לממש את זכאותו לפטור ממס על פיצויי פיטורים (עד לתקרת הפטור על כספי פיצויים לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה) בעת ההעברה, לעניין סכום הפיצויים המועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר.

3. אם בטרם רישום ההערה (ובטרם החלוקה...), כספי הפיצויים בקופות השונות, כבר היו תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים או רצף קצבה, חלוקת הכספים בין בני הזוג לרבות בשלב רישום ההערה, אינה מהווה הליך של חרטה (יציאה) מהסדרי מס אלו, שקדמו לחלוקה, בהתייחס לכספי הפיצויים שנותרו בידי העמית לאחר החלוקה.

4. מאידך, זה המקום להדגיש שוב את ההבחנה הבאה, אם כבר נרשמה הערה, לפי סעיף 9(א)(3) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני (כמופיע מעלה), וכספי הפיצויים לא היו תחת הסדר מס של רצף פיצויים או רצף קצבה, החוסך (העמית) לא יהיה רשאי לבקש מפקיד השומה (מס הכנסה) אישור לרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) או אישור לרצף קצבה (ייעוד לקצבה), לגבי החלק מכספי הפיצויים שכבר נרשמה לגביו הערה כי הוא אמור בהמשך הדרך לעבור לבן הזוג לשעבר.

סעיף 9(17א) לפקודת מס הכנסה – פטור ממס לעניין חלוקת כספים מקופת גמל לבן זוג לשעבר -

(א) סכומים שהועברו לחשבון חדש על שם בן זוגו לשעבר של עמית בקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 6(א) או (ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני (להלן – הסכום המועבר) עד לגובה הסכום כמפורט להלן:

(1) היתה היתרה הצבורה עד גובה התקרה – הסכום המועבר כולו.

(2) היתה היתרה הצבורה גבוהה מהתקרה – הסכום המועבר בניכוי ההפרש שבין היתרה הצבורה ובין התקרה, ולא פחות מ- 0.

(ב) נכללו בסכום המועבר סכומים מהיתרה הכוללת שהם תשלומים פטורים וסכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א של העמית, לרבות הרווחים שנצמחו מהם – יירשמו אצל בן הזוג לשעבר כקרן וכרווחים ביחס השווה ליחס שלפני העברתם, ויראו אותם כרווחים בידי בן הזוג לשעבר ממועד צבירתם אצל העמית לפני ההעברה, וסכומים שלפני העברתם היו בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א על שם העמית – יועברו לחשבון חדש כמשמעותו כאמור על שם בן הזוג לשעבר.

(ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו- (ב), פטור כאמור יינתן לכל מרכיב בסכום המועבר בהתאם לחלקו היחסי ביתרה הכוללת.

(ד) לעניין פסקה זו –

"בן זוג לשעבר", "חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות" ו- "עמית" – כהגדרתם בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני.

"חשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א" – חשבון חדש כמשמעותו בפסקה (2) להגדרה "תשלומים פטורים" בסעיף 9א.

"יתרה כוללת" – היתרה בכל קופות הגמל לקצבה שיש ליחיד, המחושבת לפי הוראות סעיף 6(ב) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, למעט חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות.

"יתרה צבורה" – יתרה כוללת למעט תשלומים פטורים, סכומים בקופת גמל להשקעה וסכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א, לרבות הרווחים שנצמחו מהם המחושבים לפי הוראות סעיף 6(ב) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני.

"תקרה" – מכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון. (כ- 9,430 ש"ח כפול 180, סך של כ- 1,697,400 ש"ח נכון לשנת המס 2024).

"מכפיל ההמרה להון", "תקרת הקצבה המזכה" ו- "תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף 9א.

מה הן הוראות סעיפים 6(א) או 6(ה)(1)(א) ?

ראה פירוט והתייחסות מעלה.

הערה:

1. סעיף זה (9(17א) לפקודת מס הכנסה) מתייחס לכספים שנצברו בכל קופות הגמל לקצבה שיש לחוסך, למעט חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות, בלבד.

2. במסגרת סעיף זה (9(17א) לפקודת מס הכנסה) נקבעה תקרה של סכום אשר בעת העברתו לחשבון חדש על שם בן זוגו לשעבר של העמית בקופת גמל לקצבה, לא יחול חיוב במס. אין מדובר בפטור ממס "סופי" אלא מדובר בהוראה שלא לחייב במס בעת ההעברה, וההתחשבנות עם מס הכנסה על אותם הכספים, על ידי בן הזוג לשעבר של העמית, תתבצע בהמשך הדרך, לדוגמא כאשר בן הזוג לשעבר של העמית יבקש לקבל קצבה חודשית מאותם הכספים... נוסיף כי בהחלט ייתכנו מצבים בהם בהמשך הדרך, בסופו של דבר, בן הזוג לשעבר של העמית, לא בהכרח יגיע לכדי חבות במס בפועל על אותם הכספים ואולם בכל מקרה בשלב העברת הכספים אין מדובר בפטור ממס כהגדרתו אלא הוראה שלא לחייב במס בשלב זה בלבד.

3. יש לשים לב לאופן חישוב הסכום שלגביו לא יחול חיוב במס בעת ההעברה בהתאם לסך הכספים שנצברו בכל קופות הגמל לקצבה שיש לחוסך.

4. עוד נקבע במסגרת סעיף זה, בהתייחס לשלושה סוגים נוספים של כספים, ככל שישנם במסגרת החיסכון הפנסיוני של העמית, שלא יחול חיוב במס בעת העברתם לחשבון חדש על שם בן זוגו לשעבר של העמית ומעמד אותם הכספים יישמר בעת ההעברה:

a. "תשלומים פטורים" כהגדרתם בפקודת מס הכנסה (כמו לדוגמא כספי תגמולי מעביד שבעת הפקדתם במהלך תקופת העבודה, חוייבו במס (מעל לתקרה) וכספי תגמולי עובד שלא זיכו את העובד בהטבת מס...).
 
b. "סכומים שהופקדו בקופת גמל להשקעה". (אמנם גם מוגדרים כ"תשלומים פטורים" ! אך הוספנו זאת כאן בנפרד ובמובחן על מנת לחדד זאת, תיקון לחוק משנת 2016).

c. "סכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א" לפקודת מס הכנסה (כמו לדוגמא כספי פיצויים "נזילים", לאחר התחשבנות מס, ממקומות עבודה קודמים, כמו לדוגמא כספי נפטר שהועברו לחשבון חדש על שם המוטב לאחר פטירת החוסך...).

5. ראה מטה מהו שיעור המס על החלק החייב במס (ממנו ינוכה המס בעת ההעברה) לפי סעיף 124ג לפקודת מס הכנסה.

סעיף 9א(ח) לפקודת מס הכנסה – פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה –

לעניין סעיף זה, יראו כתשלומים פטורים כספים שהועברו לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה על שם בן זוג לשעבר על פי הוראות סעיף 9(17א) והיו תשלומים פטורים בידי העמית בקופת הגמל לקצבה שממנה הועברו.

הערה: במסגרת סעיף זה (סעיף 9א(ח) לפקודת מס הכנסה) נקבע כי "תשלומים פטורים" כהגדרתם בפקודת מס הכנסה, ככל שישנם במסגרת החיסכון הפנסיוני של העמית, מעמד אותם הכספים כ"תשלומים פטורים" יישמר גם לאחר העברתם לחשבון חדש על שם בן זוגו לשעבר של העמית. להלן קישור להסבר מפורט בנוגע ל"תשלומים פטורים".

סעיף 124ג לפקודת מס הכנסה – שיעור המס על העברה לבן זוג לשעבר של עמית –

על אף האמור בסעיף 121, שיעור המס על הכנסה לפי סעיף 3(ה7)(1), יהיה בשיעור האמור בסעיף 121(ב)(1)(ג) בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(17א).

הערה: סעיף זה (124ג לפקודת מס הכנסה) קובע כי הכנסה חייבת במס לפי סעיף 3(ה7)(1) תמוסה לפי שיעור מס קבוע ומוחלט בשיעור של כ- 20% (נכון לשנת המס 2024). (למעט ההכנסה הפטורה עד לתקרה, לפי סעיף 9(17א) לפקודת מס הכנסה).

מהי הכנסה לפי סעיף 3(ה7)(1) לפקודת מס הכנסה ?

ראה פירוט והתייחסות מעלה.

מהו הפטור לפי סעיף 9(17א) לפקודת מס הכנסה ?

ראה פירוט והתייחסות מעלה.

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה – חובת ניכוי במקור –

כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב פרישה או מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(7א), של השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א, של סכום המתקבל עקב היוון קיצבה שאינו פטור על פי סעיפים 9א או 9ב, או של סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף 18(ב) והמהווים הכנסה בידי מקבלם או של הכנסה לפי סעיף 2(5), או של סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף 3(ה7), או של הכנסה חייבת שהעבירה קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לבעלי מניותיה, או של תמורה כמשמעותה בסעיף 88, או של ריבית או דיבידנד או של כל הכנסה אחרת ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבעה לכך בצו, ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו; ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לענין השתכרות או רווח כאמור בסעיף 2א כי ניכוי המס יהיה כפי שיקבע, אף שלא בשעת התשלום ושלא מן הסכום המשתלם; הוראה זו חלה גם על המדינה.

מה הן הוראות סעיף 3(ה7) לפקודת מס הכנסה ?

ראה פירוט והתייחסות מעלה.

הערה: סעיף זה (164 לפקודת מס הכנסה) קובע בין היתר כי גם לעניין סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף 3(ה7) לפקודת מס הכנסה – על המשלם חלה חובת ניכוי מס במקור.

הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוקים הרלבנטיים. 
 
 
 
 
 
להלן קישור להצעת החוק - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק ובדברי ההסבר להצעת החוק - הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד -2014
 
להלן קישור לתזכיר החוק  משנת 2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, התש"ע-2010 - תזכיר חוק
 
להלן קישור לדוח הועדה מחודש 03/2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - דוח הועדה
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.