דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), תשנ"ח-1997

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות -

בתקנות אלה, "קרן השתלמות", "עמית", "סכומים מקרן השתלמות" ו"סכומי ריבית חייבת", כהגדרתם בצו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), תשנ"ח-1997 ו"השיעור המרבי" – שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

2. ניכוי מס –

(א) קרן השתלמות המשלמת לעמית סכומים מקרן השתלמות, תנכה מסכומים אלה, בעת התשלום מס בשיעור המרבי.

(ב) קרן השתלמות המשלמת לעמית סכומי ריבית חייבת, תנכה מסכומים אלה בעת התשלום, מס בשיעור של 25%.

3. תיאום ניכוי מס –

פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס, לפי השיעור האמור בתקנה 2.

4. הגשת דו"ח ותשלום לפקיד השומה -

(א) קרן השתלמות תגיש לפקיד השומה עד היום ה-15 בכל חודש דין וחשבון בטופס 0102, שיכלול פרטים על מספר העמיתים ששולמו להם סכומים מקרן ההשתלמות, בחודש הקודם (להלן – תקופת הדיווח), על סך כל הסכומים מקרן השתלמות ששילמה בתקופת הדיווח ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בתקופת הדיווח.

(ב) קרן השתלמות תשלם במועד הקבוע להגשת הדו"ח כאמור בתקנת משנה (א), את סכום המס שניכתה.

5. מסירת דו"חות –

(א) קרן ההשתלמות תרשום לגבי כל עמית בטופס 0851 את הפרטים המפורטים בו, תוך שבוע מיום ששולמו לו הסכומים מקרן ההשתלמות ותגיש לפקיד השומה כשהוא מסוכם לפרטיו, בצירוף ריכוז הטפסים בטופס 0856 לא יאוחר מיום 31 במרס של שנת המס שלאחר שנת המס שבה שילמה סכומים כאמור.

(ב) קרן השתלמות תגיש לפקיד השומה את הטפסים האמורים בתקנת משנה (א), באמצעות מערכת מיכון, כפי שקבע הנציב.

6. אישורים –

קרן השתלמות תיתן לעמית אישור בטופס 0857 בדבר הסכומים ששילמה מקרן ההשתלמות ועל המס שניכתה, וזאת לא יאוחר מיום ה-20 במרס בשנת המס שלאחר שנת המס שבה שילמה סכומים אלה.

7. תשלומים כהכנסה –

האמור בתקנות אלה אינו פוטר עמית מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו, סכומים שקיבל מקרן השתלמות.

8. תחילה –

תקנות אלה יחולו לגבי סכומים מקרן השתלמות, שישולמו ב-1 בחודש השני שלאחר פרסומן או אחריו.

ט' בתשרי תשנ"ח (10 באוקטובר 1997)

 
יעקב נאמן
שר האוצר


משיכת כספים בפטור ממס מקרן השתלמות בתקופת הקורונה - הוראות החוק והנחיות מס הכנסה - 07/2020

אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות - מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים ולקופות הגמל מיום 28/07/2020 - (הנחייה זו מתייחסת לאופן ניכוי המס במקור בעת תשלום סכומים לעמית מקרן השתלמות וזאת לפני שחלפו המועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה למשיכת כספים מקרן השתלמות)

משיכת כספים מקרן השתלמות - הוראות פקודת מס הכנסה
 
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993 - החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות.
 
 
 
משיכה מקרן השתלמות - סעיפי החוק הרלבנטיים (סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), לפקודת מס הכנסה והוראות חוק נוספות).
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.