דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
הידעת ?
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכת כספים מקרן השתלמות- סעיפי החוק הרלבנטיים

קו הפרדה אדום

סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), סעיף 3(ה), סעיף 3(ה2), לפקודת מס הכנסה.

 

סעיף 9(16א)(א) + (ג) לפקודת מס הכנסה -

 
סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם ב"הפקדה המוטבת" אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ולגבי סכומים ששימשו את העובד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס.

(ג) לענין פסקה זו, "מועד התשלום הראשון" - המוקדם מבין אלה:

(1) סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון;
(2) סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם;

"הפקדה מוטבת" (הפקדה מוטבת לחשבון שכיר) – כל אחד מאלה:

(1) סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי סעיף 3(ה), כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן;
(2) סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה:
(א) סכום שאינו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד בשיעור הקבוע בסעיף 3(ה), בשל משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה בסעיף האמור;
(ב) סכום בשיעור שאינו עולה על 2.5% ממשכורתו הקובעת של העובד;
(ג) סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לפני יום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002);
(3) סכום ששולם לקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כהגדרתה בסעיף 58א, עד לסכום השווה ל- 20,520 שקלים חדשים לשנה (נכון לשנת 2024).
      

סעיף 9(16ב)(א) + (ב) לפקודת מס ההכנסה -

 
סכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם ב"הפקדה המוטבת" – אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי סכומים ששימשו את היחיד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר היחיד, יהיו הזכאים לקבלת סכומים כאמור למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס; המנהל רשאי לקבוע כללים לענין הזכאות למשוך סכומים לצורך השתלמות בפטור ממס. 

לענין זה, "ההפקדה המוטבת" – 20,520 שקלים חדשים לשנה (נכון לשנת 2024) (הפקדה מוטבת לחשבון עצמאי).

(ב) הוראות פסקה (16א)(ב) עד (ד) יחולו על משיכת סכומים לפי פסקה זו, בשינויים המחוייבים. (דהיינו ראה מעלה ההוראות לעניין "מועד התשלום הראשון").
 

סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה -

 
סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, (להלן - הסכם קיבוצי), ולגבי עובד שאין הסכם קיבוצי החל עליו - בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ-8.4% מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה ולא יותר מ-7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר, יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן.

לענין זה –

"משכורת קובעת" - הכנסת עבודה - למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים - אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה לענין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;
"עובד הוראה" - חבר באחת מקרנות השתלמות אלה: (א) קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ; (ב) קרן השתלמות למורים על יסודיים, מורי סמינרים ומפקחים בע"מ; (ג) קרן השתלמות למורים על יסודיים בע"מ;

סעיף 3(ה2) לפקודת מס הכנסה -

 
סכומים שקיבל יחיד מקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים ולמעט סכומים שהפקיד, שלא הותרו בניכוי לפי סעיף 17(5א), יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של היחיד בעת שקיבל אותם, ואולם סכומי ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שקיבל מקרן ההשתלמות במועדים הקבועים בסעיף 9(16ב), יראו אותם כהכנסה מריבית כאמור בסעיף 2(4).
   
כהגדרתה בסעיף 17(5א) - "קרן השתלמות המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד".
 משיכת כספים בפטור ממס מקרן השתלמות בתקופת הקורונה - הוראות החוק והנחיות מס הכנסה - 07/2020

אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות - מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים ולקופות הגמל מיום 28/07/2020 - (הנחייה זו מתייחסת לאופן ניכוי המס במקור בעת תשלום סכומים לעמית מקרן השתלמות וזאת לפני שחלפו המועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה למשיכת כספים מקרן השתלמות)

משיכת כספים מקרן השתלמות - הוראות פקודת מס הכנסה
 
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993 - החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות.
 
 
 
 
 

סעיפים 3(ה) ו- 3(ה3) לפקודת מס הכנסה - הפקדות המעסיק לקופת גמל - מכתב הנחיות רשות המסים מיום 29/10/2018 -  מכתב זה מובא כאן לעניין ההנחיות הבאות:

1. סכום ששילם המעסיק לקרן השתלמות בעבור עובדו, ייחשב כ"הפקדה מוטבת" בין היתר בכפוף לכך שהמעסיק העביר לקרן ההשתלמות דיווח ביחס לכל אחד מהחודשים שבגינם בוצעה הפקדה לחשבון העובד.

2. במקרים בהם המעסיק לא העביר דיווח כאמור, המעסיק או העובד רשאים לפנות לקרן ההשתלמות בבקשה לייחוס ההפקדות כאמור בהתאם לחודשים שבגינם בוצעה הפקדה כאמור. לבקשה יש לצרף את המפורט להלן:

א. אישור מהמעסיק ובו יפורטו המשכורות החודשיות, סכום הפרשות המעסיק והעובד לקרן השתלמות בכל חודש וכן מועדי ההפקדות בפועל לחילופין תלושי שכר של החודשים שלגביהם נעשו ההפרשות ותלוש השכר של החודש בו בוצעה ההפקדה רטרואקטיבית לגבי אותה שנת מס.

ב. הצהרת העובד כי בחודשי העבודה שבעדם בוצעה ההפקדה רטרואקטיבית, לא בוצעו הפקדות נוספות לקרן השתלמות על ידי מעסיק אחר או לקרן נוספת.

3. לאחר מסירת כל המפורט לעיל, קרן ההשתלמות תייחס את סכומי ההפקדות בהתאם, תוך התייחסות להפקדה המוטבת.
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.