דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכה שלא כדין - מתי וכמה מס נשלם ?

קצבה מזערית ? צבירה מזערית ? מידע ופרשנות

 

משיכה שלא כדין הינה, לדוגמא, משיכה של כספים מקופת גמל לתגמולים (החלק ההוני) בטרם הגיע המועד החוקי למשיכת הכספים לפי החוק והתקנות או משיכה של כספים בסכום חד פעמי מקופת גמל לקצבה ולא בדרך של פנסיה חודשית, שאינה מתבצעת לפי החוק והתקנות.

לעניין תמצית כללי המס למשיכת כספי תגמולים מתכנית חיסכון פנסיוני, במעמד שכיר ובמעמד עצמאי - ראה קישור למידע בנושא: משיכת כספים מקופת גמל הונית / לקצבה, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים, פוליסת תגמולים לעצמאים

כמו כן ראה קישור לסעיפי החוק הרלבנטיים והעדכניים ביותר: משיכת כספים מקופת גמל

 
כמה מס נשלם במידה ונבצע משיכה שלא כדין מקופת גמל לתגמולים (החלק ההוני) ?

לפי הוראות סעיף 87 לפקודת מס הכנסה:

שיעור המס השולי או מס בשיעור של 35% - כגבוה מביניהם !

 
כמה מס נשלם במידה ונבצע משיכה שלא כדין מקופת גמל לקצבה ?

לפי הוראות סעיף 87 לפקודת מס הכנסה:

שיעור המס השולי או מס בשיעור של 35% - כגבוה מביניהם !

 
לעניין האפשרות לבצע היוון קצבה (משיכה של כספים בסכום חד פעמי מקופה לקצבה ולא בדרך של פנסיה חודשית) – ראה קישור לדפי המידע בנושאים:

היוון קצבה (מזכה)

היוון קצבה מוכרת

 
משיכה כדין והיוון קצבה ?

זה המקום להיכנס לדיון קצר לעניין משיכה כדין והיוון קצבה לפי הוראות פקודת מס הכנסה:

מעבר לכל התנאים המפורטים בפקודת מס הכנסה באשר לזכאות להיוון קצבה (הן היוון קצבה פטור ממס והן היוון קצבה חייב במס) יש תנאי יסודי נוסף - המשיכה בוצעה כדין. כאן נכנס לתמונה סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 .

 

קופת גמל לקצבה - קצבה מזערית ?

23. (א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, מחשבון אחד בקופת גמל לחשבון אחר וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

(1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית - מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם –

(א) משיכה בידי עמית בקופת גמל או בידי עובד של עמית - מעביד, של כספים מקופת גמל לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי, ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון.
 
(2) לגבי עובד של עמית - מעביד ולגבי עמית בקרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה.
 

(ה) בסעיף זה – "סכום קצבה מזערי" –  4,498 ש"ח לשנת המס 2021; "פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;

(ו) (1) הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008;

מתוך סעיף ההגדרות לחוק - "קצבה" - כל אחד מאלה:

(1) תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית - עצמאי, לעמית - שכיר או לעובד של עמית - מעביד, במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם – למוטבים שלהם, אם ישנם. לעניין פסקה זו, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה, ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה.

(2) תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית - עצמאי או לעמית - שכיר, באופן הזה:

(א) תשלומים מקופת גמל, לפי תקנונה, במשך תקופה מוגדרת.

(ב) לאחר שהסתיימה התקופה האמורה בפסקת משנה (א) – תשלומים ממבטח לפי פוליסת ביטוח שנרכשה בהתאם להוראות לפי סעיף 16(ד)(6) או תשלומים מקופת גמל אחרת, לפי תקנונה, המשולמים במשך כל ימי חייו של העמית או של העובד כאמור.

לעניין פסקה זו, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה או בפוליסת הביטוח שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה.
 
 
עוד התייחסות לעניין זה ראו סעיף 6 לחוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר למנהלי גופים מוסדיים מיום 15 באפריל 2008 - סוגיות בנושא תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל),התשס"ה-2005:
 
"לעניין סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 , נבהיר כי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי אותו עמית מקופת גמל אחרת או ממעביד (להלן – קצבה ממקור אחר), בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקום אחר".
 
 
מכאן עולה שאלה חשובה לעניין אלמן או אלמנה המעוניינים לבצע משיכה של סכום חד פעמי (היוון קצבה) מקופת גמל משלמת קצבה במסגרתה הם צברו כספים לקצבה: האם לעניין סכום הקצבה המזערי, תובא בחשבון גם קצבת שאירים המשולמת לאלמן או לאלמנה מקופת גמל לקצבה של בן הזוג (או מפנסיה תקציבית של בן הזוג כהגדרתה מעלה) ?
 
על פי כל ההגדרות שסקרנו מעלה – לעניות דעתנו (בלבד) התשובה היא: כן !
 
ואולם, לפי עמדת רשות המסים, הבאה לידי ביטוי בחוזר האחרון שפרסמה בנדון: תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה - חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 - התשובה היא: לא !
 
לאור עמדה שנויה במחלוקת זו - אנו מציעים לקרוא את המאמר: אופן החישוב של "סכום קצבה מזערי" – עמדה שנויה במחלוקת (מאמר שלישי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)).
 
 
נסיים דיון בסעיף זה בהפניית תשומת הלב לאמור בסיפא של סעיף זה. שימו לב, גם במקרים בהם הקצבה קטנה מסכום הקצבה המזערי ניתן לבצע היוון. אך היוון זה מוגבל עד ל- 25% מהקצבה, למשך 5 שנים, לפי כללי ההיוון של הקופה המשלמת !

 
 
קופה גמל לקצבה - צבירה מזערית ?

לסיום נתייחס לעניין נוסף, מה הדין כאשר צברנו כספים מסוג קצבה בסכום קטן (באופן יחסי) בקופה גמל לקצבה ?

שוב, נחזור לסעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 :

23. (ב) משיכת כספים בידי עמית מקופת גמל לקצבה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק מאלה:

(1) ממרכיב הפיצויים.

(2) מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב).

(3) מקופה כאמור שאינה קרן ותיקה, ובלבד שמתקיימים בעמית כל אלה:

(א) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

(ב) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים ובקופות גמל לקצבה אחרות שאינן קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי.

(ג) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור – סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה ומקופות גמל לקצבה אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

(4) לעניין עמית שכיר – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ד בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), ובלבד שהעמית הגיע לגיל 60 או פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו;

(5) לעניין עמית עצמאי

(א) בקרן פנסיה – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997).

(ב) בקופת ביטוח – מתוך סכומים שהופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) לפוליסה שהוצאה לפי קופת ביטוח לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997).

(6) בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1) או (1א).

(ה) בסעיף זה – "סכום צבירה מזערי" – 93,473 ש"ח לשנת המס 2021.

(ו) (1) הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008;

בהתקיים כל התנאים משיכת הכספים תיחשב למשיכה כדין ולא יחולו הוראותיו של סעיף 87 לפקודת מס הכנסה ! מכאן יש לחזור לכל התנאים המפורטים בפקודת מס הכנסה באשר לזכאות להיוון קצבה (הן היוון קצבה פטור ממס והן היוון קצבה חייב במס).

גם כאן, ניתן להעלות את השאלה לעניין אלמן או אלמנה, המעוניינים לבצע משיכה של כספים מסוג קצבה, בסכום קטן (באופן יחסי), שצברו בקופת גמל לקצבה במסגרתה הם צברו כספים לקצבה: האם לעניין התנאי המתייחס לסכום הקצבה המזערי, תובא בחשבון גם קצבת שאירים המשולמת לאלמן או לאלמנה מקופת גמל לקצבה של בן הזוג (או מפנסיה תקציבית של בן הזוג כהגדרתה מעלה) ? על מנת שלא לחזור על אותם הדברים, ראה דיון מעלה.

לעניין משיכה של סכום צבירה מזערי יש לעיין גם בהוראות רשות המסים בחוזר האחרון שפרסמה בנדון: תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה - חוזר מס הכנסה מס' 02/2013.
 
אנו מציעים גם לקרוא את המאמר: משיכה של "סכום צבירה מזערי" – סתירה בין הוראות מס הכנסה ? (מאמר רביעי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)).
 
סכום קצבה מזערי / סכום צבירה מזערי - סכומים לשנים:  2012 > 2021 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.