דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161א - הודעת עובד - אי חובת מילוי הטופס - הבהרה למעסיקים

קו הפרדה אדום

(כך גם לגבי טופס 161ב - הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות - אי חובת מילוי טופס 161ב וחתימה על טופס 161ב על ידי שאיריו של עובד שנפטר - כתנאי לקבלת טופס 161 מהמעסיק). טופס 161 - חובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 ללא תנאי

 

161א - הבהרה למעסיק

טופס 161א' - הודעת העובד - באופן מעשי לא חלה החובה למילוי טופס 161א על ידי העובד במעמד סיום עבודה במקום עבודה כתנאי מוקדם לקבלת טופס 161 מהמעסיק וזכות העובד לקבל סיוע במילוי הטופס בפקיד השומה ו/או לפנות לייעוץ מס על ידי איש מקצוע  והכל בהתאם להוראות ביצוע של מס הכנסה.

מתוך דברי ההסבר למילוי טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד - סע' (27):

"המעביד רשאי לחשב את סכום המענק הפטור ולשלמו או להורות למשלם נוסף אחד לשלמו, רק אם העובד מילא טופס 161א' במלואו כולל חתימה על ההצהרה, (במענק מוות ימלאו השאירים טופס 161ב'). אם העובד לא מילא את הנדרש או לא חתם על ההצהרה - אין המעביד רשאי לתת פטור, או להורות על מתן פטור, וחובה עליו לנכות מהמענק מס בהתאם לתקנות בדבר ניכוי במקור ממשכורת אלא אם כן פקיד השומה הורה אחרת."

הפרשנות:

 • אין להתנות מסירת טופס 161 על ידי המעסיק לעובד במילוי וקבלת טופס 161א על ידי העובד .
 • במידה והעובד מעוניין להיוועץ בפקיד השומה ו/או באיש מקצוע בטרם הוא חותם על טופס 161א על המעסיק לאפשר לעובד לממש זכות זו.
 • אי מילוי ואי מסירת טופס 161א על ידי העובד למעסיק רק דוחים את חישוב הפטור ממס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה על ידי המעסיק וזאת עד להמצאת אישור פקיד השומה בדבר שיעור ניכוי המס (פקיד השומה יקבע את הפטור).

מתוך מערכת פרישה מעבודה - חוזר מס הכנסה מס' 4/2006 מיום 08/11/2006:

סעיף ב' (2) - "להבדיל מהמעביד הבקיא בנושא, עשוי העובד הפורש להיתקל בקושי למלא את הטופס והוא יוכל להיעזר במעביד או בנותני האישורים במשרדי השומה." 

הפרשנות:

 • אף בחוזר מס הכנסה הדן בטופס 161 מצוין במפורש כי העובד רשאי לגשת לפקיד השומה לקבלת סיוע במילוי טופס 161א.
 • על מנת שיוכל העובד לקבל סיוע במילוי טופס 161א ולהיוועץ עם איש מקצוע בטרם הוא חותם על הטופס ומעביר את ההנחיות לפקיד השומה הוא זקוק לקבל את טופס 161 מהמעסיק הכולל בתוכו את כל הנתונים הרלבנטיים לסיום עבודתו ואת כל המידע הדרוש לו על מנת לקבל את ההחלטות האופטימליות עבורו.
מכתב הנחיות רשות המסים מיום 09/07/2008 - טופס 161 - הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק - (יש לשים לב כי בהתייחס לחלק מההנחיות שבנדון על רשות המסים לבצע ריענון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה).

 
נתוני פדיון פיצויים על פי טופס 161 - מכתב הנחיות רשות המסים לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה - מיום 01/12/2008

נתוני פדיון פיצויים על פי טופס 161 (עדכון) - מכתב הנחיות רשות המסים לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה - מיום 15/09/2009
 
ראו חוזר מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 4/2006 - משפטית / שומה מיום 8/11/2006 העוסק בטופס 161 (יש לשים לב כי בהתייחס לחלק מהנחיות החוזר שבנדון על רשות המסים לבצע ריענון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה).
 

התייחסות נוספת לטופס 161א - הודעת עובד - מתוך מכתב הנחיות רשות המסים מיום 09/07/2008 - טופס 161 - הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק:

 
 • "למען הסר ספק הטופס (טופס 161א) ימולא על ידי העובד ויוגש למעביד או לפקיד השומה".
 • "קופת הגמל תקבל את אישור המעביד או אישור פקיד השומה, באשר לסכום הפטור לו זכאי העובד ושיעור המס שיש לנכות במקור מהמענקים המשולמים על ידי הקופה".
 • "קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה".
 • לפיכך נחזור שוב על הדגשים כי:
 • במידה והעובד מעוניין להיוועץ בפקיד השומה ו/או באיש מקצוע בטרם הוא חותם על טופס 161א' על המעביד לאפשר לעובד לממש זכות זו.
 • אי מילוי ואי מסירת טופס 161א על ידי העובד למעסיק רק דוחים את חישוב הפטור ממס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה על ידי המעסיק וזאת עד להמצאת אישור פקיד השומה בדבר שיעור ניכוי המס (פקיד השומה יקבע את הפטור).
 • משניתן אישור המעסיק או אישור פקיד השומה, בהתאם, אין צורך עוד בהגשת טופס 161א לקופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח.

התייחסות נוספת לחובת המעביד למסור לעובד טופס 161 ללא תנאי וללא דיחוי - ניתנה גם בפסיקה:


עדכון אפריל 2023 + עדכון ינואר 2024 - עם פרסום טופס 161 החדש והתחלת השימוש בו

"חלק ב' - הודעת העובד - מילוי חלק זה על ידי העובד הפורש מחליף את הצורך במילוי טופס 161א "הודעת עובד על פרישה". העובד ימלא חלק זה לאחר שהוצגו בפניו כל הפרטים שמולאו על ידי המעסיק בחלק א'" - מתוך מכתב הנחיות של רשות המסים למעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום - 19/04/2023.

טופס 161א בטל ומבוטל. חלק העובד בטופס 161 החדש מחליף אותו. בכל מקרה, מילוי חלק העובד בטופס 161 החדש וחתימת העובד על טופס 161 החדש אינם מהווים תנאי מוקדם לקבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק.

ראה טופס 161 החדש וראה גם טבלה: טופס 161 - סדר הפעולות - תרשים זרימה.

נוסיף כי גם מילוי חלק העובד בטופס 161 החדש על ידי שאיריו של עובד שנפטר וחתימת שאיריו של עובד שנפטר על טופס 161 החדש ומילוי והגשת טופס 161ב למעסיק של עובד שנפטר, אינם מהווים תנאי מוקדם לקבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק.

המעסיק מבצע את הצעד הראשון בתהליך ללא תנאי: המעסיק ימלא את כל הפרטים בחלק א' ("הודעת המעסיק") וימסור את הטופס לעובד (יש למלא את הטופס בעת פרישתו המוחלטת והסופית של העובד, כאשר לעובד הפורש נצברו סכומים וזכויות בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק ממנו פרש וזאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיק במישרין ובין אם באמצעות קופות גמל).

"יש למלא את הטופס בעת פרישתו המוחלטת והסופית של העובד, כאשר לעובד הפורש נצברו סכומים וזכויות בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק ממנו פרש וזאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיק במישרין ובין אם באמצעות קופות גמל" (מקור: כותרת ראשית בראש העמוד הראשון של טופס 161 החדש).

"חלק א' - הודעת המעסיק: בחלק זה המעסיק ימלא את כל הפרטים ביחס לפרישת העובד. לאחר מילוי חלק זה על המעסיק למסור את הטופס לעובד לצורך מילוי חלק ב'.

חלק ב' - הודעת העובד: בחלק זה העובד ימלא את בקשותיו ביחס למענקים שהועמדו לרשותו ובנוסף, נדרשות הצהרותיו המשליכות על אירוע הפרישה. לאחר מילוי חלק זה על העובד למסור את הטופס בחזרה למעסיק לצורך מילוי חלק ג’. לתשומת לב העובד – בחלק ג' ישנם עבורך דגשים, קרא אותם בעיון.

חלק ג' - חישוב המעסיק, הנחיות לקופות הגמל ודגשים לעובד: לאחר שהמעסיק ימלא את חלק ג', עליו למסור את הטופס לפקיד השומה וכן לעובד / לשאיריו או למי מטעמם".

(מקור: הקדמה בראש העמוד הראשון של טופס 161 החדש).

עדכון ינואר 2024

בינואר 2024 רשות המסים בישראל השיקה מערכת דיווח חדשה למעסיקים ("טופס 161 דיגיטלי") המאפשרת למעסיק או למייצג של המעסיק לדווח באופן מקוון על כל מקרה של סיום עבודה של עובד. ואולם, נכון לינואר 2024 המענה שהמערכת נותנת לעובד הוא מוגבל. נכון לינואר 2024, הדיווח המקוון הוא דיווח רשות ולא דיווח חובה ! במקרה בו בחר המעסיק לבצע את הדיווח באופן מקוון, בסיום דיווח המעסיק, העובד יוכל להפיק טופס 161 שלם הכולל את נתוני הדיווח של חלק א', כקובץ.PDF כך יתאפשר לעובד לבחון את דיווח המעסיק, להתייעץ ולקבל החלטות המתאימות לו, לפני שהוא מתקדם בתהליך.


טופס 161 החדש - עדכונים מקצועיים - החל משנת 2023


 
ראו העתק מכתב שהועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה (ולמכותבים נוספים) ביום 17.08.2016 - קובץ pdf - בקשה לאכיפת חוקי עבודה – בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה של עובד.
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.