דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

לכמה שנים אחורה אפשר להגיש בקשה להחזר מס ?

קו הפרדה אדום

הוראות סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

החזרת מס יתר בעקבות שומה – הוראות סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

(א) הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי אדם שילם מס לשנת מס פלונית – בין דרך ניכוי ובין בדרך אחרת – יתר על הסכום שהוא חייב בו, והדו"ח לאותה שנה הוגש לא יאוחר מתום שש שנים אחריה, יהא אותו אדם זכאי, תוך שנה מיום שנערכה השומה שבה נקבע הסכום היתר או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס, הכל לפי המאוחר יותר, שיוחזר לו תשלום היתר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א(א) מתום שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח או מיום התשלום, לפי המאוחר, ועד ליום ההחזר.

(ב) לא יוחזר לאדם תשלום לשנת מס שעליה לא מסר דו"ח, או הזניח למסרו, או שעליה נישום בסכום העולה על הסכום שבדו"ח שלו וקיבל הודעה על השומה שנערכה לו אותה שנה, אלא אם הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה שאי-המסירה או ההזנחה למסור דו"ח אמיתי ונכון אין מקורן מרמה או מעשה או מחדל שבמזיד; אין הוראה זו חלה על סכומים שיש להחזירם לאחר השגה או ערעור.

(ג) כל הרואה עצמו מקופח בהחלטתו של פקיד השומה בדבר הסכום שיש להחזירו לפי סעיף זה, תהיה לו אותה זכות ערעור על ההחלטה שהיתה לו אילו היה רואה עצמו מקופח בשומה שנעשתה לו.

עיכוב החזר מס בהליך שומה - הוראות סעיף 160א לפקודת מס הכנסה

(א) על אף הוראות סעיפים 159א או 160, רשאי פקיד השומה לעכב את החזר המס ששולם יתר על הסכום שבו חייב הנישום על פי הדוח או השומה, כאמור באותם סעיפים, עד גובה מחצית מהסכום המגיע לנישום כאמור או עד גובה הסכום השנוי במחלוקת, לפי הנמוך מביניהם, אם הורה פקיד השומה לבדוק את הדוח.

(ב) עיכוב החזר המס כאמור בסעיף קטן (א), יחול עד 90 ימים ממועד קבלת הדוח; ואולם אם קבע פקיד השומה את השומה לפי מיטב שפיטתו כאמור בפרק הראשון בחלק ט', לפני שחלפו 90 ימים כאמור, רשאי הוא לעכב את ההחזר עד גובה מחצית מסכום המס שקבע בשומה כאמור, למשך 90 ימים נוספים, ואם הוגשה השגה לפי סעיף 150 – למשך תקופה נוספת שלא תעלה על 180 ימים נוספים מהיום שבו הוגשה ההשגה.

(ג) ניתנה החלטה בהשגה, לפי סעיף 152 בתוך 180 ימים ממועד שהוגשה, רשאי פקיד השומה לעכב את החזר המס עד גובה סכום המס שנקבע בשומה כאמור, עד המועד שבו ניתן לגבות את חוב המס על פי השומה שקבע, לפי פקודת המסים (גביה), אלא אם כן קבע אחרת בית משפט שלפניו הוגש ערעור לפי סעיפים 154 או 158.

מאמר זה אינו מתייחס לאלו החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה או למי שמבקש לתקן דוח שנתי שהוגש על ידו בעבר.

"לא יאוחר מתום שש שנים אחריה" - דוגמאות:

6 2022 את הדוח השנתי לשנת המס 2016 ניתן להגיש עד ליום 31/12/2022
5 2021
4 2020
3 2019
2 2018
1 2017
דוח לשנת 2016
6 2023 את הדוח השנתי לשנת המס 2017 ניתן להגיש עד ליום 31/12/2023
5 2022
4 2021
3 2020
2 2019
1 2018
דוח לשנת 2017
6 2024 את הדוח השנתי לשנת המס 2018 ניתן להגיש עד ליום 31/12/2024
5 2023
4 2022
3 2021
2 2020
1 2019
דוח לשנת 2018
6 2025 את הדוח השנתי לשנת המס 2019 ניתן להגיש עד ליום 31/12/2025
5 2024
4 2023
3 2022
2 2021
1 2020
דוח לשנת 2019
6 2026 את הדוח השנתי לשנת המס 2020 ניתן להגיש עד ליום 31/12/2026
5 2025
4 2024
3 2023
2 2022
1 2021
דוח לשנת 2020
6 2027 את הדוח השנתי לשנת המס 2021 ניתן להגיש עד ליום 31/12/2027
5 2026
4 2025
3 2024
2 2023
1 2022
דוח לשנת 2021
6 2028 את הדוח השנתי לשנת המס 2022 ניתן להגיש עד ליום 31/12/2028
5 2027
4 2026
3 2025
2 2024
1 2023
דוח לשנת 2022בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 07/2010 - מיום 28/11/20210 - יש לשים להוראות ספציפיות אלו לעניין אופן היישום של הוראות סעיף 160 לפקודת מס הכנסה כאשר מדובר בבקשה להחזר מס עקב פטור לנכה.

הגשת דוח שנתי - משתלם !

בקשה להחזר מס - הגשת דו"ח מקוצר להחזר מס - קישור לאתר רשות המסים בישראל - לגבי חלק משנות המס ניתן להגיש את הדוח המקוצר להחזר המס באופן מקוון מלא כולל צירוף כל המסמכים.

פתיחת תיק מס הכנסה

הגשת בקשה להחזר מס באופן מקוון - תיק 91 - הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 13/2021 רשות המסים - מיום 27 ביולי 2021


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה. זכאות להחזר מס או חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה ייקבעו אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בחוק, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.הגשת דוח שנתי - מס הכנסה - מהו המועד להגשת הדוח ? אלו מסמכים יש לאסוף ולצרף לדוח השנתי ? 


גביית מס ביתר משכירים - החזר מיסים ששולמו ביתר - ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021


אי השבת מס ביתר לאחר חלוף שש שנים - סעיף 160 לפקודה - חוזר מס הכנסה מס' 06/2002 מיום 28/04/2002

ע"א 3602/97, ע"א 5142/97, ע"א 5986/97, ע"א 2738/98 - נציבות מס הכנסה ומס רכוש - משרד האוצר, מדינת ישראל נגד דניאל שחר, אורי לבקוביץ נגד נציבות מס הכנסה ומס רכוש - מדינת ישראל, משרד האוצר, אהרון אולשנסקי נגד פ"ש תל-אביב 5, פ"ש חדרה נגד יהושע חלפון - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 26/12/2001 - מובא כאן לעניין הדיון בשאלה כמה שנים אחורה אפשר לקבל החזר מס ששולם ביתר ? מה הדין במקרה שעילת ההחזר היא פטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה ?

רע"א 7975/06 - גד אחימן, ורדה אחימן, שמואל אחימן נגד מדינת ישראל - נציבות מס הכנסה - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 19/12/2006 - מובא כאן לעניין הדיון בשאלות: כמה שנים אחורה אפשר לקבל החזר מס ששולם ביתר ? האם ניתן לקבל החזר מס ששולם ביתר מבלי שהוגשה על ידי הנישום בקשה להחזר מס באמצעות דו"ח לפי סעיף 160 לפקודה ? מה הדין במקרה שעילת ההחזר היא פטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.