דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

גביית מס ביתר משכירים - החזר מיסים ששולמו ביתר

קו הפרדה אדום

ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021

 

גביית מס ביתר משכירים - בדוח הקודם עלה כי גם כאשר היה בידי הרשות מידע בדבר פגיעה כספית באזרחים שלא מיצו את זכותם, היא לא פעלה ביוזמתה להחזרת סכומים אלו, ולא הודיעה לאזרחים כי על פי נתוניה הם זכאים להחזר. כמו כן עלה כי הסכום המצטבר של המס ביתר ששילמו במשך השנים השכירים שעבדו בשני מקומות עבודה באותה שנת מס מוערך בכמה מאות מיליוני ש"ח. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי לא תוקן, וכי מדי שנה משלמות מאות אלפי משפחות מיסים ביתר בהיקף של כמיליארד ש"ח. עוד העלו ממצאי המעקב כי מאות אלפי משפחות ששילמו מס ביתר כלל אינן מגישות דוחות להחזר מס ולפיכך אינן ממצות את זכותן. בנוסף, העלו ממצאי המעקב כי נכון לפברואר 2021, על פי חישובי רשות המיסים לשנות המס 2013 - 2019 היא חייבת בכ-2 מיליון מקרים (יחידים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה) סכום כולל הנאמד בכ-3.6 מיליארד ש"ח. בציבור שכירים אלה נכללים, למשל, שכירים אשר דיווחו שעבדו בשני מקומות עבודה או יותר, שילמו את שיעור המס המרבי, אך לא עשו תיאום מס; שכירים שעבדו בחלק משנת המס ולא הגישו דוח להחזר המס ששולם ביתר. עוד עלה כי מעבר לפיילוט שביצעה רשות המיסים בשנת 2015, שבמסגרתו היא שלחה כ-1,700 מכתבים לזכאים לכאורה ששילמו מס ביתר, הרשות לא פעלה מדי שנה להחזרת סכומי המס שגבתה ביתר.

איתור אזרחים בעלי יתרות זכות - בדוח הקודם עלה כי לעיתים רשות המיסים אינה מעבירה ליחידים (אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח) יתרות זכות שנצברו אצלה. אם בשל חוסר עדכון פרטי חשבון בנק, ואם בשל הצורך לפעול לאיתור הזכאים. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה מועטה. עם זאת, רשות המיסים מסרה למשרד מבקר המדינה כי בשנת 2020 היא ריעננה את ההנחיה בדבר החובה להזין למחשבי רשות המיסים את פרטי חשבון הבנק שציין מגיש הדוח להחזר מס, בייחוד כאשר פרטי חשבון הבנק של מגיש הדוח אינם נמצאים בידי הרשות. כמו כן, הגם שרשות המיסים אימתה מעל מיליון חשבונות בנק, נותרו כחצי מיליון חשבונות שטרם אומתו, ומשכך אין בידיה מידע עדכני בנוגע למספרי החשבונות של כלל האזרחים.

הפסד מס בגין התיישנות שנת המס - כ-380,000 יחידים או משפחות שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה הפסידו סכום כולל של כ-670 מיליון ש"ח לשנת המס 2014 מאחר שלא הגישו דוח להחזר מס. בהתבסס על נתוני שנת 2014, ניתן להניח כי הפסדי הציבור (יחידים או משפחות שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה) מסתכמים במיליארדי ש"ח במשך השנים. עוד עולה כי נכון לשנת 2021, 435,546 משפחות עדיין לא הגישו למס הכנסה דוח לשנת המס 2016. החזר המס שמשפחות אלו זכאיות לו נאמד בכ-803 מיליון ש"ח. בהתאם לחוק, אם לא יגישו לרשות המיסים דוח להחזר מס בגין שנה זו עד לסוף שנת המס 2022, יפסידו המשפחות סכום זה.

עיקרי המלצות הביקורת

מיצוי זכויות של אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי - מומלץ כי רשות המיסים תפעל למיצוי זכויותיהם של אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בכל קשת הנושאים הרלוונטיים.

החזר מיסים ששולמו ביתר - מומלץ כי רשות המיסים תבצע מיפוי מפורט של תשלומי מס ששולמו ביתר, תוך מתן קדימות לאלה ששולמו בשנים מוקדמות ולנושאים שבהם קיימת ודאות גבוהה יחסית לתשלום המס העודף. עוד מומלץ כי הרשות תפנה לנישום ביוזמתה כדי למסור לו את המידע שברשותה על יתר המס ששילם ולהנחותו בדבר אופן מימוש זכותו לקבלת ההחזר.

גיבוש רשימת הטבות מס ופעולה למימושם - מומלץ כי רשות המיסים תצטרף לפרויקט מנוע הזכויות הלאומי, ולשם כך תגבש את רשימת כל הטבות המס מהם יכולים ליהנות נישומים מכל המגזרים, ובנוסף, תגבש רשימה פרטנית של פוטנציאל הזכאים בכל הטבת מס אשר תהווה בסיס לבניית סימולטור מס שיאפשר לנישומים למצות את כל זכויותיהם.

הקלת הנטל הבירוקרטי המוטל על נכים - מומלץ כי משרד הרווחה ו"ממשל זמין" יפעלו להשלמת פרויקט הנפקת תעודת עיוור דיגיטלית ובכך יסייעו לאנשים עם מוגבלות למצות את זכויותיהם גם בתחום הטבות המס, ולהקלת הנטל על אנשים אלו בבואם למצות את זכויותיהם.

תמונת המצב העולה מן הביקורת

תיאום מס באתר האינטרנט - עלה כי יש נישומים שאינם יכולים לבצע תיאום מס באמצעות האינטרנט, אלא רק באמצעות משרד השומה האזורי. לדוגמה: מי שמבקש הקלות מס מיוחדות לרבות פטור לקצבה (פנסיה); מי שהגיע לגיל הזכאות לפנסיה לפני כניסתו לתוקף של תיקון 190 לפקודה וחייב במס בגין כלל הכנסותיו; עולה חדש; תושב חוזר; אדם שהוקנו לו הטבות מס כמו אדם עם נכות בשיעור 100% או אדם עיוור; אדם שקיבל זיכוי בגין תרומות למוסד מוכר.

הטבות מס בשל חישוב מאוחד לתא המשפחתי - בנוגע לבני זוג שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, הועלה כי הרשות אינה מבצעת חישוב בדיעבד כדי לוודא שהתא המשפחתי קיבל את מלוא הטבות המס שהוא זכאי להן. כמו כן, לאחר קבלת דיווחי המעסיקים הרשות אינה מבצעת חישוב כדי לברר אם מוצו הטבות המס, וכדי לקבוע את מסלול הדיווח שייטיב עם התא המשפחתי - דיווח נפרד או דיווח מאוחד. כמו כן הרשות אינה מודיעה לנישומים אם הם זכאים להחזר מס בשל תשלום מס ביתר, ובכך אינה מאפשרת להם למצות את זכותם באמצעות הגשת דוח להחזר מס.

מנגנון אקטיבי למיצוי זכויות - אין בידי הרשות מנגנון אקטיבי למיצוי זכויות חברתיות שיש לו ממשקים ישירים עם אוכלוסיות היעד. אילו עמד לרשותה מנגנון כזה היה באפשרותה למסד הליך של מתן שירות שעיקרו יישוג (Reaching Out) של שירותיה לאוכלוסיות היעד.

עיקרי המלצות הביקורת

פיתוח יישומים דיגיטליים למיצוי זכויות - מומלץ כי רשות המיסים תבחן את קידום המהלכים לפיתוח יישומים דיגיטליים שיש בהם כדי לאפשר לאזרח למצות את זכויותיו בכל הנושאים בהם דן דוח המעקב, לאתר טעויות במידע המצוי בעניינו, ולפעול לעדכון נתוניו דרך קבע. כמו כן מומלץ שהרשות תנגיש לציבור בצורה ברורה ופשוטה בליווי הסבר והדרכה את כלל הזכויות להן הוא זכאי, אשר יסייעו לו למצות את זכויותיו ולהקטין את חבות המס המוטל עליו.

מודל הדיווח ההצהרתי לקידום מיצוי זכויות - מומלץ כי משרד האוצר בתיאום עם רשות המיסים יבחנו את האפשרות ליישום מודל הדיווח ההצהרתי בישראל, וזאת בין השאר באמצעות למידה והפקת לקחים מיישום מודל זה ברחבי העולם. מודל זה, בשילוב עם השימוש בפלטפורמות אינטרנטיות וסלולריות, עשוי להרחיב את היקף מיצוי כלל זכויות הנישומים בכלל, וזכויותיהן של אוכלוסיות ראויות לקידום בפרט.

תיקון הליקויים שהועלו בדוח הקודם, לפי פרקי הדוח האמור

1. הפסדי הציבור בשל גביית מס ביתר: גביית מס ביתר אינה מתיישבת עם עקרון תשלום מס האמת, ולפיו נישום ישלם מיסים על פי הכנסתו ונתוניו האישיים. המיסים שבהם חייב העובד מחושבים על פי דיווחיו בטופסי 101, על פי דיווחיו למעסיקיו וכן על פי מידע שהוא מוסר לרשות המיסים.

ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי לא תוקן, וכי מדי שנה משלמות מאות אלפי משפחות מיסים ביתר בהיקף של כמיליארד ש"ח. כפי שיפורט בפרק העוסק ב"הפסדים הנגרמים לציבור השכירים בשל גביית מס ביתר". עוד העלו ממצאי המעקב כי מאות אלפי משפחות ששילמו מס ביתר אינן מגישות דוחות להחזר מס ולפיכך אינן ממצות את זכותן.

מומלץ כי רשות המיסים תפעל להחזר המיסים ששילם הציבור ביתר, תמצא דרכים לדווח לציבור משלם המיסים על דבר תשלומי המיסים ששולמו ביתר, ותפעל לצמצום הנטל הבירוקרטי הכרוך בהגשת דוחות להחזר מס.

3. איתור אזרחים בעלי יתרות זכות ברשות המיסים: בדוח הקודם עלה כי לעיתים רשות המיסים אינה מעבירה ליחידים (אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח) יתרות זכות שנצברו עבורם אצלה. אם בשל חוסר עדכון חשבון בנק, ואם בשל הצורך לפעול לאיתור הזכאים. להלן בלוח 5 מוצגת מידת תיקון הליקוי שצוין בדוח הקודם, הנוגע לאי-החזר יתרות זכות לזכאים.

ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה מועטה. עם זאת, רשות המיסים מסרה למשרד מבקר המדינה כי בשנת 2020 היא רעננה את ההנחיה בדבר החובה להזין למחשבי רשות המיסים את פרטי חשבון הבנק שציין מגיש הדוח להחזר מס, בייחוד כאשר פרטי חשבון הבנק של מגיש הדוח אינם נמצאים בידי הרשות.

דוח המעקב העלה, בנוגע לטיפול ביתרות זכות של זכאים למענק עבודה לשנות המס 2013 - 2019 אשר חשבון הבנק שלהם אינו מעודכן ברשות המיסים, את הממצאים האלה - נכון למרץ 2021: (א) כ-3,800 אזרחים לא קיבלו את סכומי המענק המגיעים להם והנאמדים בכ-10 מיליון ש"ח; (ב) ככל שחולפות השנים מתקשה רשות המיסים לאתר זכאים אלו ולעדכן את חשבונותיהם. לדוגמה, בחודשים ינואר - מרץ 2021 איתרה הרשות רק כ-3% מהזכאים לשנת המס 2013 וכ-7% מהזכאים לשנת המס 2014.

מומלץ כי רשות המיסים תפעל לאיתור אזרחים (שחשבון הבנק שלהם אינו מעודכן ברשות המיסים) שאינם חייבים בהגשת דוח למס הכנסה ולהם יתרת זכות ברשות המיסים, ותחזיר להם את סכומי הכסף המגיעים להם סמוך להיווצרות היתרה.

החזר יתרות זכות לציבור על ידי משרדי השומה

על פי סעיף 159א לפקודה, אם שילם אדם מס יתר על הסכום שהוא חייב בו, על פקיד השומה להחזיר לו את יתרת הזכות בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. בדוח השנתי יציין הנישום את שם בעל החשבון שאליו הוא מבקש להעביר את ההחזר ואת פרטי חשבון הבנק שלו. נישום שלא ימציא את פרטי החשבון כאמור יקבל מהרשות אוטומטית בקשה למסירת פרטי החשבון, והחזר היתרות המגיעות לו יתעכב עד לקבלת הפרטים החסרים.

עדכון פרטי חשבונות בנק

בדוח הקודם צוין שמשרדי השומה אינם מבצעים פעולות יזומות וממשיות לאיתור זכאים להחזר מס שפרטי החשבונות שלהם לא היו מעודכנים, לצורך החזר מהיר של יתרות שהנישומים זכאים להן.

עוד צוין בדוח הקודם כי נכון לאוקטובר 2014 היו כ-55,000 נישומים אשר פרטי חשבון הבנק שלהם לא היו מעודכנים בתיקיהם. ל-44,000 (כ-80%) מהם הייתה יתרת זכות שעוכבה יותר מ-60 יום; יתרות הזכות של 44,000 נישומים אלו הסתכמו בכ-136 מיליון ש"ח. עוד צוין בדוח הקודם כי בדוח מבקר המדינה משנת 2005 נאמר כי הרשות החזיקה ביתרות זכות של נישומים שלא ציינו בדוח השנתי את פרטי החשבון שלהם אך קיבלו בעבר החזרים, ולכן היו בידיה פרטי חשבונם. משרד מבקר המדינה המליץ להודיע על כך לנישומים במקרים אלו.

הרשות השיבה בתגובה על הממצאים שהועלו בדוח הקודם כי תוציא לשע"ם הנחיה ולפיה יש לשלוח לנישומים תזכורות לעדכון חשבונות הבנק אחת לשנה. הרשות הוסיפה כי מטרתם העיקרית של עובדי האכיפה והגבייה היא גביית חובות המס, ורק ביתרת זמנם הם הונחו לאתר נישומים עם יתרות זכות ללא חשבון בנק פעיל. הרשות ציינה כי היות שהיא מייחסת חשיבות רבה לטיפול בהחזרים, היא תוציא לעובדיה הנחיה בנושא בעתיד הקרוב.

ממצאי המעקב מעלים כי הגם שרשות המיסים אימתה בשנים 2020 - 2021 מעל מיליון חשבונות בנק, נכון ליוני 2021, נותרו כחצי מיליון חשבונות שטרם אומתו ומשכך אין בידיה מידע עדכני בנוגע למספרי החשבונות של כלל האזרחים.

מומלץ כי הרשות תנקוט בכל הכלים העומדים לרשותה לאיתור הזכאים ותשיב להם את היתרות המגיעות להם, בדומה לאופן בו היא מאתרת חייבי מס לשם גביית סכומי המס שהם חייבים. בין היתר, מומלץ כי הרשות תבחן דרכים העומדות לרשותה לאתר חשבונות בנק של זכאים להחזרי מס שפרטי חשבונות הבנק שלהם המצויים בידיה - שגויים, לרבות באמצעות ממשקים למידע שקיים בנושא אצל גורמים ממשלתיים אחרים, בהתאם להוראות הדין.

משרד מבקר המדינה בחן את הטיפול של רשות המיסים ביתרות זכות של זכאים למענק עבודה לשנות המס 2013 - 2019 כמקרה בוחן לאופן שבו הרשות מטפלת ביתרות זכות של זכאים אשר אין ברשותה מידע עדכני על חשבון הבנק שלהם. להלן יוצגו ממצאי הבדיקה.מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - פורסם ביום 19/10/2021

מיצוי זכויות של פורשים לפנסיה - ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021

מיצוי הטבות המס הכרוכות בהפקדה לחיסכון הפנסיוני - ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021

מיצוי הטבות מס והשירות לנישום - רשות המסים בישראל - מתוך דוח שנתי 66א של מבקר המדינה - משרד האוצר - רשות המסים - מיצוי הטבות מס והשירות לנישום - שנת פרסום - התשע"ו 2015
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.