דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיצוי זכויות של פורשים לפנסיה

קו הפרדה אדום

ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021


מיצוי זכויות של פורשים לפנסיה - ממצאי המעקב מעלים כי הרשות לא השלימה הקמת גוף מייעץ המאפשר להבהיר לפורשים אילו חלופות מיסוי עומדות לרשותם לעניין החיסכון הפנסיוני, ולפיכך פורשים רבים אינם ערים לחלופות האמורות.

עיקרי המלצות הביקורת

הקמת גוף מייעץ לפורשים - מומלץ כי הרשות תשלים את כתיבת המדריך לפורש ופרסומו לציבור לצד הכנת סימולטור שיעמוד לרשות הציבור. עוד מומלץ כי משרד האוצר יבחן את הקמתו של מרכז ייעוץ לפרישה.

תיקון הליקויים שהועלו בדוח הקודם, לפי פרקי הדוח האמור

4. טיפול משרדי השומה בפורשים לפנסיה: פרישה לפנסיה היא בגדר אירוע מס מהותי בחייו של העובד (הפורש). חוסר הבנה של חלופות המיסוי, הגבלת זמן לקביעת מסלול הפרישה, חוסר סיוע וייעוץ מצד משרדי השומה, והיעדרו של סימולטור ייעודי לפרישה - כל אלה עלולים לפגוע בפורש מהבחינה הכלכלית.

ממצאי המעקב מעלים כי הליקויים בנוגע לאי-מיצוי הטבות מס של פורשים לפנסיה תוקנו במידה מועטה. עם זאת, יש לציין כי הרשות מסרה לצוות הביקורת כי החל מיום 1.1.2017 נקבע בסעיף 9(7א)(ז1) בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן - פקודת מס הכנסה, פקודת המס או הפקודה) כי עובד שפרש והסכומים העומדים לרשותו במרכיב הפיצויים אינם עולים על התקרה בסעיף, יראו אותו כאילו הגיש למנהל בקשה לרצף קצבה, אלא אם ביקש אחרת.

רשות המסים ציינה בתשובתה כי "נושא פרישה לפנסיה הינו נושא מורכב וההחלטות המתקבלות בעת הפרישה הינן סובייקטיביות לכל פורש בהתאם למצבו האישי, המשפחתי, הכלכלי וצרכיו בעתיד. רשות המסים אינה מייעצת לפורשים בדבר ההחלטה היות ומדובר בהחלטות אישיות צופות פני עתיד. מעבר לכך, גם סימולטור אשר יכיל נכונה את כל האפשרויות והמרכיבים יהיה קשה מאוד לתפעול על ידי האזרח".

משרד מבקר המדינה ממליץ כי רשות המיסים תשלים את גיבוש הפלטפורמה הדיגיטלית אשר נכללה בעבודת מטה שפותחה במסגרת פרויקט "ישראל דיגיטלית", אשר תאפשר מילוי טופס דיגיטלי ותתמוך בתהליך יעיל תוך הנגשת מידע לציבור ושימוש בממשקים טכנולוגיים למערכות הליבה של הגופים הרלוונטיים אשר יפשטו את בחירת המסלולים בידי הפורש.

הטיפול בפורשים לפנסיה במשרדי השומה

עובד העוזב מקום עבודה ומקבל כספי פיצויים רשאי לבחור בין כמה חלופות למיסוי כספי הפיצויים: (א) משיכת כספי הפיצויים באמצעות מימוש הפטור ממס על מענק הפרישה וחיוב במס על הסכום שמעבר לתקרת הפטור; (ב) פריסת הפיצויים החייבים במס; (ג) חיוב במס על כל הפיצויים ומימוש הפטור על הפנסיה; (ד) רצף קצבה; (ה) רצף פיצויים. בחירה זו מתבצעת באמצעות טופס אשר ימולא בעת הפרישה, ובו מופיעות חלופות אלו.

להלן יוצגו ממצאי הביקורת לגבי טיפולה של רשות המיסים במיצוי ההטבות המגיעות לאזרחים הפורשים לפנסיה:

1. מידע על חלופות המיסוי בעת הפרישה: בדוח הקודם צוין כי בשנת 2012 הוגשו לרשות 222,724 בקשות בנושא מענקי פרישה: 192,181 מהן עסקו במשיכת כספי פיצויים, 2,854 (כ-1% מהן) עסקו בפריסת פיצויים, ו-27,689 (כ-12%) מהן עסקו ברצף פיצויים וברצף קצבה.

בדוח הקודם צוין כי התעורר חשש כי רבים מהאזרחים הפונים למשרדי השומה אינם ערים לכל חלופות המיסוי ולהשפעותיהם, והם מושכים את כספי הפיצויים ללא קבלת ייעוץ מקצועי בעניין. הומלץ כי הרשות תשקול לפשט את חלופות המיסוי בעת פרישה ותביאן לידיעת האזרחים בדרך שתקל עליהם לקבל החלטה משמעותית בנדון.

הרשות ציינה בתגובתה על הדוח הקודם כי היא המליצה להקים גוף ממשלתי שיסייע לפורשים, והנושא נבדק עם המשרד לאזרחים ותיקים, רשות שוק ההון והבט"ל על מנת להקים מנגנון ייעוץ לפרישה.

ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי לא תוקן. הרשות לא השלימה הקמת גוף מייעץ המאפשר להבהיר לפורשים אילו חלופות מיסוי עומדות לרשותם לעניין החיסכון הפנסיוני, ולפיכך פורשים רבים אינם ערים לחלופות האמורות.

עלה כי הרשות החלה בכתיבת "מדריך לפורש", שבו ירוכז כל המידע הקיים בתחום החיסכון הפנסיוני, ובכלל זה מידע על חלופות המיסוי הנוגעות לקבלת מענקי פרישה או למענק פרישה עקב מוות. כמו כן, הרשות החלה לבצע פרויקט משותף עם ישראל דיגיטלית ורשות שוק ההון. במסגרת זו יובאו כל חלופות המיסוי לידיעת הציבור לצורך מיצוי זכויות הנישום. רשות המיסים מסרה כי המדריך יושלם ברבעון השני של שנת 2022.

נוכח חשיבות נושא החיסכון הפנסיוני ואי-הבהירות הקיימת לפורש, בין היתר, בבחירת חלופות המיסוי, מומלץ כי הרשות תשלים את כתיבת המדריך לפורש ופרסומו לציבור לצד הכנת סימולטור שיעמוד לרשות הציבור. עוד מומלץ כי משרד האוצר יבחן את הקמתו של מרכז ייעוץ לפרישה.

2. הקצבת זמן מוגבל לבחירת חלופות המיסוי של מענקי הפרישה: לעיתים עובד העוזב את מקום עבודתו מקבל תקבול הוני ולעיתים הוא מקבל קצבה למשך תקופה מסוימת. בשנת 2008 במסגרת יישום מדיניות הממשלה לקידום החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח לקצבה על פני אפיקי חיסכון אחרים, תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

בשנת 2012 תוקנו הוראות הפקודה ונקבע כי אם עובד אשר עזב את מקום עבודתו קיבל תקבול הוני לפני תחילת שנת 2012 ולא הגיע לגיל הזכאות בתחילת שנת 2012, תחול עליו נוסחת השילוב החדשה. עוד נקבע בהוראות הפקודה כי קבלת הפטור ממס על הקצבה מותנה בכך שתוגש לפקיד השומה בקשה לקבלת פטור על היוון כאמור, לא יאוחר מתום 90 ימים מהיום שבו ניתן לו לראשונה פטור ממס בשל קצבה מזכה.

בדוח הקודם נמצא כי לאחר חלוף מועד זה, לא רשאי הנישום לשנות עוד את החלטתו, החלטה שתשפיע על שארית ימיו. עוד נמצא כי עובד המעוניין ברצף קצבה, צריך להגיש לפקיד השומה בקשה בעניין. אם לא הגיש בקשה כאמור, לא יהיה זכאי לרצף קצבה.

בתגובתה על הדוח הקודם ציינה הרשות כי "הוצע בחוק ההסדרים 2013 תיקון שמטרתו הייתה לפשט את המהלכים כך שהיחיד הממוצע לא נדרש לעשות שום דבר, והתוצאה המתקבלת הייתה שהכספים נשארים אוטומטית עד גיל פרישה".

ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן בשנת 2017. לפיכך, עובד שפרש והסכומים העומדים לרשותו במרכיב הפיצויים אינם עולים על התקרה בסעיף, יראו אותו כאילו הגיש למנהל בקשה לרצף קצבה, אלא אם ביקש אחרת.

לנוכח חשיבות החיסכון הפנסיוני לגבי עתידו של העובד, מומלץ כי הרשות תבחן דרכים להציג לנישום טרם פרישתו מידע על חלופות המיסוי ועל המשתמע מהן מהבחינה הכספית, באופן שיקל על העובד לקבל החלטה מיטבית המבוססת על מצבו האישי.

3. היעדר סימולטור פרישה: כמה מדינות פיתחו מחשבוני זכויות, המאפשרים למשתמש להזין באופן אנונימי פרטים אישיים, כגון מצב משפחתי, מצב בריאותי, הכנסות ונכסים, ולקבל מידע מהימן לגבי זכויותיו. למשל, אתר האינטרנט הממשלתי של ארצות הברית כולל מחשבון זכויות (BENEFIT FINDER), המשמש כלי חשוב להנגשה של מידע ומסייע לציבור במיצוי זכויותיו.

בדוח הקודם נמצא כי, להבדיל מרואי חשבון ויועצי מס המתמחים בנושא, רשות המיסים לא העמידה לרשות ציבור הנישומים העומדים בפני פרישה סימולטור שיציג להם את החלופות הפתוחות לפניהם בעת פרישה על מנת לסייע בידם בעת קבלת החלטות מכריעות בנוגע לעתידם.

בבדיקת מבקר המדינה עלה כי בדוח ועדת מיצוי הזכויות צוין כי "אופן חישוב הטבות המס בגין ההפקדות לחיסכון הפנסיוני מורכב ומסובך, אינו ברור לכלל ציבור החוסכים ואף קשה לאנשי מקצוע בתחום המסים והחיסכון הפנסיוני".

ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי לא תוקן, וכי רשות המיסים לא העמידה לרשות הציבור סימולטור ייעודי למיצוי הטבות החיסכון הפנסיוני.

רשות המסים ציינה בתשובתה כי נושא פרישה לפנסיה הינו נושא "מורכב וההחלטות המתקבלות בעת הפרישה הינן סובייקטיביות לכל פורש בהתאם למצבו האישי, המשפחתי, הכלכלי וצרכיו בעתיד". עוד ציינה רשות המסים כי היא "אינה מייעצת לפורשים בדבר ההחלטה, היות ומדובר בהחלטות אישיות צופות פני עתיד. מעבר לכך, גם סימולטור אשר יכיל נכונה את כל האפשרויות והמרכיבים יהיה קשה מאוד לתפעול על ידי האזרח".

מומלץ כי רשות המיסים תפעל לפתח סימולטור למיצוי הטבות חסכון פנסיוני אשר יעמוד לרשות הציבור.

יצוין כי בעבודת מטה שפותחה במסגרת פרויקט "ישראל דיגיטלית" שרשות המיסים גם שותפה לו, הוצגה פלטפורמה דיגיטלית כחלופה לתהליך המסורתי, אשר תאפשר מילוי טופס דיגיטלי ותתמוך בתהליך יעיל תוך הנגשת מידע ושימוש בממשקים טכנולוגיים למערכות הליבה של הגופים הרלוונטיים (כפי שיפורט בהמשך).

התפתחויות בהנגשת מיצוי הזכויות לפורשים לפנסיה

באוקטובר 2019 הוצגה למנהל הרשות עבודת מטה שהוכנה על ידי חברת ייעוץ בהזמנת מטה "ישראל דיגיטלית" בנושא "תהליך עזיבת מקום עבודה". במצגת זו צוינו הליקויים האלה הפוגעים במיצוי הזכויות של הפורשים לפנסיה: (א) תהליך עזיבת מקום עבודה מאופיין בחוסר יעילות ובריבוי פעולות ידניות (בעלות הסתברות לטעויות), המתבקשות מטעם הרשויות. (ב) שיעור נמוך בקרב העסקים הקטנים מקיימים הדרכות לעובדיהם בנושא זכויות פנסיוניות, כך שהאחריות על הבנת הנושא מוטלת על העובד עצמו. (ג) העוזב את מקום העבודה מתקשה בהתמצאות בתהליך. עובדים רבים אינם ערים לזכויות שלהם ולמשתמע מבחירותיהם בזמן עזיבת מקום עבודה. (ד) העוזב את מקום העבודה מגלה חוסר הבנה ועניין מועט בתהליך (בעיקר בקרב האוכלוסייה הצעירה), אף שמדובר בהחלטות רבות השפעה על העתיד. (ה) כ-215,000 עובדים משכו בשנת 2017 פיצויים מקרנות פנסיה. לכ-80,000 (כ-40%) מהם, נוכה מס בגין משיכת כספי הפיצויים באופן המגדיל את הפגיעה בחיסכון הפנסיוני שלהם.

בעבודת המטה האמורה הוצגה פלטפורמה דיגיטלית כחלופה לתהליך המסורתי, אשר תאפשר מילוי טופס דיגיטלי ותתמוך בתהליך יעיל תוך הנגשת מידע ושימוש בממשקים טכנולוגיים למערכות הליבה של הגופים הרלוונטיים. במסגרת הפתרון הדיגיטלי ייכללו למעשה טופס 161 (דיווח המעסיק על פרישה מעבודה של עובד) וטופס 161א׳ (דיווח עובד על פרישה מעבודה) על גבי הפלטפורמה המוצעת.

שילוב מידע וממשקים: הפלטפורמה המוצעת תתממשק למסלקת החיסכון הפנסיוני המנוהלת במשרד האוצר, באופן שהעובד והמעסיק יוכלו לקבל את המידע הנחוץ להם על היתרות העדכניות של כספי הפיצויים שנצברו עבור העובד שעוזב, בגין מקום תעסוקה זה. רשות המיסים היא שתקבע את תקרת הפטור ממס הכנסה (באמצעות ממשק בין מערכת שע"ם ובין הפלטפורמה החדשה).

חלופות: הפלטפורמה המוצעת תכלול חלופות למשיכת כספי הפיצויים: רצף קצבאות; רצף פיצויים; התאמה אישית, למשל, משיכת כספי פיצויים עד תקרת הפטור והותרת יתרת הכספים לתשלום עתידי של קצבאות ("רצף קצבאות") ומשיכת כלל הפיצויים. בקשות מורכבות יופנו לרשויות המס, להמשך טיפול. לדוגמה, "אם תמשוך את כספי הפיצויים עד תקרת הפטור, הפנסיה החודשית שלך, תחת הנתונים של היום, תהיה 3,200 ש"ח"; לחלופין, "אם תפקיד לרצף קצבה, הפנסיה החודשית שלך תהיה 8,200 ש"ח".

אישור רשות המיסים והסדרת המיסוי: בחירת העובד תועבר אוטומטית לרשות המיסים לצורך קבלת אישורה, ולאחר מכן תעביר המסלקה הפנסיונית לקופת הפיצויים הרלוונטית את נתוני הטופס הדיגיטלי, לצורך משיכת הכספים. בעבודת מטה זו הוצע גם לשלב בפתרון הדיגיטלי מענה לסוגיות מיסוי משלימות, כמו פריסת כספי הפיצויים על פני כמה שנים ותיאום מס. נוסף על כך הוצע ליצור ממשק בין הגופים (ובהם גם רשות המיסים) למערכות הבנקים על מנת לבצע תהליך המסתיים בקבלת כספי הפיצויים לחשבון העובד.

עלה כי, יצירת הפלטפורמה המקשרת בין כלל הגופים (המעסיק, רשות המיסים, המסלקה, הקופות לפיצויים והבנקים) מאפשרת הפניה לכלל המידע הנחוץ לצורך מיצוי זכויותיו של העובד, ונוסף על כך תתרום לצמצום הנטל הבירוקרטי הכרוך בהגעה פיזית למשרדי הגופים האמורים לעיל והיעדר שימוש בהעברות מידע ידניות החשופות לטעויות אנוש.

יצוין כי המידע על הרכב הנכסים הפנסיוניים של העמית, השמור במסלקה הפנסיונית, מאפשר מיצוי של הטבות מס גם במקרים מורכבים יותר כמו בעת חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו. כמו כן, מידע כאמור יכול לסייע בתיאום המס לפנסיונרים.

בעבודת מטה נוספת מטעם אותה חברת ייעוץ שבוצעה בינואר 2020 הוערך כי אם יופעל הפתרון הדיגיטלי יהיה אפשר לחסוך מדי שנה כ-37,000 שעות עבודה במשרדי השומה.

להלן סטטוס קידום הפרויקט הדיגיטלי נכון לנובמבר 2020, על פי מידע שנמסר לנו מראש מטה "ישראל דיגיטלית":

הועלה כי בשנת 2021 לא הוחל ביישומו של פרויקט "עזיבת מקום עבודה", ובמועד סיום הביקורת רשות המיסים, טרם הכריעה בדבר הכללת הפרויקט לביצוע במסגרת תוכנית העבודה של רשות המיסים בשנת 2022, וכי לוחות הזמנים למימוש הפרויקט טרם נקבעו.

במהלך הביקורת פנה משרד מבקר המדינה אל רשות שוק ההון ואגף תקציבים, כדי לעמוד על פעולות הרשות לקידום פרויקט "עזיבת מקום עבודה".

רשות שוק ההון ציינה באוקטובר 2020 כי: "בחודשים האחרונים הוקם צוות חשיבה משותף בשיתוף נציגי רשות שוק ההון ורשות המיסים. הצוות שם לו למטרה להגביר את יכולת מיצוי הזכויות של החוסכים לפנסיה בכל אחד מהתהליכים המרכזיים לאורך תקופת החיסכון, ובכלל זה: הליך עזיבת עבודה, הליך משיכת כספים מקופות הגמל והליך פרישה לפנסיה". עוד ציינה רשות שוק ההון כי היא צופה שבחודשים הקרובים צוות החשיבה המשותף ימסור את המלצותיו לגבי קידום פרויקט "עזיבת מקום עבודה" וכי השלמת יישום המלצות הצוות צפויה לשפר במידה ניכרת את היכולת של חוסכים בישראל למצות את הזכויות המוקנות להם מכוח הוראות הדין.

באוקטובר 2020 ציין אגף התקציבים לגבי עבודת הצוות הבין-משרדי האמורה לעיל כי: " [הצוות פועל] לגיבוש פתרונות טכנולוגיים להגברת יכולת הציבור למצות את זכויות המס המוקנות לו מכוח הדין, ובפרט בעת מעבר בין עבודות, פרישה לגמלאות ופדיון כספי החיסכון הפנסיוני. תפיסת הפתרון מבוססת על הקמת תשתית טכנולוגית להעברת מידע לעובדים למצות את הטבות המס לחיסכון הפנסיוני בזמן אמת ואף בדיעבד".

עוד ציין אגף התקציבים באוקטובר 2020 כי: "החל משנת 2013...ממקד אגף התקציבים..[את מאמציו] באתגר המשמעותי של הגברת התועלת הגלומה בהטבות אלו ביחס לעלותן הפיסקלית. על חשבון פישוט מורכבות ההטבות... עמדתו המקצועית של אגף התקציבים היא כי ישנו מקום לצעדים נוספים להגברת הפרוגרסיביות בהטבות המס לחיסכון ולשיפור יעילותן, והוא פועל לגיבוש קידום צעדים שונים מול מקבלי ההחלטות".

מומלץ כי הרשות, בתיאום עם רשות שוק ההון ומטה "ישראל דיגיטלית", תשלים את בחינת פרויקט "עזיבת מקום עבודה" ותכלילו בתוכניות העבודה השנתיות של הרשות, לרבות בעניין קביעת לוחות זמנים ליישומו.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מסרה בתשובתה מיולי 2021 כי היא "פועלת מזה כשנה בשיתוף רשות המיסים להגברת היכולת של ציבור החוסכים בישראל למצות את זכויותיהם בחיסכון הפנסיוני המוקנות להם מכוח הדין. בהתאם לכך, בכוונתנו לפרסם בקרוב הוראות בנושא, אנו נדאג לעדכנכם במועד הפרסום".

הרשות ציינה בתשובתה כי "פרויקט "עזיבת מקום עבודה" הינו פרויקט רחב ומשמעותי, הפרויקט נמצא בשלב של אפיון על, ולא נכנס לתכנית העבודה השנתית לאור מחסור במשאבים ליציאה לאפיון מפורט ופיתוח. הנושא יבחן עם בניית תכנית העבודה בעתיד".מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - פורסם ביום 19/10/2021

מיצוי הטבות המס הכרוכות בהפקדה לחיסכון הפנסיוני - ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021

גביית מס ביתר משכירים - החזר מיסים ששולמו ביתר - ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021

מיצוי הטבות מס והשירות לנישום - רשות המסים בישראל - מתוך דוח שנתי 66א של מבקר המדינה - משרד האוצר - רשות המסים - מיצוי הטבות מס והשירות לנישום - שנת פרסום - התשע"ו 2015
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.