דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיצוי הטבות המס הכרוכות בהפקדה לחיסכון הפנסיוני

קו הפרדה אדום

ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021

 

מיצוי הטבות המס הכרוכות בהפקדה לחיסכון הפנסיוני - בדוח הקודם עלה כי אופן חישוב ההטבות בגין ההפקדות לחיסכון הפנסיוני הוא מורכב, עובדים שאינם מבינים את מהות ההטבה המוצעת להם אינם צפויים לנצלה והרשות לא פיתחה כלים ממוחשבים למיצוי ההטבות במסגרת התא המשפחתי. ממצאי המעקב מעלים כי הליקויים לא תוקנו, ובכלל זה כי בעת הגשת דוח להחזר מס, הרשות לא נתנה בידי הציבור כלים שמסייעים לו ברישום ההפקדות של התא המשפחתי לקרנות פנסיה בדוח להחזר מס, באופן שייטיב עם התא המשפחתי (יגדיל את החזר המס לתא המשפחתי או יקטין את החבות במס). כמו כן, הרשות לא פיתחה כלים ממוחשבים להצגת מלוא פוטנציאל החיסכון במס מהפקדות לקופות גמל שיסייעו לנישומים בעת הגשת הדוח.

עיקרי המלצות הביקורת

מיצוי זכויות בחיסכון הפנסיוני - מומלץ כי רשות המיסים תפעל למיצוי כלל הזכויות של התא המשפחתי לחיסכון הפנסיוני על פי הפקודה. עוד מומלץ כי רשות המיסים תפעל ככל הניתן לפיתוח כלים מקצועיים מתאימים, לרבות כלים ממוחשבים, שיאפשרו גם לנישומים שאינם מיוצגים למצות את מלוא זכויותיהם. כמו כן, נוכח חשיבותן של הטבות המס הפנסיוניות ונוכח מורכבות הנושא, מומלץ כי הרשות תעמיד לרשות הציבור כלים מקצועיים מתאימים, שיקנו לנישומים מידע מקיף ככל הניתן בנושא מיצוי זכויות פנסיוניות, כגון מחשבון הפקדות פנסיוניות, שיסייע לתא המשפחתי למצות את מלוא הטבות המס שהוא זכאי להן. בכך יתומרץ ציבור החוסכים ויוגבר הביטחון הפיננסי שלהם בתקופת הפנסיה.

תמונת המצב העולה מן הביקורת

מימוש הטבות המס בהפקדות לחיסכון הפנסיוני לפי עשירונים - העובדים בעשירונים הנמוכים אינם מגיעים לסף המס ואינם יכולים לממש את ההטבות הכרוכות בהפקדות לחיסכון הפנסיוני.

עיקרי המלצות הביקורת

הגברת פרוגרסיביות בהטבות המס בחיסכון הפנסיוני - מומלץ כי הרשות, בתיאום עם רשות שוק ההון ומטה "ישראל דיגיטלית", תשלים את בחינת פרויקט "עזיבת מקום עבודה" ותכלילו בתוכניות העבודה השנתיות של הרשות, לרבות בעניין קביעת לוחות זמנים ליישומו.

תיקון הליקויים שהועלו בדוח הקודם, לפי פרקי הדוח האמור

2. מיצוי הטבות המס הכרוכות בהפקדה לחיסכון הפנסיוני: הפקדה לחיסכון הפנסיוני היא אחת הדרכים להבטיח את רווחתו ועצמאותו הכלכלית של הפורש, באופן שמקטין את תלותו של האזרח בסיוע ממשלתי. לצורך כך ניתנות הטבות מס המעודדות את הציבור להפקיד בקרנות הפנסיה. מורכבות חישוב ההטבות בדיווח השנתי, של הפקדות בני הזוג השייכים לתא המשפחתי באופן מיטבי, מקשים עליהם לחסוך ואף עלולים לפגוע כלכלית בתא המשפחתי בראיה ארוכת טווח.

ממצאי המעקב מעלים כי הליקויים לא תוקנו, ובכלל זה כי בעת הגשת דוח להחזר מס, הרשות לא נתנה בידי הציבור כלים שמסייעים לו ברישום ההפקדות של התא המשפחתי לקרנות פנסיה בדוח להחזר מס, באופן שייטיב עם התא המשפחתי (יגדיל את החזר המס לתא המשפחתי או יקטין את החבות במס). כמו כן, הרשות לא פיתחה כלים ממוחשבים להצגת מלוא פוטנציאל החיסכון במס מהפקדות לקופות גמל שיסייעו לנישומים בעת הגשת הדוח.

אי-מיצוי הטבות מס בהפקדות לחיסכון הפנסיוני

החיסכון לגיל פרישה הוא אחד החסכונות החיוניים והמרכזיים של משקי הבית. חיסכון זה נועד להבטיח זרם הכנסות שוטף בתקופות של היעדר הכנסה מעבודה (בעיקר לאחר הפרישה). חיסכון כזה יבטיח את רווחתם של האזרחים בגיל הפנסיה, יפחית את הנטל על תקציב המדינה וימנע חיי עוני מהאוכלוסייה המבוגרת.

בעולם המערבי, ובכלל זה בישראל, מעודדות הממשלות את החיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות שונות, בעיקר הטבות מס. על פי הוראות הפקודה, כספים שהופקדו לקופת גמל לקצבה מקנים הטבות מס לחוסכים בשלבי החיסכון השונים: ההפקדה, הצבירה והמשיכה. סך ההטבות בגין הפרשות לחיסכון פנסיוני נאמד בכ-11.5 מיליארד ש"ח בשנה, מהם כ-5 מיליארד ש"ח המיוחסים לשכירים בעשירון העליון בעלי רמת הכנסה חודשית של יותר מ-20,000 ש"ח.

1. ניצול הטבות המס בהפקדות לפנסיה: הטבות המס לשכירים ניתנות באמצעות הפקדה במתכונת של זיכוי. לצורכי מס, שכיר רשאי להפריש עבור עצמו לחיסכון פנסיוני עד 7% משכרו. על פי הסדר פנסיית החובה, שיעור הפרשת העובד בשנת 2014 מסתכם ב-5.5% מהשכר לפחות. כיום שכיר מקבל זיכוי מס בשיעור של 35% מהסכום שהפריש. הטבות המס לעצמאים או לשכירים המפקידים באופן עצמאי ניתנות גם במתכונת של ניכוי.

בדוח הקודם צוין כי לדעת הרשות, אופן חישוב ההטבות בגין ההפקדות לחיסכון הפנסיוני הוא מורכב, ועקב כך כלל ציבור החוסכים ואף אנשי מקצוע בתחום המיסים והחיסכון הפנסיוני מתקשים בהבנת הנושא. עוד צוין בדוח הקודם כי בדברי ההסבר לטיוטת הצעת החוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים קבע משרד האוצר כי הטבת הניכוי הקבועה כיום בהוראות החוק היא רגרסיבית, שכן היא מיטיבה עם בעלי ההכנסות הגבוהות ומגדילה את אי-השוויון בחלוקת הטבת המס. ההסבר לכך הוא שההטבה מחושבת על פי שיעור המס השולי שבו חייב היחיד, ולכן בעלי ההכנסות הגבוהות נהנים ממנה יותר מבעלי ההכנסות הנמוכות. כמו כן קבע משרד האוצר כי המורכבות של הטבות המס הפנסיוניות הופכת את ייעודן - המרצת ציבור העובדים להפקיד כספים בחיסכון פנסיוני - לבלתי מושג, שכן עובדים שאינם מבינים את מהות ההטבה המוצעת להם, אינם צפויים לנצלה.

במסגרת הצעת התקציב לשנים 2013 ו-2014 הציע משרד האוצר שמשנת 2014 תשונה מתכונת הטבות המס לחיסכון הפנסיוני הקבועה כיום. לפי ההצעה תוקטן הפקדת המעביד הפטורה בידי העובד ויינתן זיכוי אחיד של 35% על הפקדה של 15% מההכנסה החייבת, עד תקרה של 15,000 ש"ח לחודש. במועד סיום הביקורת לא שונתה מתכונת הטבות המס לחיסכון הפנסיוני.

משרד מבקר המדינה המליץ בדוח הקודם כי נוכח קביעת משרד האוצר שצוינה לעיל, על משרד האוצר והרשות לפעול לקידום תיקון החקיקה שיזמו, כדי לפשט את מתכונת הטבות המס על הפרשות לחיסכון פנסיוני ולהקל על החוסכים את הבנת הנושא.

רשות המיסים ציינה בתגובתה על הדוח הקודם כי כבר הגישה בעבר תיקון חקיקה בנושא הטבות המס בהפקדות לחיסכון פנסיוני, והיא צפויה בעתיד לקדם שוב תיקון זה.

ממצאי המעקב העלו כי הליקוי לא תוקן, וכי רשות המיסים ומשרד האוצר לא קידמו את תיקון מתכונת הטבות המס בהפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן שיקל על החוסכים את הבנת הנושא ויעודד אותם להפקיד בקרנות הפנסיה.

2. אי-מיצוי הטבות המס בהפקדות פנסיוניות במסגרת התא המשפחתי: הפקודה קובעת כי נישום יקבל הטבות מס על סכומים ששילמו הוא או בן-זוגו או עבור ילדו שמעל גיל 18 לקופת גמל או ביטוח חיים לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו או עבור ילדו. הנחיות מס הכנסה קובעות כי על נישום המעוניין לקבל הטבות מס ביחס להפקדות בן זוגו או הפקדות על שם ילדו שמעל גיל 18, יעשה זאת בבקשה להחזר מס באמצעות טופס ייעודי לכך.

נישומים רבים המגישים דוחות להחזר מס ממלאים את השדות על פי טופסי 106 ואינם מודעים לאפשרות להעביר את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בין בני הזוג. מנהלת תחום ברשות ציינה בפני הביקורת כי ישנם נישומים אחרים שאינם ממלאים את נתוניהם בשדות המפורטים בדוח, אלא מצרפים אליו את טופס 106, ומאפשרים לפקיד המס למלא את הדוח ולקבוע את השומה על בסיס המסמכים שצירפו לדוח.

בדוח הקודם צוין כי רק מקצת הדוחות להחזר מס כוללים חלוקה מיטבית של ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בין בני הזוג, וכי רוב הנישומים אינם ממצים את מלוא זכויותיהם בהפקדות לחיסכון הפנסיוני במסגרת התא המשפחתי. הרשות מצידה לא פיתחה כלים מקצועיים מתאימים, לרבות כלים ממוחשבים, אשר יש בהם כדי לסייע בידי הציבור לבצע חלוקה מיטבית של הפקדות לחסכונות של התא המשפחתי. יש לציין כי יש בידי מייצגים כלים המאפשרים להם לחלק את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בין בני הזוג.

רשות המיסים ציינה בתגובתה על הדוח הקודם כי פיתוח כלים ממוחשבים בנושא מיצוי זכויות פנסיוניות הוא מורכב ודורש משאבים שעדיין אינם עומדים לרשותה. עוד ציינה הרשות כי הנושא מוסבר בחוברת "דע את זכויותיך".

ממצאי המעקב העלו כי הליקוי לא תוקן, וכי אזרחים אינם מודעים להטבת המס הכרוכה בחלוקת ההפקדות בין בני הזוג. כמו כן, רשות המיסים לא פיתחה כלים ממוחשבים אשר יקלו על החוסכים בתא המשפחתי לחלק את הפקדותיהם לקרנות הפנסיה באופן שייטיב עם התא המשפחתי.

רשות המסים ציינה בתשובתה כי "כפי שציינו בתגובתנו לדוח המבקר הקודם באותו הנושא, ... עריכת שומה וחישוב מס אוטומטי לצורך מיצוי הטבות המס והעמדת סכומי הפקדות בשדה המיטיב ביותר, לא מתאפשרת בכלים הממוחשבים הקיימים היום".

מומלץ כי רשות המיסים תפעל למיצוי הזכויות של התא המשפחתי לחיסכון הפנסיוני על פי הפקודה. עוד מומלץ כי רשות המיסים תפעל לפיתוח כלים מקצועיים מתאימים, לרבות כלים ממוחשבים, שיקלטו את הדוחות המקוונים בדרך המיטיבה עם הנישום, שיאפשרו לכלל הנישומים למצות את מלוא זכויותיהם.

כמו כן, נוכח חשיבותן של הטבות המס הפנסיוניות ונוכח מורכבות הנושא, מומלץ כי הרשות תעמיד לרשות הציבור כלים מקצועיים מתאימים, שיקנו לנישומים מידע מקיף ככל הניתן בנושא מיצוי זכויות פנסיוניות, כגון מחשבון הפקדות פנסיוניות ואפליקציה ייעודית (יישומון), שיסייע לתא המשפחתי למצות את מלוא הטבות המס שהוא זכאי להן. בכך יתומרץ ציבור החוסכים ויוגבר הביטחון הפיננסי שלהם בתקופת הפנסיה.

בבדיקת מבקר המדינה עלה כי בדוח ועדת מיצוי הזכויות צוין כי "אופן חישוב הטבות המס בגין ההפקדות לחיסכון הפנסיוני מורכב ומסובך, אינו ברור לכלל ציבור החוסכים ואף קשה לאנשי מקצוע בתחום המסים והחיסכון הפנסיוני".

ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי לא תוקן, וכי רשות המיסים לא העמידה לרשות הציבור סימולטור ייעודי למיצוי הטבות החיסכון הפנסיוני.

מומלץ כי רשות המיסים תפעל לפתח סימולטור למיצוי הטבות חסכון פנסיוני אשר יעמוד לרשות הציבור.

חיסכון פנסיוני

בהתאם להוראות הפקודה, כספים שהופקדו לקופת גמל לקצבה מקנים הטבות מס לחוסכים בשלבי החיסכון השונים, ומטרתן עידוד הגדלת החיסכון הפנסיוני. בשלב ההפקדה, הטבת המס מתקבלת כניכוי וכזיכוי על הפקדות עצמאי לביטוח פנסיוני, וכן כזיכוי ממס על הפקדות כאלו של שכיר.

אומדן הטבות המס בחיסכון הפנסיוני: בדוח של אגף מנהל הכנסות המדינה שבמשרד האוצר משנת 2017 נכלל אומדן של סך הטבות המס הגלומות בחיסכון הפנסיוני הצפויות לשנת 2018. בדוח זה צוין: "כיוון שאין בנמצא מידע מלא על פעילות של כל עובד ועובד בחשבון קופות הגמל שלו, אין באפשרותנו לחשב במדויק את הטבות המס בגין הפעילות בקופות גמל... על פי חישוב זה, סך ההטבות, כולל רכיב הפיצויים, יסתכם בשנת 2018 בכ-21.6 מיליארד ש"ח, מזה כ- 5.4 מיליארד ש"ח הטבות בדמי הביטוח הלאומי (כולל חלקו של המעביד) ובמס בריאות, כך שההטבות במס הכנסה יסתכמו בכ-16.2 מיליארד ש"ח".

פישוט מודל הטבות המס בחיסכון הפנסיוני: במרוצת השנים חלו שינויי חקיקה תכופים שהגבירו את המורכבות והסיבוך בתחום היבטי המס בחיסכון הפנסיוני. לשם המחשה, בשנת 1980 כל סעיפי הפקודה הרלוונטיים נכללו בעמוד אחד, ואילו כיום סעיפים אלה מתפרסים על פני כשמונה עמודים בפקודה; גם התקנות השונות, שבעבר נכללו בכ-30 עמודים בשנת 1980 מתפרסות על פני כ-120 עמודים בשנת 2020. שינויים אלה מגבירים את הצורך בפעולות לפישוט המידע ובהנגשתו לציבור.

בהקשר זה ראוי לציין לחיוב כי הרשות החלה בכתיבת מדריך לריכוז כל המידע הקיים בתחום החיסכון הפנסיוני ("מדריך לפורש"), אשר ירכז את חלופות המיסוי בעת שיתקבלו מענקי פרישה או מענק פרישה עקב מוות. כמו כן, הוחל בביצוע פרויקט משותף עם "ישראל דיגיטלית" ועם רשות שוק ההון, ובו יובאו בחשבון כל חלופות המיסוי לצורך מיסוי זכויות הנישום. יש לציין כי שתי יוזמות אלו עדיין לא הושלמו.

בהקשר זה ניתן לציין כי במחקר משנת 2018 צוין: "שני חסרונות עיקריים יש להטבות המס לחיסכון הפנסיוני. ראשית, מורכבותן של הטבות המס מקטינה את האפקטיביות שלהן עבור החוסכים, שגם כך מתאפיינים באוריינות פיננסית נמוכה ומתקשים לקבל החלטות מושכלות בעניין. שנית, הטבות המס על הפרשות לחיסכון פנסיוני הן רגרסיביות, שכן שתי הטבות המס הראשונות אינן רלוונטיות לעובדים שהכנסותיהם אינן מגיעות לסף המס, והרלוונטיות שלהן גדלה ככל ששיעור המס השולי של החוסך גבוה יותר. גם הפטור ממס רווחי הון מיטיב בעיקר עם בעלי הכנסות והפרשות פנסיוניות גבוהות. מנתונים שהציג מרכז המידע והמחקר של הכנסת עולה כי בשנת 2013, מעל 40% מסך ההטבות על הפרשות לחיסכון פנסיוני במועד ההפקדה הגיעו לשכירים בעשירון העליון, כלומר לבעלי הכנסה חודשית גבוהה מכ-20 אלף שקל".

עוד ציין אגף התקציבים באוקטובר 2020 כי: "החל משנת 2013...ממקד אגף התקציבים..[את מאמציו] באתגר המשמעותי של הגברת התועלת הגלומה בהטבות אלו ביחס לעלותן הפיסקלית. על חשבון פישוט מורכבות ההטבות... עמדתו המקצועית של אגף התקציבים היא כי ישנו מקום לצעדים נוספים להגברת הפרוגרסיביות בהטבות המס לחיסכון ולשיפור יעילותן, והוא פועל לגיבוש קידום צעדים שונים מול מקבלי ההחלטות".

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מסרה בתשובתה מיולי 2021 כי היא "פועלת מזה כשנה בשיתוף רשות המיסים להגברת היכולת של ציבור החוסכים בישראל למצות את זכויותיהם בחיסכון הפנסיוני המוקנות להם מכוח הדין. בהתאם לכך, בכוונתנו לפרסם בקרוב הוראות בנושא, אנו נדאג לעדכנכם במועד הפרסום".מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - פורסם ביום 19/10/2021

גביית מס ביתר משכירים - החזר מיסים ששולמו ביתר - ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021

מיצוי זכויות של פורשים לפנסיה - ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021

מיצוי הטבות מס והשירות לנישום - רשות המסים בישראל - מתוך דוח שנתי 66א של מבקר המדינה - משרד האוצר - רשות המסים - מיצוי הטבות מס והשירות לנישום - שנת פרסום - התשע"ו 2015
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.