דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הגשת דוח שנתי - מס הכנסה - לשנת המס 2023

קו הפרדה אדום

מי צריך להגיש את דוח למס הכנסה ? מהו המועד להגשת הדוח ? אלו מסמכים יש לאסוף ולצרף לדוח השנתי ?

 
פורש יקר

במידה וביצעת פריסה של כספי פיצויים או מענקי פרישה חייבים במס עם פרישתך מהעבודה, פריסה של היוון חייב במס וכיוצא בזה כידוע לך חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה, (נעיר כי ייתכנו מצבים נוספים בהם תחול עליך חובה להגיש דוח שנתי), כמו כן, במידה ופרשת מעבודתך במהלך שנת המס 2023 ולאחר מועד הפרישה היו לך הכנסות נמוכות או לא היו לך הכנסות נוספות בכלל... סבירות גבוהה כי כדאי לך להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם אם אינך חייב וזאת על מנת ליהנות מהחזר מס שנגבה ממך ביתר מהמשכורות ששולמו לך עד ליום הפרישה.. או אף מפדיון ימי החופשה ככל ששולם לך. אם כך, איך נערכים ?
 
קרא בנוסף את המאמר - באילו מצבים עשוי להיווצר החזר מס הכנסה לפורשים ?
 
 

הנדון: היערכות לקראת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2023

 

המועד להגשת הדוח השנתי למס הכנסה:

132. (א) דו"ח לפי סעיף 131 יימסר לפקיד השומה לא יאוחר מיום 30 באפריל של כל שנה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) אדם שהדו"ח שלו מבוסס על מערכת חשבונאות מלאה, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, ימסור את הדו"ח לפי אותו סעיף קטן, לא יאוחר מיום 31 במאי בכל שנה;

(1א) יחיד החייב בהגשת דוח עצמאי מקוון – יגיש אותו עד יום 31 במאי שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח;

(2) אדם שנקבעה לו תקופת שומה מיוחדת, חייב למסור את הדו"ח כאמור לא יאוחר מתום חמישה חדשים מהיום שבו נסתיימה אותה תקופת שומה מיוחדת.

לגבי המועד האחרון הסופי להגשת הדוח השנתי למס הכנסה אנו ממליצים בכל שנה להתעדכן שכן כמעט בכל שנה רשות המסים מעניקה לציבור הנישומים הארכה להגשת הדוח.
 
להלן קישור להודעת רשות המסים על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי לשנת המס 2023 - הודעת מנהל רשות המסים על דחיית מועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת המס 2023 (טרם פורסם)

להלן פירוט המסמכים הדרושים לצורך הגשת הדוח:

 1. טופס 161 (העתק).
 2. אישור פקיד השומה לפריסה - במקרים בהם בוצעה פריסה של כספי פיצויים ו/או מענק פרישה ו/או היוון פנסיה חייבים במס. (העתק)
 3. אישורי ניכוי מס במקור – יש לצרף לדוח השנתי את כל האישורים מכל הקופות בדבר סך המס שנוכה בפועל מכספי הפיצויים בעת הפרישה או עזיבת מקום העבודה (כך גם במקרים של היוון פנסיה) (במידת הצורך יש לפנות לקופת הגמל, לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה על מנת לדרוש את האישורים הנ"ל, אין להסתפק בפלטי מחשב או תדפיסי תנועות בחשבון קופת הגמל אלא חובה לקבל אישור ניכוי מס במקור מסודר המיועד להגשה לרשויות המס).(מקור) (דוגמאות לאישור ניכוי מס במקור) (הערה: לפי דרישה עדכנית של רשות המסים, במקרה של פריסה, יש לצרף את האישורים הנ"ל לכל הדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה בעקבות ביצוע פריסה ולא רק לדוח השנתי המוגש למס הכנסה לשנת המס בה נוכה המס במקור בפועל).
 4. טופס 106 – שכר עבודה - ממקומות העבודה בהם עבדת במהלך השנה (העתק)
 5. טופס 106 – פנסיה - למקבלי פנסיה חודשית (העתק), (שימו לב, מקבלי תשלומי פנסיה מ"עמיתים" - קרנות הפנסיה הותיקות – תלוש הפנסיה לחודש דצמבר משמש גם כטופס 106 לאותה שנת מס)
 6. אישורים מיוחדים במקרים חריגים על הקלות במס בשל נכות ו/או מחלה קשה.
 7. אישורי ניכוי מס במקור מהכנסות נוספות, באם ישנן. (מקור)
 8. ביטוח לאומי - אישור שנתי על תקבולים חייבים במס שנתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי בשנת המס, לדוגמא דמי אבטלה או דמי לידה. (אישור שנתי למס הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי) והן אישור שנתי על תקבולים פטורים ממס שנתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי בשנת המס, לדוגמא קצבת אזרח ותיק. (העתק)
 9. ביטוח לאומי - אישור שנתי רשמי על תשלומים שוטפים במידה ושולמו באופן עצמאי למוסד לביטוח לאומי, (דמי ביטוח לאומי ומס בריאות) (העתק)
 10. חשבוניות מס וקבלות בגין תשלומים עבור ייעוץ מס. (מקור)
 11. משכנתאות - אישור שנתי לצורך מס עבור תשלום פרמיה לביטוח חיים (מקור או מסמך ממחושב)
 12. אסמכתאות לתשלום הוצאות אחזקה במוסד של ילד, בן זוג או הורה, ו/או הצהרה בשל ילדים נטולי יכולת. (בכפוף להגדרות בפקודת מס הכנסה).
 13. קבלות על תרומות מוכרות לצורך מס ו/או הוצאות הנצחת זכרו של בן משפחה. (בכפוף להגדרות בפקודת מס הכנסה).(יש להקפיד לצרף רק קבלות בהן מצוין במפורש כי הן מוכרות לצורך מס). (מקור או מסמך ממוחשב).
 14. אישורי מס בגין הפקדות בקופות גמל, פוליסות ביטוח חיים וקרנות פנסיה שלא במסגרת העבודה במעמד שכיר, דהיינו הפקדות במעמד עצמאי בלבד. (יש להקפיד לצרף רק את אישור המס בגין ההפקדות השוטפות באם בוצעו, אין צורך לצרף אישורים להצהרת הון ו/או את כל הדוחות השנתיים של כל הקופות ואין צורך לצרף אישורים בגין תשלומים לביטוח בריאות פרטי או ביטוח סיעודי) יש לדאוג לכך שהאישורים המצורפים לדוח השנתי לא יכללו תשלומים במעמד שכיר אלא רק במעמד עצמאי. (מקור או מסמך ממחושב)
 15. טופס 867 על כל נספחיו - אישורי ניכוי מס במקור מהכנסות מריבית ומרווח הון (בנקים / מוסדות פיננסיים) (העתק)
 16. דיווחים על רווחים או הפסדים מהשקעות ייחודיות בארץ או בחו"ל שאינם כלולים בטופס 867, דיווחים על פעילות במטבעות דיגיטליים וכל פעילות השקעה מכל סוג.
 17. העתק הודעות פקיד השומה (מ"ה) על ביצוע החזר מס לחשבונכם בבנק (בגין מס שנוכה במקור על ידי הבנק מהכנסות מריבית מפיקדון בנקאי או תכנית חיסכון והוחזר לחשבונכם, לאחר מכן, אוטומטית על ידי מ"ה). (סעיף זה מתייחס לגמלאים שחצו את גיל הפרישה).
 18. הכנסות משכר דירה – יש לצרף העתק חוזה שכירות בתוקף הרלבנטי לאותה השנה. כמו כן (בנוסף, לא במקום) יש לצרף הצהרה חתומה על ההכנסות משכר הדירה שנתקבלו במהלך השנה (פירוט לפי חודשים/תקופות), במידה ושולמו מקדמות מס בגין הכנסות משכר דירה - יש לצרף העתק פנקס המקדמות או העתק שוברי התשלום.
 19. מימוש נכסים בשנת המס – ככל שיש הכנסות ממכירת נכסים בארץ או בחו"ל בשנת המס יש לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים לדיווח השנתי.
 20. תאריכי לידה של הילדים - עד גיל 19 במידה ויש (למלא בטופס).
 21. מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה שלך ושל בן/בת הזוג. (למלא בטופס).
 22. פרטי חשבון בנק מלאים - (מס' בנק, מס' סניף ומס' חשבון) (למילוי בטופס למקרה של החזר מס) בצירוף צילום המחאה (לרשום על הצילום "מבוטל") או אישור ניהול חשבון בנק (אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הבנק).
 23. יש לצרף את כל המסמכים של שני בני הזוג.
 
מה עושים עם כל המסמכים במידה ומגישים את הדוח השנתי באופן "מקוון מלא" ?

נכון להיום קיימת אפשרות לשדר את הדוח השנתי באופן מקוון מלא (דהיינו כולל העלאת כל המסמכים לאתר של מס הכנסה בעת שידור הדוח). בדוח שנתי המוגש באופן זה, פוטרת רשות המסים את מגיש הדוח ממסירת מסמכים מקוריים, יחד עם זאת, מוטלת חובה על הנישום לשמור את מסמכי המקור למשך 7 שנים ולהציגם בהתאם לדרישת פקיד השומה. חובת שמירת המסמכים המקוריים חלה כאמור לגבי כל המסמכים וגם לגבי תרומות. כמו כן, המייצג (רואה החשבון או יועץ המס) מצהיר בעת מילוי הדוח כי ראה את הקבלות המקוריות (של התרומות) ושידר את הדוח בהתאם. (הוראות סעיף 7.7 במסמך - ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2020 - הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2021 רשות המסים - מיום 15 במרץ 2021).
   

אם אינך בטוח כי חלה לגביך חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה עיין ב -

יש לשים לב לחובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה באופן מקוון (שידור הדוח השנתי באמצעות האינטרנט למס הכנסה). עיין בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010 .
 
לחצו על קישור זה וראו דוגמא חיה ואמיתית של פורש אשר הוטל עליו קנס כבד ומיותר בגין אי הגשת דוח שנתי מקוון במועד על פי החוק - חבל על כל שקל - ביצעתם פריסת מס ? הקפידו להגיש את הדוח במועד !
 

יתרונות רבים בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה באמצעות רואה חשבון המומחה למיסוי ופרישה

 • מניעת טעויות המבוצעות על ידי הפורש בעת מילוי הדוח.
 • מניעת טעויות המבוצעות לעיתים קרובות על ידי פקידי רשות המסים בעת קליטת ואישור הדוח.
 • פוטנציאל ליצירת החזר מס גדול יותר כתוצאה מהגשה נכונה של הדוח לרבות ביצוע קיזוז הפסדים מרווחים בשוק ההון באופן אופטימלי.
 • מימוש מיטבי של הטבות המס לגמלאים ולפורשים.
 • מימוש מיטבי של הטבות המס בגין הפקדות לחיסכון פנסיוני.
 • ביצוע חישוב מוקדם וסימולציה, בטרם הגשת הדוח למס הכנסה.
 • שירות מלא של הגשת הדוח ושידור הדוח באופן מקוון למס הכנסה.
 • פיקוח ובקרה: בדיקת הדוח לאחר קליטתו במס הכנסה ופניה חוזרת למס הכנסה לתיקון טעויות.
 • מניעת טעויות לשנות המס הבאות, קבלת המלצות לשנות המס הבאות בכל הקשור למיצוי זכויות ובחירת מסלולי מיסוי מתאימים.
 • לידיעתכם, התשלום עבור הגשת הדוח הינו הוצאה מוכרת לצורך מס.

פנה אלינו להגשת הדוח השנתי למס הכנסה באמצעות רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה, בדרך המשתלמת ביותר, בסופו של דבר...

הגשת דוח שנתי למס הכנסה - צור קשר

 

 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


   דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.