דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת

קו הפרדה אדום

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע בין היתר כי מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

האם על דמי הודעה מוקדמת או פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת צריך לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ?

  • לעניין הודעה מוקדמת הניתנת בפועל, מדובר בשכר עבודה "רגיל" החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
  • לעניין פיצוי בגין אי מתן הודעה, גם מדובר בשכר עבודה "רגיל" החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
ואולם, יש לשים לב כי כאשר משולם פיצוי בשל אי-מתן הודעה מוקדמת שניתן לעובד לתקופה העולה על התקופה הקבועה בחוק, שנקבע לפי הסכם קיבוצי או במסגרת הסכם עבודה אישי (לדוגמא), התשלום היחסי הנוסף (שמעבר לתקופה הקבועה בחוק...) נחשב כפיצויי פיטורים נוספים או כמענק פרישה נוסף והוא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות !


הוראות המוסד לביטוח לאומי עד שנת 2008 -
 
נהוג היה לראות בפיצוי זה כחלק מכספי פיצויי הפיטורין ומענקי הפרישה ולא כשכר עבודה ולפיכך הפיצוי לא חויב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
 
הוראות המוסד לביטוח לאומי החל משנת 2008 ועד שנת 2015 -
 
בפסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה בחודש מרץ 2008 (המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני וצבי קרויטרו - עב"ל 123/07 ,עב"ל 840/06) קבעו השופטים בין היתר כי גם פיצוי המשולם על ידי מעביד לעובד בגין "אי הודעה מוקדמת" אף לאחר שיחסי עובד - מעביד הגיעו לסיומם, עדיין יש לראותו כשכר עבודה ולפיכך חייב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

לאור פסק הדין, ביום 19 ליוני 2008 העביר הביטוח הלאומי הנחיה למעבידים באמצעות חוזר של אגף הביטוח והבריאות (חוזר ביטוח/1373) לפיה מהיום על המעבידים מוטלת החובה לנכות דמי ביטוח לאומי גם מפיצוי שניתן לעובד שפוטר מעבודתו בגין אי הודעה מוקדמת. 
 
בהקשר זה ראו גם - תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק - חוזר המוסד לביטוח לאומי - מיום 20 בינואר 2009
 
הוראות חוק הביטוח הלאומי החל משנת 2015 - הצעת חוק שלא עברה בחקיקה !
 
ביום 28.10.2015 פורסמה הצעת חוק חדשה הנוגעת בין היתר גם לנושא זה, להלן קישור: הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 (החלק המתייחס לפרישה ועזיבת מקום עבודה).
 
במסגרת הצעת החוק החדשה, המחוקק ביקש לעגן בחקיקה את חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות כמפורט מעלה, אשר עד כה מבוצעת בהסתמך על הפסיקה (כמפורט בחוזרים של המוסד לביטוח לאומי). במסגרת סעיף ההכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות הוצע להחריג את הפיצוי בגין אי הודעה מוקדמת, להלן ציטוט: "...ולמעט פיצוי ששולם לו, בשל אי-מתן הודעה מוקדמת, לפי סעיף 7(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א- 2001...".

עדכון 02/2019 -
 
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח - חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019. 

במסגרת חוזר זה, חוזר המוסד לביטוח לאומי על הכלל המוזכר מעלה, כי כאשר משולם פיצוי בשל אי-מתן הודעה מוקדמת שניתן לעובד לתקופה העולה על התקופה הקבועה בחוק, התשלום היחסי הנוסף (שמעבר לתקופה הקבועה בחוק...) ייחשב לפיצויי פיטורים נוספים או למענק פרישה נוסף ויהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ! להלן ציטוט מתוך החוזר:

"אי הודעה מוקדמת - התשלום הקבוע ע"פ חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות- התשס"א - 2001 חייב בדמי ביטוח. יש ליחס את התשלום לתקופה שבעדה שולם. (זאת בהתאם לאמור בחוזר מעסיקים בנושא: "תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה הקבועה בחוק" שפורסם ב- 20/01/2009)".
 
לאור העובדה כי חדשות לבקרים עדיין מובאים לפנינו מקרים רבים מדיי בהם מעסיקם אינם מדווחים על תשלומים אלו בצורה נכונה בהתאם להוראות רשות המסים ולהוראות המוסד לביטוח לאומי, יישום שגוי אשר בפועל מונע מהעובד את האפשרות לתכנן את המס שעליו לשלם על הפיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת שקיבל מהמעסיק נמליץ בחום רב לעיין בטבלת המידע בקישור הבא: חלף הודעה מוקדמת - אופן הדיווח הנכון למס הכנסה לצורך מיצוי ההקלות בתשלום המס המגיעות לעובד ביום סיום עבודה.

 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ אישי. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המסים הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי.


 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.