דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ערך פדיון פוליסת ביטוח מנהלים

קו הפרדה אדום

לפי תקנה 46 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

 
התקנה הבאה חלה על פוליסת ביטוח מנהלים שהוצאה ביום 01.01.2004 ואילך בלבד (לעניין פוליסת ביטוח מנהלים שהוצאה עד ליום 01.01.2004 ראה התייחסות מטה).

46. ערך פדיון ביטול –

(א) ערך פדיון ביטול פוליסה ישולם לבעל הפוליסה או ינהגו לגביו על פי התנאים הקבועים בפרק השישי, (בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964), הכל לפי הענין.

(ב) ערך הפדיון של מרכיב הפיצויים בחשבון קופת ביטוח, יהיה סך כל התשלומים ששולמו למרכיב הפיצויים בחשבון קופת הגמל, בתוספת רווחי הקופה, כפי שיוחסו למרכיב הפיצויים על פי תקנה 49ב, והכל בניכוי ההוצאות שיוחסו למרכיב זה (להלן – צבירת הפיצויים).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) –

(1) לענין חשבון קופת גמל בקופת ביטוח לקצבה, (פוליסה מסוג קצבה), שקיימת בו לעמית זכאות בלא תנאי, יהיה ערך הפדיון של מרכיב הפיצויים, אם שולמו לעמית, לפי הגבוה מבין אלה:

(א) צבירת הפיצויים;

(ב) סך התשלומים ששולמו למרכיב הפיצויים, כשהם צמודים למדד, אך לא יותר מסך הצבירה בפוליסה; תשלום ההשלמה להפרשי הצמדה כאמור בפסקת משנה זו, ינוכה ממרכיב חשבון קופת הגמל של תשלומי המעביד ושל תשלומי העובד, באופן יחסי.

(2) בתכנית ביטוח מאושרת לפיצויים ותגמולים, (פוליסה מסוג הון) רשאי מעביד במועד פדיון הפוליסה, לייעד סכומים ששילם לקופת הביטוח לתגמולים, לתשלום על חשבון מחויבותו על פי חוק פיצויי פיטורים, עד לגובה ההפרש; ואולם לענין חישוב חבות המס של העובד, יראו בסכומים שייעד המעביד כאמור, כסכומים ששילם המעביד לעובד כמענק פרישה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) לעמית השכיר זכאות בלא תנאי;

(ב) צבירת הפיצויים נמוכה מסך כל התשלומים ששולמו לקופת הביטוח לפיצויים כשהם צמודים למדד;

(ג) לא חלפו 7 שנים מיום שהוצאה פוליסת הביטוח או מהיום שבו הועברה הפוליסה לבעלותו של מעביד חדש, לפי המאוחר.

(ד) בתקנה זו –

"ההפרש" – ההפרש שבין סך כל התשלומים ששולמו לקופת הביטוח לפיצויים, כשהם צמודים למדד, לבין צבירת הפיצויים;

"זכאות בלא תנאי" – זכאותו של העובד על פי תנאי קופת הביטוח, ליתרת מרכיבי חשבון קופת הביטוח, למעט על פי סייג לזכאות, שאינה ניתנת לשינוי או לביטול, אם ניתנה ביום התשלום הראשון של המעביד לקופת הביטוח, גם אם נקבע במועד האמור כי הזכאות תתגבש רק בתום לא יותר מ- 3 שנות עבודה אצל אותו מעביד;

"סייג לזכאות" – התניה בתכנית הביטוח, ולפיה העובד לא יהיה זכאי לקבל את כל הכספים שבקופת הגמל, אם התקיימו בו התנאים המצדיקים פיטורים בלא פיצויים בהתאם לסעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים.
 
 
הגדרות רלבנטיות לתקנה זו:
 
"קופת גמל לקצבה" – קופת גמל שנועדה לתשלום קצבה.
 
"קופת ביטוח" – קופת גמל המתנהלת בידי מבטח (חברת ביטוח) ושאושרה לפי תקנה 42 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964.
 
 
מה לגבי פוליסת ביטוח מנהלים שהוצאה עד ליום 01.01.2004 ?
 
לעניין פוליסת ביטוח מנהלים שהוצאה עד ליום 01.01.2004, במהלך העשורים שקדמו ליום זה, אופן החישוב (הנוסחה) היה שונה. להלן מספר דוגמאות של תנאי פוליסה של חברות ביטוח שונות אשר ניתן ללמוד מהן מהו אופן החישוב של ערך הפדיון הרלבנטי לפוליסות השונות מה"דור הישן" (במהלך אותן השנים חלו שינויים!):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס - מה ההבדל בין ערך פדיון פיצויים למעסיק לבין ערך פדיון פיצויים למס ? ולמה כל אחד מהם משמש ? (ביטוח מנהלים).

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב - יפו - סע"ש 47735-05-15 מיום 14/10/2018 - דורית לוי נגד מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ - בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 29744-11-18 מיום 31/03/2020 - חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י נגד דורית לוי -  בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.

 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.