דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסה קדימה של נישום שיש לו פטור ממס בשל נכות לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

קו הפרדה אדום

מדיניות רשות המסים


מצ"ב דוגמא להמחשה של אופן היישום של מדיניות רשות המסים במקרה פריסה קדימה של מענק פרישה "חייב במס" של נישום שיש לו פטור ממס בשל נכות לצמיתות לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

להלן קישור לכל מסמכי הדוגמא - פריסה קדימה של נישום שיש לו פטור ממס בשל נכות

בדוגמא ניתן לראות כי למרות שהודגש בפני פקיד השומה כי יש לנישום פטור ממס בשל נכות וכי גם בהתחשב בהכנסה הצפויה הנוספת - לא צפויה חבות מס בפועל - 

למעט "לשנה השוטפת" דהיינו לשנת המס בה הוגשה הבקשה לפריסה לגביה פקיד השומה קבע מקדמת מס לתשלום בשיעור אפס, לכל יתר שנות הפריסה הבאות פקיד השומה קבע מקדמת מס לתשלום כאשר המדיניות היא - 

מצד אחד לקבוע מקדמת מס לתשלום, דהיינו לא "להעניק" פטור ממס עתידי בשל נכות למרות שהנכות לצמיתות ואין צפי להכנסה חייבת במס לפי הצהרת הנישום בבקשה לפריסה.

ומצד שני לקבוע מקדמת מס לתשלום כאילו מדובר ב"הכנסה יחידה" דהיינו בהתעלם מהכנסות נוספות עליהן הצהיר הנישום בבקשה לפריסה.

נישום זה צפוי לקבל את המס בחזרה במסגרת הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה ואולם זה המקום להזכיר הוראה אחרת בפקודת מס הכנסה (סעיף 8(ד)) לפיה אם נפטר הנישום במהלך שנות הפריסה יראו במקדמת המס ששולמה כמס סופי, כלומר במקרה ספציפי זה אם חס וחלילה ילך לעולמו הנישום הנכה בטרם הגיעה לסיומה תקופת הפריסה הוראה ז תהא לרעת השאירים / היורשים שכן מקדמת המס ששולמה באופן מיותר בגין שנות הפריסה שנותרו נכון ליום הפטירה לא תוחזר להם.

עדכון 06/2022:

באילו מצבים לא יידרש הנישום לשלם מקדמת מס בפריסה קדימה ?

ככלל, כאמור בסעיף 4.1.6 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022: ".... תשלום המקדמה, כפי שנקבעה במסגרת אישור הפריסה, מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים לאישור הפריסה. מקדמת המס כאמור תשולם עד תום שנת המס שבה ניתן האישור או תוך 90 יום ממועד מתן האישור, לפי המאוחר".

מאידך, לפי הוראות סעיף 4.3.2 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022:

... לבקשת הנישום ובהתקיים שלושת התנאים המצטברים להלן, הנישום לא יידרש לשלם מקדמת מס (חובת הגשת הדוחות עומדת בעינה).

א. במועד הטיפול בבקשה לפריסה נקבעה לנישום נכות רפואית המזכה בפטור ממס בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה, בכל שנות הפריסה.

ב. סך כל הכנסותיו הצפויות של הנישום בכל אחת משנות הפריסה הבאות, הכוללות גם את חלק ההכנסה הנפרסת, אינו מגיע לחבות במס (וזאת בהתחשב בזכאותו לנקודות הזיכוי ולפטור בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה).

ג. הנישום יגיש לפקיד השומה בקשה לאי קביעת מקדמת מס בשל נכות רפואית המזכה בפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה וזאת, בין היתר, לנוכח הוראות סעיף 8(ד) לפקודה.

זה המקום להפנות את תשומת הלב גם לטופס הבקשה לפריסה החדש (טופס 116ג) שהופץ בחודש 06/2022 במסגרתו רשות המסים מאפשרת לנישום, בתנאים מסויימים, לבקש שלא תיקבע מקדמת מס לתשלום במעמד אישור פריסה קדימה.

מעיון בטופס 116ג החדש עולה כי לא רק נישום שיש לו פטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה יכול לבקש שלא תיקבע מקדמת מס לתשלום. להלן הציטוט הרלבנטי מתוך טופס הבקשה לפריסה:

1. אני מבקש שלא תקבע לי מקדמת מס לתשלום מאחר ומתקיימת לגביי לפחות אחת מהחלופות הבאות:

· סה"כ הכנסותיי הצפויות בשנות הפריסה, לרבות חלק מהכנסה שנפרסה אינו מגיע לסף המס וזאת בהתחשב בזכאותי לנקודות הזיכוי.

· נקבעה לי נכות רפואית המזכה בפטור ממס בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה מתאריך ______ ועד ליום _____. תקופת הנכות המזכה בפטור כאמור חלה על כל שנות הפריסה וסה”כ הכנסותיי הצפויות בכל אחת משנות הפריסה הבאות, הכוללות גם את חלק ההכנסה הנפרסת, אינו מגיע לחבות במס וזאת בהתחשב בזכאותי לנקודות הזיכוי ולפטור בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה.

על ההשלכות של אי קביעת מקדמת מס לפי בקשת הנישום ואף קביעת מקדמת מס "בשיעור אפס" לפי חישוב פקיד השומה, ללא בקשה מצד הנישום – עמדנו בפירוט במסגרת המאמר – עובד שביצע פריסה קדימה ונפטר לפני תום תקופת הפריסה - סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה. אנו ממליצים לעיין בטבלה במאמר זה ולשים לב גם להערות החשובות המופיעות בחלקו האחרון !


אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.