דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מעת לעת, רשות המסים מפרסמת חוזרים מקצועיים הנוגעים לתחומי מיסוי שונים – מה מעמדם של החוזרים של מס הכנסה והאם יש להם תוקף משפטי מחייב ?

 

(ראו מטה, דוגמא אקטואלית משנת 2017 הממחישה את האמור במאמר זה)
אין זה חדש שרשות המסים מפרסמת מעת לעת חוזרים מקצועיים, הנחיות פנימיות, החלטות של ועדת פסיקה והוראות ביצוע. פרסומים אלו מייצגים את עמדת רשות המיסים ביחס לסוגיות מס שונות ומשקפים את דרך פרשנותה את החוק והתקנות.
מטרת הפרסום הינה לסייע לפקידי השומה לפרש וליישם את הוראות החוק והתקנות, ליצור אחידות באופן הטיפול בכל תיקי הנישומים בכל פקידי השומה (לבטח כאשר מדובר במקרים דומים) ולשקף את מדיניות רשות המסים כלפי הציבור הרחב לגבי אותן הסוגיות.

אך מה קורה כאשר לציבור הנישומים או לנו, כאנשי מקצוע, יש ביקורת על עמדתה ומדיניותה של רשות המסים הבאה לידי ביטוי באותם הפרסומים ? האם מדובר ב"סוף פסוק" מבחינת הנישום ?

פרסומים אלו יכולים להוות מקור שיש בו כדי לסייע לפקיד השומה, לנישום, לאיש המקצוע ולבית המשפט לפרש את הוראות החוק והתקנות, אולם אין לפרסומים אלו תוקף משפטי מחייב ובית המשפט רשאי לתת להוראות החוק ולתקנות פרשנות אחרת שלעיתים אף עומדת בסתירה לעמדתה של רשות המסים !

מיותר לציין כי סמכויות החקיקה מופקדות בידיה של הרשות המחוקקת ופרשנות הוראות החוק והתקנות הינה מלאכתו של בית המשפט ולא של רשות המסים אשר הינה זרוע הביצוע של המדינה, האמונה על האכיפה והגבייה בלבד.

על מנת להמחיש את האמור, די בכך שנפנה לדברי שופטים ולדברי מלומדים ומכובדים אחרים:

"פרשנות המשיב (רשות המסים / הבהרה שלי) כשהיא לכשעצמה גם אם היא נכללת בהוראות החב"ק(קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה / הבהרה שלי)אינה מחייבת את ביהמ"ש (ראה נמדר דיני מיסים, מס הכנסה, מהד' שניה ע' 27 והאסמכתאות בהערות 5ד' ו- 5ה')." (עמ"ה (חי') 138/00 שמואל (ואסתר) מנו נ' פקיד שומה חיפה).


"נקודת המוצא היא, שאין לפנינו דין מחייב אלא הנחיות המיועדות – כשמן - להנחות את הרשות בהפעלת שיקול-דעתה באשר לסמכות קונקרטית המוענקת לה בדין המסמיך. אין בהנחיות כדי להוסיף קביעה נורמאטיבית למשפט הנוהג, ובכך - כאשר הן עונות על דרישת הכלליות - נבדלות הן מתקנות בנות פועל תחיקתי. לצורך התקנתן של האחרונות יש להצביע על הסמכה של המוסד המחוקק, זו אינה קיימת באשר להנחיות כאמור, ומכאן היעדר תוקף מחייב לאמור בהן." (מעמדן של הנחיות – סעיף 241, עמוד 222, בספרו של פרופסור ברוך ברכה, משפט מנהלי (ב)).

"אין במונח 'מדיניות' שום קסם ושום מסתורין, ומה שנקרא בפי השלטונות 'מדיניות', אינו בשל כך בלבד חסון מפני ביקורתו של בית המשפט. פשיטא שהמבחן השיפוטי של כל מעשה שלטוני, בין אם נעשה תוך כדי ביצוע 'מדיניות' פלונית ובין אם הוא נעשה בגפו, אינו אלא בהתאמתו לחוק." (בג"צ 131/65 סביצקי ואח' נ' שר האוצר ואח', פ"ד, יט (2) 377,369).

"בכל מקרה שבו שוקלת הרשות לשנות את מדיניותה, עליה לשקול גם את האינטרסים של אותו ציבור שפעל עד כה על סמך המדיניות הקיימת. אינטרסים אלה כשלעצמם אין בהם כדי למנוע את השינוי, אך יש בהם כדי להוות שיקול רלוואנטי במניין שיקולי הרשות, ועוצמת השיקול תלויה בציפיות שעוררה הרשות מבחינת מידת מחויבותה לאותה מדיניות במתכונתה המקורית. על רקע זה ניתן למצוא בפסיקה האנגלית סימוכין לכךשעם היווצרות ציפיות כאלה אין לשנות את המדיניות בלא ליתן לפרטים מעוניינים הזדמנות לטעון טענותיהם לפני הרשות". (שינוי ההנחיות – סעיף 252, עמוד 273, בספרו של פרופסור ברוך ברכה, משפט מנהלי (ב)).

"בפרשנותו של החוק יפעל השופט על פי שיקול דעתו. במסגרת זו הוא אמנם לא יתעלם מהשקפת המנהל בדבר הפירוש, אך גם לא יוותר על פירושו שלו לטובת פירוש אחר שלא נראה לו, רק משום שפירוש אחר זה הוא של המנהל" (כבוד השופט אהרון ברק, פרשנות במשפט [33], בעמ' 791 ובעמ' 797-798).

"אמת, אין בכוחן של הוראות כאלו לשמש פירוש מוסמך וסופי לחוק ולא כל שכן שאין בכוחן לשוות לו משמעות אחרת מזו העולה מלשונו הפשוטה והברורה. אבל במקרה של ספק או חוסר ודאות עשויה הפרקטיקה להכריע את הכף, בהיותה עדות נאמנה כיצד הבינו את החוק מעצביו ומבצעיו. באם הפרקטיקה אינה בסתירה גלויה להוראות החוק, היא מוסיפה נופך של תמיכה וחיזוק לפירוש העולה בקנה אחד עמה." (בג"ץ333/68 מפעלי מושבי הדרום בע"מ ואח' נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים ואח' [18], בעמ' 512).

"אין בפרשנותו של המשיב (מנהל מס רכוש / הבהרה שלי) כדי להטות את הכף או להוות שיקול מכריע..." (רע"א 3527/96, 4539 אקסלברד ואח' נ' מנהל מס רכוש – אזור חדרה, פ"ד נב (5) 385).

עולה מפסקי הדין שהזכרנו (וישנם עוד רבים...) וממאמריהם של מלומדים אחרים, כי עמדת רשות המסים ומדיניותה, הבאות לידי ביטוי בפרסומים המקצועיים של הרשות, בין אם בהנחיות פנימיות, הוראות ביצוע, חוזרים מקצועיים ובין אם בהחלטות ועדת הפסיקה – אין להן כל עדיפות על פני עמדתם ופרשנותם של הנישומים ואנשי המקצוע ואין לפרסומים אלו תוקף משפטי מחייב !

לפיכך, אל לציבור הנישומים ולבטח לאנשי המקצוע העוסקים בתחום המס, להירתע מלתקוף בדרכים מקובלות וראויות את עמדתה ואת מדיניותה של רשות המסים ביחס לסוגיות מס, אשר יש בהן ספק ולו קל שבקלים, שעמדתה ומדיניותה של רשות המסים אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, תכליתו של החוק והאופן בו יש לפרש אותו.

לסיכום, לאור פרסום אותם החוזרים המקצועיים השונים של רשות המסים, בשנים האחרונות, הנוגעים לתחומים בהם אנו עוסקים, (אשר לגבי האמור בהם, במסגרת ניירות עמדה, טרחנו להביע עמדתנו בצורה מפורטת ובמסגרת מכתבים חוזרים אף פרסנו בפני הרשות את דברי הביקורת שלנו והסבנו את תשומת הלב לעניינים השנויים במחלוקת), אנו קוראים לרשות המסים לעשות שימוש זהיר בחוזרים המקצועיים, מצומצם ככל האפשר ובאופן כזה שלא הופך את פרסום החוזרים לכאורה לערוץ "עוקף חקיקה" ובאשר לקביעת תכנם של החוזרים, לשמור על מידתיות, אי חריגה מסמכות, אי הפליה ולא לפגוע בזכויות הנישומים על פי חוקי היסוד. שכן, למרות שלחוזרים המקצועיים אין תוקף משפטי מחייב, בסופו של דבר, הם מהווים חסם ממשי לנישומים רבים בדרכם למיצוי זכויותיהם על פי החוק, מאחר ולא לכל הנישומים יש הן את המשאבים של כסף, ידע וזמן והן את תעצומות הנפש על מנת להתמודד עם רשות המסים ולהגיע עד לבית המשפט.
 

קרא את המאמר הבא: דיון בדרך הפרשנות המקובלת כיום של הוראות החוק והתקנות: איך יש לפרש את דיני המס ?

 
דוגמא אקטואלית - פסיקה עדכנית משנת 2017
 
החוזרים המקצועיים הרלבנטים לדוגמא -
 
כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה - חוזר מס הכנסה 78/5 - (מקור "הסטורי" לעניין פריסת מענק פרישה - פיצויי פיטורים)
 
 
 
להלן הציטוט הרלבנטי מתוך פסק הדין אשר ניתן על יד כבוד השופט מגן אלטוביה:
 
"טענת המשיב, לפיה המנהל קבע כללים לפריסה לשנים הבאות בחוזר מק/5/78 ו- 03/2015, וכללים אלה מחייבים גם במקרה כאן, אינה מקובלת עליי בנסיבות העניין כפי שבפורטו לעיל, אף מבלי להידרש לתוכנם (לציין כי נוכח תיקון הגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" בדרך של הוספת סעיף (3א) אפשר שיש ממש בטענת המערער לפי החוזר הישן אינו רלבנטי עוד). כללים וחוזרים המפורסמים על ידי המנהל הם בגדר הנחיות פנימיות אשר יש בהן כדי לסייע לרשויות המינהל בהן המשיב לפעול באחידות וביעילות, אולם אין בהן כדי לפטור את המנהל משיקול קונקרטי של כל מקרה בו עליו לדון מכוח הסמכות שהופקדה בידיו, ובמקרים המתאימים אף לסטות מההנחיות הפנימיות שקבע לעצמו".
 

אמיר גבאי - רואה חשבון

 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך יש לפרש את דיני המס ?
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.