דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

התנגשות חזיתית בין תקרה לרצף זכויות פיצויים לבין תקרת השלמה לפיצויים

קו הפרדה אדום

החל מינואר 2017...

 

רצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) - הוראות סעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה -

 
(א) עובד שעם פרישתו ממעבידו עמדו לזכותו בקופת גמל לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה כספים המיועדים למענק פרישה או שקיבל מענק פרישה, ובעת פרישתו הודיע למנהל כי הוא בוחר בהחלת הוראות פרט זה, לא יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל כאמור או שהפקיד מיד עם פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, כאילו נתקבלו בידו, אם תוך שנה מפרישתו החל בעבודה אצל מעביד אחר המשלם בעדו תשלומים לפיצויים למרכיב הפיצויים בקופת גמל כאמור, והכל עד לסכום התקרה, לענין זה -

"מרכיב הפיצויים" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל.

"סכום התקרה" - סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 3(ה3) כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד, בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963.
 
 
 

תקרת השלמה לפיצויים - הוראות סעיף 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה + הוראות סעיף 3(ה3)(2) לפקודת מס הכנסה-

 
(1ב) סכומים ששילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות גמל לקצבה על חשבון השלמה לפיצויים, העולים על תקרת ההשלמה לפיצויים, יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד שבו שולמו לקופות הגמל, סכומים ששולמו כאמור לקופות הגמל, אשר אינם עולים על תקרת ההשלמה לפיצויים, יראו אותם כהכנסה של העובד, במועד שקיבל אותם.
 
(2)
 
"מרכיב הפיצויים" – כמשמעותו לפי סעיף 21 לחוק הפיקוח על קופות גמל.
 
"תקרת השלמה לפיצויים" – הסכום המתקבל מהכפלת תקרת הפיצויים בשנות העבודה אצל אותו מעביד, בניכוי סכומים צבורים החייבים במס ששולמו בידי כל מעבידיו של העובד, בעד שנות העבודה כאמור.
 
"שנות העבודה" - השנים או החלק היחסי מתוכן, שבהן היה העובד מועסק.
 
"סכומים צבורים החייבים במס" – סכומים שנצברו במרכיב הפיצויים של עובד בקופת גמל לקצבה, אף אם נמשכו בידי העובד, אשר רואים אותם כהכנסה של העובד לפי פסקה (1א) או (1ב), במועד שקיבל אותם.
 
"תקרת הפיצויים" - משכורת העובד ביום ההפקדה או 32,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2017), לפי הנמוך.
 
"משכורת" – כמשמעותה לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, שבשלה שילם המעביד לקופת גמל;
 
(זה המקום להזכיר כי עד לחודש ינואר 2017 - לא היתה תקרה להשלמת פיצויים (ואולם כן היו מגבלות לעניין ביצוע תשלומי השלמה לפיצויים - ראה גם: תשלומי השלמה - השלמת חוב ותק פיצויים בקופת גמל)).
 
מאחר וההגדרות מספיק מסובכות למי שאינו עוסק בתחום, נדלג על ההסבר התיאורטי ונמחיש את ההתנגשות בין הוראות החוק והאבסורד שנוצר בעקבות יישום הוראות החוק החדשות שנכנסו לתוקף החל מחודש ינואר 2017, על ידי נציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - גם עבור מי שמבקש לבצע רצף זכויות פיצויים במעמד עזיבת מקום עבודה ולאחר שנותקו יחסי עובד מעביד, באמצעות דוגמא אמיתית של עובד צעיר אשר פנה אלינו לייעוץ מס עם עזיבתו את מקום העבודה באמצע החיים, רגע לפני שהחל לעבוד במקום עבודה חדש, נדגיש כי מדובר בנתונים אמיתיים כאשר אופן החישוב המוצג הינו לשיטת רשות המסים ובהתאם לגישה בה היא נוקטת נכון למועד כתיבת מאמר זה (05/2017):
 

מבחן ראשון - תקרה לרצף זכויות פיצויים -

 

וותק נטו (שנים)

10.70

משכורת אחרונה

37,943.00

חבות פיצויים תיאורטית - לפי 100%

405,884.70

 

 

יתרת פיצויים בקופות (ערך פדיון "שווי למס")

354,136.00

 

 

השלמה (בהתחשב בערך פדיון "שווי למס", בין אם העובד זכאי להשלמה, בין אם לא, מדובר בחישוב תיאורטי)

51,748.70

4 פעמים שכר ממוצע במשק (נכון לשנת המס 2017) X וותק נטו

413,896.92

 

 

סה"כ תקרה לרצף פיצויים (בהתייחס לסכום נוסף ככל שמשולם לעובד (מעבר לכספי הפיצויים שנצברו בקופות), כגון: השלמת פיצויים, מענקי פרישה, פדיון ימי מחלה, פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת)

465,645.63

 

 

מענק פרישה מיוחד (סכום נוסף המשולם לעובד, מעבר לכספי הפיצויים שנצברו בקופות)

175,433.00

 

 

לסיכום המבחן הראשון בלבד - הסכום שיחוייב במס -

מאחר ומענק הפרישה קטן מהתקרה הסכום שיחוייב במס = אפס

 

מבחן שני - תקרת השלמה לפיצויים -

 

שכר מבוטח

37,943

תקרה (נכון לשנת המס 2017)

32,000

 

 

הנמוך מבין השכר המבוטח לתקרה

32,000

 

 

וותק נטו

10.70

 

 

חבות פיצויים - עד תקרה

342,311.11

 

 

פיצויים בקופות (ערך פדיון "שווי למס") (לפני נטרול ההפקדות שחוייבו במס באופן שוטף)

354,136.00

 

 

הפקדות בגין מרכיב פיצויים שחוייבו במס (נזקף שווי למס) באופן שוטף

1,485.16

 

 

פיצויים בקופות (ערך פדיון "שווי למס") (לאחר נטרול ההפקדות שחוייבו במס באופן שוטף)

352,650.84

 

 

השלמה עד התקרה

-

 

 

השלמה מעל לתקרה (בהתחשב בערך פדיון "שווי למס", בין אם העובד זכאי להשלמה, בין אם לא, מדובר בחישוב תיאורטי) (ראה מעלה את פירוט החישוב)

51,748.70

 

 

לסיכום המבחן השני - הסכום שיחוייב במס (*) -

51,748.70

 
(*) - בהתייחס לסכום זה - יש לשים לב לשתי החלופות אשר נכון להיום ניתנות לבחירה, האחת - זקיפת "שווי למס" על ידי המעסיק (על כל המשמעויות) והפקדת הסכום, הנחשב להשלמת פיצויים, בקופת גמל, לטובת רצף קצבה. השניה - חיוב במס על ידי המעסיק ותשלום הסכום במזומן, ישירות לעובד, לאחר ניכוי המס במקור.
 
לסיכום, תוצאת 2 המבחנים במצטבר, מתוך מענק הפרישה המיוחד המשולם לעובד בסך של כ- 175,433 ש"ח:
 

ניתן לייעד לרצף זכויות פיצויים סך של כ-

123,684.30

סכום שיחוייב במס (**)

51,748.70


(**) - ראה הערה קודמת (*) לעניין החלופות לבחירה.
 
היכן האבסורד ?
 
תחילה נדגיש כי העובד שבדוגמא, במסגרת הסכם העבודה שלו, חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ואינו זכאי להשלמת פיצויים. בשל התייעלות המעסיק, הוא פוטר מעבודתו ובמעמד הפיטורים קיבל מענק פרישה מיוחד בסך של כ- 175,433 ש"ח.
 
ככל שיבקש העובד שבדוגמא, לקבל את כל מענק הפרישה במזומן, בהתחשב בעובדה כי במקרה שלו כל כספי הפיצויים שנצברו בקופות הינם פיצויים מסוג קצבה והוא בחר לגביהם הסדר מס של רצף קצבה, הרי שמתוך מענק הפרישה המיוחד בסך של כ- 175,433 ש"ח:
 
כ- 130,506 ש"ח ישולמו לו בפטור ממס (ככל שהוא בוחר בפטור על כספי פיצויים/מענקי פרישה ולא בפטור על קצבה, בעתיד החל מגיל הפרישה), (סך הפטור המגיע לו הינו 12,200 ש"ח תקרת הפטור על כספי פיצויים ומענקי פרישה נכון לשנת המס 2017 כפול הוותק נטו כ- 10.7 שנים).
 
והיתרה בסך של כ- 44,927 ש"ח בלבד, תחוייב במס (175,433-130,506).
 
יוצא מכך כי בחירה ברצף זכויות פיצויים, בדוגמא הנ"ל, בהתעלם מהיבטים אחרים של רצף זכויות פיצויים (ויש היבטים נוספים), אינה אפקטיבית כפי שהיתה יכולה להיות בעבר (הסכום שיחוייב במס במידה ויבחר העובד ברצף זכויות פיצויים גדול מהסכום שיחוייב במס אם יבקש העובד לקבל את כל מענק הפרישה במזומן, כמו כן במידה ויבחר העובד ברצף זכויות פיצויים בפועל יוצא מכך כי הוא מפקיד בקופת הגמל כספים בסכום שאף קטן מתקרת הפטור המגיעה לו ככל שהוא בוחר לנצל אותה).
 
נסכם ונאמר כי אופן יישום הוראות החוק על ידי רשות המסים, נכון להיום, במקרים רבים, מצר באופן משמעותי את צעדיו של עובד העוזב מקום עבודה גם בקשר להסדר מס של רצף זכויות פיצויים, זה לא מפתיע אותנו וזה עולה מכלל שינויי החקיקה בעשור האחרון ואולם גם לא נופתע אם המחוקק לא נתן דעתו בשלב החקיקה על מצבים הדומים לזה שהבאנו כאן כדוגמא.
 
כל עדכון בנושא זה, לרבות בהתייחס למדיניות רשות המסים ובאשר לאופן היישום של הוראות החוק על ידי רשות המסים - נשוב ונעדכן כאן באתר פרישה.
 
שימו לב, מדובר בדוגמא בלבד של עובד ספציפי, עם נתונים מסוימים, אין להגיע למסקנה מהאמור מעלה כי הסדר מס של רצף זכויות פיצויים אינו אפקטיבי בכל המקרים - יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.
 
 
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים, על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ומדיניותה.


השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה – אופן התרת ההוצאה אצל המעסיק - לפי חוזר מס הכנסה מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 4/2019
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.