דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה – אופן התרת ההוצאה אצל המעסיק, חובת דיווח מול ביטול הצורך בקבלת אישור מוקדם ממס הכנסה לביצועה

קו הפרדה אדום

לפי חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה


סעיף 17(5) לפקודת מס הכנסה מתיר למעסיק לנכות כהוצאה סכומים ששילם, בתנאים ובשיעורים שנקבעו בתקנות קופות הגמל. הסעיף מתיר בניכוי הוצאות שהן: השתתפות שנתית סדירה בקופות גמל כמשמעותה בסעיף זה, שאושרה על ידי מס הכנסה, סכומים ששילם מעסיק לשמירת זכויות פנסיה של עובדים, וכן כל סכום או חלק ממנו ששילם המעסיק, באישור מס הכנסה, לקופת גמל שלא בתור השתתפות שנתית סדירה.


תשלומים סדירים לקופת גמל לקצבה –

תשלומי מעסיק לקופת גמל לקצבה עבור רכיב הפיצויים והתגמולים לקצבה, המתייחסים לחבותו של המעסיק בשנת המס לפי השיעורים הנקובים בתקנה 19 לתקנות קופות הגמל, יותרו בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של המעסיק בשנת המס שבה הם שולמו על ידו במזומן לקופת הגמל.

בהקשר זה יצויין כי בהתאם לסעיף 18(א) לפקודת מס הכנסהתשלום ששילם מעסיק לקופת גמל בגין משכורת החודש האחרון בתוך 30 יום מתום שנת המס, ניתן לנכותו בשנת המס הקודמת אליה מתייחס הסכום.

 

תשלומים שלא בתור השתתפות שנתית סדירה –

סכומי השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה יותרו בניכוי בשנה שבה שולמו לקופת הגמל.


תשלומי השלמה בעבור "בעל שליטה" – מגבלות נוספות !

יותרו בניכוי ובתנאי שהסכום המותר בניכוי יחושב בגין תקופת ההתחייבות החל מיום 1 באפריל 1976 ואילך.

הסכום שיותר בניכוי הינו בגובה מכפלת הסכום הקבוע בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה (13,750 ש"ח נכון לשנת המס 2024) או משכורת אחרונה (לפי הנמוך) במספר שנות העבודה אצל המעסיק ובניכוי כספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל.


חובת דיווח המעסיק על השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה !

בסמוך למועד ההשלמה, המעסיק ימסור לפקיד השומה בו מתנהל תיק המעסיק הודעה ובמסגרתה יפרט את הסכומים שהועברו לרכיב הפיצויים בקופות גמל ואת דרך חישוב סכום ההשלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה.

שימו לב, מדובר בחובת דיווח למס הכנסה על ביצוע השלמה ולא בקשה לקבלת אישור ממס הכנסה

אין צורך בקבלת אישור ממס הכנסה לצורך ביצוע השלמה, יש לפעול לפי ההנחיות בחוזר מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה.

זה המקום להזכיר את הנחיות רשות המסים מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4 - קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים באשר לביצוע תשלומי השלמת פיצויים על ידי מעסיק, כאשר היא טורחת להדגיש שם כי השלמה זו אפשרית גם במועד הפרישה מהמעסיק ובהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ובפועל אין צורך בקבלת אישור ממס הכנסה לביצוע תשלומי השלמת פיצויים לקופהבכפוף לתקרות, למילוי כל הוראות פקודת מס הכנסה, תקנות המס, הוראות החוזרים המקצועיים והנחיות רשות המסים בישראל.

המלצה מעשית למעסיקים, לפורשים ולאנשי המקצוע החל מינואר 2020 לאור ההנחיות האחרונות בחוזר מס הכנסה - 

פועל יוצא של כל האמור - כאשר מעוניינים בביצוע השלמת פיצויים בקופת גמל לקצבה בסמוך למועד הפרישה, מוטב תחילה לבצע את ההפקדה (כמובן בכפוף לכל המגבלות לרבות התייחסות לתקרה ולחובת הדיווח) ואז לדווח על כספי פיצויים אלו, במסגרת טופס 161, לאחר ביצוע ההפקדה בפועל, ותחת פרטי הקופה בה הופקדו הכספים. 

דרך זו עדיפה על פני, הדרך האחרת, בה נהגו עד כה ברב המקרים וממשיכים לנהוג גם כיום, תחילה דיווח על כספי השלמת הפיצויים כתשלום של המעסיק במזומן במסגרת טופס 161, פניית העובד למחלקת קופות גמל במס הכנסה לקבלת אישור להפקדת כספי השלמת הפיצויים בקופת גמל לקצבה תחת הסדר מס של רצף קצבה ורק אז ביצוע השלמת הפיצויים בקופת הגמל לקצבה תוך הצגת אישור מס הכנסה לרצף קצבה עבור קופת הגמל ולפטור מניכוי מס במקור עבור המעסיק ! 

(ככל שהעובד צריך היה לבקש בקשות נוספות כמו לדוגמא בקשה לפריסה של סכומים חייבים במס, הרי שהוא נדרש לבצע פניה נוספת, לפקיד השומה אליו הוא שייך לפי איזור מגוריו - דהיינו או פניה מיותרת למחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה בירושלים או פניה כפולה, הן לנציבות והן לפקיד השומה. סרבול כל התהליך עבור כל הצדדים !)

אם כך, מדוע הפקדה קודם לדיווח בטופס 161 ולא לאחר הדיווח בטופס 161 על כספי השלמת פיצויים, עדיפה לכל הצדדים ? 

מייתר את הצורך בפניה למחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה לקבלת אישור לפטור מניכוי מס במקור עבור המעסיק אשר אמור להפקיד את כספי השלמת הפיצויים לבקשת העובד בקופת הגמל לקצבה (כמובן באותם המקרים בהם זה הצורך היחיד בפניה למחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה...) וכל שנותר הוא פניה של העובד, אך ורק למשרדי פקיד השומה אליו שייך העובד לפי איזור מגוריו, לצורך קבלת אישור לרצף קצבה עבור הקופה בה הופקדו כספי השלמת הפיצויים על ידי המעסיק בסמוך למועד הפרישה.


 

עדכון יוני 2023 - עם פרסום טופס 161 החדש והתחלת השימוש בו

סכום לרצף קצבה – (מתוך סעיף 26 לדברי ההסבר למילוי טופס 161 החדש)

הסכום המרבי אותו ניתן לייעד לרצף קצבה, מורכב מכל אלה:


1. חלק א.9 - הסכומים בקופות הגמל לקצבה (קוד משלם 5 או 6) שמקורם מהפקדות המעסיק לקופת גמל, אשר נעשו בהתאםלתקנה מס' 19 בתקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 וכן בהשלמות לרכיב הפיצויים,בהתאם לסעיף 3(ה3)(1ב) לפקודה.

2. חלק א.10 - הפקדות המעסיק שהעובד חויב עליהם במס במועד ההפקדה, לרבות רווחים ליום הפרישה.

3. חלק א.11 - סכום הפיצויים שעל בסיסו חושבה הקצבה, שהעובד החל לקבל טרם הפרישה.

הערות: לעניות דעתנו בלבד, בדרך זו, רשות המסים מחטיאה את המטרה של מתן נתוני עזר לעובד לצורך קבלת החלטות בסעיף א.13 בטופס 161 החדש ומטעה את המעסיק ואת העובד הפורש באשר לסכום המרבי "האמיתי" אותו ניתן לייעד לרצף קצבה במקרים בהם זכאי העובד לתשלומים מסוגים נוספים ביום סיום עבודה (מענקים והשלמת פיצויים במזומן, לדוגמא קוד משלם 1 או 3...) והוא מעוניין שהמעסיק יבצע עבורו הפקדה חד פעמית בקופת גמל לטובת רצף קצבה בסמוך ליום סיום עבודה (לפני או אחרי) בגבולות הסכום המותר לכך לפי כל הכללים.

באופן מעשי לפי האמור, במידה והעובד מעוניין בביצוע הפקדה לרצף קצבה בגבולות הסכום המותר לכך, על מנת שהסכום המרבי לרצף קצבה יהיה "נכון" בטופס 161 החדש, על המעסיק לבצע את ההפקדה בקופה לבקשת העובד לפני מילוי טופס 161 על ידי המעסיק.

במילים פשוטות, הנחיות רשות המסים למילוי טופס 161 החדש מחזקות את הקביעה מעלה במאמר זה, שרשות המסים עברה מחובת בקשת אישור מרשות המסים להפקדה של השלמת פיצויים לקופת גמל לחובת דיווח לרשות המסים על הפקדה של השלמת פיצויים לקופת גמל ומחזקות את ההסבר מעלה במאמר זה כי יש לבצע זאת לפני מילוי טופס 161 החדש על ידי המעסיק ומסירתו לעובד (להגיע למצב בו מדווחים בטופס 161 על היתרה בקופת הגמל, לאחר הפקדת השלמת הפיצויים בקופה על ידי המעסיק).מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.
להלן קישור להוראות מ"ה קודמות טרם פרסום חוזר מס הכנסה עדכני זה (מיותר לציין כי ההוראות הקודמות מבוטלות החל ממועד פרסום חוזר מס הכנסה עדכני זה) - השלמת חוב וותק

תקרת הפקדה לפיצויים - לשנים 2017 ואילך

פטור מניכוי מס במקור במשיכת כספי פיצויים על ידי מעסיק מקופת פיצויים מרכזית לפיצויים, שהפקיד כספי השלמת פיצויים בקופת גמל לקצבה לעובד בסיום העסקתו - הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2018 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 95
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.