דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור ממס לעיוור ונכה

סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה

 

פטור ממס לעיוור ונכה 100% - סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה - נוסח הסעיף החל על הכנסה מיגיעה אישית שהופקה החל מיום 1 בינואר 2022 (ראה מטה הוראות מעבר לתיקון מס' 257 לפקודת מס הכנסה מיום 15/11/2021)

9. (5) (א) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שזכאי לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 [נוסח משולב] או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970, ונקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:

        (1) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 614,400 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021).

        (2) נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום של 73,560 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021).

                לעניין זה ולעניין פסקת משנה (א1) –

                   (א) נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקים שלהלן תחול הקביעה האמורה:

                         (1) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

                         (2) חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

                         (3) חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

                         (4) חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

                         (5) (בוטל);

                         (6) פרק ג', פרק ו'2 ופרק ט'2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

                         (7) חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;

                         שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף על החוקים האמורים;

                   (ב) לא נקבע אחוז נכותו של נכה כאמור ייקבע על פי תקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

        (א1) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שאינו זכאי לתגמול חודשי לפי החוקים האמורים בפסקת משנה (א) רישה, שנקבעה לו נכות של 90% לפחות, אף אם נכות כאמור נקבעה מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים, ובלבד שנקבעה לו נכות בשיעור של 40% לפחות בשל ליקוי אחד, כמפורט להלן:

                    (1) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר - הכנסה עד לסכום של 400,000 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021).

                    (2) נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים - הכנסה עד לסכום כאמור בפסקת משנה (א)(2).

       (ב) היתה ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה כאמור נמוכה מ- 73,560 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021) או שלא היתה לו הכנסה כאמור, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 73,560 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021). ואולם אם היתה לו הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף - עד לסכום כולל של 302,640 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021) או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

       (ג) (1) לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקאות משנה (א)(1) או (א1)(1) לגבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (בפסקה זו – יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)(1), (א1)(1) ו-(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות.

           (2) לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקאות משנה (א)(2) או (א1)(2), יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקאות משנה (א)(2) או (א1)(2).

"הכנסה מיגיעה אישית" - לרבות – (מתוך סעיף 1 לפקודת מס הכנסה - הגדרות)

(1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;
(2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;
(3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן; 
(3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);
(4) קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;
(5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;
(6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);
(7) סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד; לענין זה, "אדם" - לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו;

הוראות מעבר לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 257 (תיקון מיום 15/11/2021)

נכה או עיוור שהיה זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום (15/11/2021), ואינו זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א) או (א1) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בחוק זה (ראה נוסח מעלה), יראו אותו כמי שזכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בחוק זה (ראה נוסח מעלה), כל עוד מתקיימות לגביו הוראות סעיף 9(5)(א) כנוסחו ערב יום הפרסום (15/11/2021). הוראות מעבר אלו יחולו גם לעניין נכה או עיוור שהגיש עד יום כ"ז בכסלו התשפ"ב (1 בדצמבר 2021) בקשה לקביעת אחוז נכותו על פי החוקים המנויים בסעיף 9 (5)(א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום (15/11/2021) או על פי התקנות שנקבעו לפי אותו סעיף, ובלבד שהוא זכאי בשל הבקשה האמורה לפטור ממס לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום הפרסום (15/11/2021).

להלן נוסח הסעיף ערב יום הפרסום (15/11/2021) (טרם תיקון פקודת מס הכנסה מס' 257):

פטור ממס לעיוור ונכה 100% - סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה - נוסח הסעיף טרם תיקון מס' 257 לפקודת מס הכנסה -

9. (5) (א) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:

        (1) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 614,400 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021).

        (2) נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום של 73,560 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021).

                לעניין זה  –

                   (א) נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקים שלהלן תחול הקביעה האמורה:

                         (1) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

                         (2) חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

                         (3) חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

                         (4) חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

                         (5) (בוטל);

                         (6) פרק ג', פרק ו'2 ופרק ט'2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

                         (7) חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;

                         שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף על החוקים האמורים;

                   (ב) לא נקבע אחוז נכותו של נכה כאמור ייקבע על פי תקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

       (ב) היתה ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה כאמור נמוכה מ- 73,560 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021) או שלא היתה לו הכנסה כאמור, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 73,560 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021). ואולם אם היתה לו הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף - עד לסכום כולל של 302,640 שקלים חדשים (נכון לשנת המס 2021) או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

       (ג) (1) לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)(1) לגבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (בפסקה זו – יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)(1) ו-(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות.

           (2) לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)(2) יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(2).

"הכנסה מיגיעה אישית" - לרבות – (מתוך סעיף 1 לפקודת מס הכנסה - הגדרות)

(1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;
(2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;
(3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן; 
(3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);
(4) קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;
(5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;
(6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);
(7) סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד; לענין זה, "אדם" - לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו;


 
 
 
 
 
ע"מ 6916-15-11 עמיקם טיגר נ' פקיד שומה תל אביב 1 - מיום 04/07/2016 בנושא: אופן קביעת הזכאות לפטור ממס בשל נכות במקרה של קביעת נכות לתקופות בלתי רציפות.
 
 
ע"מ 14440-07-10 + ע"מ 32734-08-10 - ציון כספי ואסתר כספי נגד פקיד שומה ירושלים 2 - מיום 24/10/2012 בנושא: פטור ממס לנכה וחישוב מס מאוחד.
 
 


 
 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.