דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

נקודת זיכוי נוספת ליחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) או (א1) לפקודת מס הכנסה

קו הפרדה אדום

סעיף 37 לפקודת מס הכנסה, סעיף 38 לפקודת מס הכנסה, סעיף 39 לפקודת מס הכנסה, סעיף 66(ג)(2) לפקודת מס הכנסה.

  

לפני שנסקור וננתח את כל הוראות סעיפי פקודת מס הכנסה הרלבנטיים בפירוט ובהרחבה נציין בשני משפטים כך:

בחישוב מס מאוחד (ובחישוב "נפרד כפוי" ראה הסבר מטה) – בהתייחס ליחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) או (א1)  – בכל מצב של הכנסות בן הזוג - מגיעה נקודת זיכוי אחת נוספת.

בחישוב מס נפרד – בהתייחס ליחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) או (א1) במצב בו "כלכלת בן זוגו היתה עליו" (ראו התייחסות לעניין מבחן זה מטה) – מגיעה מחצית נקודת זיכוי נוספת. בכל יתר המצבים לא מגיעה נקודת זיכוי נוספת בכלל.

 


37. זיכוי בעד בן זוג

בחישוב המס של יחיד מוטב תושב ישראל, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס כלכלת בן-זוגו הייתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת. 

לעניין סעיף זה, "יחיד מוטב" – יחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) או (א1).

  
הערות:
  
נקודת זיכוי אחת = 242 שקלים לחודש נכון לשנת המס 2024.

"כלכלת בן זוגו היתה עליו" - באופן מעשי, מבדיקות שבצענו באמצעות סימולטור המס באתר רשות המסים ובאמצעות תוכנה לעריכת דוחות שנתיים למס הכנסה עולה כי רק הכנסה חייבת במס של בן הזוג משפיעה על מבחן זה ולא הכנסה פטורה ממס, למרות נוסח ההגדרה.

"בן זוג" - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו.

(דה פקטו מדובר בחישוב מס מאוחד לפי סעיף 65 לפקודת מס הכנסה) 

(ראה מטה בסוף המאמר הוראות סעיף זה במקרה של חישוב מס נפרד, לפיהן תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי בלבד)


 

38. זיכוי בעד בן זוג עובד

(א) בחישוב הכנסתו של יחיד תושב ישראל שהוא בן זוג רשום והכנסתו החייבת כוללת את הכנסת בן זוגו, והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הכנסת בן זוגו הושגה מיגיעתו האישית מעסק או משלח יד או מעבודה לרבות הכנסה מיגיעה אישית, כאמור בפסקאות (1) עד (6) להגדרתה שבסעיף 1, יובאו בחשבון 1/4 נקודת זיכוי לפי סעיף 36, ½1 נקודות זיכוי אם הם אינם זכאים לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א), ו-¾1 נקודות זיכוי אם הם זכאים לנקודות קיצבה כאמורולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37 תובא בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו סעיף.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הכנסתו של בן הזוג שאינו בן זוג רשום איננה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום חלקי נקודות הזיכוי האמורות, לפי הענין, לא תיכלל בהכנסתו של בן הזוג הרשום, ובחישוב המס של בן הזוג הרשום לא יובאו בחשבון חלקי נקודות הזיכוי האמורות.


הערות:

"בן זוג רשום" – ראה הוראות סעיף 64ב לפקודת מס הכנסה.

"בן זוג" - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו;

"והכנסתו החייבת כוללת את הכנסת בן זוגו" – כלומר מדובר בחישוב מס מאוחד לפי סעיף 65 לפקודת מס הכנסה.

"הכנסת בן זוגו" או "הכנסתו של בן הזוג" - הכוונה היא ל"הכנסה החייבת" של בן הזוג, דהיינו: "הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין". (הגדרות - סעיף 1 לפקודת מס הכנסה). (ראה ע"א 311/75 - אליהו וטובה ברלינסקי נגד פקיד השומה ירושלים - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 26/08/1975).

"לרבות הכנסה מיגיעה אישית, כאמור בפסקאות (1) עד (6) להגדרתה שבסעיף 1" – דהיינו לא רק הכנסה מעסק או הכנסה מעבודה אלא גם -

(1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;

(2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;

(3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;

(3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);

(4) קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;

(5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;

(6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);

"אינם זכאים לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א)" – לא מקבלים קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי

"הם זכאים לנקודות קיצבה כאמור" – מקבלים קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי

זה המקום להעיר ולהאיר כי לפי הוראות סעיף 66 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (זכות לקצבת ילדים) – "הורה מבוטח זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק זה בעד כל ילד, למעט הורה מבוטח שיש לו הכנסה החייבת במס נוסף כמשמעותה בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה".

"יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37" - "יחיד מוטב" – יחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) או (א1).

"איננה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום חלקי נקודות הזיכוי האמורות, לפי הענין" – דהיינו –

אם לא מקבלים קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי

(1/4 + ½1) X 5 = 2,118 שקלים בחודש, 25,410 שקלים בשנה - נכון לשנת המס 2024.

אם מקבלים קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי

(1/4 + ¾1) X 5 = 2,420 שקלים בחודש, 29,040 שקלים בשנה - נכון לשנת המס 2024.

"לא תיכלל בהכנסתו של בן הזוג הרשום" – דהיינו "כופים" עלינו חישוב מס נפרד ("חישוב נפרד כפוי" או "מעין חישוב נפרד").

"לא יובאו בחשבון חלקי נקודות הזיכוי האמורות" – אבל עדיין לענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37 תובא בחשבון נקודת זיכוי כאמור באותו סעיף.39. זיכוי בעד בן זוג עוזר

בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שבן זוגו היה עוזר לו, לפחות 24 שעות בכל שבוע בתוך 9 חדשים של שנת המס, בהשגת הכנסתו מעסק או ממשלח ידו, יובאו בחשבון ½1 נקודות זיכוי אם הוא איננו זכאי לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א), ו-¾1 נקודות זיכוי אם הוא זכאי לנקודת קיצבה כאמור, ולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37 תובא בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו סעיף, ובלבד שאם הוא זכאי, בשל בן זוגו, גם לזיכויים שעל פי סעיף 38, יינתנו לו הזיכויים לפי אחד משני הסעיפים, לפי בחירתו.

   

הערות:

"בן זוג" - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו;

"איננו זכאי לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א)" – לא מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי

"הוא זכאי לנקודת קיצבה כאמור" – מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי

זה המקום להעיר ולהאיר כי לפי הוראות סעיף 66 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (זכות לקצבת ילדים) – "הורה מבוטח זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק זה בעד כל ילד, למעט הורה מבוטח שיש לו הכנסה החייבת במס נוסף כמשמעותה בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה".

(מדובר בחישוב מס מאוחד לפי סעיף 65 לפקודת מס הכנסה).


66. חישוב נפרד

(ג) אלה ההוראות שיחולו לגבי החישוב הנפרד:

(2) לענין זכאות לפי סעיף 37 של יחיד מוטב, כהגדרתו באותו סעיף, תובא בחשבון ½ נקודת זיכוי בלבד, ולא תהא זכאות לנקודות זיכוי לפי סעיפים 38 ו-39;

 

הערות:

חישוב מס נפרד – ראה כל הוראות סעיף 66 לפקודת מס הכנסה, לרבות באילו מקרים ניתן לדרוש חישוב נפרד.

"לענין זכאות לפי סעיף 37" – כל התנאים בסעיף 37 צריכים להתקיים לרבות "כלכלת בן זוגו היתה עליו".

"כלכלת בן זוגו היתה עליו" - באופן מעשי, מבדיקות שבצענו באמצעות סימולטור המס באתר רשות המסים ובאמצעות תוכנה לעריכת דוחות שנתיים למס הכנסה עולה כי רק הכנסה חייבת במס של בן הזוג משפיעה על מבחן זה ולא הכנסה פטורה ממס, למרות נוסח ההגדרה.

"בן זוג" - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו;

"של יחיד מוטב, כהגדרתו באותו סעיף" - "יחיד מוטב" – יחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) או (א1).

1/2 נקודת זיכוי אחת = מחצית מסך של 242 שקלים לחודש נכון לשנת המס 2024.

לא תהא זכאות לנקודות זיכוי לפי סעיפים 38 ו-39" – בחישוב נפרד, או שמגיעה מחצית נקודת זיכוי או שלא מגיעה בכלל. אין אלטרנטיבות אחרות לפי סעיפים אחרים בחישוב נפרד.


 מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


הפליית ידועים בציבור בהטבת נקודת זיכוי - שאילתה ישירה של חברת הכנסת תמר זנדברג לשר האוצר מיום 15/05/2018

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.