דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם תשלום בעבור ייעוץ פנסיוני הינו הוצאה מוכרת לצרכי מס ?

קו הפרדה אדום

נכון להיום רשות המסים אינה מתירה לנישום לנכות הוצאות שהוציא בעבור ייעוץ פנסיוני.

 
בהקשר זה אזכיר את פנייתי לשר האוצר – מר משה כחלון, מיום 21 באוגוסט 2016, במסגרתה ביקשתי משר האוצר כי יפעיל סמכותו לפי סעיף 47ג לפקודת מס הכנסה ויקבע את "התנאים שבהתקיימם יראו, לענין סעיפים 3(ה3), 17(5א), 45א ו-47, שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל".
 
מהאמור ניתן להבין כי בכל מקרה, הוצאות דומות ששולמו לסוכן ביטוח פנסיוני אינן מותרות בניכוי ולא יותרו בניכוי גם כאשר שר האוצר יפעיל סמכותו.
 
כך שככל שהן סוכני ביטוח והן יועצים פנסיונים מצהירים בפניכם בעל פה ובכתב כי התשלום ששילמתם בעבור השירות שלהם מוכר לצרכי מס הרי שמדובר בהטעיה גמורה.
 

מה לגבי תשלומים אחרים ששילמתם לסוכן הביטוח ?

 
הם צריכים לעמוד במבחנים לפי סעיף 17 וסעיף 32 לפקודת מס הכנסה, דהיינו הוצאות שיצאו בייצור ההכנסה בשנת המס ולשם כך בלבד והן משתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה ומהוות חלק בלתי נפרד מהם.
 

אילו שירותים אסור לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני להציע לכם ? - לחצו על הקישור לקריאת המאמר

 

על אילו שירותים מותר לסוכן ביטוח לגבות מכם תשלום נוסף ? - לחצו על הקישור לקריאת המאמר

 
 
לנוחיותכם, להלן הסעיפים המוזכרים במאמר זה, כפי שהם מופיעים בפקודת מס הכנסה -
 
שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני כתשלומים לקופת גמל – סעיף 47ג לפקודת מס הכנסה:
 
(א) שר האוצר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יראו, לענין סעיפים 3(ה3), 17(5א), 45א ו-47, שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל; קבע שר האוצר כאמור, יחולו התנאים, התקרות, והמגבלות הקבועים בסעיפים האמורים, בשינויים המחויבים, על שכר והחזר הוצאות ששולמו כאמור.
 
(ב) בסעיף זה, "יועץ פנסיוני" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.
 
הניכויים המותרים – סעיף 17 לפקודת מס הכנסה:
 
לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31, יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד, לרבות...
 
ניכויים שאין להתירם – סעיף 32 לפקודת מס הכנסה:
 
בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל –
 
(1) הוצאות שאינן הוצאות הכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות אש"ל, הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו;
 
בפסקה זו, "הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" – הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד מהם;


 
בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה - מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 21/08/2016.
 
 
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - חוזר סוכנים ויועצים - 2011-10-2 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 14 במרץ 2011

קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות - חוזר סוכנים ויועצים - 2009-10-3 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 11 בנובמבר 2009.
 


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.