דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות - חוזר סוכנים ויועצים - 2009-10-3

חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 11 בנובמבר 2009

 
 
 

כ"ד בחשון התש"ע
11 בנובמבר 2009

חוזר סוכנים ויועצים 2009-10-3
סיווג: כללי

קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח), לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות הגמל), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, הריני להורות כדלקמן:

1. כללי

לקוח הנועץ בסוכן ביטוח לגבי זהות נותן שירות כלשהו כגון: מוסך, עו"ד, שמאי ורופא, מצפה לקבל מהסוכן המלצה מקצועית. על כן, התקשרות של סוכן ביטוח עם נותן שירות שעניינה הפנייה של לקוח בעבור תמורה או טובת הנאה אחרת, אינה עולה בקנה אחד עם חובות האמון והזהירות בהן חב סוכן הביטוח ועם ציפיות הלקוח מהסוכן. התקשרות כאמור יוצרת חשש לניגוד עניינים בין האינטרס האישי של הסוכן לאינטרס של הלקוח.

חוזר ביטוח 2007-1-8 "שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')" אוסר על סוכן ביטוח לקבל עמלה או טובת הנאה אחרת בקשר לבחירת שמאי עבור הלקוח. חוזר זה מרחיב את האיסור שנקבע בחוזר "שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')" גם לנותני שירות אחרים.

2. הגדרות

בחוזר זה –

"חוזה" – חוזה ביטוח או תקנון של קופת גמל.

"כריתת חוזה" – כריתת חוזה ביטוח או הצטרפות כעמית לקופת גמל, לרבות משא ומתן שקדם להם.

"נותן שירות" – אדם המספק ללקוח שירות או מוצר לשם כריתת חוזה או לשם קיומו, לרבות לשם יישוב תביעה, בעבור תמורה או טובת הנאה אחרת, למעט גוף מוסדי. לדוגמא, עו"ד, שמאים, רופאים, מוסכים, סוקרים ומתקיני או ספקי מערכות מיגון ייחשבו כנותני שירות.

3. התקשרות עם נותן שירות 

א. סוכן ביטוח המפנה לקוח לנותן שירות, הממליץ על נותן שירות בפני הלקוח או מעורב בבחירת נותן שירות (להלן –הפניית לקוח), יפעל לטובת הלקוח בלבד ולפי שיקול דעתו המקצועי.

ב. סוכן ביטוח לא יקבל כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות מגוף מוסדי, בשל הפניית לקוח לנותן שירות.

ג. גוף מוסדי לא יעניק לסוכן ביטוח כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפניית לקוח לנותן שירות.

4. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על סוכני ביטוח ועל גופים מוסדיים.

5. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

 

ידין ענתבי
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - חוזר סוכנים ויועצים - 2011-10-2 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 14 במרץ 2011

מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.