דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - חוזר סוכנים ויועצים - 2011-10-2

חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 14 במרץ 2011

 
 
 

ח' באדר ב' התשע"א
14 במרץ 2011

חוזר סוכנים ויועצים 2011-10-2
סיווג: כללי

איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן - החוק), לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, הריני להורות כדלקמן:

1 . כללי

בסעיף 19(א) לחוק נקבע כי יועץ פנסיוני או כל אדם אחר מטעמו או בעבורו, לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני, או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור הלקוח, למעט תשלום עמלת הפצה הנגבית מהגוף המוסדי, ולמעט שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות על ידי הלקוח (להלן – טובת הנאה אסורה). בסעיף 19(ד) לחוק נקבע כי, גוף מוסדי לא ייתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם יעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, למעט תשלום עמלת הפצה.

תכלית הוראת החוק האוסרת על גוף מוסדי לתת ליועץ פנסיוני טובת הנאה, כמו גם ההוראה האוסרת על יועץ פנסיוני לקבלה, היא למנוע קשרי גומלין בין יועץ פנסיוני לבין יצרן המוצר הפנסיוני שלגביו הוא מייעץ, וזאת בכדי להבטיח מתן ייעוץ אובייקטיבי וחף מניגודי עניינים.

לאחרונה, היינו עדים למקרים בהם גופים מוסדיים מציעים לכלל עובדי בנק מסוים או ליועצים פנסיונים, טובות הנאה שונות, כדוגמת גביית דמי ניהול הנמוכים באופן משמעותי ביחס לתנאים הנהוגים בשוק. מתן טובות הנאה כאמור מעלה חשש ממשי להטיית המלצתו של יועץ פנסיוני ולפגיעה באובייקטיביות שלו במתן הייעוץ.

מטרת חוזר זה הינה לקבוע הנחיות בנוגע לאיסור מתן טובות הנאה ליועץ פנסיוני.

2 . איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני

א. כאמור לעיל, גוף מוסדי או מי מטעמו, לא ייתן טובת הנאה אסורה ליועץ פנסיוני, לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקיבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - יועץ פנסיוני), ויועץ פנסיוני לא יקבל כל טובת הנאה כאמור. מתן טובת הנאה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (למשל, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות מסוימת מצד מקבל ההטבה (למשל, הצטיינות בשיווק).

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יראו במתן הנחה בדמי ניהול, אשר נתקיימו לגביה התנאים המפורטים להלן, כמתן טובת הנאה אסורה לפי חוזר זה:

1. ההנחה בדמי הניהול דומה להנחות הניתנות על ידי הגוף המוסדי ללקוחות פרטיים או לגופים אחרים, לפי העניין, שאינם יועצים פנסיונים, ולהם מאפייני שוק דומים.

2. ביחס ליועץ פנסיוני שהוא תאגיד, בנוסף לאמור בסעיף (1), ההנחה המוצעת ליועצים פנסיוניים המועסקים בו, דומה להנחות הניתנות על ידי הגוף המוסדי גם לקבוצות עובדים נוספות בתאגיד, שהינן בעלות מאפיינים דומים לקבוצת היועצים הפנסיוניים המועסקים בתאגיד.

3 . השתתפות יועץ פנסיוני בפעילות המאורגנת על ידי גוף מוסדי

א. על אף האמור בסעיף 2, יועץ פנסיוני רשאי להשתתף בפעילויות המאורגנות על ידי גוף מוסדי, רק אם מתקיימים לגביהן כל התנאים הבאים:

1) הפעילות עוסקת בהצגת המוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידי הגוף המוסדי, או בהצגה של הגוף המוסדי מארגן הפעילות, לרבות הרצאות בנושאים מקצועיים אחרים שיועברו על ידי הגורמים העוסקים בניהול המוצרים הפנסיונים.

2) התכנים העיקריים בפעילות פורסמו מראש (למשל: פירוט של המרצים בכנס והנושאים שיועלו בו) והם אינם כוללים תכנים בידוריים.

3) הגוף המוסדי או מי מטעמו אינו נושא בעלות הנסיעה לפעילות או הלינה.

4) הפעילות אינה כוללת הטבות בנוסף לערך המוסף המקצועי. לעניין זה לא יובא בחשבון מתן כיבוד אשר הולם את האירוע.

ב. על יועץ פנסיוני העובד בתאגיד חלה חובה ליידע את הנהלת התאגיד על כוונתו להשתתף בפעילות כאמור בסעיף קטן (א).

ג. יועץ פנסיוני רשאי להשתתף או ליטול חלק באירוע כללי, שלא בקשר עם עבודתו או בשל היותו יועץ פנסיוני, וזאת אף אם גוף מוסדי משתתף במימון האירוע.

4 . קבלת חומר שיווקי או מוצר פרסומי

אין באמור לעיל כדי לאסור על יועץ פנסיוני לקבל מגוף מוסדי מתנות, שהן בגדר חומר שיווקי או מוצר פרסומי, ובלבד שיש להן לכל היותר ערך סמלי.

5 . תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על גופים מוסדיים ועל יועצים פנסיוניים.

6 . תחילה

א. תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות חוזר זה, בדבר איסור מתן הנחה בדמי ניהול ליועץ פנסיוני, לא יחולו על הסכמים קיימים. עם זאת, חידושו של הסכם ייחשב כעריכת הסכם חדש לעניין מתן הנחה בדמי ניהול.

עודד שריג

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןקבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות - חוזר סוכנים ויועצים - 2009-10-3 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 11 בנובמבר 2009.
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.