דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם קרנות הפנסיה הותיקות פועלות לפי ההוראות לניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ? האם למבוטחים מסוימים במצבים מסוימים נוצרים חובות במוסד לביטוח לאומי ?

קו הפרדה אדום

קרנות הפנסיה הותיקות מדווחות על תשלום מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים חלק הפיצויים בכל המקרים ללא הבחנה וללא יוצא מן הכלל כהכנסה מ"מענק פרישה" גם במקרים בהם התשלום נחשב ל"הכנסה מיגיעה אישית שאינה מענק פרישה" לפי הוראות פקודת מס הכנסה והנחיות חוזר מס הכנסה מס' 02/2015 מיום 08/09/2015 - צבירה עודפת בקופות פנסיה - מענק שנים עודפות ודמי גמולים.

נזכיר כי במצבים בהם משלומים תשלומים אלו במזומן טרם סיום עבודה של העובד אצל המעסיק תשלומים אלו אינם נחשבים למענק פרישה על כל המשתמע מכך.

להלן תזכורת להנחיות החוזר (ציטוט):

3. השלכות המס של מענק שנים עודפות ודמי גמולים כאשר הם משולמים לפני מועד הפרישה בפועל מהמעסיק

3.1. כאמור, יתכן, כי בהתאם לתקנון הקופה, זכאי העמית אשר המשיך לאחר גיל הפרישה לעבוד אצל אותו המעסיק, למשוך כספים מהקופה בדרך של קצבה ללא תלות באם העובד פרש מעבודתו או לא. במצב דברים זה יהיה העובד זכאי למענק שנים עודפות ו/או דמי גמולים (במידה ונוצרה בקופת הפנסיה צבירה עודפת כאמור), עוד בטרם פרש בפועל מהמעסיק.

3.2. במקרה בו המשיך העובד לעבוד לאחר גיל הפרישה אצל אותו מעסיק, ובעקבות כך שולמו לעובד מענק שנים עודפות ו/או דמי גמולים בטרם פרישתו מהמעסיק, יחולו ההוראות הבאות:

3.2.1. כאמור דמי הגמולים כוללים את מרכיב התגמולים ואת מרכיב הפיצויים. באשר למרכיב התגמולים מתוך דמי הגמולים - יחולו הוראות סעיף 2.2.3 לעיל.

3.2.2. על מרכיב הפיצויים מתוך דמי הגמולים, וכן על מענק שנים עודפות יחולו אחת מההוראות האמורות להלן:

3.2.2.1. העובד יקבל את הסכום הצבירה העודפת במרכיבים אלה כהכנסה מיגיעה אישית שאינה מענק פרישה ויחולו עליו שיעור המס השולי או שיעור מס אחר ככל שייקבע על ידי פקיד השומה.

3.2.2.2. הקרן הוותיקה תפקיד את הכספים לקופת גמל שיורה העמית, במרכיב הפיצויים באותה קופה. במקרה כאמור תוכל קרן הפנסיה להעביר את הכספים ללא ניכוי מס במקור ותנפיק לעמית אישור שבו יפורטו הסכומים שהועברו לקופת הגמל. העובד, ככל שיבחר לבצע במועד הפרישה קיבוע זכויות בטופס 161ד לשם קבלת הפטור לפי סעיף 9א, יציין בפנייתו לפקיד השומה את קיומם של סכומים כאמור ויכלול את הסכומים האמורים במענקים שבכוונתו למשוך בפטור, לאחר שיפרוש מעבודתו, אם זו כוונתו. יובהר, כי סכומים אלה לא ניתן יהיה למשוך בעתיד בדרך של היוון קצבה, אלא בדרך של סכום הון או קצבה בלבד, וגם זאת - רק במידה והופקדו יחד עם דמי הגמולים.


לאור האמור עולות כמה שאלות:

האם קרנות פנסיה פועלות לפי הוראות ניכוי במקור של דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ?

האם למבוטחים מסוימים במצבים מסוימים נוצרים חובות במוסד לביטוח לאומי ?

האם העדר ניכוי דמי הביטוח כאשר הוא נדרש משפיע גם על החבות הסופית בתשלום מס ההכנסה והמס מחושב ומנוכה כהלכה ?

מה קורה במצבים דומים של תשלום מענק שנים עודפות בפנסיה תקציבית כאשר עובד החל לקבל פנסיה אך המשיך לעבוד בשירות הציבורי ככל שיש היתכנות למקרים כאלה ?

האם הוראות חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019 - הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי) הן התשובה ? האם הן תקפות גם כאשר התשלום נחשב ל"הכנסה מיגיעה אישית שאינה מענק פרישה" לפי הוראות רשות המסים בישראל והוראות הפקודה ?


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.