דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סיימת לעבוד ביום האחרון של שנת המס (31/12 - 31 בדצמבר) - איזו תקרת פטור ממס על מענק פרישה וכספי פיצויי פיטורים תחול לגביך ? של שנת המס בה סיימת לעבוד במקום העבודה או של שנת המס העוקבת ?

קו הפרדה אדום


הסבר

פיצויי פיטורין, 
מענק פרישהפדיון ימי מחלה, תשלום בגין אי הודעה מוקדמת - ניתן לדרוש עליהם פטור ממס ביום סיום עבודה (לפי בחירת העובד בין כל חלופות המיסוי). 

בפועל - גובה הפטור: 150 אחוזים מהמשכורת הקובעת לפיצויים, אך בכל מקרה לא יותר מהתקרה – 13,750 שקלים נכון לשנת 2024 - לכל שנת עבודה (וותק נטו - בניכוי חל"ת ויש חישוב יחסי של פטור לחלק משנת עבודה).

השאלה

השאלה הנשאלת היא, במקרה בו העובד סיים לעבוד במקום העבודה ביום האחרון של שנת המס (31/12 - 31 בדצמבר), איזו תקרת פטור ממס על מענק פרישה וכספי פיצויי פיטורים תחול לגביו ? של שנת המס בה הוא סיים לעבוד במקום העבודה או של שנת המס העוקבת ?

נזכיר כי בכל 1 בינואר, רשות המסים מעדכנת את תקרת הפטור על מענק פרישה וכספי פיצויי פיטורים, לפי הוראות פקודת מס הכנסה, בגובה עליית או ירידת המדד בשנה החולפת. כלומר תקרת הפטור יכולה לעלות ויכולה לרדת, תלוי אם המדד היה חיובי או היה שלילי.

אם אנו נשאלים לדעתנו (ניתוח תיאורטי)

1. למיטב הבנתנו במסגרת סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה (תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה) לא ניתנה התייחסות לכך.

2. לדעתנו, התשובה על שאלה זו צריכה להינתן בהתאם לקביעת מועד קבלת ההכנסה - במסגרת הניתוח המוצג במאמר שפרסמנו כאן באתר פרישה - מיסוי הכנסות שכיר על בסיס מזומן – הכלל והחריגים לו, הגענו לשתי המסקנות הבאות:

א. בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים שנצברו בקופות הגמל במהלך תקופת העבודה - 

למרות שככלל אדם שכיר ממוסה על הכנסותיו על בסיס מזומן, לפי הוראות סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה, בדרך השלילה - ככל שלא בחר העובד בהסדר מס של רצף זכויות פיצויים עם פרישתו ממעבידו, הרי שיראו את כספי הפיצויים שהשאיר בקופת גמל כאמור, כאילו נתקבלו בידו ביום סיום עבודה !

למרות שככלל אדם שכיר ממוסה על הכנסותיו על בסיס מזומן, לפי הוראות סעיפים 9(7א)(ז) + (ז1) לפקודת מס הכנסה, בדרך החיוב – רואים את כספי הפיצויים כאילו נתקבלו בידו ביום סיום עבודה ! גם אם נשארו בקופת הגמל, כל עוד לא בחר באופן יזום ברצף קצבה או חל עליו רצף קצבה "אוטומטי".

ולכן, לאור האמור, לעניות דעתנו בלבד, בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים שנצברו בקופות הגמל במהלך תקופת העבודה - תקרת הפטור צריכה להיקבע לפי יום סיום עבודה, דהיינו ה- 31 בדצמבר של שנת סיום העבודה (יודגש - אנו לא מתייחסים כאן למצבים בהם עובד ביצע חזרה מרצף קצבה (או שרואים בו כמי שחזר מרצף קצבה אוטומטי) או חזרה מרצף זכויות פיצויים / מרצף מעסיקים אלא למצב של סיום עבודה במקום עבודה בלבד).

ב. בהתייחס למענקי פרישה וכספי השלמת פיצויים המשולמים על ידי המעסיק במזומן - 

הכלל: לאור הכלל לפיו על שכיר יוטל מס על בסיס מזומן ובהתחשב בעובדה כי לעניין מענק פרישה והשלמת פיצויים המשולמים במזומן, אין בפקודת מס הכנסה הוראה ספציפית הקובעת אחרת, הרי שהשכיר יתחייב במס על הכנסה זו במועד בו התקבלה ההכנסה בפועל בידיו ! 

החריג לכלל: למעט מענקי פרישה וכספי השלמת פיצויים ששולמו בין 1 בינואר ל- 13 בינואר של שנת המס בשל שנות מס קודמות אשר ייכללו בטופס 106 כתשלומים ששולמו בשנת המס הקודמת לפי הוראות סעיף 13(ג) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993.

כלומר, לאור האמור, לעניות דעתנו בלבד, בהתייחס למענקי פרישה וכספי השלמת פיצויים המשולמים על ידי המעסיק במזומן - ככלל תקרת הפטור צריכה להיקבע לפי יום התשלום בפועל ! אלא אם כן התשלום בוצע בין 1 בינואר ל- 13 בינואר של שנת המס בשל שנות מס קודמות.


אם אנו שואלים את פקיד השומה

להלן ציטוט תשובת פקיד השומה לשאלה זו שנתקבלה ביום 01/02/2023:

"אמיר בוקר טוב, הפטור בסך 13,310 שקלים ניתן למי שפרש החל מיום 31/12/2022".

ואנו מבהירים: לפי תשובה זו, ככל שאנו מבינים אותה והיא אכן תשובה מלאה, כל עובד שסיים לעבוד במקום עבודה ביום האחרון של שנת המס (31/12 - 31 בדצמבר) תקרת הפטור ממס על מענקי פרישה ועל כספי פיצויי פיטורים שתחול לגביו היא של שנת המס העוקבת. לא משנה אם מדובר במדד חיובי ולא משנה אם מדובר במדד שלילי, לא משנה אם ביקש פריסה על החלק החייב במס או אם לא ביקש פריסה, לא משנה אם מדובר בכספי פיצויים שנצברו בקופות הגמל או אם מדובר במענקי פרישה וכספי השלמת פיצויים המשולמים על ידי המעסיק במזומן.

הערה חשובה: יש לשים לב שלפי תשובה זו של פקיד השומה שניתנה ללא כל הבחנה וללא תנאי - זה לא משנה אם מענקי הפרישה או כספי הפיצויים כבר שולמו לעובד בפועל (נתקבלו בידי העובד במזומן) בשנת המס בה סיים העובד לעבוד במקום העבודה !

אם אנו שואלים גורם מקצועי בכיר ברשות המסים בישראל

להלן ציטוט תשובת גורם מקצועי בכיר ברשות המסים בישראל שנתקבלה ביום 01/02/2023:

"מי שסיים לעבוד במקום עבודה ביום האחרון של שנת המס (31/12 - 31 בדצמבר) רואים אותו כמי שסיים לעבוד ביום ה- 1 בינואר של שנת המס העוקבת ולכן - 

הכלל - כל עובד שסיים לעבוד במקום עבודה ביום האחרון של שנת המס (31/12 - 31 בדצמבר) תקרת הפטור ממס על מענקי פרישה ועל כספי פיצויי פיטורים שתחול לגביו היא של שנת המס העוקבת. לא משנה אם מדובר במדד חיובי ולא משנה אם מדובר במדד שלילי, לא משנה אם ביקש פריסה על החלק החייב במס או אם לא ביקש פריסה, לא משנה אם מדובר בכספי פיצויים שנצברו בקופות הגמל או אם מדובר במענקי פרישה וכספי השלמת פיצויים המשולמים על ידי המעסיק במזומן.

החריג לכלל - אם מענקי הפרישה או כספי הפיצויים כבר שולמו לעובד בפועל (נתקבלו בידי העובד במזומן) בשנת המס בה סיים העובד לעבוד במקום העבודה - תקרת הפטור ממס על מענקי הפרישה ועל כספי פיצויי הפיטורים שתחול לגביו היא של שנת סיום העבודה !!!".

אם אנו בודקים את אישורי המס המתקבלים מפקיד השומה (באופן מעשי)

מספר דוגמא סוג השינוי בתקרה וקישור למסמכי הדוגמא מצב סוג תשלום תאריך הפקת אישור פקיד השומה * סוג אישור פקיד השומה (ממחושב או ידני) יום סיום עבודה (31 בדצמבר) תקרת הפטור לשנת סיום עבודה שנה עוקבת תקרת הפטור לשנה העוקבת של איזו שנה תקרת פטור ניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה תקרת הפטור שניתנה בפועל במסגרת אישור פקיד השומה מספר מקרים שנבדקו הערות
1 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) ללא פריסה מענק פרישה במזומן שולם בפועל עד ליום ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה ממחושב
2 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) ללא פריסה מענק פרישה במזומן שולם בפועל בין היום ה- 1 ל- 13 (כולל) בינואר של השנה העוקבת ממחושב
3 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) ללא פריסה מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת ממחושב 31/12/2022 12,640 2023 13,310 2023 13,310 למעלה ממקרה אחד בכל המקרים האלו שנבדקו תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של השנה העוקבת
4 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה שנת סיום עבודה מענק פרישה במזומן שולם בפועל עד ליום ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה ממחושב
5 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה שנת סיום עבודה מענק פרישה במזומן שולם בפועל בין היום ה- 1 ל- 13 (כולל) בינואר של השנה העוקבת ממחושב
6 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה שנת סיום עבודה מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת ממחושב
7 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל עד ליום ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה ממחושב
8 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל בין היום ה- 1 ל- 13 (כולל) בינואר של השנה העוקבת ממחושב
9 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת ממחושב 31/12/2022 12,640 2023 13,310 2023 13,310 למעלה ממקרה אחד בכל המקרים האלו שנבדקו תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של השנה העוקבת
10 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה אחורה מענק פרישה במזומן שולם בפועל עד ליום ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה ידני
11 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה אחורה מענק פרישה במזומן שולם בפועל בין היום ה- 1 ל- 13 (כולל) בינואר של השנה העוקבת ידני
12 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה אחורה מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת 07/02/2023 ידני 31/12/2022 12,640 2023 13,310 2022 12,640 מקרה אחד תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של שנת סיום עבודה
13 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) ללא פריסה כספי פיצויים בקופות בלבד שנפדו בפועל החל מהיום ה- 1 בינואר של השנה העוקבת (ללא תשלום מענק פרישה במזומן) ממחושב
14 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה שנת סיום עבודה כספי פיצויים בקופות בלבד שנפדו בפועל החל מהיום ה- 1 בינואר של השנה העוקבת (ללא תשלום מענק פרישה במזומן) ממחושב
15 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת כספי פיצויים בקופות בלבד שנפדו בפועל החל מהיום ה- 1 בינואר של השנה העוקבת (ללא תשלום מענק פרישה במזומן) ממחושב
16 דוגמא למצב בו תקרת הפטור גדלה בינואר (מדד חיובי) פריסה אחורה כספי פיצויים בקופות בלבד שנפדו בפועל החל מהיום ה- 1 בינואר של השנה העוקבת (ללא תשלום מענק פרישה במזומן) ידני
17 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) ללא פריסה מענק פרישה במזומן שולם בפועל עד ליום ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה ממחושב
18 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) ללא פריסה מענק פרישה במזומן שולם בפועל בין היום ה- 1 ל- 13 (כולל) בינואר של השנה העוקבת ממחושב
19 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) ללא פריסה מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת 03/02/2016 ממחושב 31/12/2015 12,340 2016 12,230 2016 12,230 מקרה אחד תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של השנה העוקבת
20 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה שנת סיום עבודה מענק פרישה במזומן שולם בפועל עד ליום ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה ממחושב
21 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה שנת סיום עבודה מענק פרישה במזומן שולם בפועל בין היום ה- 1 ל- 13 (כולל) בינואר של השנה העוקבת ממחושב
22 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה שנת סיום עבודה מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת ממחושב
23 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל עד ליום ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה
24 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל בין היום ה- 1 ל- 13 (כולל) בינואר של השנה העוקבת ממחושב
25 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת 16/01/2017 ממחושב 31/12/2016 12,230 2017 12,200 2017 12,200 מקרה אחד תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של השנה העוקבת
26 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת 05/01/2017 ממחושב 31/12/2016 12,230 2017 12,200 2016 12,230 מקרה אחד תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של שנת סיום עבודה
27 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת 08/01/2017 ממחושב 31/12/2016 12,230 2017 12,200 2016 12,230 מקרה אחד תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של שנת סיום עבודה
28 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת 19/01/2017 ממחושב 31/12/2016 12,230 2017 12,200 2016 12,230 מקרה אחד תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של שנת סיום עבודה
29 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה אחורה מענק פרישה במזומן שולם בפועל עד ליום ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה ידני
30 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה אחורה מענק פרישה במזומן שולם בפועל בין היום ה- 1 ל- 13 (כולל) בינואר של השנה העוקבת ידני
31 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה אחורה מענק פרישה במזומן שולם בפועל החל מהיום ה- 14 בינואר של השנה העוקבת 08/02/2016 ידני 31/12/2015 12,340 2016 12,230 2015 12,340 מקרה אחד תקרת הפטור שניתנה לנישום בפועל במסגרת אישור פקיד השומה היא של שנת סיום עבודה
32 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) ללא פריסה כספי פיצויים בקופות בלבד שנפדו בפועל החל מהיום ה- 1 בינואר של השנה העוקבת (ללא תשלום מענק פרישה במזומן) ממחושב
33 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה שנת סיום עבודה כספי פיצויים בקופות בלבד שנפדו בפועל החל מהיום ה- 1 בינואר של השנה העוקבת (ללא תשלום מענק פרישה במזומן) ממחושב
34 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה קדימה שנת פריסה ראשונה השנה העוקבת כספי פיצויים בקופות בלבד שנפדו בפועל החל מהיום ה- 1 בינואר של השנה העוקבת (ללא תשלום מענק פרישה במזומן) ממחושב
35 דוגמא למצב בו תקרת הפטור קטנה בינואר (מדד שלילי) פריסה אחורה כספי פיצויים בקופות בלבד שנפדו בפועל החל מהיום ה- 1 בינואר של השנה העוקבת (ללא תשלום מענק פרישה במזומן) ידני
* בכל מצב אחר בו הופק אישור פקיד השומה עד וכולל ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה ברור מאליו שתינתן תקרת הפטור של שנת סיום עבודה בלבד.
מקרים בהם הפטור חושב על ידי המעסיק בעצמו בכפוף להנחיות מ"ה למעסיקים, עד וכולל ה- 31 בדצמבר של שנת סיום עבודה והחל מיום 1 בינואר של השנה העוקבת, בכל מועד תשלום בפועל ובין אם מדובר במענק פרישה ובין אם מדובר בכספי פיצויים בקופות - לא נבדקו במסגרת בדיקה זו
נמשיך בזמן הקרוב לעדכן את הטבלה ולהעלות את כל הדוגמאות וכל מסמכי הדוגמאות כאן לאתר


עדכון ינואר 2024

אמנם בהקשר אחר ומכיוון אחר, אבל עדיין, רשות המסים נדרשה להשיב על השאלה לעניין אופן ההצמדה למדד של "המענקים הפטורים" במסגרת קיבוע זכויות - מהו היום שבו התקבלו ? ולאחר למעלה משנה של המתנה והרבה תזכורות נתקבל המענה לשאלה בצורה מפורטת:

אופן ההצמדה למדד של "המענקים הפטורים" במסגרת קיבוע זכויות - מהו היום שבו התקבלו ? - טבלה מפורטת בהתייחס לכל סוגי "המענקים הפטורים" השונים (כגון: מענקי פרישה וכספי פיצויים המשולמים במזומן על ידי המעסיק, מענקים ופיצויים המשולמים על ידי משלם הפנסיה, פיצויים המשולמים מקופה מרכזית לפיצויים, פיצויים שנצברו בקופות המיועדים לתשלום במזומן)

אמנם מבחינתנו המענה שניתן עדיין לא משנה את האמור במאמר זה לעניין תקרת הפטור ואולם בהחלט הוא שופך אור על מדיניות רשות המסים בכללותה ומומלץ מאוד לעיין בו.אין מדובר בחוות דעת מקצועית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים בישראל על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות, בחוזרים המקצועיים ובחוקים הרלבנטיים.


הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.