דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הסכם קיבוצי - פדיון ימי מחלה

קו הפרדה אדום

הסכם קיבוצי מיום 03/11/1980 - עובדי מדינה, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות (ירושלים - תל אביב - חיפה), הסוכנות היהודית, המוסדות הלאומיים והמוסדות להשכלה גבוהה (ראו מטה הסכמים נוספים).
 
 
נ צ י ב ו ת  ש ר ו ת  ה מ ד י נ ה

כד בחשוון התשמ"א

3 בנובמבר 1980

סיכומי הועדה המשותפת בענין פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה

=========================

בהתאם לסעיף 11 של ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 8.10.80 שנחתם בין:
 
הממשלה,
 
מרכז השלטון המקומי,

שלוש הערים הגדולות,

הסוכנות היהודית בשמה ובשם המוסדות הלאומיים

והמוסדות להשכלה גבוהה

לבין:
 
ההסתדרות הכללית,

הסתדרות עובדי המדינה

והסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשרותים

מוסכם בין הצדדים, בענין הנדון כלהלן:

1. הפיצוי עבור חופשת מחלה צבורה בלתי מנוצלת יינתן במקרים הבאים:

א. בפרישה לקיצבה בגיל שאינו נמוך מגיל 55 שנה בהתאם לחוק או לתקנות, או בפרישה לקיצבה מחמת מצב בריאות לקוי, נכות, או מחלה, על פי קביעת ועדה רפואית מוסכמת.

ב. במקרה פטירה לאחר תקופת שירות של 5 (חמש) שנים לפחות, במעמד קבוע או זמני, והעובד השאיר שאירים כמשמעותם בחוק הגימלאות או בתקנות המוסד הנוגע בדבר. הפיצוי במקרה זה ישולם לשאירים בלבד.

2. הפיצוי יינתן רק במקרים שהעובד ניצל במשך כל תקופת שירותו לא יותר מ- 65 אחוזים מסך כל חופשת המחלה המגיעה לו בעד כל תקופת שירותו.

ניצל העובד יותר מ- 65 אחוזים מסך כל חופשת המחלה האמורה, לא ישולם כל פיצוי.

3. הפצוי יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה העומדת לזכותו של העובד ביום פרישתו, דהיינו: סך כל חופשת המחלה המגיעה לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה בשיעור של 2.5 ימים לכל חודש שירות, בניכוי של חופשת המחלה שניצל במשך כל תקופת שירותו (להלן "יתרת ימי חופשת המחלה"). חופשת מחלה במחצית המשכורת, או במשכורת חלקית אחרת, שניתנה לעובד על חשבון המעסיק, תובא בחשבון באופן יחסי לחלקיות המשכורת ששולמה.

4. הפיצוי יהיה בשיעור של שכר של מספר ימים כמפורט להלן:

א. ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו יותר מ-65% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו בעד כל תקופת שירותו - לא ישולם כל פיצוי.

ב. ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו 36% עד 65% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של שכר של 3 (שלושה) ימים, עבור כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה. ניצל העובד בשמך כל תקופת שירותו פחות מ- 36% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של שכר של 4 (ארבעה) ימים, עבור כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה.

5. לענין חישוב הפיצוי כאמור לעיל:

"שכר יום" פירושו - 1/25 (אחד חלקי עשרים וחמישה) ממשכורתו החודשית של העובד, ערב פרישתו.

"משכורת חדשית" פירושה - המשכורת המשולבת, תוספת משפחה, גמול השכלה, כוננות על, וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון, בהתאם להוראות, לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

6. תחילת תוקפו של תשלום הפיצוי בהתאם לאמור לעיל הוא מיום 1.4.1980, והוא יחול על עובדים אשר פרשו מן השירות, בנסיבות המפורטות בפיסקא (1) לעיל, מ-1.4.1980 ואילך.

ולראיה באנו על החתום

------- --------- -------------------

א. ששון מ. גורדון נציבות שירות המדינה

----- ---------------------

ג. לב מרכז השלטון המקומי

----- ---------------------

י. הל הסוכנות היהודית בשמה

ובשם המוסדות הלאומיים

----------- -------------------------

מ. אדלשטיין עירית ירושלים בשם 3 הערים

ירושלים, תל-אביב, חיפה

--------- --------------------

ר. בן-עמי המזכיר הכללי הסתדרות

עובדי המדינה

------- --------------------

ע. אורי הסתדרות עובדי המדינה

------- --------------------

א. רייף המזכיר הכללי הסתדרות

הפקידים עובדי המינהל

והשירותים

---------- ---------------

מ. בית דגן הסתדרות הפקידים

עובדי המינהל והשרותים
 
 
הרחבת ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום 03/11/1980 - מיום 30/06/1981 - הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (ראו מטה הסכמים נוספים).
 

ז כ ר ו ן  ד ב ר י ם

שנערך ונחתם ביום 30 לחודש יוני 1981

בין: המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

לבין: ארגוני הסגל האקדמי במוסדות

הואיל: וביום 17.12.1980 פרסמה נציבות שירות המדינה, הודעה בדבר פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה ע"י עובדים בשירות המדינה;

והואיל: והצדדים רוצים לאמץ את ההסדר שהונהג עפ"י ההודעה הנ"ל;

והואיל: ואמוץ ההסדר מחייב קביעת נוהלים לפיקוח על ימי העדרות ואופן הדוו"ח עליהם;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאיו והוראותיו ויקרא בכפיפה אחת עם תכנו.

2. מוסכם שכל חבר בסגל האקדמי זכאי ל-30 ימי חופשת מחלה לכל שנת עבודה.

3. חופשת מחלה שלא נוצלה תזכה את חבר הסגל האקדמי בפצוי לפי הכללים הבאים:

א. ההוראות יחולו רק על חברי הסגל האקדמי אשר שירותם נושא זכות לגמלה.

ב. הפיצוי ישולם אך ורק בעת פרישת חבר הסגל האקדמי לגמלאות בנסיבות הבאות, הכל בכפוף להוראות המקבילות בחוקות הפנסיה של כל מוסד ומוסד:

1) בפרישה לקצבה בהתאם לסעיף 15(1) או 15(4) לחוק הגמלאות, בגיל שאינו פחות מ-55 שנה.

2) בפרישה לקצבה מחמת מצב בריאות לקוי, בהתאם לסעיף 15(2) או 15(3) לחוק הגמלאות.

3) במקרה פטירה בנסיבות המזכות את השאירים בקצבת שאירים בהתאם לחוק הגמלאות וחבר הסגל האקדמי השאיר שאירים כמשמעותם בסעיף 4 לחוק האמור.

ג. פרש חבר הסגל האקדמי בנסיבות המתוארות בנסמן ב(1) או ב(2) לעיל ישולם הפצוי לחבר הסגל האקדמי.

נפטר חבר הסגל האקדמי בנסיבות המתוארות בנסמן ב(3) לעיל - ישולם הפצוי לשאירים כמשמעותם בסעיף 4 לחוק הגמלאות בלבד ובמקרה זה יחולק הפיצוי בין השאירים כלהלן:

1) השאיר חבר הסגל האקדמי בן זוג ישולם הפיצוי לו, השאיר גם יתומים  ישולם לבן הזוג מחצית הפיצוי, והיתרה תחולק בין היתומים בחלקים שווים.

2) לא השאיר חבר הסגל האקדמי בן זוג ויתומים, אך השאיר שאירים אחרים כמשמעותם בסעיף 4 לחוק הגמלאות, יחולק הפיצוי ביניהם בחלקים שווים.

4. הפיצוי יינתן רק במקרים בהם ניצל חבר הסגל האקדמי, במשך כל תקופת שירותו, לא יותר מ-65 אחוזים מסך כל חופשת המחלה המגיעה לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה.

5. הפיצוי יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של חבר הסגל האקדמי ביום פרישתו, דהיינו: סך כל חופשת המחלה המגיעה לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה בניכוי כל חופשת המחלה במשכורת מלאה שניצל במשך כל תקופת שירותו (להלן "יתרת ימי חופשת המחלה"). חבר סגל אקדמי שהוראות הסכם זה חלות עליו המועסק בחלקיות משרה ישולם לו פצוי ביחס השווה לחלקיות המשרה.

6. הפיצוי יהיה בשיעור שכר של מספר ימים כמפורט להלן:

א. ניצל חבר הסגל האקדמי במשך כל תקופת שירותו יותר מ-65% בסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו בעד כל תקופת שירותו, לא ישולם לו כל פיצוי.

ב. ניצל חבר הסגל האקדמי במשך כל תקופת שירותו מ-36% עד 65% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור שכר 3 ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה.

ג. ניצל חבר סגל האקדמי במשך כל תקופת שירותו פחות מ-36% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור שכר של 4 ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה.

7. מאחר ועד להסדר האמור בהסכם זה לא היו קיימים נוהלים בדבר רשום ודוו"ח על ימי העדרות הוסכם על דעת הצדדים לקבוע הסדר חד פעמי לפדיון מינימלי של 3 ימי חופשת מחלה לשנת עבודה עבור ימי חופשת מחלה שלא נוצלו עד 31.3.81.

8. מיד לאחר חתימת הסכם זה יקבעו נוהלים מפורטים בכתב בדבר דוו"ח ורשום ימי העדרות של חברי הסגל האקדמי ואלה יחייבו את הצדדים.

9. לענין חישוב הפיצוי כאמור לעיל:

"שכר יום" פירושו: 1/25 (אחד חלקי עשרים וחמישה) ממשכורתו החודשית של חבר הסגל האקדמי ערב פרישתו.

"משכורת חדשית" פירושה: המשכורת המשולבת, תוספת משפחה, גמול השכלה, תוספת בוררות בגין כוננות על וגמול אקדמי, וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון, בהתאם להוראות לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

10. הוראות ההסדר עפ"י הסכם זה יחול מיום 1.4.80, והן חלות על חברי הסגל האקדמי אשר פרשו מן השירות, בנסיבות המפורטות בסעיף 3 לעיל, מיום 1.4.1980 ואילך. ההסדר יכנס לתוקפו לאחר שיקבעו הכללים בדבר רשום ודוו"ח, על ימי העדרות כמוגדר בס 8 לעיל.

זכרון דברים - זכ"ד זה יכנס לתוקף בכל מוסד והשכלה גבוהה לאחר שהנהלת המוסד וארגוני הסגל באותו מוסד יחתמו על זכרון דברים זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

--------------------- ---------------------

יו"ר ועדת השכר בשם יו"ר המועצה המתאמת של  המוסדות להשכלה גבוהה ארגוני הסגל האקדמי

---------------------- -------------------

אוניברסיטה בר-אילן ארגון הסגל האקדמי  באוניברסיטה בר-אילן

---------------------- ---------------------

אוניברסיטת בן-גוריון ארגון הסגל האקדמי  באוניברסיטה בן-גוריון

---------------------- -------------------

האונ העברית בירושלים ארגון הסגל האקדמי  באוניברסיטה ירושלים

---------------------- -----------------

מכון וייצמן ארגון הסגל האקדמי במכון וייצמן

------------------- -----------------

הטכניון ארגון הסגל האקדמי  בטכניון

--------------------- -----------------

אוניברסיטת חיפה ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטה חיפה

--------------------- -------------------

אוניברסיטת תל-אביב ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטה תל-אביב
 
 
עדכון ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום 03/11/1980 - מיום 01/08/1991 - הגדלת הפיצוי עבור ימי מחלה לעובדי מחקר בשרות המדינה (ראו מטה הסכמים נוספים).

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם ביום 1 לחודש אוגוסט 1991

בין

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגות ע"י הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, מר שלום גרניט;

(להלן - צד א)

לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, המיוצגת ע"י יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, מר חיים הברפלד; והועד הארצי של עובדי המחקר במערכת הבטחון, המיוצג ע"י יו"ר הועד, ד"ר דורון חבצלת;

(להלן - צד ב)

הואיל: והצדדים ניהלו מו"מ והסכימו על יישום הגדלת הפיצוי עבור ימי מחלה לעובדי מחקר בשרות המדינה.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מוסכם כי החל מיום 1.7.90 יוגדל הפיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה כאמור בסעיף 4(ב) לסכומי הועדה המשותפת מיום 3.11.80 בענין פצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה, ויהיה כדלקמן: עובד שניצל במשך כל תקופת שרותו 36% עד 65% מסך כלימי חופשת המחלה שהגיעו לו, כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של 6 (ששה) ימים עבור כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה.  עובד שניצל במשך כל תקופת שרותו פחות מ-36% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של 8 (שמונה) ימים עבור כל 30 ימי חופשת המחלה שביתרת ימי חופשת המחלה.

2. בתמורה להפעלת התוספת האמורה בסעיף 1, נערך חישוב בשכר ובהתאם עודכן סעיף הסכם 1987 ("75 ש"ח") ל-90.92 ש"ח במקום 98.64 ש"ח וזאת בתחולה מ-1.7.90.

ולראיה באו על החתום

--------- ---------

צד א צד ב
 
 
עדכון ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום 03/11/1980 - מיום 05/08/1991 - הגדלת הפיצוי עבור ימי מחלה לעובדי מחקר בשרות המדינה (ראו מטה הסכמים נוספים).
 

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם ביום 5 לחודש אוגוסט 1991

בין ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגות ע"י הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, מר שלום גרניט;

(להלן - צד א)

לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, המיוצגת ע"י יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, מר חיים הברפלד; ואיגוד עובדי המחקר, המיוצג ע"י יו"ר האיגוד, ד"ר ישראל זיידרמן;

(להלן - צד ב)

הואיל: והצדדים ניהלו מו"מ והסכימו על יישום הגדלת הפיצוי עבור ימי מחלה לעובדי מחקר בשרות המדינה.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מוסכם כי החל מיום 1.7.90 יוגדל הפיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה כאמור בסעיף 4(ב) לסכומי הועדה המשותפת מיום 3.11.80 בענין פצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה, ויהיה כדלקמן: עובד שניצל במשך כל תקופת שרותו 36% עד 65% מסך כלימי חופשת המחלה שהגיעו לו, כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של 6 (ששה) ימים עבור כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה. עובד שניצל במשך כל תקופת שרותו פחות מ-36% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של 8 (שמונה) ימים עבור כל 30 ימי חופשת המחלה שביתרת ימי חופשת המחלה.

2. בתמורה להפעלת התוספת האמורה בסעיף 1, נערך חישוב בשכר ובהתאם עודכן סעיף הסכם 1987 ("75 ש"ח") ל-90.92 ש"ח במקום 98.64 ש"ח וזאת בתחולה מ-1.7.90.

ולראיה באו על החתום

--------- ---------

צד א צד ב
 
הסכם קיבוצי מיום 12/01/2011 - עובדי מדינה, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל אביב וחיפה), מועצות אזוריות, המועצות הדתיות בישראל, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, הסתדרות מדיצינית הדסה, שירותי בריאות כללית, חברת דואר ישראל בע"מ, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ואיגודי ערים לכבאות.
 

הסכם קיבוצי

שנחתם ביום 12 בינואר 2011

ב י ן

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר אילן לוין, ו/או נציב שירות המדינה;

מרכז השלטון המקומי בישראל, בשם כל הרשויות המקומיות, למעט שלוש הערים הגדולות, המיוצג על-ידי מר שלמה בוחבוט, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מעלות תרשיחא, על-ידי מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ועל-ידי עו"ד דן בן חיים, הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי;

שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל אביב וחיפה), המיוצגות על ידי מר אשר בן שושן, סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל אביב;

מרכז המועצות האזוריות המיוצג על-ידי מר שמואל ריפמן, יו"ר מרכז המועצות האזוריות, מר יצחק ישועה, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות ומר פנחס הומינר, הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז המועצות האזוריות;

חבר המועצות הדתיות בישראל המיוצג על-ידי מר דב דומברוביץ, מזכיר חבר המועצות הדתיות;

המוסד לביטוח לאומי, המיוצג על-ידי מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, גב אסתר דומיניסיני;

שירות התעסוקה, המיוצג על-ידי מנכ"ל שירות התעסוקה, מר יוסי פרחי;

הסתדרות מדיצינית הדסה, המיוצגת על ידי פרופ שלמה מור-יוסף, מנכ"ל הדסה, ומר מנחם כץ, סמנכ"ל כספים;

שירותי בריאות כללית, המיוצגת על-ידי מר מגיד אברהמי, מ"מ סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש ומידע;

חברת דואר ישראל בע"מ, המיוצגת על-ידי מנכ"ל החברה.

הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בשמה ובשם ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד, המיוצגות על-ידי.

איגודי ערים לכבאות המיוצגים כל אחד על-ידי נציגיו;

(להלן: "המעסיקים")

מצד אחד

ל ב י ן

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המיוצגת על-ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, עו"ד אבי ניסנקורן;

(להלן: "ההסתדרות")

מצד שני

הואיל:

והצדדים ניהלו משא בדבר הכנסת שינויים בהסדר הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, המפורט בסעיף 33.27 לתקשי"ר בנוגע לשירות המדינה, ובהסדרים הקיימים בענין זה אצל יתר המעסיקים, ואשר חל לגבי העובדים אשר שירותם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות;

והואיל:

ובנוסף, הצדדים ניהלו משא ומתן בדבר מתן פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים אשר שירותם אינו נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות ואשר מבוטחים בקופת גמל לקצבה (לרבות אלו שבחרו, בהתאם לסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל, התשס"ה-2005, לשנות את קופת הגמל אליה מבוצעים התשלומים);

והואיל:

והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אשר הושגו ביניהם במשא מתן, כמפורט בהסכם קיבוצי זה;

לפיכך, הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא, המונחים והכותרות

המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

כותרות הסעיפים הינן לשם הנוחות בלבד ואין ללמוד מהן לעניין פרשנותו של ההסכם, הרחבתו ו/או צמצומו.

הסכם זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת.

הסכם זה מתייחס ליחיד ולרבים כאחד ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע ולהפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת.

בכל מקום בו נזכר בהסכם זה חיקוק הכוונה הינה לחיקוק כפי שהוא מעת לעת, לרבות חיקוק הבא במקומו.

כל שינוי בהסכם זה יעשה על ידי הצדדים לו, בכתב, ויוגש לרישום כנדרש בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957.

טיוטות שהוחלפו בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה, לא ישמשו לפרשנותו.

הגדרות

בהסכם זה:

"הסכם המעבר לפנסיה צוברת"

-

ההסכם הקיבוצי שנחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים מהמגזר הציבורי ביום 3.3.99, בעניין המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

"חוק הגמלאות"

-

חוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], תש"ל-1970, לרבות אם הוראותיו אומצו מכוח הסכמים קיבוצים או הסדרים קיבוציים דו-צדדיים.

"עובד חדש" ו"עובד קיים"

-

לגבי המדינה והמעסיקים שעליהם חל הסכם המעבר לפנסיה צוברת כהגדרתם בפרק ב של הסכם המעבר לפנסיה צוברת, לפי העניין, ובהתאם למעסיק שבו מדובר.

לגבי יתר המעסיקים

עובד שהסכם זה חל עליו ואשר הסדר הפנסיה החל עליו הינו ביטוח בפנסיה צוברת, וזאת בהתאם לכללים החלים בעניין אצל המעסיק ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

"עובד קבוע"

-

בשירות המדינה, במוסד לביטוח לאומי ובשירות התעסוקה

כהגדרתו בסעיף 02.23 לתקשי"ר.

בשלטון המקומי, בשלוש הערים הגדולות, במועצות האזוריות, במועצות הדתיות ובאיגודי הערים לכבאות

עובד שהסכם זה חל עליו ואשר אלמלא הסכם המעבר לפנסיה צוברת, תקופת שירותו אצל המעסיק הייתה נושאת זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות.

לגבי יתר המעסיקים

כמוסדר במקום העבודה, בכפוף לסעיף 29 לחוק יסודות הקציב, התשמ"ה-1985.

"פיצוי"

-

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה.

"קופת גמל"

-

כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005

"רציפות"

-

רציפות בעבודה, כמשמעותה בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

"תקשי"ר"

-

תקנון שירות המדינה, כפי שיהיה מעת לעת (מבלי לגרוע מהסכמים קיבוציים או מהסדרים קיבוציים דו-צדדיים בעניין הפיצוי, ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985).

למען הסר ספק, אין באזכור או בציטוט הוראות התקש"יר בהסכם זה כדי לשנות ממעמדן הנורמטיבי.

לגבי השלטון המקומי, בשלוש הערים הגדולות, במועצות האזוריות, במועצות הדתיות ובאיגודי הערים לכבאות:

ההוראות המקבילות לתקשי"ר, הכלולות בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, ולגבי שלוש הערים הגדולות – ההוראות המקבילות לתקשי"ר הכלולות בהסכמים הקיבוציים ובהסדרים הקיבוציים; והכל, בכפוף להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

למען הסר ספק, אין באזכור חוקת העבודה או בהסדרים הקיבוציים, בהסכם זה, כדי לשנות ממעמדם הנורמטיבי.

תחולה ותחילה

סעיפים 4 ו-5 להסכם זה יחולו על כל העובדים אשר מתקיימים בהם כל התנאים הבאים במצטבר, והכל בכפוף להוראותיו:

מועסקים בשירות אחד המעסיקים;

מדורגים באחד הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות;

משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים;

עונים להגדרת "עובד קיים" או "עובד חדש";

עונים להגדרת "עובד קבוע";

(להלן בסעיפים 4 ו-5: "העובד" או "העובדים")

סעיף 6 להסכם זה יחול על העובדים אשר שירותם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות;

(להלן בסעיף 6: "העובד" או "העובדים")

תחילתו של הסכם זה, על ההסכמות והשינויים הקבועים בו, ביום 31.12.2010 (שלושים ואחד בדצמבר אלפיים ועשר), והוא יחול לגבי מי שיפרוש או יסיים העסקתו החל מהמועד האמור ואילך.

זכאות עובדים בפנסיה צוברת לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה

נסתיים שירותו של עובד (גמר יחסי עובד ומעביד) באחת הנסיבות המפורטות להלן, ישולם לו או לשאיריו, לפי העניין, בכפוף לסעיפים 4.2 ו-4.3, פיצוי בעד ימי חופשת המחלה שלא נוצלו העומדים לזכותו בתאריך סיום שירותו:

סיום שירות, בגיל שאינו פחות מ-50 שנה (חמישים שנה), וזאת לאחר ששירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק, לפחות עשר שנים ברציפות עובר לסיום שירותו, ובעת סיום שירותו היה עובד קבוע.

סיום שירות כתוצאה מפטירתו של העובד במהלך שירותו, לאחר ששירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק,לפחות שלוש שנים ברציפות עובר לפטירתו, ובעת פטירתו היה עובד קבוע.

תשלום הפיצוי לשאיריו של העובד, יהא בהתאם לסיפא של פסקה 33.271 לתקשי"ר.

סיום שירות שמתקיימים לגביו במצטבר כל אלה: (1) ארע כתוצאה מכך שהעובד נפסל לשירות או נפסל לתפקיד, מטעמי בריאות, על ידי הגורם המוסמך לקבוע זאת בשירות מעסיקו, כפי שיהיה מעת לעת; (2) העובד שירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק לפחות חמש שנים ברציפות עובר לסיום שירותו; (3) בעת סיום שירותו היה העובד עובד קבוע;

תקופת שירות הנושאת זכות לחישוב מכסת ימי המחלה ולפיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלה כוללת רק תקופת שירות אשר העובד צבר בגינה ימי חופשת מחלה (לרבות לפני מועד תחילתו של הסכם זה), לפי הכללים שבשירות המדינה, כפי שהם מעת לעת. אין באזכור הכללים כאמור כדי לשנות ממעמדם הנורמטיבי.

הזכאות לפיצוי הינה בכפוף לאמור בפסקה 33.272 לתקשי"ר.

למען הנוחות להלן נוסח הפסקה האמורה:

"הפיצוי יינתן רק במקרה שהעובד ניצל במשך כל תקופת שירותו לא יותר מ-65 אחוזים מסך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה, בשיעור של ½ 2 ימים לכל חודש שירות. ניצל העובד יותר מ-65% מסך כל ימי חופשת המחלה האמורה, לא ישולם לו כל פיצוי."

חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנסיה צוברת

הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה יינתן בעד חופשת המחלה הצבורה, כאמור בפסקה 33.273 לתקש"יר.

למען הנוחות להלן נוסח הפסקה האמורה:

"הפיצוי יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של העובד ביום פרישתו, דהיינו: סך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה בשיעור של ½2 ימים לכל חודש שירות, בניכוי כל חופשת מחלה במשכורת מלאה שניצל במשך כל תקופת שירותו (להלן – "יתרת ימי חופשת המחלה").

לעניין זה חופשת מחלה במחצית המשכורת שניתנה לעובד בהתאם לפסקה 33.213. תובא בחשבון באופן יחסי לחלקיות המשכורת ששולמה - דהיינו רק מחצית התקופה תובא בחשבון (ראה גם פסקה 33.213)."

הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, לעובד הזכאי לו, יחושב כמכפלה של A

ב-B, כאשר:

A – סכום הפיצוי, אילו חוּשַב לגבי העובד בו מדובר לפי האמור בפסקה 33.274 לתקשי"ר.

למען הנוחות להלן נוסח הפסקה האמורה:

"הפיצוי יהיה בשיעור משכורת של מספר ימים כמפורט להלן:

ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו מ-36% עד 65% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של שישה ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלת שביתרת ימי חופשת המחלה;

ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו פחות מ-36% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של שמונה ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה;

...

בעד יתרת ימי חופשת מחלה צבורה הפחותים מ-30 יום, ישולם החלק היחסי של הפיצוי כאמור בנסמן (א) או (ב), הכל לפי העניין.

לעניין חישוב הפיצוי האמור בפסקה זו:

"שכר יומי" - פירושו:

במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים:

1/25 ממשכורתו החודשית של העובד הכוללת את המשכורת המשולבת, וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון, בהתאם להוראות, בפסקה 83.522.

במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים:

1/25 ממשכורתו החודשית של העובד הכוללת את המשכורת המשולבת, וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון, בהתאם להוראות, בפסקה 83.522.

משכורת חודשית פירושה:

המשכורת המשולבת וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון בהתאם להוראות לצורך פיצויי פיטורים, כאמור בפסקה 83.522.

לעניין זה לא יהיה הבדל אם עבד לפי מתכונת של 5 ימי עבודה בשבוע או לפי מתכונת של שישה ימים בשבוע."

B – שיעור כדלקמן:

לגבי עובד שחל לגבי סעיף 4.1(א) :

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 50 עד 51 (לא כולל) – 30%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 51 עד 52 (לא כולל) – 40%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 52 עד 53 (לא כולל) – 50%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 53 עד 54 (לא כולל) – 60%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 54 עד 55 (לא כולל) – 70%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 55 עד 56 (לא כולל) – 80%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 56 עד 57 (לא כולל) – 90%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 57 ומעלה – 100%.

לגבי מי שחל לגבי סעיף 4.1(ב) או סעיף 4.1(ג):

שיעור של 100%.

 

 

שינוי אופן חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנסיה תקציבית 

על העובדים אשר שירותם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות יחולו הוראות סעיף 33.27 לתקשי"ר, ואולם בשונה מהוראות אלו, כנוסחן ערב תחילתו של הסכם זה, הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, לעובד הזכאי לו, יחושב החל ממועד תחילתו של הסכם זה כמכפלה של A ו-B, כאשר:

A – סכום הפיצוי, אילו חוּשַב לגבי העובד בו מדובר לפי האמור בפסקה 33.274 לתקשי"ר.

Bשיעור כדלקמן:

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 50 עד 51 (לא כולל) – 30%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 51 עד 52 (לא כולל) – 40%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 52 עד 53 (לא כולל) – 50%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 53 עד 54 (לא כולל) – 60%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 54 עד 55 (לא כולל) – 70%;

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 55 עד 56 (לא כולל) – 80%; ואולם, לגבי עובד אשר מלאו לו, במועד תחילתו של הסכם זה, לפחות 45 שנה ונסתיים שירותו בגיל שלפי פסקה זו – 100%.

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 56 עד 57 (לא כולל) – 90%; ואולם, לגבי עובד אשר מלאו לו, במועד תחילתו של הסכם זה, לפחות 45 שנה ונסתיים שירותו בגיל שלפי פסקה זו – 100%.

נסתיים שירותו במעסיק בגיל 57 ומעלה – 100%.

השינוי האמור בסעיף זה לא יחול לגבי מי שפרש מהשירות בנסיבות המפורטות בנסמן (ג) או בנסמן (ד) של פסקה 33.271 לתקשי"ר ולגביהם יחולו הוראות התקש"יר.

 

מיצוי תביעות

הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט, בין הצדדים, של הדרישה למתן פיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו לעובדים כהגדרתם בסעיף 3.1, ולשינוי הסדר הפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו לעובדים כהגדרתם בסעיף 3.2.

יישוב חילוקי דעות

ועדת מעקב בהשתתפות הממונה על השכר ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, תעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ותכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו. החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

מדינת ישראל הסתדרות העובדים הכללית החדשה

מרכז השלטון המקומי

שלוש הערים הגדולות

מרכז המועצות האזוריות

חבר המועצות הדתיות

המוסד לביטוח לאומי

שירות התעסוקה

הסתדרות מדיצינית הדסה

שירותי בריאות כללית

חברת דואר ישראל בע"מ

הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בשמה ובשם ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד,

איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור "איילון"

איגוד ערים לשירותי כבאות אזור אילת

איגוד ערים אזור אשקלון (שירותי כבאות)

­­­­­­­­­איגוד ערים לכבאות אזור באר- שבע (שירותי כבאות)

איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור בית שמש

איגוד ערים – אזור בני ברק שרותי כבאות והצלה

איגוד ערים –שירותי כבאות של הגליל העליון המזרחי והגולן

איגוד ערים לכבאות עכו

איגוד ערים שירותי כבאות והצלה אזור הרצליה

איגוד ערים "השרון" לשירותי כבאות בע"מ

איגוד ערים – אזור חדרה (שירותי כבאות)

איגוד ערים לשירותי כבאות אזור, חולון, בת ים

איגוד ערים אזור חיפה שרותי כבאות

איגוד ערים שרותי כבאות - אזור טבריה

איגוד רשויות לכיבוי והצלה יו"ש

איגוד ערים אזור יזרעאל שרותי כבאות והצלה

איגוד ערים לשירותי כבאות נתניה

איגוד ערים אזור פתח תקוה שרותי כבאות

איגוד ערים (שירותי כבאות) – אזור ראשל"צ

איגוד ערים לשירותי כבאות אזור רחובות 
פדיון ימי מחלה - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - עיגון הוראות המוסד לביטוח לאומי בחקיקה חדשה
 
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.