דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ערך פדיון קרן פנסיה ותיקה או קרן פנסיה חדשה

קו הפרדה אדום

לפי תקנה 41כט לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

 

41כט. ערכי פדיון -

(א) משיכת כספים מקרן ותיקה, שלא בדרך של קיצבה, תיעשה לפי נוסחה לערכי פדיון שתהיה מבוססת על חישוב סך כל התשלומים שהועברו בשל העמית לקופה, בניכוי דמי ניהול ועלות הכיסוי הביטוחי שבוטח בו העמית, בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית כמפורט להלן, והכל לגבי התקופה שמיום הצטרפותו לקופה ועד מועד משיכת הכספים ממנה -

(1) אם לא חלפו יותר מ- 5 שנים ממועד היותו לעמית בקופה - הפרשי הצמדה למדד בלבד.

(2) אם חלפו יותר מ- 5 שנים אך לא יותר מ- 15 שנים ממועד היותו לעמית בקופה - הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה.

(3) אם חלפו יותר מ- 15 שנים ממועד היותו לעמית בקופה - הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה בשיעור של 2% לשנה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) -

(1) (נמחקה);

(2) בקרן ותיקה, רשאי הממונה להורות על נוסחת ערכי פדיון אחרת, אך כל עוד לא הורה כן תחול הנוסחה האמורה בתקנת משנה (א) על אף האמור בתקנון הקופה.

(ג) (בוטלה).

(ג1) (בוטלה).

(ד) במשיכת כספים מהיתרה הכספית הצבורה של עמית בקרן חדשה מקיפה או בקרן חדשה כללית שלא בדרך של קצבה יהיה הסכום שיתקבל בידי מושך הכספים זהה לסכום שייגרע לבקשתו מהקרן.

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ג) ו-(ד), אם קיימת לעמית-שכיר בקרן מקיפה או בקרן חדשה כללית זכאות בלא תנאי לענין משיכה ממרכיב הפיצויים בשל תקופת עבודה אצל מעביד פלוני, יהיה סכום המשיכה הנמוך מבין שני אלה (להלן – התשלום המזערי):

(1) הגבוה מבין שני אלה:

(א) סך כל התשלומים ששולמו למרכיב הפיצויים בשל תקופת העבודה האמורה, כשהם צמודים למדד;

(ב) הסכום שהיה מתקבל בידי מושך הכספים אילו היה מושך את חלק הפיצויים, בשל תקופת עבודתו, לפי תקנת משנה (ג) או (ד), לפי הענין;

(2) הסכום שהיה מתקבל בידי מושך הכספים אילו משך את מלוא הכספים במרכיבי חשבון קופת הגמל, בשל תקופת עבודתו, לפי תקנת משנה (ג) או (ד), לפי הענין; היה הסכום לפי פסקה (1)(א) גבוה ממרכיב הפיצויים שבסכום לפי פסקת משנה (1)(ב), תנוכה ההשלמה לתשלום המזערי ממרכיב תגמולי המעביד וממרכיב תגמולי העובד, בהתאם לחלקם היחסי של התשלומים למרכיבים אלה.

(ו) בתקנה זו –

"זכאות בלא תנאי" – זכאותו של העובד ליתרת מרכיבי חשבון קופת הגמל בלא הסכמת המעביד, למעט על פי סייג לזכאות, שאינה ניתנת לשינוי או לביטול על פי תנאי קופת הגמל ועל פי הסכם העבודה שהמציא המעביד לקופת הגמל בעת הצטרפות העמית אליה, והכל אם ניתנה ביום התשלום הראשון של המעביד לקופת הגמל, גם אם נקבע במועד האמור כי הזכאות תתגבש רק בתום לא יותר מ- 3 שנות עבודה אצל אותו מעביד;

"סייג לזכאות" – התניה בתקנות קופת הגמל לקצבה ובהסכם העבודה, שלפיה העובד לא יהיה זכאי לקבל את כל הכספים שבקופת הגמל, אם התקיימו בו התנאים המצדיקים פיטורים בלא פיצויים, בהתאם לסעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים.
 
 
הגדרות רלבנטיות לתקנה זו:
 
 
"קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).

"קרן חדשה מקיפה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד".

"קרן חדשה כללית" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה כי אינה זכאית לרכוש איגרת חוב מיועדת, כהגדרתה בתקנה 41א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964.
 
"קופת גמל לקצבה" – קופת גמל שנועדה לתשלום קצבה.

"קופת ביטוח" – קופת גמל המתנהלת בידי מבטח (חברת ביטוח) ושאושרה לפי תקנה 42 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964. 
 

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.