דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אופן הדיווח על כספי פיצויים וטופס 161 - החל מחודש ינואר 2017

קו הפרדה אדום

העתק פניה דחופה לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 15/01/2017 (כולל עדכונים שוטפים בנושא פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה - ינואר 2022)

 
ראו העתק פניה דחופה שהועברה לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 15.01.2017 - קובץ pdf - אופן הדיווח על כספי פיצויים וטופס 161
 
 
 
 
עדכון - 15/01/2017 -
 
במענה מהיר ומיידי לפנייתנו לרשות המסים, כבר באותו היום, קיבלנו את התשובה מרו"ח כהן רונית - מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל (אשר מונתה לתפקיד זה לאחרונה לאור פרישתו המתוכננת של רו"ח צור גינת) לפיה, בימים אלה רשות המסים שוקדת על העניין בשיתוף רשות שוק ההון (אופן צביעת הכספים בטופס 161).
 
עדכון - 31/01/2017 -
 
ביום 31 בינואר 2017 פנינו פעם נוספת, פניה דחופה לרשות המסים, בבקשה לקבל הבהרות והנחיות, לאור אי הבהירות בנוגע למצב אליו נקלעים עובדים רבים העוזבים מקום עבודתם מאז ה- 1 בינואר 2017.
 
עדכון - 01/02/2017 -
 
במענה מהיר ומיידי לפנייתנו הנוספת לרשות המסים, קיבלנו את התשובה מרו"ח כהן רונית - מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל לפיה:
 
 • מאחר והקופות אינן ערוכות לצבוע את סכומי ההפקדות שחויבו במס, אכן, היתרות לצורך מילוי טופס 161 כוללות כספי פיצויים שהעובד שילם עליהם מס. הפתרון הזמני עבור עובדים הפורשים במהלך שנת 2017 שחוייבו במס על ההפרשה למרכיב הפיצויים:
  • המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שחוייב במס.
  • סה"כ סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחוייבו במס יירשם בטופס 161 בחלק ח' (פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה). בצמוד לשם המשלם יצויין הסכום שחוייב בשווי למס.
 • עובדים הפורשים ומבקשים למשוך את אותם כספי פיצויים (סה"כ סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחוייבו במס), יינתן להם אישור לפטור ממס על הסכום הנומינלי והרווחים יחוייבו במס בשיעור של כ- 15%, חישוב הרווח ייעשה ע"י הקופה.
 
לנוחיותכם - ערכנו עבורכם, עובדים ומעסיקים, (על בסיס המענה שנתקבל בתודה מרשות המסים) נספחים מתאימים לצורך דיווח לרשות המסים בעת עזיבת עבודה או פרישה - (הנספחים שלהלן עודכנו על ידנו מספר פעמים גם לאחר פרסום מאמר זה)

נספח לטופס 161 - נספח חובה לפי הוראות סעיף 3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה - לעניין הוראות סעיפים 3(ה3)(1א) + 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה).

נספח לטופס 161א - נספח לעניין הוראות סעיפים 3(ה3)(1א) + 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה).

עדכון - 03/08/2017 -
 
7 חודשים מלאים חלפו להם מאז תחילת שנת המס 2017 וכניסתו לתוקף של השינוי בחוק. מאז ינואר 2017 ועד היום, המחדל המתואר ממשיך להתקיים. יום יום אנו עדים למקרים בהם עובדים העוזבים מקום עבודתם - בפועל - משלמים מס פעמיים על חלק מכספי הפיצויים (כפל מס), פעם אחת בשלב הפקדת כספי הפיצויים בקופה, פעם שניה בעת ההתחשבנות עם מס הכנסה ביום עזיבת מקום העבודה. אזלת יד ? גזל ? גם וגם. באופן מעשי, לאף אחד לא אכפת - לא לרשות המסים, לא לרשות שוק ההון, הביטוח והחסכון, לא לגופים המנהלים את הקופות ואפילו גם לא למעסיקים שכמעט כולם ללא יוצא מן הכלל מסרבים ליישם, באופן חלקי או מלא, את הפתרון הזמני והלא פורמלי שהוצע על ידי רשות המסים, כמוצג מעלה. נכון להיום - לא נראה באופק פתרון לבעיה ומי שמשלם את המחיר הם אך ורק העובדים עצמם, העוזבים מקום עבודתם.
 
עדכון - 25/10/2017 -
 
עוד רגע ושנת המס 2017 מגיעה לסיומה והמחדל ממשיך להתקיים.
 
במהלך התקופה האחרונה הצטברו בידינו דוגמאות של אישורי מס שלמיטב הבנתנו בלבד: אינם תקינים, כאשר בכל מקרה לא נמסר לרפרנט ברשות המסים המידע המלא והנכון הדרוש לו להמצאת האישור לנישום, אינם משקפים יישום נכון של הוראות החוק, ואינם בהכרח ניתנים לשימוש מול המשלמים השונים (המעסיק והקופות) או אינם ניתנים לשימוש נכון. למען הסר ספק נדגיש שוב כי זו דעתנו בלבד ונציין כי אישורי מס אלו הופקו על ידי הרפרנט ברשות המסים על בסיס טופס 161 ונספח לטופס שנערכו תוך יישום חלקי של הפתרון הזמני שניתן על ידי רשות המסים כמוזכר מעלה (דהיינו רק צורף נספח המפרט את ההפקדות ואולם סעיף ח' בטופס 161 עדיין לא מולא כנדרש). להלן הסבר קצר לטענות אלו:
 
תחילה, בטרם נסביר, נדגיש כי עד למועד זה, סוף 10/2017:
 • טרם נתקלנו במקרה אחד בו הקופות של העובד דיווחו למעסיק לצורך מילוי טופס 161, באמצעות מנהל ההסדר הפנסיוני / סוכן הביטוח או בכל דרך אחרת על יתרות כספי הפיצויים שנצברו בקופות תוך הפרדה בין כספי הפיצויים "הרגילים" לבין כספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה. יוצא מכך כי הקופות עדיין אינן ערוכות לצביעת הכספים ולדיווח נכון למעסיק ולעובד.
 • בהמשך לאמור, טרם נתקלנו במקרה אחד בו טופס 161 מולא על ידי המעסיק בצורה מלאה כנדרש בהתאם לשינוי בחוק. מאחר והקופות אינן מוסרות דיווח מלא ונכון למעסיקים הרי שהמעסיקים אינם יכולים לדווח לרפרנט ברשות המסים (על גבי טופס 161 והנספח לטופס) דיווח מלא ונכון. איך ידווח המעסיק למס הכנסה, במסגרת סעיף ח' לטופס 161, על ערך הפדיון העדכני נכון ליום סיום יחסי עובד מעביד, בנפרד ובמובחן, של יתרת כספי הפיצויים שנצברו באותה הקופה ושראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה באותה הקופה - אם הקופה אינה מדווחת נתון זה למעסיק ?
ההסבר ומספר טענות לדוגמא -
 • ראו אישור מס ראשון לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האישור המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, מלבד העובדה שהוא מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מלבד העובדה שסכום זה שדווח בערכים נומינליים במסגרת נספח לטופס 161 לא קוזז מהיתרה הכוללת של כספי הפיצויים באותה הקופה שדווחה בסעיף ח' לטופס 161, ובטרם נעלה טענות נוספות... הרי שהוא ממוען למעסיק ולא לאחת הקופות של העובד ! כספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה בקופה מצויים באחת הקופות של העובד ולא בחשבון הבנק של המעסיק. מה יעשה המעסיק עם אישור זה  ?? מה יעשה העובד עם אישור זה ? אישור זה אינו תקין לחלוטין ולא ניתן לעשות בו שימוש.
 • ראו אישור מס שני לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האישור המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, מלבד העובדה שהוא מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מלבד העובדה שסכום זה שדווח בערכים נומינליים במסגרת נספח לטופס 161 לא קוזז מהיתרה הכוללת של כספי הפיצויים באותה הקופה שדווחה בסעיף ח' לטופס 161, (כאשר הוא לא מקוזז הרי שיתר הסעיפים באישור המס בהכרח אינם נכונים שכן אם ניקח לדוגמא את הסכום לגביו ניתן אישור לרצף קצבה - הרי זה לא הסכום אותו בפועל מייעד הנישום לרצף קצבה אלא סכום קטן יותר, בקיזוז הסכום ששולם עליו המס בשלב ההפקדה אותו הוא מושך במזומן והוא מדווח באישור נפרד), הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה עלול לשבש את כל הרישומים והדיווחים. מעבר לכל האמור, מאחר וידוע לנו, לרפרנט ברשות המסים ולכל, שהאישור מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מדוע נקבע באישור המס כי מכל שקל נוסף, מעבר לסכום בערכים נומינליים ינוכה מס בשיעור של 47% ?? הרי לפי הוראות פקודת מס הכנסה כפי שציינו קודם לכן, הרווחים שנצברו בגין אותן הפקדות חייבים במס בשיעור של 15% בלבד ! או שאין אנו מבינים את האמור באישור המס ואופן הפעולה של הקופות... או שאישור מס זה במתכונתו הנוכחית - אינו תקין לחלוטין ! (שלא נציין את הסתירה שיכולה להיות והבלבול ככל שאותה הקופה מקבלת מהנישום אישורי מס נוספים אחרים כגון אישור לרצף קצבה או כל אישור אחר בהתייחס לכספים נוספים אחרים בקופה..
 • ראו אישור מס שלישי לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האמור בסעיף 2.3 לאישור המס, המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה משבש את כל הרישומים והדיווחים.
 
עדכון - 20/07/2018-
 
שנת המס 2018 חולפת והמחדל ממשיך להתקיים.
 
 • ראו אישור מס רביעי לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האמור בסעיף 2.3 לאישור המס, המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה משבש את כל הרישומים והדיווחים.
עדכון - 29/12/2021
 
גם שנת המס 2021, עדיין אנו נתקלים בכל הבעיות והמחדלים האפשריים:

1. מקרים בהם המעסיקים לא טורחים לצרף את הנספח הנדרש לטופס 161 
2. מקרים בהם המעסיקים לא ממלאים את טופס 161 באופן הנכון, 
3. מקרים בהם הקופות לא "צבעו" את ההפקדות שחוייבו בשווי מס או צבעו רק חלק מהן ולא מדווחות עליהן בערך הריאלי (כולל הרווחים) למעסיק ולעובד בעת עזיבת עבודה או מדווחות רק על חלק מהן.
4. מקרים בהם הרפרנטים במשרדי פקידי השומה ממציאים לעובד אישורים שגויים (הן לרעת הנישום ולהן לטובת הנישום, טעויות לשני הכיוונים!) או כלל לא ממציאים לעובד את האישורים הדרושים לו עבור הקופות. 

חלפו שנים מאז ינואר 2017 והבלאגן עוד חוגג !

עדכון - 01/01/2022
 
להלן דוגמאות ל- 

דוגמא לטעויות של מעסיקים בדיווח על פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה (מדובר במעסיקים הגדולים במשק) - זו דוגמא טובה למקרה בו למרות שהמעסיק כן קיבל את כל הנתונים המלאים מהקופות, כולל ההפרדה בין הסכומים - בערכים ריאליים ! והיה בהישג ידו הנספח המלא בערכים נומינליים ! עדיין הדיווח שלו בטופס 161 היה שגוי בכלולותו !

דוגמא לאטימות מצד אותם המעסיקים המסרבים לפעול לפי הנחיות רשות המסים - את התשובה הזו קיבלנו מחשבת השכר של המעסיק כמענה לבקשתנו למלא אחר ההנחיות הבאות של רשות המסים:

"סכומי ההפקדות למרכיב פיצויים שחויבו במס בהתאם לסעיפים 3(ה3)(1)(א) ו- (ב) לפקודה, ידווחו על ידי המעסיק בטופס 161 בחלק ח' תשלומים שחוייבו במס בערכם הריאלי. מתחת לשם המשלם יצוין "סכומים שחוייבו במס". בנוסף, יש לצרף לטופס 161 נספח המפרט את הסכומים שחוייבו בשווי בערכם הנומינלי הכולל פירוט בדבר: שם הקופה אליה הופקדו הסכומים, חודשי העבודה שבגינן הופקדו הכספים, משכורת, השכר המבוטח, סכום הפקדה למרכיב הפיצויים וסכום ההפקדה למרכיב פיצויים שחויב בשווי לסעיפים 3(ה3)(1)(א) ו- (ב) לפקודה" (הוראות סעיף 3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה).

בפועל נתקבל מהמעסיק הנ"ל טופס 161 חתום על ידו כאשר בסעיף ח' בטופס 161 - אין כל איזכור לכספי הפיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה, כל הפיצויים שנצברו בקופה דווחו כסכום אחד ללא הפרדה בין פיצויים שלא חוייבו במס בשלב ההפקדה לבין פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה, (אפילו לא בערכים נומינליים, שום איזכור...) וזאת כאשר המעסיק כן קיבל את כל הנתונים המלאים מהקופות, כולל ההפרדה בין הסכומים - בערכים ריאליים ! 

מניסיוננו, בפועל, העדר הדיווח של המעסיק במסגרת טופס 161 על כספי פיצויים שחוייבו במס, גם אם צירף נספח לטופס 161 (בערכים נומינליים) במקרים רבים מונע מהעובד את האפשרות לקבל אישורי מס מתאימים מפקיד השומה או מסרבל את ההתנהלות מול פקיד השומה לקבלת האישורים הדרושים לו. 

כמו כן גם כאשר מדווחים הנתונים במסגרת טופס 161, כל עוד הם מדווחים בערכים נומינליים ולא בערכים ריאליים, אמנם נכון לומר כי אישור פקיד השומה המתייחס לחלק הפיצויים שחוייב במס בשלב ההפקדה צריך להתייחס אליהם תוך ציון הסכום הנומינלי כסכום "פטור" (והרווחים ימוסו בשיעור של 15% על ידי הקופה) ואולם האישורים המתייחסים לחלק הפיצויים שלא חוייב במס בשלב ההפקדה יהיו שגויים כי לא בוצע פיצול נכון של כספי הפיצויים בערכים ריאליים (מהסכום הכולל של הפיצויים בקופה בערכו הריאלי הופחת על ידי המעסיק סכום הפיצויים שחוייב במס בערכו הנומינלי, מה שמביא לשיבוש הנתונים המוצגים לפקיד השומה...). בהתייחס לחלק הפיצויים שלא חוייב במס בשלב ההפקדה בקופה, אם לדוגמא יבקש העובד אישור לרצף קצבה, האישור של פקיד השומה לרצף קצבה יהיה בסכום שגוי, אם לדוגמא יבקש העובד למשוך את הפיצויים בפטור ממס המגיע לו על כספי פיצויים או לשלם מס שולי על אותם הכספים, האישור של פקיד השומה יהיה בסכום שגוי...

דוגמא לשיח חירשים ובורות מצד מנהלי הסדר פנסיוני המכשילים הן את המעסיקים והן את העובדים ופוגעים ביכולת העובדים לקבל אישורי מס הכנסה תקינים (מדובר במנהלי ההסדר הפנסיוני הגדולים ביותר במשק) - את התשובה הזו קיבלנו ממנהל ההסדר הפנסיוני הפועל כזרוע הארוכה של המעסיק, אליו שרשרה חשבת השכר של המעסיק את בקשתנו לעדכן את טופס 161 בערכים הריאליים לפי הדיווח שנתקבל מהקופות, לאחר סירוב מנהל ההסדר הפנסיוני לבקשתנו המעסיק לא טרח להפעיל שיקול דעת מטעמו  (באמירת אגב - לעניות דעתנו, המעסיק הוא הנושא באחריות המלאה והבלעדית על הדיווח לרשויות המס לרבות המצאת טופס 161 תקין לעובד וגלגול האחריות למנהל ההסדר הפנסיוני ולהסתפק בתשובותיו ללא בדיקה נוספת מטעם המעסיק זו גישה לא נכונה בלשון המעטה המסבה לעובדים נזקים מיותרים וחושפת את המעסיק לתביעות מצד העובדים).

בפועל נתקבל מהמעסיק הנ"ל טופס 161 חתום על ידו כאשר בסעיף ח' בטופס 161 - אמנם קיים דיווח על כספי הפיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה (כולל הפרדה נדרשת) ואולם בערכים נומינליים ולא בערכים ריאליים. וזאת כאשר המעסיק כן קיבל את כל הנתונים המלאים מהקופות, כולל ההפרדה בין הסכומים - בערכים ריאליים !

על מנת שלא לחזור על עצמינו, ראה פסקה אחת מעלה את ההסבר שלנו מדוע זה לא תקין ומדוע טענת מנהל ההסדר הפנסיוני טועה ומטעה !

נדגיש כי אנו עושים הבחנה בין מקרה בו הקופות כן מדווחות בצורה תקינה כנדרש על כספי הפיצויים בערך ריאלי תוך הפרדה בין פיצויים שלא חוייבו במס בשלב ההפקדה לבין פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה לבין מקרה בו הקופות אינן עושות זאת ואז ידי המעסיקים ומנהלי ההסדר הפנסיוני כבולות והם אינם יכולים לבצע דיווח תקין באופן מלא על כספי הפיצויים בהתאם לכל הנחיות רשות המסים הן בטופס 161 והן בנספח לטופס 161. 

להלן דוגמאות לאישורי יתרה של קופות -

אנו נתקלים בבעיות וטעויות אחרות נוספות, כמו לדוגמא האם הדיווח של המעסיק ביום סיום עבודה בנספחים שהוא מצרף לטופס 161 (בערכים נומינליים) הינו תקין, שכן, לדוגמא "אין כל טעם" בדיווח שגוי לפקיד השומה של מעסיק על פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה תוך ייחוס ההפקדות ל"קרן פנסיה ותיקה":


דיווח שעל המעסיק לתקנו ולייחס את הסכומים לקופות האחרות של העובד (לפי בדיקתנו הוא אכן היה צריך לחייב את הפיצויים במס בשלב ההפקדה לפי הנחיות רשות המסים ואולם לא לייחס זאת לקרן הותיקה בדיווחים השונים).


להלן תזכורת להנחיות רשות המסים:

בהתאם לאמור בסעיף 3(ה3)(1א)(ב) לפקודה, מי שהופקד בעבורו לקרן ותיקה סכום העולה על התקרה שנקבעה, לא יחויב במס במועד ההפקדהיובהר, אם הייתה הפקדה נוספת לקופה שאינה קרן ותיקה, יחויב במס במועד ההפקדה ההפרש שבין מלוא הסכום המופקד בקופות הגמל לגבוה מבין התקרה או הסכום המופקד בקרן ותיקה (ראה הנחיות) 

תקרת הפקדה לפיצויים - לשנים 2017 ואילך
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.