דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מסלול השקעה בקופת גמל - שאלות ותשובות

קו הפרדה אדום

הסבר השינויים הצפויים החל מחודש ינואר 2016 בכל הקשור לאופן ניהול החסכונות שלנו

 

בחודש ינואר 2016 נכנסות לתוקף הנחיות חדשות של משרד האוצר לגופים המנהלים את חסכונותינו, לפיהן, ככלל, עליהם להתאים את מסלול ההשקעה, כברירת מחדל,לגיל החוסך (כל עוד החוסך לא בחר ביוזמתו במסלול השקעה אחר ובכפוף לכל ההנחיות והכללים המפורטים בחוזר - מסלולי השקעה בקופות גמל - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-29). (ראה קישור מטה לחוזר מעודכן חדש) כבר נדגיש כי לעניין קרן השתלמות לא צפויים שינויים מהותיים!

להלן קישור לרקע לנושא זה - בחירת מסלול השקעה בקופת גמל או בקרן השתלמות – (רקע כללי לקראת השינויים הצפויים החל מחודש ינואר 2016 בכל הקשור לאופן ניהול החסכונות שלנו).
 
 
מומלץ לשים לב כי בכל מקרה בינואר 2016 צפויים שינויים נוספים בכל הקשור למסלולי ההשקעה השונים בקופות הגמל השונות, לדוגמא, הגופים השונים מבצעים איחוד של מסלולים, פותחים מסלולים חדשים, משנים מדיניות השקעה לגבי חלקם, משנים שמות המסלולים וכדומה ! הגופים צפויים לדווח על כך לחוסכים ! הקפידו לשים לב, האם גם לאחר השינוי, מדיניות ההשקעה מתאימה לכם !
 
 
 
להלן תמצית ההוראות החדשות, בדרך של שאלות ותשובות:
 
 
 
 

איזה סוגים של מסלולי השקעה בקופת גמל (שאינה קרן השתלמות), חייב או רשאי גוף מוסדי לנהל, החל מיום 01/01/2016 ?

1. מסלול השקעה תלוי גיל (מסלול זה יהווה מסלול "ברירת מחדל" לעמית חדש כהגדרתו בחוזר).

2. מסלול השקעה מתמחה (לדוגמא: אג"ח, מניות, מט"ח, שקלי לטווח קצר, מסלול הנתון גם כיום לבחירתו של העמית).

3. מסלול השקעה כללי (כפי שקיים היום, ואולם רק בעבור עמית קיים שכבר נמצא כיום במסלול השקעה כללי בקופת הגמל).

4. מסלול השקעה המיועד למי שקופת הגמל משלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים או קצבת נכות.

 

מהו מסלול השקעה תלוי גיל ?

כל עוד העמית לא בחר במסלול אחר וכל עוד לא מדובר בכספים מהם משולמת לעמית קצבת זקנה, קצבת שאירים או קצבת נכות, גוף מוסדי ינהל את כספי העמית באחד ממסלולי "ברירת המחדל" הבאים:

1. מסלול השקעה עבור עמית - עד גיל 50.

2. מסלול השקעה עבור עמית - החל מגיל 50 ועד לגיל 60.

3. מסלול השקעה עבור עמית - החל מגיל 60 ויותר.

4. לחילופין, מספר מסלולי השקעה, כאשר כל אחד מהם מיועד לקבוצה של עמיתים, שהפער בין הגילאים באותה הקבוצה הוא בין 5 שנים לבין 10 שנים.

 

מהם הכללים לגבי עמית חדש ולגבי עמית קיים ?

1. לגבי עמית חדש (כהגדרתו בחוזר) - ככלל, החל ביום התחילה (01/01/2016), יצרף גוף מוסדי עמית חדש לאחד ממסלולי "ברירת המחדל" המתאים לגילו, אלא אם כן ביקש העמית, להצטרף למסלול אחר.

2. לגבי עמית קיים – עמית קיים רשאי להצטרף, אם בחר בכך, למסלול "ברירת המחדל" המתאים לגילו.

3. בהמשך הדרך, עמית החוסך במסלול "ברירת המחדל" יועבר "אוטומטית" על ידי הגוף המוסדי, בין מסלולי ההשקעה תלוי גיל, עם הגעתו לקבוצת הגיל הבאה.

4. כל עמית יהיה רשאי להצטרף, אם בחר בכך, גם למסלול "ברירת מחדל" שאינו מתאים לגילו, וכן לבחור להישאר במסלול "ברירת מחדל" שאינו מתאים עוד לגילו, אלא אם, החליט הגוף המוסדי שלא לאפשר לעמיתים להצטרף או להישאר במסלול "ברירת מחדל" כאמור.

5. בתוך 6 חודשים מיום התחילה (01/01/2016) - הגוף המוסדי מחוייב לשלוח הודעה לכל עמית קיים הנמצא כיום במסלול השקעה כללי בקופת הגמל (שאינה קרן השתלמות) במסגרתה הוא מיידע את העמית בדבר האפשרות (לא חובה) לעבור למסלול השקעה תלוי גיל.

6. גוף מוסדי רשאי להעביר עמית קיים בקופת הגמל, למסלול "ברירת המחדל" המתאים לגילו של העמית ובתנאישהודיע לעמית על השינוי, בהודעה מפורטת (כמפורט בחוזר), לפחות 45 ימים ולכל היותר 3 חודשים, לפני המועד לביצוע ההעברה.

 

מיהו "עמית חדש" לעניין הוראות אלו ?

בשפה פשוטה ככל האפשר,

1. כל עמית חדש, שהצטרף לראשונה, לקופת הגמל (או העביר כספים מקופת גמל אחרת) החל מיום התחילה (01/01/2016).

2. גם עמית קיים שפתח חשבון נוסף בקופת הגמל החל מיום התחילה (01/01/2016), (לרבות לצורך העברת כספים מקופת גמל אחרת) – בהתייחס לחשבון החדש שפתח !

   

מה לגבי קרן השתלמות ?

   
אמנם, במסגרת החוזר יש הוראות חדשות הנוגעות גם לקרן השתלמות ואולם גם בהתחשב באותן הוראות חדשות: בקרן ההשתלמות שלכם תוכלו להמשיך ולפעול "כרגיל", הן באמצעות מסלול השקעה כללי והן באמצעות מסלולי השקעה נוספים...
   
 
מה לגבי פוליסה בחברת ביטוח שאינה מוגדרת "קופת ביטוח" ?
 
("פוליסה שאינה קופת ביטוח" – פוליסת ביטוח שהוצאה על פי תכנית ביטוח משולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח).
 
אמנם, במסגרת החוזר יש הוראות חדשות הנוגעות גם לפוליסות בחברת ביטוח שאינן מוגדרות "קופת ביטוח" ואולם גם בהתחשב באותן הוראות חדשות: "בפוליסת החיסכון" שלכם (פוליסה במעמד פרט) תוכלו להמשיך ולפעול "כרגיל", הן באמצעות מסלול השקעה כללי והן באמצעות מסלולי השקעה נוספים...
 
  

ככלל, מתי נכנסות ההוראות החדשות לתוקף ?

 
1 בינואר 2016 ואולם, לעניין פוליסות ביטוח שהן "קופות ביטוח" כהגדרתן ושווקו לפני שנת 2004 - ביום 1 בינואר 2017.
 
 
 
 
 
ההוראות המחייבות הן אך ורק אלו המפורטות במסגרת החוזר - מסלולי השקעה בקופות גמל - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-29.
 

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ. במסגרת המאמר מובאית פרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2020-9-18 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 16 בנובמבר 2020

העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל - תקנה 33ב לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.