דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תחולת מס יסף גם על הכנסות ששיעור המס החל עליהן מוגבל בפקודה

קו הפרדה אדום

מה גובר על מה ? הוראות הסעיפים הספציפיים בפקודת מס הכנסה במסגרתם נקבע שיעור מס מירבי או שיעור מס קבוע על הכנסות מסויימות או הוראות סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה במסגרתו נקבע מס נוסף על הכנסות גבוהות ?


בסעיף 121ב(ג) מצוין בצורה חדה וברורה כך: הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק.

במילים פשוטות, הוראות סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה גוברות על כל הוראה אחרת.

אם ניקח לדוגמא את הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה (המס על הכנסה לאחר פטירה) - לפיהן, על אף האמור בסעיף 121, הכנסתו של אדם שחל עליה סעיף 3(ו) והכנסת עבודה של אדם, שנתקבלו לאחר פטירתם, לא יעלה שיעור המס עליהם על 40%. (לענין זה, הכנסת עבודה - לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(7א)), הרי שהוראות סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה גוברות על הוראות אלו, וייתכנו מצבים (בהתאם לסך ההכנסות של הנישום בשנת המס) בהם שיעור המס על הכנסות אלו כן יעלה על 40% !

משמעות הדבר היא שכאשר בוחנים את חלופות המיסוי במקרה פטירה של עובד לדוגמא, יש לקחת זאת בחשבון.

למען הסר כל ספק שזו הפרשנות הנכונה של הוראות סעיף 121ב, בהקשר זה נזכיר את הוראת הביצוע הרלבנטית לעניין זה ואת התקנות לניכוי מס במקור -

הוראות סעיף 4 וסעיף 6 להוראת ביצוע מס' 9/15 של רשות המסים - מיום 08/03/2016 - מס על הכנסות גבוהות לפי סעיף 121ב לפקודה:

4. הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל או בשיעור מס סופי

"סעיף 121ב(ג) לפקודה קובע כי הוראות סעיף 121ב לפקודה יחולו על אף האמור בכל חיקוק. משמעות הדבר היא שהמס הנוסף חל גם על הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל, כגון הכנסות משוק ההון, דיבידנד מרווחי מפעל מאושר/מוטב/מועדף וכן על הכנסות החייבות בשיעור מס סופי, כגון הכנסות משכ"ד החייבות במס עפ"י סעיף 122 לפקודה".

6. תשלום על חשבון המס הנוסף במהלך השנה

"..... כמו כן, מעביד אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות הסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.... " (סעיף זה מדגיש ומפנה להוראות לניכוי מס במקור אליהן מיד נתייחס)

הוראות סעיף 6(יא) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג -1993:

(יא) לשיעור המס שמנוכה לפי תקנה זאת ייווסף מס נוסף כאמור בסעיף 121ב לפקודה.

דהיינו במקרים הרלבנטיים, יחול מס יסף בנוסף על שיעור המס הקבוע בסעיפים הבאים בתקנה זו:

סעיף 6(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג -1993

(א) מעביד המשלם הכנסת עבודה לשאיריו של עובד שנפטר, כאמור בסעיף 125א לפקודה, ינכה ממנה בעת התשלום, מס בשיעור הנמוך שבין שניים אלה:

(1) שיעור של 40%.

(2) שיעור המס שהיה צריך לנכותו מאותה הכנסה אילו שולמה לעובד.

לסיכום, הן לפי הוראות פקודת מס הכנסה, הן לפי הוראות התקנות לניכוי מס במקור והן לפי הוראת הביצוע של מס הכנסה, ייתכנו מצבים (בהתאם לסך ההכנסות של הנישום בשנת המס) בהם שיעור המס על הכנסות אלו יעלה על 40%, על אף האמור בסעיף 125א.  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.