דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

על אילו שירותים מותר לסוכן ביטוח לגבות מכם תשלום נוסף ?

קו הפרדה אדום

בהתייחס לתחום הפנסיוני, נקבע כי "הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין שכר והחזר הוצאות..." (סעיף 19א(א)(1)לחוק הפיקוח).
 
עד ליום 1 במאי 2018, לא טרח הממונה לקבוע הוראות ואולם במסגרת חוזר שפורסם ביום 01/05/2018 - שירות סוכנים ויועצים ללקוחות - חוזר סוכנים ויועצים - 2018-10-13 - בסעיף 8 שכותרתו "שכר והחזר הוצאות" הורה הממונה כך:
 
"סוכן ביטוח פנסיוני הגובה מלקוח שכר או החזר הוצאות על פי סעיף 19א(א)(1)לחוק הייעוץ הפנסיוני, יערוך הסכם בכתב בינו לבין הלקוח ובו פירוט של הסכומים שבהם יחויב הלקוח, דרך חישובם ואפן גבייתם. כמו כן, יציין אם מדובר בשיווק חד פעמי או מתמשך, ולעניין שיווק מתמשך יציין את משך התקופה שבה יינתן השירות. העתק מההסכם יימסר ללקוח טרם מתן השירות".
 
האם אלו הן הוראות הממונה לעניין שכר והחזר הוצאות אליהן התכוון המחוקק בחוק הפיקוח ? כנראה שכן, בפתח החוזר, בסעיף 1 (כללי) מציין הממונה כי "חוזר זה ...מבטיח מתן שירות נאות...וכן קובע את הכללים והתנאים לעניין גביה של שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מהלקוח".
 
בשנת 2012 מצא לנכון הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר להוציא חוזר מקצועי במסגרתו קבע כללים ואמות מידה למתן שירות ללקוח בהם מחוייבים לעמוד כל סוכני הביטוח וכל היועצים הפנסיונים (חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 מיום 17 בדצמבר 2012 - שירות ללקוחות סוכנים ויועצים). 

בשנת 2018 פרסם הממונה חוזר חדש ועדכני המבטל את קודמו - שירות סוכנים ויועצים ללקוחות - חוזר סוכנים ויועצים - 2018-10-13  (פורסם ביום 01/05/2018). מבלי לקבוע מה מעמדה המשפטי של "אמנת השירות" (בה עוסקים החוזרים) ומבלי לנתח את השלכותיה על הדיון בשאלה שבנדון, הרי שאי אפשר היה שלא, לכל הפחות, להזכירה בהקשר זה. (ראו לדוגמא אמנת השירות של חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל).
 
 
לנוחיותכם, להלן סעיפי החוק המוזכרים במאמר זה -
 
תמריצים ועמלות בקשר עם ייעוץ פנסיוני - סעיף 19א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005
 
(א) סוכן ביטוח פנסיוני או אדם אחר מטעמו או בעבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אחד מאלה:
 
(1) שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין שכר והחזר הוצאות לפי פסקה זו;
 
(2) עמלת הפצה הנגבית, לפי סעיף 32(ה)(1)(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני, שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח.
 
 
 
 
במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר ובכל מקרה אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או ייעוץ בכלל. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


 
 
בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה - מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 21/08/2016.
 
 
קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות - חוזר סוכנים ויועצים - 2009-10-3 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 11 בנובמבר 2009.

 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.