דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

העברת כספים בין קופות גמל

קו הפרדה אדום

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 (כולל כל התיקונים לתקנות)

  

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"איגרת חוב מסוג "ערד"" – איגרת חוב בלתי סחירה בבורסה שהוצאה לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995;

"ביטוח חיים קבוצתי" – כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993;

"בקשה" – בקשה להעברת כספים מקופת גמל לקופת גמל אחרת;

"גוף מנהל" – חברה מנהלת של קופת גמל או מבטח המנהל קופת גמל שהיא קופת ביטוח, לפי העניין;

""גיל הפרישה המוקדמת" - כמשמעותו בסעיף 5 לחוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004"

"המועד הקובע" –

(1) לגבי עמית פעיל – המועד שבו הופקדו לראשונה בשל העמית כספים בקופה המקבלת אך לא לפני מועד קבלת הבקשה, ולגבי עמית שהודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלו כספים בקופה המקבלת – המועד שבו הודיע כאמור;

(2) לגבי עמית לא פעיל – מועד קבלת הבקשה;

"המנהל" – כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

"חודש קבלת הבקשה" – החודש שבו חל מועד קבלת הבקשה;

"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

"יתרה צבורה" – הכספים שנצברו לזכותו של העמית בחשבונו בקופת הגמל עד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההעברה, ולגבי קופה מעבירה שהיא קופת ביטוח שלפי תנאיה יש להפחית את סכומי החיסכון בשל משיכה או העברה של כספים מהקופה בניכוי הסכום שיש להפחית לפי תנאי הקופה בשל משיכה או העברה, ואולם המבטח רשאי שלא לנכות את הסכום האמור, כולו או חלקו;

"כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות" בקופת גמל – זכאות לקבלת קצבה או תגמולי ביטוח שלא בדרך של קצבה מקופת הגמל, בשל פטירת העמית, בהתאם לתקנות הקופה;

"כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות" – בקופת גמל – זכאות לקבלת קצבת נכות בהתאם לתקנון הקופה;

"מועד ההעברה" – המועד שבו הועברה היתרה הצבורה, כולה או חלקה, מהקופה המעבירה לקופה המקבלת;

"מועד קבלת הבקשה" – המועד שבו התקבלה בקופה המקבלת בקשה חתומה ומלאה ונמסרו טופסי הצטרפות מלאים;

"עמית לא פעיל" – עמית שאין מתקיים בו אף לא אחד מן התנאים המפורטים בהגדרת עמית פעיל;

"עמית עובר" – עמית שבקשה שהגיש לקופה מקבלת אושרה על ידי הגוף המנהל של הקופה המקבלת וניתן להעביר את יתרתו הצבורה, כולה או חלקה, לפי הוראות תקנות אלה;

"עמית פעיל" – עמית-עצמאי בקופת גמל משלמת לקצבה או בקופת ביטוח אף אם אינה קופת גמל משלמת לקצבה או עמית-שכיר, שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) במועד קבלת הבקשה הוא בגדר עמית פעיל לפי תקנות הקופה המעבירה;

(2) יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברה בה, שדמי הביטוח בשלו מנוכים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו הקופה המעבירה;

(3) הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הבקשה, ולגבי עמית-שכיר – לרבות כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

"קופה מעבירה" – קופת גמל שעמית מבקש להעביר כספים שנצברו לזכותו בחשבונו בה, כולם או חלקם, לקופת גמל אחרת, ושניתן להעביר ממנה כספים כאמור לפי תקנות אלה;

"קופה מקבלת" – קופת גמל שאליה מבקש עמית להעביר כספים שנצברו לזכותו בחשבונו בקופה מעבירה, כולם או חלקם, ושניתן להעביר אליה כספים כאמור בתקנות אלה;

"קופת גמל לקצבה" – למעט קרן ותיקה ולמעט קופת גמל מרכזית לקצבה;

"קופת גמל סגורה" – כל אחת מאלה:

(1) קופת ביטוח המזכה את המבטח באיגרות חוב שמנפיקה הממשלה לפי חוק המילווה (חברות ביטוח), התשכ"ג-1962, או לפי חוק המילווה (ביטוח חיים), התשכ"ה-1965;

(2) קופת גמל מבטיחת תשואה כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב-2012;

(3) קופת גמל, למעט קופת גמל מרכזית לפיצויים, שלפי אישור קופות הגמל שניתן לה אינה רשאית לקבל עמיתים חדשים;

(4) קופת ביטוח שאין היתר מאת המפקח על הביטוח להמשך שיווקה;

"קצבת זקנה" – קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה במשך כל ימי חייו, בהתאם לתקנונה, החל בהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנות הקופה;

"קצבת נכות" – תשלומים המשולמים מדי חודש לעמית מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו;

"קרן השתלמות" – למעט קרן השתלמות מיוחדת למורים;

"קרן השתלמות מיוחדת למורים" – קרן השתלמות המנויה בהגדרה "עובד הוראה" שבסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה;

"קרן ותיקה" – למעט קופת ביטוח;

"קרן חדשה" – קרן חדשה זכאית או קרן חדשה שאינה זכאית;

"קרן חדשה זכאית" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"קרן חדשה שאינה זכאית" – קופת גמל שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה כי אינה זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"תקנון" קופת גמל –

(1) לגבי קופת גמל שאינה קופת ביטוח – התקנון שאישר הממונה לקופת הגמל;

(2) לגבי קופת ביטוח – פוליסת הביטוח שהוצאה על פיה;

"תקנות קופות גמל" – תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

2. העברת כספים לקופת גמל לקצבה –

(א) לקופת גמל לקצבה ניתן להעביר כספים רק מקופת גמל שהיא אחת מאלה:

(1) קופת גמל לקצבה, ואולם לגבי עמית שהחל לקבל קצבה מקופה כאמור ולא התקיים לגביו האמור בתקנה 4(4), יהיה ניתן להעביר רק את חלק היתרה הצבורה אשר בשלה אינו מקבל קצבה;

(2) קופת גמל לתגמולים, ובלבד שהקופה המקבלת היא קופת גמל משלמת לקצבה;

(3) קופת גמל אישית לפיצויים, ובלבד שהקופה המקבלת היא קופת גמל משלמת לקצבה;

(4) קרן השתלמות, ובלבד שהעמית היה זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(16א) או (16ב) לפקודת מס הכנסה, אילו מקורם היה בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיפים האמורים;

(5) קרן השתלמות מיוחדת למורים, ובלבד שהעמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד-פעמי לפי תקנון הקרן והיה זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(16א) לפקודת מס הכנסה, אילו מקורם היה בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיף האמור;

(6) קופת גמל אחרת שאישר הממונה בהסכמת המנהל – בתנאים שיורה עליהם.

(7) קופת גמל להשקעה, ובלבד שהעמית הגיע לגיל הפרישה המוקדמת.

(ב) העברת כספים כאמור בתקנת משנה (א), למעט לפי פסקה (6) שבה, תיעשה לחשבון בקופה המקבלת על שם העמית העובר, לפי מרכיבי חשבון קופת הגמל בקופה המעבירה, כמשמעותם בסעיף 21 לחוק, ולגבי העברה כאמור בפסקה (1) שבה, יראו את כל מועדי התשלום לקופה המעבירה כמועדי התשלום לקופה המקבלת, ואולם אם הקופה המקבלת היא קופת ביטוח, יראו את מועדי התשלום לקופה המעבירה כמועדי התשלום לקופה המקבלת רק לעניין דיני המס; על אף האמור בתקנת משנה זו, 

(1) העברת כספים מקופת גמל אישית לפיצויים, לפי הוראות תקנה 34א לתקנות קופות גמל, תיעשה למרכיב התגמולים בחשבון בקופה המקבלת.

(2) העברת כספים מקופת גמל להשקעה, תיעשה למסלול השקעה המיועד למקבלי קצבה בקופה המקבלת, בהתאם לבחירתו של העמית, לשם קבלת קצבה בלבד.

(ג) לעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לא יראו כספים הועברו כאמור בתקנת משנה (א) מקופת גמל אישית לפיצויים, ככספים המיועדים לביטוח קצבה.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ניתן להעביר –

(1) מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקופת גמל לקצבה שהיא קרן חדשה זכאית, כספים בסכום העולה על הסכום המרבי החודשי שניתן להפקידו לאותה קרן במועד המעבר, לפי הוראות תקנות קופות גמל או תקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופה המעבירה; ואולם לגבי עמית שהופקדו בשלו כספים לאותה קרן או לקרן חדשה זכאית אחרת בשל אותם חודשים, יופחת מהסכום המרבי האמור, סכום בגובה היתרה הצבורה בשל אותם כספים; לעניין זה, "מועד התשלום הראשון" – כהגדרתו בסעיף 9(18א) לפקודת מס הכנסה;

(2) לקופת גמל לקצבה, לגבי עמית שגילו מתחת ל-60, כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון העמית העובר בקופת גמל מעבירה בשל שנה כלשהי, אם לא התקיימו שני אלה:

(א) בשל אותה שנה הופקדו כספים במרכיב תגמולי המעביד ומרכיב תגמולי העובד בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לקצבה בשיעור שהיה נדרש לפי הוראות תקנה 19 לתקנות קופות גמל או בתקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, אילו הופקדו כספים הפיצויים בקופת גמל לקצבה;

(ב) הכספים שהופקדו בקופת הגמל לתגמולים כאמור בפסקת משנה (א) מועברים יחד עם כספי הפיצויים לקופה המקבלת או שהקופה המקבלת היא קופת הגמל לקצבה שבה הופקדו הכספים כאמור בפסקת משנה (א).

הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על העברת כספים לפי הוראות תקנה 34א לתקנות קופות גמל.

(ה) הועברו כספים שחל עליהם סעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לקצבה, יחולו הוראות הסעיף האמור עליהם ועל הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים עליהם שיצטברו בקופה המקבלת, כאילו המשיכו להתנהל בקופת גמל אישית לפיצויים.

3. העברת כספים לקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה –

(א) ניתן להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת שאינה קופת גמל לקצבה רק במקרים אלה:

(1) מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל לתגמולים אחרת;

(2) מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל אישית לפיצויים אחרת;

(3) מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופת גמל מרכזית לפיצויים אחרת;

(4) מקרן השתלמות לקרן השתלמות אחרת;

(5) מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות מיוחדת למורים אחרת;

(6) מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות אחרת – אם העמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד-פעמי לפי תקנות הקרן;

(7) מקופת גמל מרכזית לדמי מחלה לקופת גמל מרכזית לדמי מחלה אחרת;

(8) מקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית לקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית אחרת;

(9) מקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית לקופת גמל מרכזית לקצבה;

(10) מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לתגמולים לפי תקנה 34א לתקנות קופות גמל;

(11) העברת כספים שאושרה, לפי סעיף 2(א)(7) לכללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי ייעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990;

(11א) מקופת גמל להשקעה לקופת גמל להשקעה אחרת.

(12) העברת כספים אחרת שאישר הממונה בהסכמת המנהל בתנאים שיורה עליהם.

(ב) העברת כספים כאמור בתקנת משנה (א), למעט לפי –

(1) פסקאות (8) עד (12) שבה – תיעשה לחשבון על שם העמית העובר בקופה המקבלת, ויראו לעניין דיני המס, את כל מועדי התשלום לקופה המעבירה כמועדי התשלום לקופה המקבלת;

(2) פסקאות (10) עד (12) שבה – תיעשה לחשבון בקופה המקבלת שבו יהיה העמית באותו מעמד שהיה בו בקופה המעבירה ולפי מרכיבי חשבון קופת הגמל בקופה המעבירה, כמשמעותם בסעיף 21 לחוק; לעניין זה, "מעמד" – עמית-שכיר, עמית-עצמאי, עמית-מעביד או עמית-שיתופי.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), פרש עובד של עמית-מעביד בקופת גמל מרכזית לדמי מחלה (בתקנת משנה זו – המעביד הראשון) ממקום העבודה, והחל לעבוד במקום עבודה חדש שהמעביד בו הוא עמית-מעביד בקופת גמל מרכזית לדמי מחלה (בתקנת משנה זו – המעביד החדש), וחל לגבי העובד הסכם עבודה קיבוצי לפיו סכומים שהופקדו בשלו לקופת גמל מרכזית לדמי מחלה של המעביד הראשון יועברו לחשבון המעביד החדש בקופת גמל מרכזית לדמי מחלה, יחולו על העברה זו הכללים שבהסכם העבודה האמור.

4. סייג להעברה –

על אף האמור בתקנות 2 ו-3, לא ניתן להעביר כספים מקופה מעבירה לקופה מקבלת במקרים אלה:

(1) מוטל עיקול על חשבונו של העמית בקופה המעבירה בסכום מלוא היתרה הצבורה;

(2) מוטל שעבוד שנעשה כדין על חשבונו של העמית בקופה המעבירה, בסכום מלוא היתרה הצבורה;

(3) קיימת בחשבונו של העמית בקופה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

(4) העמית החל לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה, המחושבת לפי מלוא יתרתו הצבורה;

(5) העמית הגיש בקשה לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה, וכל עוד הבקשה תלויה ועומדת או שאושרה זכאותו של עמית לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה וטרם פקעה זכאותו כאמור;

(6) העמית נפטר לפני המועד הקובע;

(7) הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה;

(8) העמית הגיש בקשת העברה לקרן חדשה זכאית מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית, והוא ממשיך להיות עמית פעיל בקופת הגמל המעבירה.

5. מועדי העברה והסכום המועבר –

(א) גוף מנהל של קופה מעבירה יעביר לקופה המקבלת את היתרה הצבורה של העמית בחשבונו בקופה המעבירה אשר ניתן להעבירה לפי הוראות תקנות אלה, או את חלקה, לפי העניין, בתוך עשרה ימי עסקים מהיום שבו הועברה לו בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה, אלא אם כן בוטלה הבקשה, לרבות על ידי העמית, והכל באופן המפורט בהוראות הממונה לעניין זה, ואולם הממונה רשאי, במקרים מיוחדים, לאשר דחיה של המועד האמור לתקופה שלא תעלה על עשרים ימי עסקים נוספים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יעביר הגוף המנהל של הקופה המעבירה את חלק היתרה הצבורה של העמית שלא ניתן להעבירו בשל עיקול או שיעבוד כדין, לפי העניין.

6. איחור בהעברה –

(א) לא העביר גוף מנהל של קופה מעבירה כספים במועד שנקבע לכך לפי תקנה 5, ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית, שקובע החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מזמן לזמן, בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע להעברת הכספים כאמור ועד מועד העברתם בפועל (בתקנה זו – תקופת האיחור), וזאת בלי לגרוע מחובתו לזקוף, בשל תקופת האיחור, את תשואת הקופה המעבירה לחשבונו של העמית.

(ב) נודע לגוף המנהל של הקופה המעבירה כי ההפרש בין תשואת הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין תשואת הקופה המעבירה באותה תקופה גבוה מריבית הפיגורים כאמור בתקנת משנה (א), ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, את ההפרש כאמור בניכוי ריבית הפיגורים ששילם, וזאת בתוך חמישה עשר ימי עסקים מהמועד שבו נודע לו כאמור, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, על ההפרש כאמור, מהמועד שבו נודע לו כאמור ועד יום תשלומו בפועל.

(ג) הגוף המנהל של הקופה המקבלת יזקוף לחשבונו של העמית בקופה מתוך הסכום שקיבל לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), מיד עם קבלתו או ההפרש החיובי, ככל שישנו, בין תשואת הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין תשואת הקופה המעבירה באותה תקופה.

(ג1) לא העביר גוף מנהל של קופה מקבלת בקשה לגוף מנהל של קופה מעבירה במועד שנקבע לכך לפי הוראות הממונה, או שעוכבה העברת כספים בשל דחיית בקשה על ידי גוף מנהל של קופה מעבירה והגוף המנהל של הקופה המקבלת אחראי לעיכוב האמור, יזקוף הגוף המנהל של הקופה המקבלת לחשבונו של העמית בקופה, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, את ההפרש החיובי, ככל שישנו, בין סכום היתרה הצבורה שלפי פסקה (1) לבין צירוף סכום היתרה הצבורה שלפי פסקה (2) והסכומים שלפי פסקה (3), וזאת בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת הכספים מן הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה:

(1) היתרה הצבורה שהיתה עומדת לזכות העמית אילו הועברה בקשת ההעברה על ידי הגוף המנהל של הקופה המקבלת, במועד האחרון שבו היה ניתן להעביר את הבקשה כאמור לפי הוראות הממונה;

(2) היתרה הצבורה שהועמדה בפועל לזכות העמית במועד העברת הכספים;

(3) סכומים שהעביר הגוף המנהל של הקופה המקבלת לחשבונו של העמית לפי תקנת משנה (ג).

(ד) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, על השבת כספים או העברתם שלא במועד שנקבע לכך לפי תקנת משנה (ב) ותקנה 10(ב) ו-(ג).

7. אופן ההעברה –

(א) העברת כספים בין קופות תתבצע ישירות בין הגופים המנהלים של הקופות ולא באמצעות העמית.

(ב) העברת היתרה הצבורה תיעשה במזומנים, אלא אם כן הסכימו ביניהם הגוף המנהל של הקופה המעבירה והגוף המנהל של הקופה המקבלת, למעט גופים מנהלים של קופות קשורות, כי ההעברה תיעשה בנכסים אחרים.

(ג) העברת זכויות של עמית בין קופות קשורות יכול שתיעשה שלא במזומנים רק אם נעשתה לפי הוראות הממונה.

(ד) בתקנה זו, "קופות קשורות" – קופות גמל הנשלטות או המנוהלות בידי אותו אדם או בידי צדדים קשורים, כהגדרתם בתקנות קופות גמל.

8. העברת אחריות ביטוחית –

(א) גוף מנהל של קופה מעבירה שלעמית העובר היה כיסוי ביטוחי בה לסיכוני נכות או מוות, יהיה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים בקופה המעבירה בשל מקרה ביטוח שאירע לפני המועד הקובע.

(ב) גוף מנהל של קופה מקבלת שהפקדות הכספים בה בשל עמית עובר מקנות לו כיסוי ביטוחי בקופה לסיכוני נכות או מוות יהיה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים בקופה המקבלת בשל מקרה ביטוח שאירע במועד הקובע או לאחריו.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם העמית העביר חלק מהכספים בחשבונו בקופה יהיה הגוף המנהל של הקופה המעבירה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות שנותר בקופה גם בשל מקרה ביטוח שאירע במועד הקובע או לאחריו, ואולם גוף מנהל של קופת ביטוח רשאי להסכים להגדיל את הכיסוי הביטוחי כאמור בתנאים שייקבעו בין הצדדים; לעניין זה, "הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות שנותר בקופה" – הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות הכלול בקופה או נספח לה, שממשיך העמית לרכוש ממנו לאחר ההעברה, אשר יקטן בהתאם לחלק היחסי של היתרה הצבורה, בלא מרכיב הפיצויים, שנותרה בקופה לאחר העברת הכספים, בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה; ואולם אם נקבע בתקנון הקופה מנגנון לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות שייוותר לאחר משיכה או העברה חלקית של כספים מהקופה, יחול המנגנון שנקבע בתקנון הקופה.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהיה הגוף המנהל של הקופה המעבירה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות הכלול בקופה או נספח לה או שנמכר אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה, שממשיך העמית לרכוש ממנו לאחר ההעברה, בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה, גם בשל מקרה ביטוח שאירע במועד הקובע או לאחריו, ואולם דמי הביטוח יהיו דמי הביטוח הנהוגים במועד ההעברה לכלל המבוטחים אצל הגוף המנהל בפוליסה בעלת מאפיינים דומים שאינה פוליסה קבוצתית אלא אם כן הסכים הגוף המנהל לגמי ביטוח נמוכים יותר בתנאים שייקבעו בין הצדדים; ואולם אם נקבע בתקנון הקופה מנגנון לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות שייוותר לאחר משיכה או העברה של כספים מהקופה, יחול המנגנון שנקבע בתקנון הקופה.

(ה) ניכה הגוף המנהל של הקופה המעבירה תשלום כלשהו בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בעד תקופה שתחילתה במועד הקובע, שלא לפי תקנות משנה (ג) או (ד), ישיב את התשלום שנוכה לחשבונו של העמית, בתוספת תשואה שהקופה המעבירה הייתה משיגה על התשלום האמור, אלמלא נוכה, במהלך התקופה שבין מועד הניכוי לבין מועד ההשבה.

(ו) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אם בוטלה הבקשה באופן המפורט בהוראות הממונה לעניין זה, יהיה הגוף המנהל של הקופה המעבירה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים בקופה המעבירה בשל מקרה ביטוח, ויראו לעניין זה את הכספים שהופקדו בשל העמית לקופה המקבלת כאילו הופקדו לקופה המעבירה.

9. איחוד ופיצול חשבונות –

(א) איחוד חשבונות של עמית בקופת גמל לתגמולים על ידי קבלת כספים שהועברו מחשבון העמית בקופת גמל לתגמולים אחרת או מחשבון אחר באותה קופה, לגבי תשלומים בשל עמית עצמאי שהופקדו לקופה לפני יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), יבוצע רק אם במועד האיחוד העמית היה זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס, בכל אחד מן החשבונות שאוחדו.

(ב) איחוד חשבונות של עמית בקרן השתלמות על ידי קבלת כספים שהועברו מחשבון העמית בקרן השתלמות אחרת או מחשבון אחר באותה קרן, יבוצע רק אם במועד האיחוד העמית היה זכאי למשוך את הכספים שמקורם היה בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיף 9(16א) או (16ב) לפקודת מס הכנסה, בפטור ממס, בכל אחד מן החשבונות שאוחדו.

(ג) לא ניתן להעביר חלק מן הכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קרן השתלמות, בין על ידי העברת חלק מן הכספים בחשבון לחשבון אחר באותה קרן ובין על ידי העברת חלק מן הכספים בחשבונו בקרן ההשתלמות לחשבונו בקרן השתלמות אחרת; לעניין זה אין נפקא מינה אם החשבון האחר או החשבון בקרן ההתשלמות האחרת היו קיימים לפני ההעברה או שנפתחו לצורך ההעברה.

(ד) בהעברת חלק מן הכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קרן חדשה לקופה מקבלת שהיא קרן חדשה, יועברו הכספים מכל אחד ממרכיבי החשבון שפוצל, עד להשלמת הסכום המועבר, לפי סדר הפקדתם, מן המועד המאוחר ביותר עד המועד המוקדם ביותר.

10. חוב מעביד לקופה מעבירה –

(א) על אף האמור בתקנות אלה, חב מעביד של עמית-שכיר כספים לקופה מעבירה במועד ההעברה, ימשיכו לחול לגבי החוב הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, ככל שהן חלות, כל עוד לא העביר הגוף המנהל של הקופה המעבירה לקופה המקבלת את מלוא החוב כאמור.

(ב) נפרע חוב המעביד, כולו או חלקו, יעביר הגוף המנהל של הקופה המעבירה לקופה המקבלת את החוב שנפרע כאמור בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נפרע, ולעניין האחריות הביטוחית בשל החוב האמור יראו את המועד הקובע כמועד שבו נפרע החוב.

(ג) קיבלה קופה מקבלת כספים בשל פירעון חוב מעביד כאמור בתקנת משנה (ב), וטרם קבלת הכספים ביקש העמית להעביר את היתרה הצבורה מחשבונו בקופה המקבלת לקופת גמל אחרת, יעביר הגוף המנהל של הקופה המקבלת לקופה האחרת את הכספים שקיבלה כאמור בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נתקבלו, ולעניין האחריות הביטוחית בשל הכספים האמורים יראו את המועד הקובע כמועד שבו נפרע חוב המעביד.

11. תחילה והוראות מעבר –

(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנת משנה (ב), ביום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008) (להלן – יום התחילה).

(ב) תחילתן של תקנות אלה לגבי העברת כספים מקופה מעבירה שהיא קופת ביטוח או לקופה מקבלת שהיא קופת ביטוח – שלושה חודשים מיום התחילה.

(ג) לגבי קופה מעבירה שהיא קופת ביטוח או שהיא קופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח – יהיה ניתן בשנתיים הראשונות מיום התחילה, להעביר את היתרה הצבורה, כאמור בתקנה 5(א) בתוך שלושים ימי עסקים מהיום שבו הועברה לגוף המנהל של הקופה המעבירה בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה.

כ"ו באדר א' התשס"ח (3 במרס 2008)    רוני בר-און שר האוצר





היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים - יוני 2016

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 מיום 11/06/2017
 
העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים - חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 - פורסם ביום 02/10/2017
 
 
העברת כספים בין קופות גמל - חוזר גופים מוסדיים 2017-9-17 - פורסם ביום 02/10/2017
 
העברת כספים בין קופות גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2016-9-11 - פורסם ביום 19/07/2016
 
העברת כספים בין קופות גמל - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-1 - פורסם ביום 05/01/2015
 
העברת כספים בין קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח - כללי מעבר - טבלה מפורטת - הטבלה מעודכנת בהתאם לכללים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008.
 
 
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.