דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ"ט-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 (להלן - החוק), ובהמלצת ועדת השירות לפי סעיף 104 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"גיל" של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב ביותר לגילו המצוין בלוח המתאים שבתוספת;

"המקדם" - המספר הנקוב בלוח המתאים שבתוספת, לצד גיל הזכאי לקצבת פרישה או גיל שאיריו, במועד ההיוון;

"מועד ההיוון" - אחד מאלה:

(1) לענין סעיף 22(א)(2) לחוק –

(א) לגבי זכאי לקצבת פרישה שקצבתו משתלמת ביום האחרון של כל חודש לפי סעיף 46(א) לחוק - היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו פרש משירות;

(ב) לגבי זכאי לקצבת פרישה שקצבתו משתלמת בראש כל חודש לפי סעיף 46(א) לחוק - היום הראשון בחודש שלאחר החודש שבו פרש משירות;

(2) לגבי זכאי לקצבת פרישה שביקש להוון חלק מקצבתו בהתאם לסעיף 109(א)(2) לחוק –

(א) אם קצבתו משתלמת ביום האחרון של כל חודש - היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו פרש משירות או היום האחרון לחודש שבו הוגשה הבקשה להיוון לממונה, שמונה לפי סעיף 5 לחוק (להלן - הממונה), לפי המאוחר;

(ב) אם קצבתו משתלמת בראש כל חודש - היום הראשון בחודש שלאחר החודש שבו פרש משירות או היום הראשון בחודש שלאחר החודש שבו הוגשה הבקשה להיוון לממונה, לפי המאוחר;

(3) לענין סעיף 60 לחוק - היום האחרון בחודש שבו הוגשה תביעת אוצר המדינה נגד הצד השלישי לבית המשפט, ואם לאחר הגשת התביעה האמורה נתבקש בית המשפט להגדיל את סכום התביעה ובית המשפט נענה לבקשה - היום האחרון בחודש שבו הוגשה הבקשה להגדלת סכום התביעה;

"קצבה שנתית" - הקצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול שתים עשרה.

פרק ב': היוון לענין סעיף 22(א)(2) לחוק

2. הגדרות –

בפרק זה –

"הפורש" - מי שלענין חישוב המענק המגיע לו לפי סעיף 22 לחוק, מהוונים את ההפרש בין הקצבאות כאמור בסעיף 22(א)(2) לחוק;

"הקצבה העתידה" - קצבתו השנתית של הפורש, כשהיא מחושבת, הן לענין המשכורת הקובעת והן לענין תקופת השירות, כאילו במועד ההיוון היתה תקופת שירותו של הפורש גדולה משהיתה למעשה בשיעור התקופה שבין יום הפרישה לבין היום שבו יגיע לגיל 60;

"A" - עודף קצבתו העתידה של הפורש על קצבתו השנתית;

"קצבת אלמנה" - קצבתה השנתית של אלמנת זכאי לקצבת פרישה אשר קצבתו השנתית של בעלה, אלמלא נפטר, היתה שווה לקצבתו העתידה של הפורש;

"הקצבה העתידה של אלמנה" - הקצבה השנתית של אלמנת זכאי לקצבת פרישה, אשר קצבתו השנתית של בעלה, אלמלא נפטר, היתה שווה לקצבתו העתידה של הפורש;

"B" - עודף הקצבה העתידה של אלמנה על קצבת אלמנה.

3. היוון הפרשי קצבאותיו של פורש שאין לו בן- זוג -

היה הפורש גבר שבמועד ההיוון לא היתה לו בת-זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: A כפול המקדם שבלוח 1 בתוספת.

4. היוון הפרשי קצבאותיו של פורש שיש לו בן-זוג -

(א) היה הפורש גבר שבמועד ההיוון היתה לו בת-זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: (A כפול המקדם שבלוח 2 בתוספת) + (B כפול המקדם שבלוח 1 בתוספת).

(ב) לענין תקנה זו, יראו את הגיל במועד ההיוון לענין לוח 2, על אף האמור בתקנה 1, כנמוך בחמש שנים מגילו של הפורש במועד ההיוון.

5. היוון הפרשי קצבאותיה של אישה -

(א) היה הפורש אישה שבמועד ההיוון לא היה לה בן זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: A כפול המקדם שבלוח 3 בתוספת.

(ב) היה הפורש אישה שבמועד ההיוון היה לה בן זוג, יחושב הסכום האמור בסעיף 22(א)(2) לחוק: (A כפול המקדם שבלוח 3 בתוספת) + (B כפול המקדם שבלוח 4 בתוספת).

(ג) לענין תקנת משנה (ב), יראו את הגיל במועד ההיוון לענין לוח 4, על אף האמור בתקנה 1, כגבוה בחמש שנים מגילה של הפורשת במועד ההיוון.

פרק ג': היוון על ידי הזכאי לקצבת פרישה

6. הגדרות –

בפרק זה –

"האחוז הקובע" - האחוז אשר הזכאי לקצבת פרישה (להלן - זכאי), מבקש להוון מקצבתו;

"C" - סכום המהווה את האחוז הקובע מקצבתו השנתית של הזכאי, הכל לפי קצבתו של הזכאי המגיעה לו במועד ההיוון.

7. חישוב קצבת פרישה –

לצורך חישוב הקצבה לענין פרק זה, רואים קצבה שהוקטנה או שאינה משתלמת במועד ההיוון עקב הוראות סעיף 35 לחוק, כאילו היתה משתלמת במלואה.

8. היוון קצבת פרישה –

זכאי, לרבות זכאי שקצבתו עדיין אינה משתלמת לו בתוקף האמור בסעיף 46(ב) לחוק, רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מקצבתו לתקופה של שש שנים.

9. החלק המתהוון של הקצבאות –

בהיוון קצבה לפי פרק זה מתהוון, ממועד ההיוון ועד תום שש שנים מאותו מועד, האחוז הקובע מהקצבה המגיעה לזכאי לולא ההיוון, כשינויה מזמן לזמן, ובלבד שלא יבואו בחשבון –

(1) שינוי בקצבה עקב התחלת קבלת קצבת זקנה או קצבת שאיר מהמוסד לביטוח לאומי לאחר מועד ההיוון, או הפסקתה לאחר מועד ההיוון;

(2) אי תשלום הקצבה או חלק ממנה עקב הוראות סעיף 35 לחוק;

(3) הגדלה או הקטנה של הקצבה לאחר מועד ההיוון, עקב שינוי בדרגת נכותו של הזכאי;

(4) הקטנה או הפסקה של תשלום הקצבה לאחר מועד ההיוון, עקב הוראות סעיפים 32 או 34 לחוק.

10. ניכוי מקצבה –

זכאי אשר הקצבה שהוא זכאי לה בחודש פלוני התהוונה בחלקה ועקב הוראות סעיפים 32, 34 או 35 לחוק לא ניתן לנכות ממנה את האחוז הקובע שהתהוון כאמור בתקנה 9, כולו או מקצתו, ישלם לאוצר המדינה, לא יאוחר מהיום האחרון בחודש שלאחר החודש האמור, את הסכום שלא ניתן לנכותו.

11. בקשה להיוון קצבה –

הרוצה להוון חלק מקצבתו, יגיש לממונה בקשה בכתב ויציין בה את האחוז הקובע; המבקש רשאי לכלול את הבקשה בטופס תביעתו לגמלה או להגישה לממונה בנפרד, ובלבד שהבקשה להיוון תוגש בתוך שנתיים ממועד הפרישה משירות; אולם מי שאינו זכאי לקצבה עקב הוראות סעיף 35 לחוק, רשאי להגיש את הבקשה רק בתוך 60 ימים מיום שהחלה להשתלם לו קצבה.

12. חישוב היוון קצבה –

סכום ההיוון של חלק מקצבתו של זכאי במועד ההיוון יחושב –

(1) בגבר - C כפול המקדם שבלוח 5 בתוספת;

(2) באישה - C כפול המקדם שבלוח 6 בתוספת.

13. היוון קצבה שעדיין אינה משתלמת –

זכאי, שלאור האמור בסעיף 46(ב) לחוק קצבתו עדיין אינה משתלמת לו, יהא סכום ההיוון של חלק מקצבתו במועד ההיוון כלהלן:

(1) בגבר - C כפול המקדם שבלוח 7 בתוספת;

(2) באישה - C כפול המקדם שבלוח 8 שבתוספת.

14. קצבת שאיריו של הזכאי –

נפטר זכאי לפני תום שש שנים ממועד ההיוון, תחושב קצבת שאיריו כאילו לא היוון הזכאי כל חלק מקצבתו.

פרק ד': תביעות נגד צד שלישי

15. הגדרות –

בפרק זה –

"נפגע" - אדם הזכאי לגמלה לפי החוק או ששאיריו זכאים כאמור, והמקרה שחייב את אוצר המדינה לתשלום הגמלה, משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי או לשאיריו לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - העילה);

"הפיצוי על גמלה" של אדם פלוני - סכום שאוצר המדינה רשאי לתבוע לפי סעיף 60 לחוק, מאת צד שלישי, כפיצוי על הגמלה ששילם או שעתיד לשלם, לאותו אדם או לשאיריו;

"הקצבה החוקית" - הקצבה המגיעה לשאיר אילולא הוראות סעיף 30 לחוק;

"E" - קצבתה השנתית של אלמנת נפגע שנפטר;

"F" - קצבתו השנתית של אלמן של נפגע אישה שנפטרה;

"H" - קצבתו השנתית של יתומו של נפגע שנפטר, ורואים לענין זה את קצבתו של היתום הצעיר ככוללת את התוספת שזכאים לה כלל היתומים;

"I" - קצבתו השנתית של הורה של נפגע שנפטר, אשר במועד ההיוון משכורתו הקובעת של הנפגע כללה תוספת משפחה בעדו;

"J" - קצבתו השנתית של נפגע.

16. חישוב קצבת השאירים –

(א) עלה במועד ההיוון, סך כל הקצבאות החוקיות המגיעות לשאיריו של נפגע שנפטר על השיעור הקיצוני כאמור בסעיף 30 לחוק, יראו לענין החישוב של E ,F ,H או I, כאילו היתה קצבתו של כל שאיר ושאיר הסכום הקטן משני אלה:

(1) הקצבה החוקית;

(2) עודף השיעור הקיצוני של סך כל הקצבאות החוקיות של הקודמים לו בסדר ההיוון.

(ב) וזה סדר ההיוון:

(1) אלמנותיו של הנפגע, שנפטר והצעירה קודמת למבוגרת הימנה;

(2) אלמן של נפגע אישה;

(3) יתומים, והצעיר קודם למבוגר הימנו.

17. התביעה בגרימת מוות –

גרמה העילה למות הנפגע, יהא הפיצוי על גמלתו של שאיר פלוני צירוף של שלושת אלה:

(1) סך כל הגמלאות המגיעות לאותו שאיר עד מועד ההיוון;

(2) פיצויי הפיטורים לפי סעיף 40(1) לחוק;

(3) קצבתו המהוונת של אותו שאיר במועד ההיוון.

18. התביעה בגרימת נכות –

גרמה העילה לנכותו של הנפגע, יהא הפיצוי על גמלתו צירוף של שלושת אלה:

(1) סך כל הגמלאות המגיעות לנפגע עד מועד ההיוון;

(2) פיצויי הפיטורים לפי סעיף 40(1) לחוק;

(3) קצבתו המהוונת של הנפגע במועד ההיוון.

19. היוון קצבת אלמנה –

(א) אלמנת נפגע שנפטר, שבמועד ההיוון היתה זכאית לקצבה לפי סעיף 36(א) לחוק, תחושב קצבתה המהוונת: E כפול המקדם שבלוח 9 בתוספת.

(ב) אלמנת נפגע שנפטר, שלאור האמור בסעיף 36(א) לחוק לא היתה זכאית לקצבה במועד ההיוון, תחושב קצבתה המהוונת: E כפול המקדם שבלוח 10 בתוספת.

20. היוון קצבת אלמן –

(א) אלמן של נפגעת שנפטרה, שבמועד ההיוון היה זכאי לקצבה לפי סעיף 36(א) לחוק, תחושב קצבתו המהוונת: F כפול המקדם שבלוח 11 בתוספת.

(ב) אלמן של נפגעת שנפטרה, שלאור האמור בסעיף 36(א) לחוק לא היה זכאי לקצבה במועד ההיוון, תחושב קצבתו המהוונת: F כפול המקדם שבלוח 12 בתוספת.

21. היוון קצבת יתום –

(א) יתומו הצעיר ביותר של עובד נפגע שנפטר והשאיר אחריו אלמנה, תחושב קצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 13 בתוספת.

(ב) שאר היתומים תחושב קצבתם המהוונת: H כפול המקדם בלוח 14 שבתוספת.

(ג) יתומו של עובד נפגע שנפטר שלא השאיר אחריו אלמנה, תחושב קצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 15 בתוספת.

(ד) יתומו הצעיר ביותר של זכאי לקצבה נפגע שנפטר שהשאיר אחריו אלמנה, תחושב קצבתו המהוונת: H כפול המקדם בלוח 16 בתוספת.

(ה) שאר היתומים תחושב קצבתם המהוונת: H כפול המקדם בלוח 15 שבתוספת.

22. היוון קצבת תלוי –

(א) קצבתו המהוונת של אביו של נפגע שנפטר או חותנו שהוא בן משפחה תלוי כמשמעותו בסעיף 4(א)(5) לחוק, תחושב: I כפול המקדם בלוח 17 בתוספת.

(ב) קצבתה המהוונת של אם נפגע שנפטר או חותנתו שהיא בת משפחה תלויה כאמור בתקנת משנה (א), תחושב: I כפול המקדם בלוח 18 בתוספת.

23. היוון קצבת נפגע – גבר –

היה הנפגע גבר, תחושב קצבתו המהוונת: J כפול המקדם שבלוח 11 בתוספת.

24. היוון קצבת נפגע – אישה –

היה הנפגע אישה, תחושב קצבתה המהוונת: J כפול המקדם בלוח 18 בתוספת.

פרק ה': הוראות שונות

25. ביטול –

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשכ"ח-1968 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות.

26. תחילה –

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

27. הוראות מעבר –

(א) מי שפוטר מהשירות לפני יום התחילה וטרם קיבל את המענק לפי סעיף 22(א)(2) לחוק, יחולו עליו הוראות פרק ב' לתקנות אלה.

(ב) לענין סעיף 60 לחוק –

(1) אם חל מועד ההיוון לפני יום התחילה, יחולו הוראות פרק ד' לתקנות אלה ולא יחולו הוראות התקנות הקודמות;

(2) אם חל מועד ההיוון לפני יום התחילה, וכבר הוגשה תביעה נגד צד שלישי, יחולו הוראות התקנות הקודמות, ולא יחולו הוראות פרק ד' לתקנות אלה.

תוספת

לוח 1

(תקנה 3)

פורש גבר שבמועד ההיוון לא היתה לו בת-זוג

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

1.317

33

2.771

48

5.914

18.5

1.350

33.5

2.842

48.5

6.073

19

1.384

34

2.912

49

6.232

19.5

1.419

34.5

2.987

49.5

6.400

20

1.454

35

3.061

50

6.569

20.5

1.491

35.5

3.139

50.5

6.748

21

1.528

36

3.217

51

6.928

21.5

1.567

36.5

3.299

51.5

7.119

22

1.606

37

3.382

52

7.309

22.5

1.646

37.5

3.468

52.5

7.513

23

1.687

38

3.555

53

7.716

23.5

1.730

38.5

3.646

53.5

7.933

24

1.773

39

3.738

54

8.150

24.5

1.818

39.5

3.834

54.5

8.383

25

1.864

40

3.930

55

8.615

25.5

1.911

40.5

4.031

55.5

8.863

26

1.958

41

4.133

56

9.112

26.5

2.008

41.5

4.240

56.5

9.379

27

2.058

42

4.347

57

9.646

27.5

2.110

42.5

4.460

57.5

9.933

28

2.163

43

4.573

58

10.220

28.5

2.218

43.5

4.693

58.5

10.530

29

2.273

44

4.812

59

10.839

29.5

2.330

44.5

4.938

59.5

11.174

30

2.388

45

5.064

60

11.509

30.5

2.449

45.5

5.198

31

2.510

46

5.332

31.5

2.573

46.5

5.473

32

2.637

47

5.614

32.5

2.704

47.5

5.764

לוח 2

(תקנה 4)

פורש גבר שבמועד ההיוון היתה לו בת-זוג

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

0.370

33

0.781

48

1.683

18.5

0.379

33.5

0.801

48.5

1.729

19

0.388

34

0.821

49

1.775

19.5

0.398

34.5

0.842

49.5

1.825

20

0.408

35

0.863

50

1.874

20.5

0.418

35.5

0.885

50.5

1.927

21

0.429

36

0.908

51

1.980

21.5

0.440

36.5

0.931

51.5

2.036

22

0.451

37

0.954

52

2.093

22.5

0.462

37.5

0.979

52.5

2.153

23

0.474

38

1.004

53

2.214

23.5

0.486

38.5

1.030

53.5

2.279

24

0.498

39

1.056

54

2.344

24.5

0.511

39.5

1.083

54.5

2.414

25

0.524

40

1.111

55

2.484

25.5

0.537

40.5

1.140

55.5

2.559

26

0.550

41

1.169

56

2.634

26.5

0.565

41.5

1.199

56.5

2.716

27

0.579

42

1.230

57

2.797

27.5

0.593

42.5

1.262

57.5

2.886

28

0.608

43

1.295

58

2.974

28.5

0.624

43.5

1.329

58.5

3.071

29

0.639

44

1.364

59

3.167

29.5

0.656

44.5

1.400

59.5

3.272

30

0.672

45

1.436

60

3.377

30.5

0.689

45.5

1.475

31

0.707

46

1.514

31.5

0.725

46.5

1.555

32

0.743

47

1.596

32.5

0.762

47.5

1.639

לוח 3

(תקנה 5(א))

פורשת אישה שבמועד ההיוון לא היה לה בן זוג

 

 

 

 

 

 

גיל מקדם גיל מקדם

גיל

מקדם

18

1.491

32.5

3.040

47

6.255

18.5

1.528

33

3.115

47.5

6.419

19

1.566

33.5

3.194

48

6.582

19.5

1.605

34

3.273

48.5

6.754

20

1.644

34.5

3.355

49

6.926

20.5

1.686

35

3.438

49.5

7.109

21

1.727

35.5

3.525

50

7.291

21.5

1.770

36

3.612

50.5

7.484

22

1.814

36.5

3.704

51

7.677

22.5

1.860

37

3.795

51.5

7.882

23

1.905

37.5

3.891

52

8.086

23.5

1.953

38

3.988

52.5

8.303

24

2.001

38.5

4.089

53

8.521

24.5

2.052

39

4.190

53.5

8.751

25

2.102

39.5

4.297

54

8.981

25.5

2.155

40

4.404

54.5

9.227

26

2.208

40.5

4.516

55

9.472

26.5

2.264

41

4.628

55.5

9.733

27

2.319

41.5

4.747

56

9.994

27.5

2.378

42

4.865

56.5

10.272

28

2.436

42.5

4.990

57

10.550

28.5

2.497

43

5.114

57.5

10.847

29

2.559

43.5

5.246

58

11.145

29.5

2.623

44

5.377

58.5

11.463

30

2.688

44.5

5.516

59

11.781

30.5

2.755

45

5.654

59.5

12.122

31

2.823

45.5

5.800

60

12.463

31.5

2.894

46

5.947

32

2.966

46.5

6.101

לוח 4

(תקנה 5(ב))

פורשת אישה שבמועד ההיוון היה לה בן זוג

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

0.107

34

0.238

50

0.541

18.5

0.110

34.5

0.244

50.5

0.556

19

0.113

35

0.250

51

0.572

19.5

0.116

35.5

0.257

51.5

0.588

20

0.118

36

0.263

52

0.604

20.5

0.121

36.5

0.270

52.5

0.621

21

0.124

37

0.277

53

0.638

21.5

0.128

37.5

0.284

53.5

0.657

22

0.131

38

0.291

54

0.675

22.5

0.134

38.5

0.298

54.5

0.695

23

0.137

39

0.306

55

0.715

23.5

0.141

39.5

0.314

55.5

0.736

24

0.144

40

0.322

56

0.757

24.5

0.148

40.5

0.330

56.5

0.780

25

0.152

41

0.339

57

0.803

25.5

0.156

41.5

0.348

57.5

0.828

26

0.159

42

0.356

58

0.853

26.5

0.164

42.5

0.366

58.5

0.880

27

0.168

43

0.375

59

0.907

27.5

0.172

43.5

0.385

59.5

0.937

28

0.176

44

0.395

60

0.966

28.5

0.181

44.5

0.405

60.5

0.998

29

0.185

45

0.416

61

1.031

29.5

0.190

45.5

0.427

61.5

1.066

30

0.195

46

0.438

62

1.101

30.5

0.200

46.5

0.450

62.5

1.140

31

0.205

47

0.461

63

1.179

31.5

0.210

47.5

0.474

63.5

1.222

32

0.215

48

0.486

64

1.265

32.5

0.221

48.5

0.500

64.5

1.313

33

0.226

49

0.513

65

1.360

33.5

0.232

49.5

0.527

לוח 5

(תקנה 12(1))

חישוב סכום ההיוון במועד ההיוון של חלק מקצבתו של זכאי גבר

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

5.203

39

5.189

60

5.007

18.5

5.202

39.5

5.188

60.5

4.997

19

5.202

40

5.186

61

4.986

19.5

5.201

40.5

5.185

61.5

4.974

20

5.201

41

5.184

62

4.962

20.5

5.201

41.5

5.182

62.5

4.949

21

5.200

42

5.180

63

4.935

21.5

5.200

42.5

5.179

63.5

4.921

22

5.200

43

5.177

64

4.907

22.5

5.200

43.5

5.175

64.5

4.891

23

5.200

44

5.173

65

4.875

23.5

5.201

44.5

5.171

65.5

4.858

24

5.201

45

5.169

66

4.840

24.5

5.201

45.5

5.166

66.5

4.821

25

5.201

46

5.164

67

4.802

25.5

5.201

46.5

5.161

67.5

4.781

26

5.201

47

5.159

68

4.761

26.5

5.201

47.5

5.156

68.5

4.738

27

5.201

48

5.153

69

4.715

27.5

5.201

48.5

5.149

69.5

4.691

28

5.201

49

5.146

70

4.666

28.5

5.201

49.5

5.142

70.5

4.639

29

5.201

50

5.139

71

4.612

29.5

5.201

50.5

5.135

71.5

4.583

30

5.201

51

5.131

72

4.554

30.5

5.201

51.5

5.126

72.5

4.523

31

5.201

52

5.122

73

4.491

31.5

5.200

52.5

5.117

73.5

4.457

32

5.200

53

5.112

74

4.423

32.5

5.199

53.5

5.107

74.5

4.387

33

5.199

54

5.101

75

4.350

33.5

5.198

54.5

5.095

75.5

4.311

34

5.198

55

5.089

76

4.272

34.5

5.197

55.5

5.083

76.5

4.230

35

5.197

56

5.076

77

4.188

35.5

5.196

56.5

5.069

77.5

4.143

36

5.195

57

5.061

78

4.099

36.5

5.194

57.5

5.053

78.5

4.051

37

5.193

58

5.045

79

4.004

37.5

5.192

58.5

5.036

79.5

3.953

38

5.191

59

5.027

80

3.903

38.5

5.190

59.5

5.017

לוח 6

(תקנה 12(2))

חישוב סכום ההיוון במועד ההיוון של חלק מקצבתה של זכאית אישה

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

5.209

39

5.198

60

5.071

18.5

5.209

39.5

5.197

60.5

5.064

19

5.209

40

5.197

61

5.056

19.5

5.208

40.5

5.196

61.5

5.047

20

5.208

41

5.195

62

5.038

20.5

5.208

41.5

5.194

62.5

5.028

21

5.208

42

5.193

63

5.019

21.5

5.208

42.5

5.192

63.5

5.008

22

5.208

43

5.190

64

4.997

22.5

5.208

43.5

5.189

64.5

4.985

23

5.208

44

5.188

65

4.973

23.5

5.208

44.5

5.186

65.5

4.960

24

5.208

45

5.185

66

4.947

24.5

5.208

45.5

5.183

66.5

4.932

25

5.208

46

5.182

67

4.918

25.5

5.208

46.5

5.180

67.5

4.902

26

5.208

47

5.178

68

4.886

26.5

5.208

47.5

5.176

68.5

4.868

27

5.208

48

5.174

69

4.850

27.5

5.208

48.5

5.172

69.5

4.831

28

5.207

49

5.170

70

4.812

28.5

5.207

49.5

5.167

70.5

4.790

29

5.207

50

5.165

71

4.769

29.5

5.207

50.5

5.162

71.5

4.746

30

5.207

51

5.159

72

4.722

30.5

5.206

51.5

5.156

72.5

4.697

31

5.206

52

5.153

73

4.671

31.5

5.206

52.5

5.150

73.5

4.644

32

5.206

53

5.146

74

4.616

32.5

5.205

53.5

5.142

74.5

4.586

33

5.205

54

5.139

75

4.555

33.5

5.205

54.5

5.134

75.5

4.522

34

5.204

55

5.130

76

4.489

34.5

5.204

55.5

5.125

76.5

4.454

35

5.203

56

5.121

77

4.418

35.5

5.203

56.5

5.115

77.5

4.380

36

5.202

57

5.110

78

4.341

36.5

5.202

57.5

5.104

78.5

4.300

37

5.201

58

5.099

79

4.259

37.5

5.200

58.5

5.092

79.5

4.214

38

5.200

59

5.086

80

4.170

38.5

5.199

59.5

5.079

לוח 7

(תקנה 13(1))

זכאי גבר שקצבתו עדיין אינה משתלמת לו

גיל

מקדם

50

2.967

50.5

3.046

51

3.124

51.5

3.207

52

3.291

52.5

3.379

53

3.467

53.5

3.561

54

3.655

54.5

3.755

55

3.854

55.5

3.961

56

4.067

56.5

4.180

57

4.293

57.5

4.414

58

4.535

58.5

4.665

59

4.794

59.5

4.933

60

5.071

לוח 8

(תקנה 13(2))

זכאית אישה שקצבתה עדיין אינה משולמת לה

גיל

מקדם

50

2.967

50.5

3.046

51

3.124

51.5

3.207

52

3.291

52.5

3.379

53

3.467

53.5

3.561

54

3.655

54.5

3.755

55

3.854

55.5

3.961

56

4.067

56.5

4.180

57

4.293

57.5

4.414

58

4.535

58.5

4.665

59

4.794

59.5

4.933

60

5.071

לוח 9

(תקנה 19(א))

אלמנת נפגע שנפטר שבמועד ההיוון היתה זכאית לקצבה

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

13.468

44

18.395

70

10.593

18.5

13.221

44.5

18.310

70.5

10.381

19

12.974

45

18.225

71

10.170

19.5

12.794

45.5

18.138

71.5

9.959

20

12.615

46

18.050

72

9.748

20.5

12.534

46.5

17.961

72.5

9.538

21

12.452

47

17.872

73

9.329

21.5

12.448

47.5

17.781

73.5

9.121

22

12.444

48

17.690

74

8.913

22.5

12.514

48.5

17.596

74.5

8.708

23

12.584

49

17.503

75

8.503

23.5

12.555

49.5

17.405

75.5

8.301

24

12.926

50

17.308

76

8.099

24.5

13.133

50.5

17.205

76.5

7.900

25

13.340

51

17.103

77

7.702

25.5

13.600

51.5

17.994

77.5

7.508

26

13.860

52

16.885

78

7.314

26.5

14.159

52.5

16.769

78.5

7.125

27

14.458

53

16.652

79

6.935

27.5

14.781

53.5

16.528

79.5

6.751

28

15.103

54

16.403

80

6.567

28.5

15.432

54.5

16.271

80.5

6.388

29

15.761

55

16.138

81

6.209

29.5

16.080

55.5

15.997

81.5

6.036

30

16.399

56

15.856

82

5.862

30.5

16.695

56.5

15.707

82.5

5.695

31

16.990

57

15.557

83

5.528

31.5

17.252

57.5

15.400

83.5

5.368

32

17.513

58

15.242

84

5.207

32.5

17.735

58.5

15.077

84.5

5.053

33

17.957

59

14.912

85

4.900

33.5

18.143

59.5

14.740

85.5

4.753

34

18.329

60

14.568

86

4.606

34.5

18.467

60.5

14.389

86.5

4.466

35

18.605

61

14.210

87

4.326

35.5

18.703

61.5

14.025

87.5

4.194

36

18.801

62

13.840

88

4.062

36.5

18.862

62.5

13.649

88.5

3.937

37

18.923

63

13.459

89

3.812

37.5

18.951

63.5

13.264

89.5

3.695

38

18.979

64

13.069

90

3.579

38.5

18.977

64.5

12.869

90.5

3.470

39

18.975

65

12.670

91

3.362

39.5

18.949

65.5

12.467

91.5

3.259

40

18.922

66

12.264

92

3.157

40.5

18.875

66.5

12.058

92.5

3.060

41

18.829

67

11.852

93

2.962

41.5

18.766

67.5

11.644

93.5

2.870

42

18.704

68

11.435

94

2.778

42.5

18.630

68.5

11.225

94.5

2.691

43

18.557

69

11.015

95

2.604

43.5

18.476

69.5

10.804

לוח 10

(תקנה 19(ב))

אלמנת נפגע שנפטר שבמועד ההיוון לא היתה זכאית לקצבה

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

1.104

32

4.972

18.5

1.127

32.5

5.212

19

1.150

33

5.452

19.5

1.184

33.5

5.694

20

1.217

34

5.935

20.5

1.267

34.5

6.173

21

1.317

35

6.410

21.5

1.383

35.5

6.645

22

1.450

36

6.879

22.5

1.535

36.5

7.111

23

1.620

37

7.343

23.5

1.732

37.5

7.572

24

1.843

38

7.802

24.5

1.973

38.5

8.030

25

2.102

39

8.258

25.5

2.255

39.5

8.486

26

2.408

40

8.715

26.5

2.583

40.5

8.945

27

2.758

41

9.175

27.5

2.954

41.5

9.409

28

3.149

42

9.644

28.5

3.362

42.5

9.885

29

3.575

43

10.126

29.5

3.800

43.5

10.377

30

4.026

44

10.627

30.5

4.260

44.5

10.890

31

4.494

45

11.153

31.5

4.733

לוח 11

(תקנה 20(א) ו-23)

אלמן של נפגעת שנפטרה שבמועד ההיוון היה זכאי לקצבה וכן נפגע גבר

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

10.467

44

9.847

70

8.670

18.5

10.119

44.5

9.951

70.5

8.616

19

9.771

45

10.054

71

8.472

19.5

9.433

45.5

10.145

71.5

8.322

20

9.094

46

10.236

72

8.171

20.5

8.788

46.5

10.315

72.5

8.015

21

8.482

47

10.394

73

7.859

21.5

8.219

47.5

10.461

73.5

7.699

22

7.955

48

10.528

74

7.540

22.5

7.736

48.5

10.583

74.5

7.378

23

7.517

49

10.639

75

7.215

23.5

7.343

49.5

10.682

75.5

7.053

24

7.169

50

10.726

76

6.890

24.5

7.035

50.5

10.758

76.5

6.727

25

6.902

51

10.790

77

6.565

25.5

6.806

51.5

10.812

77.5

6.404

26

6.710

52

10.833

78

6.243

26.5

6.646

52.5

10.844

78.5

6.084

27

6.582

53

10.856

79

5.926

27.5

6.547

53.5

10.858

79.5

5.770

28

6.512

54

10.861

80

5.615

28.5

6.502

54.5

10.856

80.5

5.463

29

6.493

55

10.851

81

5.311

29.5

6.506

55.5

10.840

81.5

5.163

30

6.519

56

10.828

82

5.016

30.5

6.554

56.5

10.810

82.5

4.873

31

6.589

57

10.793

83

4.730

31.5

6.645

57.5

10.768

83.5

4.591

32

6.702

58

10.744

84

4.453

32.5

6.779

58.5

10.713

84.5

4.320

33

6.857

59

10.681

85

4.187

33.5

6.955

59.5

10.642

85.5

4.059

34

7.054

60

10.603

86

3.932

34.5

7.172

60.5

10.555

86.5

3.810

35

7.289

61

10.507

87

3.688

35.5

7.424

61.5

10.450

87.5

3.572

36

7.558

62

10.393

88

3.456

36.5

7.705

62.5

10.326

88.5

3.347

37

7.852

63

10.260

89

3.237

37.5

8.007

63.5

10.183

89.5

3.134

38

8.162

64

10.106

90

3.030

38.5

8.319

64.5

10.019

90.5

2.932

39

8.476

65

9.932

91

2.834

39.5

8.631

65.5

9.834

91.5

2.742

40

8.786

66

9.736

92

2.650

40.5

8.934

66.5

9.629

92.5

2.562

41

9.082

67

9.521

93

2.475

41.5

9.221

67.5

9.403

93.5

2.393

42

9.360

68

9.286

94

2.311

42.5

9.488

68.5

9.159

94.5

2.234

43

9.616

69

9.032

95

2.157

43.5

9.732

69.5

8.896

לוח 12

(תקנה 20(ב))

אלמן של נפגעת שנפטרה שבמועד ההיוון לא היה זכאי לקצבה

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

0.049

32

0.508

18.5

0.050

32.5

0.592

19

0.051

33

0.676

19.5

0.052

33.5

0.787

20

0.053

34

0.898

20.5

0.054

34.5

1.043

21

0.056

35

1.187

21.5

0.058

35.5

1.372

22

0.060

36

1.556

22.5

0.063

36.5

1.786

23

0.066

37

2.016

23.5

0.071

37.5

2.298

24

0.075

38

2.580

24.5

0.082

38.5

2.917

25

0.089

39

3.255

25.5

0.098

39.5

3.653

26

0.107

40

4.050

26.5

0.120

40.5

4.511

27

0.133

41

4.971

27.5

0.151

41.5

5.498

28

0.170

42

6.025

28.5

0.195

42.5

6.621

29

0.220

43

7.218

29.5

0.254

43.5

7.888

30

0.288

44

8.558

30.5

0.335

44.5

9.306

31

0.381

45

10.054

31.5

0.445

לוח 13

(תקנה 21(א))

יתומו הצעיר ביותר של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה

גיל

מקדם

גיל

מקדם

0

22.592

10.5

10.168

0.5

22.112

11

9.658

1

21.632

11.5

9.163

1.5

20.996

12

8.668

2

20.360

12.5

8.183

2.5

19.707

13

7.699

3

19.053

13.5

7.222

3.5

18.397

14

6.745

4

17.742

14.5

6.272

4.5

17.097

15

5.798

5

16.452

15.5

5.326

5.5

15.826

16

4.853

6

15.200

16.5

4.378

6.5

14.598

17

3.903

7

13.996

17.5

3.424

7.5

13.420

18

2.945

8

12.844

18.5

2.460

8.5

12.290

19

1.976

9

11.735

19.5

1.485

9.5

11.207

20

0.994

10

10.678

20.5

0.497

21

0.000

לוח 14

(תקנה 21(ב))

יתומים אחרים

גיל

מקדם

גיל

מקדם

0

19.042

10.5

9.596

0.5

18.700

11

9.158

1

18.357

11.5

8.722

1.5

17.901

12

8.285

2

17.444

12.5

7.849

2.5

16.974

13

7.412

3

16.503

13.5

6.973

3.5

16.027

14

6.534

4

15.551

14.5

6.091

4.5

15.075

15

5.648

5

14.599

15.5

5.200

5.5

14.129

16

4.751

6

13.658

16.5

4.294

6.5

13.194

17

3.838

7

12.730

17.5

3.373

7.5

12.275

18

2.908

8

11.819

18.5

2.434

8.5

11.369

19

1.960

9

10.919

19.5

1.475

9.5

10.477

20

0.990

10

10.035

20.5

0.495

21

0.000

לוח 15

(תקנה 21(ג) ו-(ה))

יתומו של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה

גיל

מקדם

גיל

מקדם

0

15.492

10.5

9.025

0.5

15.288

11

8.658

1

15.083

11.5

8.281

1.5

14.806

12

7.903

2

14.529

12.5

7.514

2.5

14.241

13

7.125

3

13.954

13.5

6.724

3.5

13.657

14

6.324

4

13.360

14.5

5.911

4.5

13.053

15

5.498

5

12.747

15.5

5.073

5.5

12.431

16

4.649

6

12.116

16.5

4.211

6.5

11.790

17

3.773

7

11.465

17.5

3.323

7.5

11.129

18

2.872

8

10.794

18.5

2.408

8.5

10.449

19

1.943

9

10.103

19.5

1.465

9.5

9.747

20

0.986

10

9.391

20.5

0.493

21

0.000

לוח 16

(תקנה 21(ד))

יתומו הצעיר ביותר של נפגע שנפטר והשאיר אלמנה

גיל

מקדם

גיל

מקדם

0

19.297

10.5

10.226

0.5

19.060

11

9.755

1

18.824

11.5

9.282

1.5

18.406

12

8.808

2

17.988

12.5

8.332

2.5

17.555

13

7.856

3

17.123

13.5

7.376

3.5

16.679

14

6.897

4

16.236

14.5

6.414

4.5

15.784

15

5.931

5

15.333

15.5

5.445

5.5

14.876

16

4.958

6

14.419

16.5

4.468

6.5

13.958

17

3.978

7

13.496

17.5

3.485

7.5

13.032

18

2.991

8

12.568

18.5

2.495

8.5

12.101

19

1.998

9

11.634

19.5

1.499

9.5

11.166

20

1.000

10

10.697

20.5

0.500

21

0.000

לוח 17

(תקנה 22(א))

קצבתו המהוונת של אבי הנפגע שנפטר ושל חותנו שהוא בן משפחה תלוי

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

27.108

44

20.196

70

9.408

18.5

27.014

44.5

20.051

70.5

9.202

19

26.921

45

19.833

71

8.996

19.5

26.826

45.5

19.648

71.5

8.793

20

26.731

46

19.464

72

8.590

20.5

26.635

46.5

19.276

72.5

8.391

21

26.538

47

19.088

73

8.192

21.5

26.439

47.5

18.896

73.5

7.996

22

26.340

48

18.705

74

7.801

22.5

26.239

48.5

18.511

74.5

7.610

23

26.137

49

18.317

75

7.419

23.5

26.033

49.5

18.119

75.5

7.233

24

25.929

50

17.922

76

7.046

24.5

25.821

50.5

17.722

76.5

6.865

25

25.714

51

17.522

77

6.683

25.5

25.603

51.5

17.319

77.5

6.507

26

25.491

52

17.116

78

6.331

26.5

25.377

52.5

16.911

78.5

6.160

27

25.262

53

16.705

79

5.989

27.5

25.143

53.5

16.498

79.5

5.824

28

25.024

54

16.290

80

5.658

28.5

24.901

54.5

16.080

80.5

5.499

29

24.779

55

15.870

81

5.340

29.5

24.652

55.5

15.658

81.5

5.187

30

24.526

56

15.446

82

5.033

30.5

24.395

56.5

15.232

82.5

4.886

31

24.265

57

15.019

83

4.739

31.5

24.130

57.5

14.804

83.5

4.598

32

23.996

58

14.588

84

4.457

32.5

23.858

58.5

14.372

84.5

4.323

33

23.270

59

14.155

85

4.188

33.5

23.578

59.5

13.938

85.5

4.060

34

23.436

60

13.721

86

3.932

34.5

23.290

60.5

13.503

86.5

3.810

35

23.145

61

13.284

87

3.688

35.5

22.995

61.5

13.066

87.5

3.572

36

22.846

62

12.848

88

3.456

36.5

22.693

62.5

12.629

88.5

3.347

37

22.540

63

12.411

89

3.237

37.5

22.383

63.5

12.192

89.5

3.134

38

22.227

64

11.974

90

3.030

38.5

22.066

64.5

11.757

90.5

2.932

39

21.906

65

11.539

91

2.834

39.5

21.742

65.5

11.322

91.5

2.742

40

21.578

66

11.106

92

2.650

40.5

21.411

66.5

10.891

92.5

2.562

41

21.243

67

10.675

93

2.475

41.5

21.072

67.5

10.462

93.5

2.393

42

20.901

68

10.248

94

2.311

42.5

20.727

68.5

10.037

94.5

2.234

43

20.552

69

9.826

95

2.157

43.5

20.374

69.5

9.617

לוח 18

(תקנות 22(ב) ו-24)

קצבתה המהוונת של אם נפגע שנפטר או חותנתו שהיא בן משפחה תלוי ושל נפגעת אישה

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

18

27.857

44

21.375

70

10.648

18.5

27.770

44.5

21.203

70.5

10.429

19

27.684

45

21.032

71

10.210

19.5

27.595

45.5

20.856

71.5

9.994

20

27.506

46

20.681

72

9.778

20.5

27.415

46.5

20.502

72.5

9.564

21

27.323

47

20.323

73

9.350

21.5

27.230

47.5

20.141

73.5

9.139

22

27.136

48

19.958

74

8.928

22.5

27.040

48.5

19.772

74.5

8.720

23

26.943

49

19.586

75

8.513

23.5

26.844

49.5

19.396

75.5

8.309

24

26.745

50

19.207

76

8.105

24.5

26.643

50.5

19.014

76.5

7.906

25

26.540

51

18.821

77

7.706

25.5

26.435

51.5

18.625

77.5

7.511

26

26.330

52

18.429

78

7.316

26.5

26.221

52.5

18.229

78.5

7.126

27

26.113

53

18.030

79

6.936

27.5

26.001

53.5

17.827

79.5

6.752

28

25.889

54

17.625

80

6.567

28.5

25.774

54.5

17.419

80.5

6.388

29

25.659

55

17.214

81

6.209

29.5

25.541

55.5

17.006

81.5

6.036

30

25.423

56

16.798

82

5.862

30.5

25.301

56.5

16.587

82.5

5.695

31

25.179

57

16.376

83

5.528

31.5

25.054

57.5

16.163

83.5

5.368

32

24.929

58

15.950

84

5.207

32.5

24.801

58.5

15.734

84.5

5.053

33

24.672

59

15.519

85

4.900

33.5

24.540

59.5

15.301

85.5

4.753

34

24.408

60

15.084

86

4.606

34.5

24.273

60.5

14.865

86.5

4.466

35

24.137

61

14.646

87

4.326

35.5

23.998

61.5

14.425

87.5

4.194

36

23.859

62

14.205

88

4.062

36.5

23.717

62.5

13.983

88.5

3.937

37

23.574

63

13.761

89

3.812

37.5

23.428

63.5

13.538

89.5

3.695

38

23.282

64

13.316

90

3.579

38.5

23.132

64.5

13.093

90.5

3.470

39

22.982

65

12.870

91

3.362

39.5

22.829

65.5

12.646

91.5

3.259

40

22.675

66

12.423

92

3.157

40.5

22.518

66.5

12.200

92.5

3.060

41

22.361

67

11.977

93

2.962

41.5

22.201

67.5

11.754

93.5

2.870

42

22.040

68

11.532

94

2.778

42.5

21.876

68.5

11.310

94.5

2.691

43

21.711

69

11.088

95

2.604

43.5

21.543

69.5

10.868

כ"א בחשון תשנ"ט (12 בנובמבר 1998) יעקב נאמן שר האוצר 
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.