דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על פנסיה מוקדמת - שינויים לפי התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014

קו הפרדה אדום

במסגרת התכנית הכלכלית, בין היתר, הוחלט על ביטול מעמד עקרת בית בחוק הביטוח הלאומי והפיכת כל עקרת בית למבוטחת בפני עצמה על כל המשתמע מכך, החל משנת המס 2014. איך זה קשור לאישה בפנסיה מוקדמת ?

 
 
לפני ימים ספורים (מאי 2013) פרסם משרד האוצר את התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014 (חוק ההסדרים).

במסגרת התכנית הכלכלית, בין היתר, הוחלט על ביטול מעמד עקרת בית בחוק הביטוח הלאומי והפיכת כל עקרת בית למבוטחת בפני עצמה על כל המשתמע מכך, החל משנת המס 2014.

איך זה קשור לאישה בפנסיה מוקדמת ? מיד נראה.

להלן השינויים כפי שהם מופיעים במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014

התאמות בגביית מס בריאות ודמי ביטוח לאומי (עמ' 245):

"לתקן את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994 (להלן חוק ביטוח בריאות ממלכתי) כך שהחל מיום 1 בינואר 2014 ייקבע כדלקמן:

1. לבטל את הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, הקיים לעקרת בית כהגדרתה בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, ולקבוע כי עקרת בית כאמור תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי שמשלם מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ואין לו הכנסה (סכום השווה כיום ל- 61 ש"ח). יובהר כי כתוצאה מביטול הפטור האמור, יבוטל למעשה מעמד עקרת הבית בחוק הביטוח הלאומי, והללו תהפוכנה למבוטחות בפני עצמן על כל המשתמע מכך, משמעות האמור היא, כי לעניין פרק ביטוח נכות, הן תיבחנה "כמשתכרות". לעניין פרק ביטוח זקנה ושאירים, הן יהיו זכאיות בעתיד לתוספת ותק על קצבת הזקנה וכיו"ב. תיקון זה יחול על עקרת בית שנולדה החל ביום 1 בינואר 1964 ואילך.

2. לבטל את הפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, הקיים לעקרת בית כהגדרתה בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, ולקבוע כי עקרת בית כאמור, תחויב בתשלום דמי ביטוח בריאות בסכום המינימום כהגדרתו בסעיף 14 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (סכום השווה כיום ל- 101 ש"ח).

3. להטיל על שר הרווחה והשירותים החברתיים להנחות את המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי לקבוע נהלים ולבצע את הפעולות הנדרשות בהתאם לסעיף 312(ב) לחוק הביטוח הלאומי על מנת לגבות את דמי הביטוח.

4. לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולהפחית בהתאם את הקצבות אוצר המדינה המשולמות למוסד לביטוח לאומי בגין השתתפות בגבייה, בגובה מלוא ההשתתפות הנובעת מהגדלת הגבייה בהתאם לסעיפים א' ו- ב' להחלטה זו ובגובה מלוא הגידול בגביית דמי ביטוח לאומי מן הציבור הנובע מהסעיפים האמורים."

הקדמה

1. בטרם ניגש לנושא, מחובתנו להדגיש, כי בשלב מוקדם זה, מדובר אך ורק בפרשנות אישית שלנו לאמור בתכנית הכלכלית, לפי מיטב הבנתנו.

2. כל שינוי צריך לעבור תהליך של חקיקה. כאשר, בדרך כלל, תיקונים מסוג זה, לחוק הביטוח הלאומי, מלווים גם בחוזרים אותם מפרסם המוסד לביטוח לאומי, המספקים הבהרות והנחיות לגופים הרלבנטיים, כמו גופים המשלמים פנסיה.

3. אנו ממליצים להתעדכן גם בהמשך.

 

מהות השינויים, הסברים, דברי ביקורת וסימני שאלה 

עקרת בית -

לפי סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי עקרת בית הינה אישה נשואה, למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית.

לפי סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי – עקרת בית פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי (וכן פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות).

אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית אך מקבלת פנסיה מוקדמת-

פועל יוצא מזה כי אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית אך מקבלת פנסיה מוקדמת הרי שגם היא עונה להגדרה עקרת בית לפי חוק הביטוח הלאומי ולכן עד היום הכנסותיה מפנסיה מוקדמת לא היו חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי ובתשלום דמי ביטוח בריאות.

אם אנו לא חוטאים באי הבנת הנקרא הרי שמדובר בשינוי של ממש: לראשונה אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית אך מקבלת פנסיה מוקדמת תשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על ההכנסה מפנסיה מוקדמת בעקבות ביטול מעמד עקרת הבית בחוק הביטוח הלאומי והפיכת כל עקרת בית למבוטחת בפני עצמה.

בהקשר זה נחזור על הציטוט מתוך התכנית הכלכלית: "יובהר כי כתוצאה מביטול הפטור האמור, יבוטל למעשה מעמד עקרת הבית בחוק הביטוח הלאומי, והללו תהפוכנה למבוטחות בפני עצמן על כל המשתמע מכך..."

נעיר כי, אילולא משפט זה אולי ניתן היה להגיע למסקנה חלקית כי מעמד עקרת בית בחוק הביטוח הלאומי לא יבוטל כליל אלא רק יוגדר מחדש תוך קביעת חובה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בסכומים אחידים, קבועים ומוחלטים (מינימליים בלבד). אולם כל עוד אכן מדובר בביטול מעמד עקרת בית בחוק הביטוח הלאומי הרי שכל ההוראות הרגילות לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסה מפנסיה מוקדמת יחולו מעתה גם על אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית אך מקבלת פנסיה מוקדמת.

על מי יחול התיקון לחוק ?

מקריאת דברי ההסבר לתכנית הכלכלית עולה כי –

1. התיקון לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי יחול רק על עקרת בית שנולדה החל ביום 1 בינואר 1964 ואילך ואילו לגבי עקרת בית שנולדה טרם מועד זה יחול חוק הביטוח הלאומי במתכונתו הקיימת.

2. התיקון לעניין תשלום דמי ביטוח בריאות יחול על כל עקרת בית !

לסיכום

ולכן, לפי פרשנות אישית שלנו, נכון לרגע זה, החל מינואר 2014:

1. אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית אך מקבלת פנסיה מוקדמת שתאריך לידתה הינו 1 בינואר 1964 ואילך (כעיקרון, מתחת וכולל גיל 50 ביום 1 בינואר 2014...) תשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיה מפנסיה מוקדמת.

2. אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית אך מקבלת פנסיה מוקדמת שתאריך לידתה חל לפני 1 בינואר 1964 (כעיקרון, מעל גיל 50 ביום 1 בינואר 2014...) לא תשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיה מפנסיה מוקדמת.

3. כל אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית אך מקבלת פנסיה מוקדמת (ללא קשר לתאריך לידתה, אין מבחן גיל) תשלם דמי ביטוח בריאות על הכנסותיה מפנסיה מוקדמת.

מה יהיו התשלומים ? 

לעניין מקבלי פנסיה מוקדמת – מידע נכון לשנת 2013:

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח היא 42,435 ₪ לחודש נכון לינואר 2013.

60% מהשכר הממוצע במשק הינו בסך של 5,297 ₪ לחודש נכון לינואר 2013.
 
 

מחלק הפנסיה שעד 60%מהשכר הממוצע במשק (שיעור מופחת)

מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

0.39%

6.79%

דמי ביטוח בריאות

3.10%

5.00%

 
 

דברי ביקורת

אין אנו באים לקבוע האם התיקון לחוק, צודק או לא צודק, אין אנו באים להתריס האם גם כאן מדובר בפגיעה נוספת באוכלוסיה מוחלשת כגון עקרות בית או משפחות שבהן למעשה יש מפרנס יחיד או אפילו נשים שכל הכנסתן מפנסיה מוקדמת, כך גם אין אנו באים להביע דיעה האם המצב נכון להיום בין גברים לנשים, שוויוני או לא. אך אם אכן השינויים הללו יבוצעו במתכונת המוצעת בתכנית הכלכלית והפרשנות שלנו, נכון לרגע זה נכונה, הרי שראוי היה במסגרת דברי ההסבר לתכנית הכלכלית, לתת לך גילוי מלא ולא להציג בפני הציבור תמונה חלקית כאילו מדובר רק בתוספת מינורית לכאורה של תשלום חודשי מינימלי לעקרות בית שכן מדובר בשינוי של ממש שיחול גם על נשים נשואות, שאינן עובדות ויש להן הכנסה מפנסיה מוקדמת, אשר ישלמו את דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, כקבוע בחוק, על הכנסתן מפנסיה מוקדמת, החל מינואר 2014.

עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. החבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי המוסד לביטוח לאומי כקבוע בחוק הביטוח הלאומי וחוק הבריאות הממלכתי.


 
תקרה לרצף קצבה - במסגרת התכנית הכלכלית, בין היתר, הוחלט על שינויים באשר לאופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, החל משנת המס 2014 - אחד מהם הוא - תקרה לרצף קצבה
 
 
עקרות בית נואשות - מאמר שפורסם בגיליון עדיף - בתאריך 22/05/2013 - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.