דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), תשס"ג-2003

קו הפרדה אדום

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. פרשנות –

בתקנות אלה –

(1) "אירוע מזכה", "יום המעבר", "מחויבות אקטוארית", "עובד זכאי", "עמית", "קופת גמל מרכזית לקצבה", "רכיבי שכר מזכים" ו"שאיר זכאי" – כהגדרתם בתקנה 49ה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – תקנות קופות גמל);

(2) מונחים אחרים יתפרשו כמשמעותם בתקנות קופות גמל.

2. ניכוי הוצאות בשל תשלומי עמית לקופת גמל מרכזית לקצבה -

(א) מסכומים ששילם עמית בשנת המס לקופת גמל מרכזית לקצבה, בהתאם לתנאים ולשיעורים שנקבעו בתקנות קופות גמל, יותרו בניכוי סכומים בשיעור של %8 מסך כל רכיבי השכר המזכים של עובדיו הזכאים של העמית באותה שנה (להלן – תקרת הניכוי השנתית), ובלבד שסך כל הסכומים ששילם העמית לקופת גמל מרכזית לקצבה בשל אותה שנת מס לא פחת מתקרת הניכוי השנתית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם פחתו הסכומים ששילם עמית לקופת גמל מרכזית לקצבה בשל אותה שנת מס מתקרת הניכוי השנתית, ובסוף שנת מס היה עודף אקטוארי בקופה, יותרו בניכוי סכומים בגובה הסכומים ששולמו לקופת הגמל המרכזית לקצבה; לענין זה, "עודף אקטוארי" – עודף הסכום הצבור בקופת גמל מרכזית לקצבה, מעבר למחויבות האקטוארית של העמית לתום אותה שנה בתוספת של 5%.

(ג) במועד ההצטרפות של העמית לקופת גמל מרכזית לקצבה, יותרו בניכוי סכומים ששולמו לקופה בשל עובדים אשר נכון ליום המעבר טרם התרחש לגביהם אירוע מזכה, עד גובה תקרת הניכוי השנתית בשל שנים קודמות, בניכוי סכומים שהותרו כהוצאה בעבר בשל תשלומי העמית, לפני יום ההצטרפות, לקופת גמל לפיצויים, לקופת גמל מרכזית לפיצויים או לקופת גמל לתגמולים או לקצבה (להלן – קופת גמל אחרת), בשל מי מעובדיו הזכאים בעד רכיבי השכר המזכים, כולם או חלקם, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליהם.

3. ניכוי הוצאות בשל האירוע המזכה -

(א) בשנת המס שבה אירע אירוע מזכה לעובד זכאי, המאוחר ליום המעבר, יותרו בניכוי הסכומים ששילם עמית לקופת הגמל המרכזית לקצבה בשל אותו עובד, העולים על הסכומים שהותרו בניכוי כאמור בתקנה 2, ובלבד שלא יותרו בניכוי סכומים בגובה הסכומים ששילם בעד רכיבי השכר המזכים לפני יום ההצטרפות לקופת גמל אחרת, לרבות איבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליהם.

(ב) בשנת מס המאוחרת ליום מזכה לגבי עובד, יותרו בניכוי הסכומים ששולמו להשלמת היעודה לאותו עובד בשל היווצרות פער בין המחויבות האקטוארית לעובד לבין היעודה לאותו עובד, אם סכומים אלו שולמו בתוך שנה מהיום שבו נתגלה הפער האמור; לענין זה, "היעודה לעובד" – כמשמעותה בתקנה 49ח(ג) לתקנות קופות הגמל.

4. ניכוי בשל תשלומים בדיעבד -

מסכומים ששילם עמית בשנת המס לקופת גמל מרכזית לקצבה, ואשר אילו שילם אותם בשנים קודמות היו מותרים בניכוי לפי האמור בתקנה 2(א) או (ב) או בתקנה 3, יותרו בניכוי הסכומים שהיו מותרים בניכוי כאמור, בשלושה חלקים שווים, בשנת המס שבה שולמו ובשתי שנות המס שלאחריה.

5. הגבלת ניכוי הוצאות בשל קצבה -

לעמית לא יותרו בניכוי הוצאות הכרוכות במחויבותו לקצבה או לפיצויים כלפי עובד זכאי בשל רכיבי השכר המזכים, אלא על פי תקנות אלה.

6. דרכי הוכחה –

(א) לא יותרו בניכוי ההוצאות המפורטות בתקנות אלה, אלא אם כן הגיש העמית לפקיד השומה דין וחשבון בטופס שהורה עליו הנציב, ואשר יכלול, בין השאר, פרטים של העובדים הזכאים, ולגבי כל אחד מהם – גם את סכום הפקדותיו, רכיבי השכר המזכים ומחויבותו האקטוארית כלפיו.

(ב) העמית ישמור כל מסמך ורישום הקשור בקופת הגמל המרכזית לקצבה, לרבות מסמך הנוגע למחויבותו האקטוארית ולעדכונים שנערכו בה, להפקדות, לתשלומים ולדיווחים, וזאת עד תום 7 שנים שלאחר התשלום האחרון למי מהעובדים הזכאים, לשאיריהם הזכאים או לעמית עצמו, לפי המאוחר.

7. תחילה –

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

י"ב בסיון התשס"ג (12 ביוני 2003)

בנימין נתניהושר האוצר
תקנון קופה מרכזית לקצבה  - כל קופות הגמל המרכזיות לקצבה !

הוראות לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה - תיקון - חוזר פנסיה - 2019-3-3 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 20 בנובמבר 2019
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.