דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב-2012

קו הפרדה אדום

   

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(ב) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל), ולפי סעיפים 36א ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הביטוח), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"יתרה צבורה" – הכספים שנצברו לזכותו של העמית בחשבונו בקופת הגמל;

"יום התחילה" – יום תחילתן של תקנות אלה לפי תקנה 12;

"יום עסקים" – כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008;

"קופת ביטוח מבטיחת תשואה" – תכנית ביטוח חיים מבטיחת תשואה שהיא קופת ביטוח;

"קופת גמל מבטיחת תשואה" – אחת מאלה:

(1) מנורה מבטחים יתר;

(2) ישיר ביטחון;

(3) אקסלנס גמולה;

(4) מנורה מבטחים אמיר;

(5) בר קרן גמולים;

"קופת גמל בניהול אישי" – לרבות מסלול השקעה אישי כהגדרתו בתקנה 10 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופות גמל בניהול אישי), התשס"ט-2009;

"קצבת זקנה" – קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה, אשר הוא זכאי לקבלה החל בהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, לפי העניין;

"קצבת נכות" – תשלומים המשולמים לעמית מקופת גמל מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, לפי העניין, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית בקופת הגמל;

"קצבת שאירים" – קצבה המשולמת למוטב;

"קרן חדשה כללית" ו"קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתן בסעיף 2(ו) לחוק קופות גמל.

2. דמי ניהול מרביים בקופת גמל –

(א) חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לגבות דמי ניהול –

(1) מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על 1.05% לשנה;

(2) מתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית – בשיעור שלא יעלה על 4%;

(2א) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), לעניין עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל שאינה קופת ביטוח קיימים כספים ממרכיב תשלומי העובד או ממרכיב תשלומי המעביד אשר הופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, לפי הגבוה מבין אלה:

(א) מן היתרה הצבורה בחשבונו בשיעור שלא יעלה על 1.05% לשנה ומתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית בשיעור שלא יעלה על 4%;

(ב) מן היתרה הצבורה הכוללת של כל עמית בכל חשבונותיו בקופת גמל – סכום שלא יעלה על 6 שקלים חדשים לחודש;

לעניין זה יראו קרן אשר קיבלה מהממונה יותר מאישור אחד כקופת גמל לפי סעיף 13 לחוק קופות גמל, כקופת גמל אחת;

(3) לעניין מקבל קצבה, מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקופה למקבל הקצבה בשיעור שלא יעלה על 0.6% לשנה;

(4) על אף האמור בפסקה (3), לעניין מקבלי קצבת זקנה בפוליסות ביטוח שהוצאו לפי קופות ביטוח מיום ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022), מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקופה למקבל קצבת זקנה – בשיעור שלא יעלה על 0.3% בשנה; לעניין זה, "קצבת זקנה" – קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה, שהוא זכאי לקבלה מהגיעו לגיל המזכה בכך, לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, לפי העניין, לרבות קצבה המשולמת למוטב בשל מותו של אותו מקבל קצבת זקנה.

(ב) בתקנה זו, "קופת גמל" – למעט קופת ביטוח מבטיחת תשואה, קופת גמל מבטיחת תשואה, קרן ותיקה, קרן חדשה מקיפה, קרן חדשה כללית, קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל מרכזית, קופת גמל ענפית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.

3. דמי ניהול מרביים בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית –

(א) חברה מנהלת של קרן חדשה מקיפה רשאית לגבות דמי ניהול –

(1) מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית, ולעניין מקבלי קצבה – מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן לכלל מקבלי הקצבה, למעט נכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן למי שהיה זכאי לקבל קצבה או קצבת נכות לפני יום כ"ט בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) – בשיעור שלא יעלה על 0.5% לשנה;

(1א) על אף האמור בפסקה (1), מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן לכלל מקבלי קצבת הזקנה שהחלו לקבל קצבת זקנה ביום ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) או לאחריו – בשיעור שלא יעלה על 0.3% בשנה;

(2) מתוך התשלומים המועברים לקרן בשל כל עמית – בשיעור שלא יעלה על 6%;

(3) מתוך תשלומי הקצבה המשולמים למי שמקבל קצבה הנמוכה מקצבת מינימום – דמי ניהול בשיעור הקבוע בתקנונה, אשר לא יעלה על 6% מההפרש שבין קצבת מינימום לבין הקצבה המשולמת לעמית או לכל מוטביו יחד, לפי העניין; דמי ניהול כאמור אשר נגבים ממוטבים, ייגבו מכל אחד מהמוטבים לפי חלקו היחסי בסכום הקצבה המשולם לכל המוטבים יחד; לעניין זה –

"קצבה" – למעט קצבת שאירים המשולמת למוטביו של מי שהחל לקבל קצבת זקנה;

"קצבת מינימום" – קצבה בשיעור של 5% מהשכר הממוצע במשק.

(ב) חברה מנהלת של קרן חדשה כללית רשאית לגבות דמי ניהול –

(1) מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על 1.05% לשנה;

(2) מתוך התשלומים המועברים לקרן בשל כל עמית – בשיעור שלא יעלה על 4%;

(3) לעניין מקבלי קצבה –

(א) מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן לכלל מקבלי הקצבה אשר החלו לקבל קצבה מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ואילך, למעט נכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן למקבלי קצבת זקנה אשר החלו לקבל קצבת זקנה מיום ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) – בשיעור שלא יעלה על 0.6% בשנה;

(ב) מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן לכלל מקבלי הקצבה אשר החלו לקבל קצבה לפני יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) – בשיעור שלא יעלה על 2% בשנה;

(ג) מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן למקבלי קצבת הזקנה שהחלו לקבל קצבת זקנה ביום ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) או לאחריו – בשיעור שלא יעלה על 0.3% בשנה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לגבי עמית שחברה מנהלת של קרן חדשה כללית גבתה עד יום ט' באייר התשס"ד (30 באפריל 2004), דמי ניהול מן התשלומים שהועברו בשלו –

(1) אם לא החל לקבל קצבה לפני יום ט' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (בתקנת משנה זו – יום השינוי), יהיו דמי הניהול שרשאית חברה מנהלת כאמור, לגבות מתוך היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית או מן הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה לכלל העמיתים שהיא גבתה מהם דמי ניהול כאמור והחלו לקבל קצבה אחרי יום השינוי, לפי העניין –

(א) כל עוד לא החל לקבל קצבה –

(1) לעניין כספים שמקורם בתשלומים שנוכו מתוכם דמי ניהול – בשיעור שלא יעלה על 0.5% לשנה;

(2) לעניין כספים שמקורם בתשלומים שלא נוכו מתוכם דמי ניהול – בהתאם לאמור בתקנת משנה (ב);

(ב) מן המועד שבו החל לקבל קצבה –

(1) אם החל לקבל קצבה לפני יום התחילה – בשיעור שלא יעלה על 2% לשנה;

(2) אם החל לקבל קצבה מיום התחילה, למעט מקבל קצבת זקנה שהחל לקבל קצבת זקנה מיום ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) – בשיעור שלא יעלה על 0.6% לשנה;

(3) אם החל לקבל קצבת זקנה ביום ל' בשבט התשפ"ב (1 בפברואר 2022) או לאחריו – בשיעור שלא יעלה על 0.3% לשנה;

(2) אם החל לקבל קצבה מהקרן לפני יום השינוי –

(א) יהיו דמי הניהול שרשאית החברה המנהלת לגבות מתוך הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה לכלל העמיתים שהיא גבתה מהם דמי ניהול כאמור לפני יום השינוי – בשיעור שלא יעלה על 0.5% לשנה;

(ב) דמי הניהול שרשאית החברה המנהלת לגבות מתוך תשלומיה לעמית, לא יעלו על 2% מהם או סכום של 60 שקלים חדשים לחודש, לפי הנמוך מביניהם; הסכום האמור יהיה צמוד למדד החל במדד של חודש ינואר 2013 עד המדד הידוע במועד התשלום לעמית.

בתקנה זו, "קצבת זקנה" – קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה, שהוא זכאי לקבלה מהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, לפי העניין, לרבות קצבה המשולמת למוטב בשל מותו של אותו מקבל קצבת זקנה.

4. דמי ניהול מרביים בקופות גמל אחרות –

חברה מנהלת של קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לגמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת, רשאית לגבות דמי ניהול מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמית, בשיעור שלא יעלה על 2% לשנה.

5. דמי ניהול מרביים בקופת גמל ענפית –

קופת גמל ענפית תגבה דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף לשיעור המרבי הקבוע בתקנה 4.

6. קופת גמל מסלולית - בקופת גמל מסלולית יחולו הוראות תקנות 2 עד 5 על כל מסלול השקעה כאילו היה חשבון נפרד למעט לעניין תקנה 2(א)(2א).

7. הוראות שעה –

בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), יהיו חברה מנהלת של קופת גמל, כהגדרתה בתקנה 2, וחברה מנהלת של קרן חדשה כללית, רשאיות לגבות, לעניין עמיתים אשר לא החלו לקבל קצבה לפני יום התחילה וכל עוד לא החלו לקבל קצבה, במקום דמי הניהול האמורים בתקנה 2(א)(1), 3(ב)(1) או 3(ג)(1)(א)(2) לעניין דמי הניהול הנגבים מהיתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית, לפי העניין, דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על 1.1% לשנה מתוך היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית.

8. דמי ניהול בחשבונות של עמיתים שהקשר עמם נותק או עמיתים שנפטרו –

(א) על אף האמור בתקנות 2 עד 5 ו-7, גוף מוסדי יגבה מן היתרה הצבורה בחשבון העמית בקופת הגמל דמי ניהול, בשיעור שלא יעלה על 0.3% לשנה או בשיעור החודשי שגבה הגוף המוסדי מחשבון העמית במועד שבו נותק הקשר עמו או ביום שנודע בו לגוף המוסדי שהעמית נפטר, לפי העניין, לפי הנמוך מביניהם, בכל אחד ממקרים אלה:

(1) לעניין עמית שהקשר עמו נותק – בתום שנה מן המועד שבו הפך לעמית שהקשר עמו נותק, ולעניין מבוטח – בתום פרק הזמן שקצב הממונה בהוראות לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח לעניין איתור מבוטחים, אם לא הצליח גוף מוסדי ליצור קשר עם העמית האמור;

(2) לעניין עמית שנפטר שאינו מבוטח – אם הגוף המוסדי לא ביצע במשך התקופה האמורה בתקנה 4(ד) לתקנות האיתור את הפעולות כאמור בתקנה 4(א) עד (ג) בהן, למעט ההודעה לכתובתו של העמית שנפטר כאמור בתקנה 4(ב)(1) רישה לאותן תקנות, וכן לא שלח הודעה כאמור בתקופה הקבועה בתקנה האמורה, או לא ביצע במשך תקופה של שנה את הפעולות האמורות בתקנה 4(א)(2), (ב) ו-(ג) לתקנות האיתור כאמור בתקנה 4(ה) בהן, לפי העניין;

(3) לעניין מבוטח שנפטר – אם הגוף המוסדי לא ביצע במשך תקופה שקצב הממונה בהוראות לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח פעולות לאיתור מוטבים שעליהן הורה הממונה באותן הוראות.

(ב) הצליח הגוף המוסדי ליצור קשר עם העמית שהקשר עמו נותק, רשאי הגוף המוסדי –

(1) לחזור ולגבות מחשבון העמית בקופת הגמל את שיעור דמי הניהול שגבה מחשבון העמית במועד שנותק הקשר עמו, למן היום שבו הצליח ליצור עמו קשר כאמור, בכפוף להוראות תקנות אלה ותקנות חוזי ביטוח, לפי העניין;

(2) לגבות מחשבון העמית בקופת הגמל את ההפרש בין שיעור דמי הניהול שגבה מחשבון העמית בתום שנה מן המועד שבו הפך לעמית שהקשר עמו נותק כאמור בפסקה (א)(1) ועד למועד שבו הצליח הגוף המוסדי ליצור קשר עם העמית (בפסקה זו – תקופת הניתוק) ל-0.5% לשנה מן היתרה הצבורה בחשבון העמית בקופת הגמל או לשיעור דמי הניהול שגבה מחשבון העמית במועד שנותק הקשר עמו, לפי הנמוך מביניהם, בשל תקופת הניתוק.

(ג) ביצע הגוף המוסדי את כל הפעולות האמורות בתקנת משנה (א) לעניין עמית שנפטר, לפי העניין, רשאי הוא לחזור ולגבות מחשבון העמית שנפטר בקופת הגמל את שיעור דמי הניהול שגבה מחשבון העמית במועד שבו נפטר העמית, למן היום שבו סיים לבצע את כל הפעולות כאמור, בכפוף להוראות תקנות אלה ותקנות חוזי ביטוח, לפי העניין.

(ד) הוראות תקנות משנה (א) עד (ג) לא יחולו על קופת גמל ענפית, על קרן ותיקה, למעט קרן ותיקה שזכויות העמית בה נקבעות לפי יתרתו הצבורה ועל חשבונות של עמיתים שנפטרו אשר החל לקבל קצבת זקנה מכספים שהומרו לקצבה.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), בתום שלוש שנים מיום התחילה –

(1) לגבי עמיתים שביום התחילה התקיים לגביהם האמור בפסקה (2) להגדרה "עמית שהקשר עמו נותק" בתקנות האיתור יגבה הגוף המוסדי מן היתרה הצבורה בחשבונו של העמית בקופת הגמל דמי ניהול בשיעור הקבוע בתקנת משנה (א), אם לא הצליח ליצור קשר עם העמית שהקשר עמו נותק כאמור;

(2) לגבי עמיתים שלפני יום התחילה נודעה לגוף המוסדי פטירתם, ולא נתקיים לגביהם התנאי המפסיק כהגדרתו בתקנה 4(ה) לתקנות האיתור, יגבה הגוף המוסדי מן היתרה הצבורה בחשבונו של העמית שנפטר בקופת הגמל דמי ניהול בשיעור הקבוע בתקנת משנה (א), אם לא ביצע את כל הפעולות האמורות בתקנה 4(א) עד (ג) לתקנות האיתור, לפי העניין.

(ו) בתקנה זו –

"ביטוח חיים משתתף ברווחים" – כהגדרתו בתקנות חוזי ביטוח, למעט קופת ביטוח;

"חשבון" – חשבון בקופת גמל, ולגבי תכניות ביטוח – פוליסת הביטוח שהוצאה על פיה;

"ליצור קשר" – כהגדרתו בתקנות האיתור ואולם המונחים "חשבון", "מוטב", "עמית" ו"קופת גמל" המופיעים בהגדרה האמורה יתפרשו כהגדרתם בתקנה זו;

"מבוטח" – מבוטח בביטוח חיים משתתף ברווחים;

"מוטב" – כהגדרתו בחוק קופות גמל ואולם לעניין מבוטח – מי שזכאי לקבל כספים בהתאם לתנאי הפוליסה בשל מותו של מבוטח, לפי רישומי הגוף המוסדי, ואם נודע לגוף המוסדי על זכאותו לפי כל דין של אדם אחר לכספים כאמור, יהיה אותו אדם המוטב, לגבי כספים שטרם שולמו לפי תנאי הפוליסה;

"עמית" – לרבות מבוטח;

"עמית שהקשר עמו נותק" – כהגדרתו בתקנות האיתור ואולם המונחים "חשבון", "עמית" ו"קופת גמל" המופיעים בהגדרה האמורה יתפרשו כהגדרתם בתקנה זו;

"קופת גמל" – לרבות ביטוח חיים משתתף ברווחים;

"תקנות האיתור" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012;

"תקנות חוזי ביטוח" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב-1981.

9. מועד גביית דמי ניהול –

(א) חברה מנהלת אשר גובה דמי ניהול לפי תקנות אלה מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית, מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבות הקופה למקבל הקצבה או מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבות הקופה לכלל מקבלי הקצבה, רשאית לגבותם בשיעורים שווים במועד אחד מאלה:

(1) ביום העסקים האחרון של כל חודש;

(2) בסוף כל יום עסקים.

(ב) חברה מנהלת תגבה דמי ניהול מחשבון של עמית בהתאם לתקנה 2(א)(2א)(ב) ביום העסקים האחרון בכל שנה, ובמקרה של משיכת כספים מקופת גמל או העברה של כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, לגבי הכספים שנמשכו או הועברו כאמור – בעת ביצוע המשיכה או ההעברה, לפי העניין, וזאת לאחר שגבתה דמי ניהול כאמור בתקנה 2(א)(2א)(א), על פי האמור בתקנת משנה (א) ומצאה הפרש בין דמי הניהול שגבתה כאמור לבין דמי הניהול שהיא רשאית לגבות לפי תקנה 2(א)(2א)(ב).

10. דמי ניהול בשיעור יחסי –

לעניין תקנות 2(א)(1), (2א)(א) ו-(2א)(ב), 3(א)(1), (ב)(1) ו-(ג)(1)(א), 4, 5, 7 ו-8, ולעניין דמי ניהול הנגבים מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית יחויבו כספים שהופקדו לחשבון, נמשכו או הועברו ממנו במהלך החודש, בדמי ניהול בשיעור יחסי למספר הימים שנוהלו בחשבון באותו חודש.

10א. הצמדה –

הסכום האמור בתקנה 2(א)(2א)(ב) יתעדכן ביום העסקים הראשון בכל שנה (בתקנה זו – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון – המדד הידוע ביום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015); סכום מעודכן כאמור יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לשקל החדש השלם הקרוב.

11. סייג לתחולה –

תקנות 2 ו-7 לא יחולו לעניין פוליסות ביטוח שהוצאו על פי קופת ביטוח לפני יום התחילה.

12. תחילה –

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

ז' בסיוון התשע"ב (28 במאי 2012)

יובל שטייניץ

שר האוצר

דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון - חוזר גופים מוסדיים - 2017-9-15חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 11 בספטמבר 2017
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.