דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה מקיפה), תשע"ז-2017

קו הפרדה אדום

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"איגרות חוב לזכאים קיימים" – איגרות חוב מיועדות המוחזקות על ידי קרן בחשבון נפרד כנגד התחייבויותיה לזכאים קיימים לפי תקנה 3 לתקנות ההשקעה;

"איגרת חוב מיועדת" – איגרת חוב מסוג "ערד" שהונפקה לקרן;

"אפיק השקעה מובטח תשואה" – כהגדרתו בסעיף 34ב לחוק קופות גמל;

"התחייבויות לזכאים קיימים" – התחייבויות של קרן למי שהיה זכאי לקבל ממנה קצבה לפני ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004);

"התחייבויות למקבלי קצבה שאינם זכאים קיימים", במועד מסוים – התחייבויות של קרן למי שזכאי לקבל ממנה קצבה וקצבת נכות, למעט התחייבויות לזכאים קיימים, והכול באותו מועד;

"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

"יתרה צבורה", לעניין זקיפת תשואה – היתרה הצבורה שחושבה ביום העסקים האחרון שבו נזקפה תשואה בניכוי סכומים שנמשכו או שהועברו מאותו מסלול השקעה ודמי ניהול שנגבו עד מועד ביצוע הזקיפה;

"מסלול השקעה" – כהגדרתו בתקנות השקעה;

"נכסי קרן באיגרות חוב מיועדות", במועד מסוים – נכסי קרן שהושקעו באיגרות חוב מיועדות לפי תקנה 3 לתקנות השקעה, למעט איגרות חוב לזכאים קיימים, נכון לאותו מועד;

"נכסי מקבלי קצבה", במועד מסוים – נכסי קרן שעומדים כנגד התחייבויותיה למקבלי קצבה שאינם זכאים קיימים, בניכוי סכומים שנגרעו מאותם נכסים באותו יום עסקים;

"עמית אחר" – עמית בקרן שאינו מקבל קצבה מהקרן ושאינו עמית בגיל 50 ומעלה;

"עמית בגיל 50 ומעלה" – עמית בקרן שגילו 50 או יותר וכל עוד אינו מקבל קצבה מהקרן;

"קצבת נכות" – תשלומים מקרן פנסיה המשולמים לעמית מדי חודש בחודשו לפי תקנון הקרן, בשל מקרה שבו איבד עמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, כל עוד נמשך מצב אבדן כושר העבודה או עד הגיעו לגיל פרישה, לפי המוקדם מביניהם;

"קרן" – קרן פנסיה חדשה מקיפה;

"תקנות השקעה" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012;

"תשואה נומינלית נטו" – תשואה כמשמעותה בתקנה 2(א).

2. אופן חישוב תשואה על נכסי הקרן

(א) חברה מנהלת תחשב תשואה נומינלית נטו על נכסי קרן שאינם נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ושאינם איגרות חוב לזכאים קיימים לכל מסלול השקעה בקרן שאינו אפיק השקעה מובטח תשואה, בנפרד, לפי הנוסחה שבחלק א' לתוספת.

(ב) חברה מנהל תחשב תשואה נומינלית ברוטו על נכסי קרן שאינם נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ושאינם איגרות חוב לזכאים קיימים לכל מסלול השקעה בקרן שאינו אפיק השקעה מובטח תשואה, בנפרד, לפי הנוסחה שבחלק ב' לתוספת.

(ג) חברה מנהלת תחשב תשואה נומינלית על נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ועל אפיק השקעה מובטח תשואה לפי הנוסחה שבחלק ג' לתוספת.

(ד) ניהלה חברה מנהלת במסלול השקעה גם נכסי קרן באיגרות חוב מיועדות, רשאית החברה המנהלת לכלול בחישוב התשואה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) גם את נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות המנוהלים באותו מסלול השקעה, ובלבד שחישוב כאמור אינו משנה את התשואה שהיתה מתקבלת אילו בוצע לגביה החישוב לפי תקנות משנה (א) ו-(ג) או (ב) ו-(ג), לפי העניין.

3. זקיפת תשואה למקבלי קצבה –

(א) חברה מנהלת תזקוף תשואה למקבלי קצבה במועדים שבהם היא עורכת מאזן אקטוארי; זקיפה כאמור תיעשה בשל כל מסלול השקעה באופן נפרד.

(ב) זקיפת תשואה לפי תקנת משנה (א) בשל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה, תיעשה לפי היחס שבין שני אלה שיחושב לפי נתוני הקרן ביום העסקים האחרון של החודש בכל חודש מתוך כלל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה במועד ביצוע הזקיפה (להלן – חלק יחסי של מקבלי קצבה):

(1) מכפלת סך כל נכסי מקבלי קצבה בשיעור של 60%;

(2) סך נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), עלה החלק היחסי של מקבלי קצבה על 1 – יעמוד החלק היחסי על 1.

4. זקיפת תשואה על נכסי הקרן לעמיתים בגיל 50 ומעלה -

(א) חברה מנהלת של קרן פנסיה תזקוף בתום כל יום עסקים תשואה נומינלית נטו ליתרה הצבורה של עמית בגיל 50 ומעלה לגבי כל מסלול.

(ב) זקיפת תשואה לפי תקנת משנה (א) בשל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה, תיעשה לפי היחס שבין שני אלה שיחושב לפי נתוני הקרן ביום העסקים האחרון של החודש שקדם למועד שלגביו בוצעה הזקיפה, מתוך כלל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה במועד ביצוע הזקיפה (להלן – החלק היחסי של עמיתים בגיל 50 ומעלה):

(1) מכפלת סך כל היתרות הצבורות בקרן של עמיתים בגיל 50 ומעלה בשיעור של 30%;

(2) סך נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), החלק היחסי של עמיתים בגיל 50 ומעלה לא יעלה על השיעור המתקבל מהיחס שבין שני אלה, שיחושב לפי נתוני הקרן ביום העסקים האחרון של החודש שקדם למועד שלגביו בוצעה הזקיפה:

(1) הפרש חיובי שבין נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה לבין הסכום המתקבל כתוצאה מהכפלת החלק היחסי של מקבלי קצבה בסך כל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה;

(2) סך נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה.

5. זקיפת תשואה על נכסי הקרן לעמית אחר -

(א) חברה מנהלת של קרן פנסיה תזקוף בתום כל יום עסקים תשואה נומינלית נטו ליתרה הצבורה של עמית אחר לגבי כל מסלול.

(ב) זקיפת תשואה לפי תקנת משנה (א) בשל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה, תיעשה לפי היחס שבין שני אלה שיחושב לפי נתוני הקרן ביום העסקים האחרון של החודש שקדם למועד שלגביו בוצעה הזקיפה, מתוך כלל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה במועד ביצוע הזקיפה:

(1) הפרש חיובי שבין הסכום כאמור בתקנה 4(ג)(1) לבין הסכום המתקבל כתוצאה מהכפלת החלק היחסי של עמיתים בגיל 50 ומעלה בסך כל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה;

(2) סך נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה.

6. זקיפת תשואה חודשית -

על אף האמור בתקנות 4 ו-5, חברה מנהלת רשאית לזקוף תשואה נומינלית נטו ליתרה צבורה של עמית אחת לחודש, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) ביצוע הזקיפה החודשית אינו משנה את היתרה הצבורה של העמית אשר היתה מתקבלת אילו בוצעה לגביה זקיפת תשואה נומינלית נטו יומית לפי תקנות 4 ו-5;

(2) זקיפת התשואה תחושב בהתאם ליום העסקים האחרון באותו חודש אך תיעשה בפועל לא יאוחר מיום העסקים השלישי בחודש העוקב לחודש שלגביו חודשה הזקיפה;

(3) על אף האמור בפסקה (2), לגבי עמית שמשך או העביר כספים מיתרתו הצבורה, הזקיפה תחושב בהתאם למועד ביצוע המשיכה או ההעברה לגבי הסכומים שנמשכו או הועברו, לפי העניין, ותיעשה באותו מועד.

7. השוואה של הקצאת איגרות חוב בין קרנות שונות -

(א) הממונה יהיה רשאי להגדיל את שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בשל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה, אם מצא כי שיעור זקיפת נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה לעמיתים בגיל 50 ומעלה או לעמיתים אחרים עולה על מחצית האחוז בהשוואה לקרן אחרת, וכי פער כאמור עלול להפר את האיזון הדמוגרפי בקרן; הגדלה כאמור תיעשה כל עוד שיעור זקיפה כאמור עולה על רבע האחוז.

(ב) שיעור זקיפת תשואה בשל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה למקבלי קצבה לאחר הגדלה לפי תקנת משנה (א) לא יעלה על 85% מסך כל נכסי מקבלי הקצבה.

8. הוראת שעה –

על אף האמור בתקנות 4(ב) ו-(ג) ו-5(ב), עד יום ל' בכסלו התשפ"ב (31 בדצמבר 2024), זקיפת תשואה לעמיתים בגיל 50 ומעלה ולעמיתים אחרים בשל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה תיעשה לפי היחס שבין שני אלה שיחושב לפי נתוני הקרן ביום העסקים האחרון של החודש שקדם למועד שלגביו בוצעה הזקיפה, מתוך כלל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה במועד ביצוע הזקיפה:

(1) ההפרש שבין נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה לבין הסכום המתקבל כתוצאה מהכפלת החלק היחסי של מקבלי קצבה בסך כל נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה;

(2) נכסי הקרן באיגרות חוב מיועדות ונכסי הקרן שבאפיק השקעה מובטח תשואה.

9.תחילה - תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017).

תוספת

לתוספת היכנסו לשני הקישורים הבאים:

קובץ תקנות 7794 מיום 28/03/2017

קובץ תקנות 10170 מיום 24/05/2022 (עדכון)

ח' באדר התשע"ז (6 במרס 2017)

משה כחלון

שר האוצר
 


הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה - פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־ 2022), התשפ"ב - 2021 - תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - מס' 26 - 15/11/2021

כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות - חוזר פנסיה - 2022-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 27 ביולי 2022
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.