דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פלוני ופלוני נגד פלונית, פלונית ופלונית

קו הפרדה אדום

פסק הדין של בית המשפט העליון - בע"מ 8540/15 - מיום 27/01/2016 - למרות הוראות החוק המוזכרות בפסק הדין, ניתן לקבוע לפי אומד דעתו של המנוח בצוואתו כי גם כספי ביטוח יהוו חלק מעיזבון, אף בהעדר הוראה ספציפית לגביהם בצוואה. ניתן להודיע לחברת הביטוח על שינוי מוטבים גם באמצעות מסירת צוואה (שחתם עליה המנוח עוד בחייו), גם לאחר פטירת המוריש ולא רק לפניה, תוך בדיקה האם תקנון חברת הביטוח מאפשר שינוי מוטבים באמצעות צוואה ועמידה בכל תנאי התקנון כמו לדוגמא שהשינוי יחייב את חברת הביטוח אך ורק לאחר שקיבלה הוראה בכתב.

  
פסק הדין של בית המשפט העליון - בע"מ 8540/15 - מיום 27/01/2016 פלוני ופלוני נגד פלונית, פלונית ופלונית - לחץ לצפיה - קובץ PDF.

בית המשפט העליון דחה את בקשת הערעור על פסק הדין לפיכך נתייחס כאן לפסק הדין של בית משפט לענייני משפחה בחיפה בעניין עיזבון  המנוח צ' א' ז"ל מיום 12/05/2015 - (ת"ע 33540-02-13 א' ואח' נ' האפוטרופוס הכללי - מחוז חיפה ואח', ת"ע 57260-11-12, ת"ע 32518-02-13, ת"ע 19431-11-12):

להלן ציטוטים מתוך פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה:

"הוראות החוק הרלוונטיות הן: סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 הקובע: "147.    דין תשלומים על פי ביטוח וכו' - סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה-ביטוח, על פי חברות בקופת - קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון". סעיף 36(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 הקובע: "בחיוב שיש לקיימו עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופות קיצבה או בקופות תגמולים או על פי עילה דומה רשאי הנושה בהודעה לחייב או בצוואה שהודעה עליה ניתנה לחייב, לבטל את זכותו של המוטב  או להעמיד במקומו מוטב אחר, אך אחרי שנודע למוטב על זכותו"."

"...חרף העובדה כי המנוח לא ציין בצוואתו מפורשות את שמה של חברת כלל, שוכנעתי כי יש לפרש את אומד דעתו של המנוח באופן שבו כספי ביטוח כלל יהוו חלק מעזבונו של המנוח. מסקנתי זו מתבססת על פרשנות הצוואה באופן שעולה בקנה אחד עם אומד דעתו של המנוח המשתמעת מהצוואה כמו גם מהעדויות שהונחו בפני".

"ביחד עם העדויות שצוטטו לעיל, בשים דגש על עדותו של עורך הצוואה שהביא בפני ביהמ"ש בתצהירו את הלבטים והשיקולים שעמדו בבסיס החלטתו של המנוח בבואו לערוך את הצוואה, כמו גם ההיגיון הכלכלי שעמד מאחוריה, שוכנעתי כי אומד דעתו של המנוח היה, כי במונח "זכויות ורכוש" נכללים גם כספי ביטוח כלל.   לפיכך, יש לראות את הצוואה כחלה אף על כספים אלו, אף בהעדר הוראה ספציפית לגביהם".

"... דעתי נוטה לגישה המאפשרת מתן הודעה על קיומה של צוואה גם לאחר פטירת המוריש ולהעדיף את רצונו של המנוח אשר בא לידי ביטוי בצוואתו. יחד עם זאת, יש לערוך בדיקה האם התקנון חברת הביטוח מאפשר שינוי מוטבים על דרך הצוואה. שכן, ככל חוזה עליו חתם המנוח עוד בחייו, יש לקיים את הוראותיו באופן שלא תהיה סתירה בין האמור בתקנון לבין האמור בצוואה, מן ההיבט החוזי".

"... אינני מוצאת כי לשון הסעיפים בתקנונים מונעת את האפשרות לשנות מוטבים על דרך צוואה, ובלבד שהשינוי יחייב את החברה לאחר שקיבלה הוראה בכתב.  מסקנה זו מתחזקת לאור סעיפים 4ד' ו8ג' באופן שהתקנון מכיר באפשרות של שינוי מוטב באמצעות צוואה המאושרת ע"י בית משפט".

"עינינו הרואות כי הוראות התקנון מתיישבות עם סעיף 36ב' לחוק החוזים. ההוראה על שינוי מוטבים למעשה נתקבלה בצוואתו של המנוח עת חתם עליה עוד בחייו, לכן תיחשב כאחרונה הקובעת את זהות המוטבים. בנוסף, הצוואה הובאה לידיעת חברת כלל בטרם חולקו הכספים, כאשר  ברי כי התקנון במקרה דנן מכיר בחלופה של הודעה על שינוי המוטב על דרך הצוואה. הנה כי כן, תקנון חברת כלל אינו עומד בסתירה לאופן בו ניתן לשנות מוטבים עפ"י ה-"תפיסה הירושתית" אשר שמה דגש על כיבוד רצונו של המת, לפיה ניתן יהיה ליתן תוקף להודעה על שינוי מוטב על דרך צוואתו".
 


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.