דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הנחת התשואה במקדמי המרה לקצבה

קו הפרדה אדום

נייר התייעצות שהופץ על ידי משרד האוצר ביום 12/08/2013 למנהלי הגופים המוסדיים

הנחת התשואה במקדמי המרה לקצבה - לחץ כאן לצפיה בנייר ההתייעצות

ו' באלול התשע"ג
12 באוגוסט 2013

דב. 2013-1514

הודעה לעיתונות

אגף שוק ההון מעדכן את הנחת הריבית בחיסכון הפנסיוני

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם נייר התייעצות בנוגע לשינוי הנחת הריבית במוצרי חיסכון פנסיוני. הנחת הריבית משמשת לחישוב סכום הקצבה המשולמת לפנסיונרים במועד פרישתם.

כאשר אדם פורש לפנסיה, סכום הקצבה שנקבע לו מחושב בעיקר לפי הריבית הצפויה על החיסכון שצבר ולפי תוחלת החיים שלו. ככל שהריבית הצפויה גבוהה יותר, סכום הקצבה שנקבע גבוה יותר. כיום קצבאות מחושבות בהנחה שהריבית על החיסכון תהיה 4%, למרות שבשנים האחרונות הריבית בישראל ובעולם נמוכה משמעותית מ- 4%.

הפער בין הנחת הריבית לבין הריבית בפועל פוגע בעמיתי קרנות הפנסיה. הפורשים מקבלים קצבה המחושבת לפי ריבית של 4%. היות שהריבית בחישוב הקצבאות גבוהה מהריבית בפועל, תשלום קצבה המחושבת לפי ריבית זו יוצר גירעון לקרן. גרעון זה ממומן על ידי חוסכים שעדיין לא פרשו. בנוסף, קרנות פנסיה אינן מקבלות פונים המבקשים להצטרף לקרן לקראת גיל פרישה משום שצירופם יוצר גרעון הפוגע בחוסכים אחרים.

גם בביטוחי מנהלים סכום הקצבה במועד הפרישה מחושב על-פי הנחת ריבית בשיעור של 4%. עם זאת, הקצבה המשולמת בפועל לאותם פורשים, מתעדכנת מדי חודש לפי התשואה שמשיגה חברת הביטוח בפועל. הפער בין הנחת הריבית לבין התשואה בפועל יוצר הבדל ניכר בין הקצבה לה ציפו מבוטחים לקבל לבין קצבתם בפועל. התוצאה היא פגיעה ביציבות הקצבאות וביכולת התכנון של תקציב הפנסיונר.

בשנים הקרובות צפוי גידול חד במספר הפורשים. לפיכך, העיוות שיוצר הפער בין הנחת הריבית בחישוב הקצבאות לבין הריבית בפועל יגדל אף הוא באופן חד בשנים הקרובות. לכן, יש לטפל בו בהקדם. תיקון הריבית ימנע עיוותים ופגיעה בחוסכים ובפנסיונרים בישראל. השינוי אינו נוגע למי שהחל לקבל קצבה ואינו נוגע לעמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות.
 
הנחת התשואה במקדמי המרה לקצבה - לחץ כאן לצפיה בנייר ההתייעצות
 
להלן נייר ההתייעצות:
 

ו' באלול התשע"ג
12 באוגוסט 2013

שה. 2013-30237

לכבוד

מנהלי גופים מוסדיים

 

א.ג.נ,

הנדון: הנחת התשואה במקדמי המרה לקצבה

 

בתקנוני קרנות פנסיה חדשות קבועים מקדמים המשמשים להמחשת הקצבה הצפויה לחוסך בפרישה ולהמרת יתרה צבורה לקצבה לפורשים (להלן: "המקדמים"). המקדמים נקבעים תחת הנחות שונות, ומתעדכנים בהתאם להוראות הממונה. הנחה חשובה בחישוב המקדמים היא הנחת התשואה שצפויה הקרן להשיג על כספים העומדים כנגד התחייבויות לפנסיונרים. בקרן פנסיה מקיפה, התשואה הצפויה ממצעת שני רכיבים: תשואת אג"ח מיועדות מסוג "ערד", המהוות 30% מתיק ההשקעה (העומדת על 4.86% לשנה), ותשואה צפויה על השקעות חופשיות, המהוות 70% מהתיק. בהתאם לחוזר פנסיה 2004/9, הנחת התשואה הצפויה על ההשקעות החופשיות היא 4% לשנה. מיצוע תשואות אלו מביא להנחת תשואה כוללת של 4.26% לשנה. בקרן פנסיה כללית הנחת התשואה היא 4% לשנה, שכן היא אינה זכאית לאג"ח מיועדות.

בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת בשערי הריבית במשק ונוצר פער מהותי בינם ובין הנחת התשואה על השקעות חופשיות הגלומה בחישוב המקדמים. הפער הגדול שנוצר בין ההנחה לבין המציאות מחייב חשיבה מחדש על הנחת התשואה בחישוב המקדמים.

בשונה מהנחת התשואה הגלומה במקדמים, חישוב שווי ההתחייבות לפנסיונרים במאזן האקטוארי נעשה על ידי היוון הקצבאות הצפויות לפי הריביות בפועל ביום החישוב (להלן: "הריביות בפועל"). שווי ההתחייבויות מחושב על פי הריביות בפועל משום שאלו מייצגות באופן מיטבי את התשואה על נכסים המתאימים לאופי ההתחייבויות לפנסיונרים ואת הרצון לשמור על יציבות תשלומי הפנסיה לאורך זמן.

כתוצאה מהפער בין הריביות בפועל, לפיהן מחושב המאזן האקטוארי, ובין הנחת התשואה, לפיה מחושבים המקדמים, היתרה הצבורה של עמית במועד פרישתו שונה מהנכסים שקרן פנסיה נדרשת להעמיד בשלו במאזנה. לכן, במועד הפרישה, עמית יוצר גרעון או עודף אקטוארי לקרן אם הריביות בפועל שונות מהנחת הריבית. פער כזה, שנוצר בשל עמית פורש, מושת על כלל העמיתים בקרן ויוצר סבסוד ביניהם.

מאחר שבשנים האחרונות, באופן עקבי, הריביות בפועל נמוכות משמעותית מהנחת התשואה במקדמים, עמית שפורש יוצר לקרן גרעון אקטוארי בשיעור של למעלה מ- 10% מסך הנכסים שצבר. כאמור, גרעון זה מושת על כלל עמיתי הקרן. אם מצב זה יימשך, לאור העלייה החדה הצפויה במספר הפורשים בקרנות הפנסיה החדשות, עלול להיווצר סבסוד משמעותי ומתמשך של עמיתים פורשים על ידי עמיתים הממשיכים לחסוך. סבסוד זה חורג מעיקרון הערבות ההדדית העומד בבסיס פעילותה של קרן פנסיה.

בנוסף, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 נקבעה חובת משיכה של קצבה מינימאלית מקופת גמל לקצבה. מפניות שהגיעו למשרדנו עולה כי, חברות מנהלות של קרנות פנסיה דחו לעיתים קבלת עמיתים המבקשים להעביר לקראת פרישה את כספיהם מקופת גמל אחרת. זאת בשל הגרעון האקטוארי הכרוך בהצטרפות עמית בסמוך לפרישתו, ומשום שגרעון זה יושת על עמיתי הקרנות שבניהולן.

לסיכום, לאור הפער שבין הריביות בפועל להנחת התשואה הגלומה במקדמים, בשל הגירעונות והסבסוד שפער זה גורם ובהתחשב במספר הפורשים הגדל, דומה כי יש מקום לשנות את הנחת התשואה הגלומה במקדמים.

בדומה למקדמים בקרנות הפנסיה, גם המקדמים המוצגים בפוליסות לביטוח חיים מבוססים על הנחת תשואה של 4%. כאשר הנחת התשואה גבוהה מהריביות בפועל, המתווה הצפוי של הקצבאות בפוליסות ביטוח איננו קבוע, אלא הולך וקטן בתקופת הפרישה ופוגע ביציבות הקצבאות. בנוסף, מאחר שפוליסת ביטוח חיים הינה מוצר תחליפי לקרן פנסיה, וכדי לאפשר לחוסכים השוואה נאותה בין המוצרים, יש להתאים את הנחת התשואה במקדמים בפוליסות ביטוח להנחת התשואה שתיקבע במקדמים בקרנות הפנסיה.

לאור האמור, אנו שוקלים לשנות את הנחת התשואה בהתאם לעקרונות אלו:

א. הנחת התשואה בחישוב מקדמים בקרן פנסיה או בפוליסות ביטוח תותאם לריביות בפועל;

ב. השינוי המוצע יחול לגבי כל ההוראות לחישוב זכויות עמיתים בתקנון קרן פנסיה שבשלם נדרש להניח הנחת תשואה;

ג. השינוי המוצע ייעשה בהדרגה, על פני תקופה של עד שלוש שנים.

בנוסף לשינוי אופן חישוב קצבאות ולשם המחשת רגישות החישוב לשינויים בריביות בפועל, מוצע להציג בדיווחים לעמית חישובי קצבה צפויה, הן בהנחת תשואה נמוכה והן בהנחת תשואה גבוהה.

יצוין כי על אף שהתאמת הנחת התשואה תקטין את קצבאות הזקנה הצפויות לעמיתים, היא לא תפגע במי שהחל לקבל קצבה ובעמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות.

נבקש לקבל את הערותיכם למתווה ההתאמה המוצע וכן הצעות חלופיות, אם יהיו, עד ל- 12 בספטמבר 2013. דיונים בהערות שיישלחו ייערכו ב- 3 באוקטובר 2013. הערות יש להעביר למר הראל שרעבי בדואר אלקטרוני או בפקס: 02-5695342. לתיאום ישיבות ליום הדיונים יש לפנות לגב' עדיאל קדוש בטלפון: 02-5317692.

בכבוד רב,

עודד שריג
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

 

העתק:

מר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
מר אסף מיזן - אקטואר ראשי, משרד האוצר
עו"ד אסי מסינג - סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצרשירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.