דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים קטנים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות - לשנת 2024

קו הפרדה אדום

לפי הוראות רשות המסים בישראל לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, פקידי שומה מיום 22/01/2020 לרבות עדכון ההוראות והארכת תוקפן מיום 06/01/2021, מיום 03/01/2022 ומיום 02/01/2024.

לפי הוראות רשות המסים בישראל לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, פקידי שומה מיום 22/01/2020 - לרבות עדכון ההוראות והארכת תוקפן מיום 06/01/2021, מיום 03/01/2022 ומיום 02/01/2024 - הוראות אשר תקפות עד ליום 31/12/2024 (דהיינו עד וכולל לשנת המס 2024) ולפי האמור בהוראות, רשות המסים צפויה להאריך ולעדכן את ההוראות בשנות המס הבאות - הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות >

ניסוח ההוראות המותאם לשנת המס 2024 -

קופת גמל, חברת ביטוח, קרן פנסיה, לא תנכה מס במקור בעת תשלום כספים למבקש שמקורם ב –

1. כספי פיצוייםבתנאי ש -

i. סכום כספי הפיצויים שנצבר בגוף המשלם אינו עולה על 10,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2024).

ii. מקור כספי הפיצויים בהפקדות של מעסיק שמועד סיום העבודה אצל אותו המעסיק חל לכל המאוחר בשנת המס הקודמת (שנת המס 2023).

iii. כפוף לחתימת המבקש על טופס הצהרה במסגרתו הוא מצהיר על מקורות ההכנסה שלו בשנת המס 2024 בה הוא מבקש את הבקשה.

iv. הצפי לסך הכנסתו השנתית של המבקש בחישוב מצטבר לשנת המס 2024 כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, לא יעלה על 63,000 ש"ח לגבר (נכון לשנת המס 2023) ו- 77,000 ש"ח לאישה (נכון לשנת המס 2024).

הסכום המקסימלי של כספי פיצויים שישולם בפועל למבקש תחת פטור מניכוי מס במקור יהיה בגובה ההפרש שבין תקרת ההכנסה השנתית המקסימלית, 63,000 ש"ח לגבר ו- 77,000 ש"ח לאישה, בהתאמה (נכון לשנת המס 2024) לבין הצפי לסך הכנסתו השנתית של המבקש בחישוב מצטבר לשנת המס 2024 לא כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, אך בכל מקרה לא יותר מסך של 10,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2024).

2. כספי תגמולים  (במעמד שכיר או במעמד עצמאי, מסוג קצבה או מסוג הון), בתנאי ש -

i. סכום כספי התגמולים שנצבר בגוף המשלם אינו עולה על 18,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2024).

ii. כפוף לחתימת המבקש על טופס הצהרה במסגרתו הוא מצהיר כי אין לו ולא צפויות לו הכנסות חייבות במס בשנת המס 2024 בה הוא מבקש את הבקשה.

iii. אין ברישומי הגוף המשלם נתונים אודות הפקדות שוטפות לפיצויים ו/או תגמולים לטובת המבקש במהלך שנת המס 2024, השנה בה הוא מבקש את הבקשה.

הסכום המקסימלי של כספי תגמולים שישולם בפועל למבקש תחת פטור מניכוי מס במקור הינו - 18,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2024). הגשת בקשה למשלם למשיכת כספי תגמולים תחת פטור מניכוי מס במקור תתאפשר רק החל מהרבעון האחרון של שנת המס, כלומר, החל מיום 1 באוקטובר 2024 !

3. גם כספי פיצויים וגם כספי תגמולים (במעמד שכיר או במעמד עצמאי, מסוג קצבה או מסוג הון) במסגרת אותה בקשת משיכה – בתנאי ש -

i. סכום כספי הפיצויים שנצבר בגוף המשלם אינו עולה על 5,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2024).

ii. מקור כספי הפיצויים בהפקדות של מעסיק שמועד סיום העבודה אצל אותו המעסיק חל לכל המאוחר בשנת המס הקודמת (2023).

iii. כפוף לחתימת המבקש על טופס הצהרה במסגרתו הוא מצהיר על מקורות ההכנסה שלו בשנת המס 2024 בה הוא מבקש את הבקשה.

iv. הצפי לסך הכנסתו השנתית של המבקש בחישוב מצטבר לשנת המס 2024 כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, לא יעלה על 49,000 ש"ח לגבר (נכון לשנת המס 2024) ו- 63,000 ש"ח לאישה (נכון לשנת המס 2024).

הסכום המקסימלי של כספי פיצויים שישולם בפועל למבקש תחת פטור מניכוי מס במקור יהיה בגובה ההפרש שבין תקרת ההכנסה השנתית המקסימלית, 49,000 ש"ח לגבר ו- 63,000 ש"ח לאישה, בהתאמה (נכון לשנת המס 2024) לבין הצפי לסך הכנסתו השנתית של המבקש בחישוב מצטבר לשנת המס 2024 לא כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, אך בכל מקרה לא יותר מסך של 5,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2024). (ניסחנו הנחיה זו באופן דומה למשיכת כספי פיצויים בלבד לפי השכל הישר, למרות שלא כך מתואר באופן מפורט בהוראות מס הכנסה אלא ניתן להסיק זאת בלבד).

i. סכום כספי התגמולים שנצבר בגוף המשלם אינו עולה על 4,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2024).

ii. מקור כספי התגמולים בהפקדות של מעסיק שמועד סיום העבודה אצל אותו המעסיק חל לכל המאוחר בשנת המס הקודמת (2023) (אנו מניחים כי לגבי הפקדות במעמד עצמאי, באופן דומה, עד וכולל הפקדות בשנת מס קודמת (2023)).

הסכום המקסימלי של כספי תגמולים שישולם בפועל למבקש תחת פטור מניכוי מס במקור הינו - 4,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2024).

בכל שנת מס תותר רק משיכה אחת מתוקף הוראות אלה ללא ניכוי מס במקור מכל הקופות שעל שם המבקש !

נא לשים לב כי מדובר בפטור מניכוי מס במקור בלבד ולא אישור לפטור ממס על ההכנסה ! בהחלט ייתכן ובחישוב שנתי מצטבר, היא אינה מגיעה לכדי חיוב במס בפועל בהתחשב בנקודות זיכוי המגיעות לנו לדוגמא, ואולם הוראות אלו אינן קובעות בהכרח כי מדובר בהכנסה פטורה אלא אך ורק כי חל פטור מניכוי מס במקור בעת תשלומה למבקש.

בכל מקום בו נכתב תגמולים הכוונה הן לכספי תגמולים מסוג קצבה והן לכספי תגמולים מסוג הון שאינם נזילים עדיין, ראה עדכון רשות המסים להנחיה ולטופס מיום 06/01/2021 (כספי תגמולים מסוג הון שנזילים לפי כללי תקנות קופות גמל אין צורך בהוראות מיוחדות אלו...)

כאמור מעלה, הוראות אלו תקפות לשנת המס 2024, ככל שרשות המסים תפרסם מידע עדכני בדבר הארכת תוקף ההוראות ותעדכן אותן גם בשנות המס הבאות, נעדכן זאת כאן באתר פרישה.


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.