דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים

קו הפרדה אדום

מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4 + עדכון מתוך "הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה" - חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019.

  
 
תקרת ההפקדה השנתית לפיצויים שאינה חייבת במס: 41,500 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2024) או משכורת חודשית מבוטחת, הנמוך שבהם (הפקדה חודשית בסכום של 3,458 ש"ח נכון לשנת 2024 או 8.33% מהמשכורת החודשית המבוטחת, הנמוך שבהם).
 
לאור האמור, מעסיק אשר שילם, למרכיב הפיצויים בקופת גמל סכום העולה על התקרה הנקובה, יזקוף שווי הטבה לצרכי מס בסכום שבו עלתה ההפקדה למרכיב הפיצויים על התקרה, ויראו סכום האמור הכנסת עבודה במועד ההפקדההכנסה כאמור תדווח לקופת הגמל בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 
בהתאם לאמור בסעיף 3(ה3)(1א)(ב) לפקודה, מי שהופקד בעבורו לקרן ותיקה סכום העולה על התקרה שנקבעה, לא יחויב במס במועד ההפקדהיובהר, אם הייתה הפקדה נוספת לקופה שאינה קרן ותיקה, יחויב במס במועד ההפקדה ההפרש שבין מלוא הסכום המופקד בקופות הגמל לגבוה מבין התקרה או הסכום המופקד בקרן ותיקה.
 
על המעסיקים להציג בתלוש השכר החודשי את נתוני ההפקדה לפיצויים:
1. המשכורת המבוטחת (לא כולל פנסיה תקציבית).
2. סכומי ההפקדה לפיצויים:
2.1 חלק ההפקדה שחויב במס.
2.2 חלק ההפקדה שלא חויב במס.
3. סכום ההפקדה לפיצויים בקרן ותיקה.
 
נתונים אלו יש לצבור לשם דיווח בדוח השנתי 126.

להלן הנחיות דומות, מעודכנות מתוך מתוך "הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה" - חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 (סעיף 2.1.1.2):

"על פי סעיף 3(ה3)(1א)(ב) לפקודה, ההוראה בדבר זקיפת השווי לעובד לצורכי מס בגין הפקדות מעל "תקרת הפיצויים" לא תחול על הפקדות מעסיק ל"קרן ותיקה" כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל. כלומר, יראו הפקדות אלה כהכנסה של העובד במועד שבו קיבל אותם. 

יובהר - במקרים בהם מופקדים לזכותו של עובד סכומים על חשבון מרכיב הפיצויים, הן לקרן הוותיקה והן לקופת גמל לקצבה, יחויב במס במועד ההפקדה ההפרש שבין מלוא סכום ההפרשות המופקדות על חשבון מרכיב הפיצויים לבין "תקרת הפיצויים" או ההפרשה שנעשתה על חשבון מרכיב הפיצויים לקרן הוותיקה,  הגבוה מבניהם.

דוגמה: להלן פירוט משכורות עובד בחודש 01/2019:

מעסיק א' - משכורת - 50,000 ש"ח, הפקדות לרכיב הפיצויים - 3,000 ש"ח לקרן ותיקה.
מעסיק ב' - משכורת - 10,000 ש"ח, הפקדות לרכיב הפיצויים - 833 ש"ח לקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה.

סכום השווי שיש לזקוף לשכר העובד בגין הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים בקופות הגמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הוא ההפרש שבין סך ההפרשות למרכיב הפיצויים בכל הקופות (3,833 ש"ח) לבין הגבוה מבין תקרת הפיצויים החודשית או הסכום שמופקד בקרן הותיקה: 833 = (2,833 , 3,000 Max) - 3,833 ".


תקרת הפקדה לפיצויים - לשנים 2017 ואילך

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה - לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.