דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תזכיר חוק - חוק פנסיה לעצמאים, התש"ע-2009

תזכיר חוק - חוק פנסיה לעצמאים, התש"ע-2009 (להורדת הקובץ המקורי בפורמט PDF כולל תרשימים).

 

 

ימ. 2009-22761

תזכיר חוק

א. שם החוק המוצע

חוק פנסיה לעצמאים, התש"ע-2009.

ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו

החיסכון הפנסיוני בישראל הוא מקור עיקרי של פרנסה לאחר גיל פרישה. מצב של היעדר חיסכון לפנסיה עלול להביא לעוני בתקופת הפנסיה ולהשית את נטל הטיפול באותו פרט על כתפי הציבור.

למרות האמור, המציאות לימדה בעבר כי לפרטים רבים אין הסדר חיסכון לגיל פרישה, וזאת בשל מספר סיבות וביניהן אלה:
1. קוצר ראות – הפרט אינו מעריך בצורה נכונה את חשיבותו של החיסכון הפנסיוני ככלי שנועד להבטיח את רמת החיים לאחר גיל הפרישה, ואינו צופה את הירידה הניכרת שתהיה בעתיד בהכנסתו אם לא יחסוך לגיל פרישה.
2. חסכון לפרישה דורש שליטה עצמית.
3. העדפת הזמן של הפרט – פרטים מעדיפים את הצריכה בהווה על פני הצריכה בעתיד וחוששים מהפקדת כספים נזילים באפיק שבו הם אינם ניתנים למשיכה עד הגיעם לגיל פרישה.
4. היעדר יכולת לתכנן - בהתייחס לחיסכון פנסיוני מקובל לחשוב כי קביעת רמת החיסכון הראויה במהלך תקופת החיסכון היא קשה גם לגבי מי שיש לו רקע כלכלי, ומקל וחומר לגבי מי שאין לו רקע כאמור.

לנוכח חשיבותו של החיסכון הפנסיוני, ובשים לב לאמור לעיל, הציעה הממשלה במסגרת סימן א' לפרק ג' של הצעת החוק הממשלתית להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי, פנסיה חובה, הפחתת שיעורי המס ותיקוני חקיקה), התשס"ז-2007 (להלן – הצעת החוק בדבר פנסיה חובה), כי החל בשנת 2010 תהיה חובת הפרשה לפנסיה לכלל העובדים במשק, כך שעל עובדים אשר אינם מבוטחים במסגרת תכנית פנסיה קיימת, יחולו הוראות המסדירות תשלומים לקופת גמל לקצבה. עוד הוצע לקבוע כי המועד לקביעת הסדר פנסיוני כאמור יהיה ביום 31 בדצמבר 2008, וזאת במטרה לאפשר למעבידים ולארגוני העובדים שהות לקבוע בהסכמה הסדרי פנסיה ולייתר בכך את הצורך, ככל שניתן, בכפיית פרטי הסדר פנסיוני מחייב.

ביום 19 בנובמבר 2007 נחתם הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני במשק בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן – ההסכם הקיבוצי), אשר כולל חיוב של מעבידים להפקיד בשל עובדיהם הפקדות לקופת גמל לקצבה בשיעורים שנקבעו בהסכם הקיבוצי, וזאת החל משנת 2008 ואילך. ביום 30 בדצמבר 2007 התקין שר התעשייה, המסחר והתעסוקה צו הרחבה להסכם הקיבוצי על כלל העובדים והמעבידים במשק (להלן – צו ההרחבה).

צו ההרחבה הביא בשנת 2008 לצירוף של כ-300 אלף מצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה בלבד. לנוכח האמור התייתר הצורך בסימן א' להצעת החוק בדבר פנסיה חובה.

כעת, וכצעד משלים למהלך האמור מוצע להחיל הסדר פנסיה חובה גם על ציבור העצמאים, וזאת בהתאמה למאפיינים השונים של ציבור זה, ובהתחשב בכך שעצמאי נושא במלוא עלות ההפקדה לקופת הגמל לקצבה.

ג. עיקרי החוק המוצע

לסעיפים 1 ו-2

לנוכח האמור, מוצע בסעיף 2 לחייב כל עצמאי להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה. חובת ההפקדה תחול על עצמאים שהכנסתם השנתית עולה על מחצית השכר השנתי הממוצע במשק. כמו-כן, חובת ההפקדה לא תחול על חלק ההכנסה שמעבר לשכר השנתי הממוצע במשק, שהיא תקרת חובת ההפקדה כפי שנקבעה לעובד שכיר בצו ההרחבה. כמו-כן מוצע כי שיעור ההפקדה יעלה מדי שנה בהדרגה בדומה להעלאה המדורגת שנקבעה לגבי עובדים שכירים בצו ההרחבה.

בהתאם למוצע בשנת 2015 חובת ההפקדה על הכנסה שמעבר למחצית השכר השנתי הממוצע במשק ועד לשכר השנתי הממוצע במשק תהיה בשיעור של 20% מאותה הכנסה. משמעות הדבר היא כי לגבי מי שהכנסתו נמוכה ממחצית השכר השנתי הממוצע במשק לא יהיה חייב בהפקדה כלשהי ומי שיש לו הכנסה העולה על השכר השנתי הממוצע במשק יהיה חייב בהפקדה של 10% מהשכר השנתי ממוצע במשק. התרשים שלהלן ממחיש את שיעור ההפקדות כפי שיהיה בשנת 2015:עוד מוצע לקבוע כי לגבי עצמאי שיש לו הכנסה מעבודה כשכיר, אשר בשלה יש חובה להפקיד לקופת גמל לקצבה, תובא בחשבון לעניין חובת ההפקדה אותה הכנסה ויופחתו הסכומים אשר יש חובה להפקידם לקופת גמל לקצבה בשל ההכנסה מעבודה.
סעיף 3
בדומה לגילאים המזעריים שנקבעו בצו ההרחבה לגבי עובד שכיר, מוצע לקבוע כי חובת ההפקדה לחיסכון פנסיוני לא תחול לגבי עצמאי שטרם מלאו לו 21 שנים. עוד מוצע לקבוע כי החובה האמורה לא תחול בהגיע העצמאי לגיל הפרישה המוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (כיום גיל 60), שכן ממילא באותו גיל יכול הפרט להתחיל ולמשוך את החיסכון הפנסיוני. כמו-כן, מאחר שעצמאי שבמועד המוצע של תחילתו של החוק לא צפוי לצבור מספיק כספים אשר יבטיחו לו קבלת קצבת מינימום מקופת גמל לקצבה בה יחל לחסוך הרי שמוצע להחריג אוכלוסיה כאמור מהחיוב בהפקדה לקופת גמל לקצבה.
סעיפים 4, 5 ו-7
כדי להבטיח יישום יעיל ואפשרות לאכיפה של חובת ההפקדה, מוצע להטיל קנס על מי שלא שילם לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף 2 להצעת חוק זו.

עוד מוצע להסמיך את שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה להסמיך עובדי משרדיהם לפקח על ביצוע ההפקדה כאמור וליתן למי שהוסמך כאמור סמכות לדרוש מידע מהעצמאי או מקופת גמל לקצבה לצורך ביצוע תפקידו.

סעיף 24(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, קובע כי לבית דין אזורי לעבודה תהא הסמכות לדון בעבירות על החיקוקים שנקבעו בתוספת השנייה לחוק האמור והתקנות על פיהן. מוצע לקבוע כי האמור יחול גם לגבי עבירה כאמור.


סעיף 6

מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה השר הממונה על ביצוע הוראות החוק המוצע.

סעיף 8

במטרה ליתן זמן להיערך ליישום חובת ההפקדה לעצמאי מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק תהיה ביום ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), למעט לעניין הוראת העונשין כמוצע בסעיף 4 לחוק המוצע אשר תחילתה תהיה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

אין.

ה. השפעת החוק המוצע על התקן המינהלי ועל תקציב המדינה

אין.

ו. להלן נוסח החוק המוצע.


הצעת חוק מטעם הממשלה:
תזכיר חוק פנסיה לעצמאים, התש"ע-2009
הגדרות 1. בחוק זה -
"הכנסה חייבת" – סך ההכנסה מעסק ומשלח יד;
"הכנסה מעבודה" – הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ;
"הכנסה מעסק ומשלח יד" – הכנסה לפי סעיף 2(1) ו-(8) לפקודת מס הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין; לעניין זה, "ניכויים" – למעט ניכויים כמפורט להלן:
(1) ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 20א(א)(1)(ב), 47 ו-47א לפקודת מס הכנסה;
(2) ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודת מס הכנסה;
"חוק קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ;
"עצמאי" - מי שהכנסתו היא מעסק או ממשלח יד;
"קצבה" – אחד מאלה:
(1) תשלומים בשל פרישה המשולמים לעצמאי מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעביד, במשך כל ימי חייו;
(2) תשלומים המשולמים לעצמאי מדי חודש באופן רציף מקופת גמל לקצבה, לפי תקנון הקופה, במשך כל ימי חייו;
"קופת גמל לקצבה" - כהגדרתה בחוק קופות גמל;
"שיעור הפקדה" – השיעור המפורט להלן לפי שנת המס שבה הופקד הסכום לקופת הגמל לקצבה:
(1) בשנת המס 2011 - 2 אחוזים;
(2) בשנת המס 2012 - 4 אחוזים;
(3) בשנת המס 2013 - 6 אחוזים;
(4) בשנת המס 2014 - 8 אחוזים;
(5) בשנת המס 2015 - 10 אחוזים;
"שכר חודשי ממוצע במשק" בשנת מס מסוימת - ממוצע חודשי של השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח, לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 , ב-12 החודשים הרצופים האחרונים עד ליום האחרון של שנת המס שקדמה לשנה האמורה, שלגביהם פרסם המוסד לביטוח לאומי;
"שכר שנתי ממוצע במשק" בשנת מס מסויימת – שתים עשרה פעמים השכר החודשי הממוצע במשק באותה שנת מס.
חובת עצמאי לשלם לקופת גמל לקצבה 2. (א) עצמאי שהכנסתו בשנה מסויימת היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה חייב לשלם תשלומים לקופת גמל לקצבה בסכומים המפורטים באותן פסקאות:
(1) אם הכנסתו השנתית עולה על מחצית שכר שנתי ממוצע במשק ופחותה משכר שנתי ממוצע במשק – סכום בגובה פעמיים שיעור הפקדה מחלק הכנסתו השנתית העולה על מחצית שכר שנתי ממוצע במשק;
(2) אם הכנסתו השנתית עולה על שכר שנתי ממוצע במשק – סכום בגובה שיעור הפקדה משכר שנתי ממוצע במשק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עצמאי שיש לו בשל שנה מסוימת גם הכנסה מעבודה חייבת, תובא בחשבון לעניין הכנסתו השנתית כאמור בסעיף קטן (א) ההכנסה מעבודה חייבת ויופחת מהסכום שעליו להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי סעיף קטן (א) הסכום מתוך ההכנסה מעבודה חייבת שיש חובה להפקידו, לפי כל דין או הסכם, בשל אותו עצמאי, לקופת גמל לקצבה.
(ג) לעניין סעיף זה -
"הכנסה מעבודה חייבת" - הכנסה מעבודה שבשלה חלה חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה לפי כל דין או הסכם.
אי-תחולת חובת תשלום לקופת גמל לקצבה 3. הוראות סעיף 2 לא יחולו לגבי עצמאי שהתקיים בו אחד מאלה:
(1) טרם מלאו לו 21 שנים;
(2) הוא הגיע לגיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ;
(3) הוא הגיע לגיל 55 במועד תחילתו של חוק זה;
(4) הוא מקבל קצבה בסכום שלא יפחת מסכום הקצבה המזערי, כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק קופות גמל;
(5) טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ;
עונשין 4. עצמאי שלא שילם לקופת גמל לקצבה תשלומים כאמור בסעיף 2, דינו קנס בסכום של1,000 שקלים חדשים.
מפקחים 5. ה (א) השר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה, ימנו מבין עובדי משרדיהם, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה (להלן – מפקחים).
(ב) לשם מילוי תפקידיו לפי חוק זה רשאים המפקחים לדרוש מעצמאי או מקופת גמל לקצבה למסור לו מידע הנוגע לביצוע הוראות חוק זה.
ביצוע ותקנות 6. ה שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
תיקון חוק בית הדין לעבודה 7. ב בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא:
"סעיף 2 לחוק פנסיה לעצמאים, התש"ע-2009"
תחילה 8. ת (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 4 ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.