דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רצף קצבה אוטומטי - הקלה על העובד או חרב פיפיות ?

קו הפרדה אדום

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
 
ככלל, בעת עזיבת מקום עבודה, עובד יכול לבחור בין חלופות שונות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה. החל מרצף זכויות פיצויים המוגבל בתקרה, רצף קצבה בהתייחס לכספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה, מימוש פטור ממס המוגבל בתקרה על כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה אותם הוא מבקש לקבל במזומן או תשלום מס מלא על אותם הכספים תוך כוונה לממש בעתיד, עם הגעתו לגיל הזכאות, את הפטור ממס המוגבל בתקרה על הקצבה החודשית ועד לשילוב בין החלופות השונות, בכפוף למגבלות שנקבעו.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018, אישר המחוקק חלופה נוספת אותה אנו מכנים "רצף קצבה אוטומטי".

חלופה חדשה זו נקבעה כברירת מחדל המוגבלת בתקרה.

"... יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד אינם עולים על 373,080 ש"ח (נכון לשנת 2022) או על תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לכל שנת עבודה - לפי הגבוה, כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה, אלא אם כן הודיע למנהל אחרת". סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה

תקרת הפיצויים - "משכורת העובד ביום ההפקדה (המשכורת המבוטחת) או 34,900 ש"ח (נכון לשנת 2022), לפי הנמוך"

ככל שכל כספי הפיצויים של העובד נצברו בקופות גמל לקצבה והעובד אכן מעוניין להחיל הסדר של רצף קצבה על כל כספי הפיצויים, חלופה זו, בכפוף לתנאים שנקבעו, בהיותה ברירת מחדל, מייתרת את הצורך בפניית העובד לפקיד השומה לצורך המצאת אישור לרצף קצבה לקופות לקצבה ובכך היא מקלה על העובד העוזב את מקום העבודה ומפחיתה את העומס במשרדי פקידי השומה.

אמנם, בחירה פאסיבית של העובד בחלופה זו, רק דוחה את קבלת ההחלטה, האם לממש את כספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה כתשלום חד פעמי או כקצבה חודשית עם יציאתו לפנסיה ואינה שוללת מהעובד את זכותו, בהמשך הדרך, למשוך את אותם הכספים במזומן ואולם, עולה השאלה האם עלול העובד לשלם מחיר על דחיית קבלת ההחלטה ?

כל עוד העובד לא יחזור בו מבחירתו הפאסיבית ברצף קצבה הרי שלא ייגרם לו כל נזק. אף אפשר לומר כי הוספת חלופה זו וקביעתה כברירת מחדל, בהשוואה למצב קודם, מיטיבה עם עובדים אשר מעוניינים להחיל הסדר של רצף קצבה על כל כספי הפיצויים (בהנחה שנצברו בקופות גמל לקצבה) אך לא יודעים כי (עד לשינוי זה בחוק), נדרש לכך אישור מפקיד השומה.

ואולם, נכון למועד כתיבת מילים אלו, כל עוד לא יחול שינוי בהוראות פקודת מס הכנסה ובהנחיות רשות המסים הנוגעות לחרטה מרצף קצבה ניתן לומר כי בהחלט ייתכנו מצבים בהם העובד, יצא נפסד מדחיית קבלת ההחלטה.
 

כבר כעת נדגיש כי עובד אשר עומד בקריטריונים שנקבעו לרצף קצבה אוטומטי אך אינו מעוניין ברצף קצבה על כל כספי הפיצויים – אין אנו ממליצים לו לדחות את הפניה לפקיד השומה ביום אחד !

 
להלן שתי דוגמאות בלבד מיני רבות, להשלכות שליליות לקבלת החלטה למשוך כספי פיצויים במזומן, במועד מאוחר יותר ממועד עזיבת מקום העבודה, במסגרת חרטה מרצף קצבה:

לפי הוראות סעיף 3 לחוזר מ"ה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה, במידה והעובד, במעמד החרטה מרצף קצבה, מעוניין לפרוס קדימה את הפיצויים החייבים במס, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום עזיבת מקום העבודה ! דהיינו ככל שהשנים חולפות ממועד עזיבת מקום העבודה מספר שנות הפריסה קטן עד כדי ביטול מוחלט של האפשרות לבצע פריסה, מה שעלול להביא לכדי תשלום מס גבוה יותר מביצוע פריסה כבר ביום עזיבת מקום העבודה.

גרוע מכך, במסגרת סעיף 1.5 לאותו החוזר, רשות המסים חוזרת על הוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה לפיהן: "....חזר בו כאמור, יראו את כל הסכום – בכפוף לפסקה (17) – כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליו, כמענק פרישה..." ומדגישה כי חרטה מרצף קצבה מחייבת ביצוע התחשבנות עם פקיד השומה לצורך חישוב המס לתשלום, בגין כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד אשר הופקדו על ידי אותו מעסיק. דהיינו, ככלל, אין חרטה חלקית מרצף קצבה. מיותר לפרט עד כמה ולמה מדובר בסנקציה נוראית עבור עובד שבחר באופן פאסיבי ברצף קצבה תוך מחשבה שגויה שהוא רק דוחה את ההחלטה, מהו החלק אותו הוא מעוניין לממש כתשלום חד פעמי במזומן ומהו החלק אותו הוא מעוניין לממש כקצבה חודשית עם יציאתו לפנסיה וזאת מבלי שיאונה לו כל רע.

נסכם ונאמר כי בחיים, על פאסיביות משלמים מחיר, גם כאשר מדובר במס.

עדכונים 03/2022 / 06/2022 - החשש שלנו התממש: רשות המסים עושה שימוש לרעת העובד הפורש ברצף הקצבה האוטומטי

מוטב היה אם רשות המסים, היוזמת תיקון סעיף זה בחוק, היתה מכוונת את העובד לקחת אחריות על חסכונותיו הפנסיוניים ועל עתידו תוך קבלת ייעוץ מס מקצועי בצמתים חשובים של החיים במקום לעודד אותו לנקוט בגישה פאסיבית לאורך כל הדרך עד ליום יציאתו לפנסיה.

במקום להחליט לעובד "מה טוב בשבילו" ולולא רשות המסים היתה מביאה בחשבון את העומס במשרדי פקידי השומה כשיקול נוסף או עיקרי לתיקון זה לחוק, היא היתה יכולה לפעול אחרת.

לדוגמא, מאחר ולפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993 חובה על המעסיק להגיש טופס 161 לפקיד השומה, ניתן היה ליצור נוהל סביר יותר מזה שנקבע, לפיו מיד עם קבלת טופס 161 מהמעסיק, תצא הודעה אוטומטית לעובד בדואר ישראל, ממחשבי רשות המסים, במסגרתה מתבקש העובד להגיע למשרד פקיד השומה אליו הוא שייך, לצורך הסדרת מעמד כספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל שלו במהלך תקופת העבודה.

ככל שהעובד בוחר להתעלם מההודעה (ואז זה יכול להיחשב גם אקט רצוני ולא אקט פאסיבי מוחלט היכול גם לנבוע מהעדר ידיעה), בתוך פרק זמן מוגדר, תעביר רשות המסים הודעה אוטומטית לקופות, במסגרתה תתן לקופות הנחיות איך לפעול.

לעניות דעתנו, רק כך יכולה להיות לגיטימיות לרשות המסים לקבוע לפי שיקול דעתה, "מה טוב לעובד", רוצה להורות על ניכוי מס במקור, תורה, רוצה לאפשר הליך אוטומטי לרצף קצבה, תאפשר. זו תיחשב דאגה אמיתית לאזרח.

השילוב בין השלמת פיצויים בצמוד לסיום יחסי עובד מעביד לבין רצף קצבה "אוטומטי" - עלול להיות לרעת העובד - חומר למחשבה.

סימני שאלה והערות נוספות

1. האם בעקבות הוראה חוק חדשה זו, תנהג רשות המסים בגישה מקלה כלפי עובדים שעזבו מקומות עבודה בעבר ולא פנו ביום עזיבת מקום העבודה לפקיד השומה לקבלת אישור לרצף קצבה ?

עדכון - מענה לסימן שאלה זה הגיע ביום 31/12/2019 במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 בו נקבעו תנאים וכללים לקבלת אישור לרצף קצבה באיחור - ראה הסבר ופירוט התנאים: אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר.

2. לעניין רצף קצבה אוטומטי - האם מסירת טופס 161א חתום על ידי העובד לקופה לקצבה, כחלופה לאישור לרצף קצבה מפקיד השומה, לאחר התיקון לחוק, עדיין תהווה תנאי להגדרת אותם כספי פיצויים על ידי הקופה ככספי פיצויים תחת הסדר של רצף קצבה ? או יהא על הקופה להסתפק בטופס 161 (הודעת המעסיק) בלבד ?

עדכון - מענה לסימן שאלה זה ניתן במסגרת "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017, בעמוד מס' 5 מספקת רשות המסים "תשובות" לחלק מהשאלות:

"בהמשך להוראות לציבור המעסיקים שפורסמו ביולי 2008, המעסיק ידווח על פרישתו של עובד באמצעות טופס 161 ומסירת עותק מטופס 161 כאמור לרשות המסים ולקופות הגמל".
 
לאור האמור, אנו רק יכולים להניח כי חתימת העובד על טופס 161א לא מהווה תנאי להחלתו של רצף הקצבה האוטומטי והקופה צריכה לצבוע את הכספים ככספים המיועדים לתשלום קצבה על בסיס קבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק בלבד.

נדגיש כי גם טרם התיקון האחרון לחוק, במקרים מסויימים ובכפוף לתנאים שנקבעו הן במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 מיום 08/11/2006 והן במסגרת מכתב הנחיות למעסיקים שהפיצה רשות המסים ביום 09/07/2008 ניתן היה לחסוך את הביקור במשרד פקיד השומה ולהורות לקופת הגמל לקצבה להגדיר את את כספי הפיצויים תחת הסדר של רצף קצבה. זה המקום לקרוא לרשות המסים לרענן את ההנחיות !

3. "...אלא אם כן הודיע למנהל אחרת" – בהתייחס לסיפא של הסעיף החדש בפקודת מס הכנסה כמצוטט במלואו מעלה ובהתחשב בהשלכות השליליות לקבלת החלטה למשוך כספי פיצויים במזומן, במועד מאוחר יותר ממועד עזיבת מקום העבודה, במסגרת חרטה מרצף קצבה כמפורט מעלה, מהו פרק הזמן המוקצב לעובד, מיום עזיבת מקום העבודה, לצורך פניה לפקיד השומה על מנת שפנייתו לא תיחשב לחרטה מרצף קצבה ?

לעניין שאלה זו ראו - עדכונים 03/2022 / 06/2022 - החשש שלנו התממש: רשות המסים עושה שימוש לרעת העובד הפורש ברצף הקצבה האוטומטי
 
 

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד - מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
 
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה - מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
 
פיצויי פיטורים - תקרה להפקדות מעסיק - חיוב במס בשלב ההפקדה - מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
 
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
 
קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
  
 
  
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.