דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

צו הרחבה - הסכם מסגרת (2000)

מיום 07.06.2000 (מובא כאן - לעניין ימי חופשה !)

 

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957 (1), אני מצווה לאמור :

1. תורחב תחולתן של הוראות הסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בהייי, האגף לאיגוד מקצועי, שנחתם ביום ח' בשבט התשנ"ח (9 בינואר 1995) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7010/95, כמפורט בתוספת וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט עובדים שלגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם, וכן למעט עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם ומעבידיהם.

2. סעיף 3 להוראות המורחבות כמפורט בתוספת לא יחול :

א .על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951, אינו חל עליו מכח הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור.

ב. על רופאים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים, הכוללים הוראות לענין שעות עבודה.

3. הוראות סעיף 5 ב (2) יחולו על עובד שמעבידו חייב להפריש בעדו על-פי תנאי עבודתו תשלומים בעד ביטוח פנסיה ודמי מחלה.

4. צו ההרחבה ("הסכם ת") שפורסם בי"פ התשנ"ז עמ' 707 - בטל.

5. תחילתו של צו זה מיום כ"ח בסיוון התש"ס (1 ביולי 2000).

ת ו ס פ ת

הוראות מורחבות מספר הסעיף בהסכם הקיבוצי

3. קיצור שעות העבודה השבועיות

א. (2) העובדים יעברו לשבוע עבודה בן 43 שעות ללא הפחתה בשכר. שכר השעה יחושב על בסיס של 186 שעות לחודש עבודה.

ב. (1) המעביד יקבע את שטות העבודה וסדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה

(3) זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יופחתו בהתאם לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בהסכם זה.

ג .הפחתת שעות העבודה על פי הסכם זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים העובדים לפני תחילת הסכם זה פחות מ- 45 שעות בשבוע.

5. שכר מינימום

ב.(2) התשלומים המיועדים לפנסיה ולדמי מחלה יופרשו משכר המינימום.

7. דמי חגים

א. עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות).עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

ב. עובד וזודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג.

7. ימי אבל

עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואתיות) מטעמי דת או נוהג ששבעה"), ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).
 
אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ד' בסיוון התש"ס
7 ביוני 2000


ראו הסכם קיבוצי מעודכן לעניין ימי חופשה מיום 29/10/2015 - הסכם קיבוצי - עדכון ימי חופשה
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.