דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי מקרה פטירה של עובד

קו הפרדה אדום

מאמר דיעה


מדובר במאמר דיעה בלבד, במאמר דיעה זה אנו מביעים דעתנו במישור התיאורטי בלבד לפי מיטב הבנתנו ובאופן נטול פניות. בהחלט ייתכן וחלק מהקביעות התיאורטיות אליהן הגענו במאמר דיעה זה אינן לטובת הנישום. במאמר זה אין אנו מתייחסים לכל סוגי התשלומים במקרה פטירה של עובד אלא לחלקם בלבד.


זו דעתנו

בבואנו לקבוע את אופן מיסוי התקבולים במקרה פטירה של עובד עלינו להביא בחשבון הן את המקור החוקי ליצירת הזכות לתקבול, הן את האירוע המזכה בקבלת התקבול, הן את זהות המשלם והן את זהות הזכאי לתקבול. נסביר.

1.1. תשלום פיצויי פיטורים בגבולות שיעור הפיצויים לפי סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 – המשולם במזומן על ידי המעסיק לשאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 – לפי הוראות חוק זה והפסיקה -

1.1.1. יחולק בחלקים שווים בין השאירים, למעט מקרה בו השאירים אינם בן-זוג או ילד התלוי כאמור בסעיף בחוק, ואז החלוקה תיקבע על ידי בית הדין האזורי לעבודה.

1.1.2. אינו נחשב לחלק מהעיזבון.

1.1.3. לעניין החיוב במס - ייחשב להכנסה של השאירים כהגדרתם בלבד ולו מהטעמים העיקריים שהאירוע המזכה הוא פטירת העובד, אין מדובר בזכות נצברת של העובד - היא קמה ביום אחד. הזכאים הם השאירים בלבד ובאין שאירים – אין זכאים אחרים מלבדם והמעסיק אינו מחוייב לבצע את התשלום ! -

1.1.3.1. "... הזכות לפיצויי פיטורים, קמה מכוח מעשה שבדין. היא קמה ברגע מוגדר, ....רגע פטירתו של העובד....ברגע הפטירה, הזכות לפיצויי פיטורים היא זכותם של השאירים כהגדרתם בחוק. הזכות איננה זכותו של העובד שנפטרואין היא זכותו של חליפו של העובד עם מותו (דהיינו, עזבונו או יורשיו, לפי חוק הירושה)" - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים – עב 1213/00 – מיום 27/10/2002 - קוקה עזרא וקוקה מזל נגד רשות השידור וועדת הפיצויים בנציבות שירות המדינה.

1.1.3.2. "פטירתו של המנוח היא זו שהולידה במקרה זה את הזכות לפיצויי הפיטורים.... אילולא נפטר המנוח, לא הייתה נוצרת הזכות לפיצויי פיטורים". "נקודת הזמן של פטירת המנוח (להלן – הרגע הקובע) היא שיצרה את הזכות לפיצויי פיטורים לגב' שמילוביץ, אך בד בבד, בו-זמנית, באותו הרגע הקובע היה המנוח ככל אדם נפטר לחסר יכולת (לא רק פיזית אלא גם משפטית) לקבל כספים ולחוב חובות". "לגבי פיצויי הפיטורים המגיעים ומשתלמים לשאירי הנפטר, קבע המחוקק באופן יוצא מן הכלל שאלה לא יהיו חלק מהעיזבון אלא מנת חלקו של ה"שאיר" בלבד", "הזכות לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים היא ודאי לא של המנוח, ובאופן חריג גם לא זכות של עיזבונו. היא יוחדה כולה ל"שאיר" המנוח, ואין לעיזבון כל חלק ונחלה בזכות זו". "פיצויי הפיטורים במקרה זה גם הם אינם של "העובד", הם פיצויי פיטורים של ה"שאיר", במקרה הנוכחי, של האלמנה. הם שייכים רק לה, ואין העיזבון יכול לנגוס מהם מאומה". – פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה - דב"ע נז / 3-98 , דב"ע נ ז/ 3-101 מיום 27/4/1998 - שמילוביץ נ' בית חולים בלומנטל בע"מ ואח' - בית חולים בלומנטל בע"מ ואח' נ' שמילוביץ.

1.1.3.3. "...התובעים הינם יורשים והזכאות לפיצויי פיטורין הינה לשאירים..." - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה – תע"א 2620-80 מיום 08/06/2010 – יורשי המנוח קעדאן ג'מאל ז"ל, רדייה קעדאנה נגד עיריית באקה גת.

1.1.4. תקרת פטור "כפולה" (הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה).

1.1.5. לא יעלה שיעור המס השולי של כל אחד מהשאירים על 40% (פרשנות הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה).

1.1.6. לעניות דעתנו יש לחזור ולאפשר במקרה זה פריסה קדימה (בהקשר זה ראה המאמר "ביטול פריסה קדימה של מענק מוות" מיום 26/08/2010).

1.1.7 הערה לגבי פריסה לאחור - כפי שפירטנו מעלה לעניות דעתנו במקרה זה מדובר בהכנסת השאירים ואולם ככל שרשות המסים מהפאן הסוציאלי, מאפשרת לשאירים/ליורשים לבחור בין שתי חלופות מיסוי אשר אחת מהן היא גם פריסה לאחור בתיק הנפטר הרי שלא נתנגד לכך. 

נוסיף ונעיר כי במקרה של פריסה לאחור בתיק הנפטר לפי מדיניות רשות המסים לא יחול הפטור "הכפול" על מענק עקב מוות של עובד אלא פטור "רגיל" על מענק פרישה. כמו כן, לא תחול הוראת סעיף 125א לפקודה כאשר הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים ובחלופה שניה זו רואים את המענק כמענק פרישה רגיל ולא כמענק שנתקבל עקב מוות.

1.2. תשלום פיצויי פיטורים שנצברו בקופת גמל – לפי הוראות החוק, הוראות תקנון הקופה והפסיקה -

1.2.1. לאחר פטירת העמית בטרם נסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו ישולמו כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו לשאיריו כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, באין שאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, יהיו זכאים לכספים האמורים המוטבים. במקרה בו לא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים, כספים אלו ישולמו ליורשיו על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה.

1.2.2. למעט מקרים חריגים, הוראות החוק, הוראות תקנון הקופה והפסיקה קובעות את סדר הקדימויות - מי זכאי לתשלום, כאשר "תמיד" קיימת זכאות לתשלום. ככלל, מדובר בזכות נצברת של העובד אותה יכול היה לממש בעצמו עד היום האחרון בחייו.

1.2.3. ייתכנו מצבים בהם התשלום לא ייחשב לחלק מהעיזבון וייתכנו מצבים בהם התשלום ייחשב לחלק מהעיזבון, תלוי מי מקבל את התשלום.

1.2.4. לעניין החיוב במס – לאור האמור, לעניות דעתנו לא ניתן לקבוע כלל אחד לכל המקרים (תלוי מי מקבל את התשלום, תלוי האם התשלום נחשב/לא נחשב לחלק מהעיזבון, נכון היה לקבוע כלל מתאים לכל אחד מהמצבים).

1.2.5. תקרת פטור "כפולה" (הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה).

1.2.6. לא יעלה שיעור המס השולי של הנפטר על 40% או לא יעלה שיעור המס השולי של כל אחד מהשאירים (או היורשים) על 40% - תלוי למי מיוחסת ההכנסה (פרשנות הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה) (זו דעתנו!).

1.2.7. לעניות דעתנו יש לחזור ולאפשר במקרה זה פריסה קדימה (בהקשר זה ראה המאמר "ביטול פריסה קדימה של מענק מוות" מיום 26/08/2010).

1.2.8 הערה לגבי פריסה לאחור - כפי שקבענו בסעיף קטן קודם לעניות דעתנו במקרה זה לא ניתן לקבוע כלל אחד לכל המקרים (האם מדובר בהכנסת השאירים/היורשים או האם מדובר בהכנסת הנפטר) ואולם ככל שרשות המסים בדיוק מסיבות אלו ממש, שלא ניתן לקבוע כלל אחד לכל המקרים, מאפשרת לשאירים/ליורשים, לבחור בין שתי חלופות מיסוי אשר אחת מהן היא גם פריסה לאחור בתיק הנפטר הרי שלא נתנגד לכך. 

נוסיף ונעיר כי במקרה של פריסה לאחור בתיק הנפטר, לפי מדיניות רשות המסים, לא יחול הפטור "הכפול" על מענק עקב מוות של עובד אלא פטור "רגיל" על מענק פרישה. כמו כן, לא תחול הוראת סעיף 125א לפקודה כאשר הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים ובחלופה שניה זו רואים את המענק כמענק פרישה רגיל ולא כמענק שנתקבל עקב מוות.

1.3. תשלום מענק פרישה מעבר לגבולות שיעור הפיצויים לפי סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 – המשולם במזומן על ידי המעסיק -

1.3.1. את התשובה חיפשנו ומצאנו בפסיקה, להלן ציטוט מתוך פסק דין של בית הדין האיזורי לעבודה תל אביב – יפו – עב 008682/02 – מיום 12/03/2003 – שירותי בריאות כללית נגד עזבון המנוחה ימיני חנה ז"ל - "משעולה, לכאורה, מנוסח ההסכם כי אין המדובר בפיצויי פיטורים כחוק הרי שסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים אינו חל בענייננו".

1.3.2. התשלום נחשב לחלק מהעיזבון.

1.3.3. ישולם ליורשים על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה.

1.3.4. לעניין החיוב במס – מאחר והתשלום נחשב לחלק מהעיזבון, לעניות דעתנו, הוא צריך להיחשב להכנסת הנפטר, "רגע לפני העברתו לעיזבון".

1.3.5. תקרת פטור "כפולה" (הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה).

1.3.6. לא יעלה שיעור המס השולי של הנפטר על 40% (פרשנות הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה).

1.3.7 הערה לגבי פריסה לאחור - כפי שקבענו בסעיף קטן קודם לעניות דעתנו במקרה זה התשלום צריך להיחשב להכנסת הנפטר בלבד. ואולם, ככל שרשות המסים מהפאן הסוציאלי מאפשרת לשאירים/ליורשים, לבחור בין שתי חלופות מיסוי אשר אחת מהן היא גם פריסה לאחור בתיק השאיר/היורש על פי חלקו היחסי, הרי שלא נתנגד לכך (נדגיש כי במקרה של פריסה לאחור בתיק השאיר/היורש על פי חלקו היחסי, הרי מדובר בחלופת מיסוי זו בהכנסה של השאיר/היורש ולא בהכנסת הנפטר ולכן לא יעלה שיעור המס השולי של השאיר/היורש על 40%...).

נוסיף ונעיר כי במקרה של פריסה לאחור בתיק הנפטר, לפי מדיניות רשות המסים, לא יחול הפטור "הכפול" על מענק עקב מוות של עובד אלא פטור "רגיל" על מענק פרישה. כמו כן, לא תחול הוראת סעיף 125א לפקודה כאשר הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים ובחלופה שניה זו רואים את המענק כמענק פרישה רגיל ולא כמענק שנתקבל עקב מוות.

1.4. תשלום פדיון ימי מחלה – המשולם במזומן על ידי המעסיק – לפי הוראות הסכמים קיבוציים והפסיקה -

1.4.1. הזכות לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו - אינה מעוגנת בהוראת חוק אלא מקור הזכות הוא בהסכם קיבוצי, אם בהסכם הקיבוצי נקבע כי הזכות היא של השאירים בלבד כהגדרתם בהסכם הקיבוצי, השאירים הם אלו הזכאים לתשלום (שאירים כהגדרתם לעניין ההסכם הקיבוצי, לא בהכרח שאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים). נדגיש כי באין שאירים לפי הגדרה זו, אין זכאות ליורשים על פי דין או צוואה לפדיון ימי מחלה.

1.4.2. לעניין החיוב במס - ייחשב להכנסה של השאירים כהגדרתם בהסכם הקיבוצי בלבד ולו מהטעמים העיקריים שהאירוע המזכה הוא פטירת העובד, מדובר בזכות חוזית על פי ההסכם הקיבוצי והזכאים הם השאירים בלבד ובאין שאירים – אין זכאים אחרים מלבדם והמעסיק אינו מחוייב לבצע את התשלום ! -

1.4.2.1. ראה פסק דין בנושא - פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 17777-10-13 מיום 12/09/2017 - ג'ודי בן עזרא נגד הסתדרות מדיצינית "הדסה", קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ (בניהול מיוחד), עמליה חרוש ממרוד.

1.4.3. תקרת פטור "כפולה" (הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה).

1.4.4. לא יעלה שיעור המס השולי של כל אחד מהשאירים על 40% (פרשנות הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה).

1.4.5. לעניות דעתנו, יש לחזור ולאפשר במקרה זה פריסה קדימה (בהקשר זה ראה המאמר "ביטול פריסה קדימה של מענק מוות" מיום 26/08/2010).

1.4.6 הערה לגבי פריסה לאחור - כפי שפירטנו מעלה לעניות דעתנו במקרה זה מדובר בהכנסת השאירים ואולם ככל שרשות המסים מהפאן הסוציאלי, מאפשרת לשאירים לבחור בין שתי חלופות מיסוי אשר אחת מהן היא גם פריסה לאחור בתיק הנפטר הרי שלא נתנגד לכך. 

נוסיף ונעיר כי במקרה של פריסה לאחור בתיק הנפטר לפי מדיניות רשות המסים לא יחול הפטור "הכפול" על מענק עקב מוות של עובד אלא פטור "רגיל" על מענק פרישה. כמו כן, לא תחול הוראת סעיף 125א לפקודה כאשר הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים ובחלופה שניה זו רואים את המענק כמענק פרישה רגיל ולא כמענק שנתקבל עקב מוות.


אמיר גבאי - רואה חשבון

  

הערה לסיום - למרות כל האמור מעלה (בקשר להוראות סעיף 125א לפקודה), האם ייתכנו מצבים בהם שיעור המס כן יעלה על 40% ? בהחלט. להרחבה בנושא היכנסו למאמר - תחולת מס יסף גם על הכנסות ששיעור המס החל עליהן מוגבל בפקודה

 

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בחוזרים המקצועיים ובחוקים הרלבנטיים.מס על כספי פיצויים ברצף קצבה של אדם שנפטר בטרם החל לקבל קצבה
  
מס על מענק פרישה ששולם לאחר פטירה - (לא מענק שנתקבל עקב מוות ששולם בעקבות פטירה של עובד)

חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו)


מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק - טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.