דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים

סעיף 9ד לפקודת מס הכנסה

 

(א)   35% מהכנסת שכירות מוטבת שמקבל יחיד זכאי, פטורים ממס, אם התקיימו כל אלה:
 
(1)   ליחיד או לבן זוגו לא היו הכנסות מקצבה, שחלות עליה הוראות סעיפים או , או הכנסות מריבית, שחלות עליה הוראות סעיפים 125ד או 125ה;
(2)   דמי השכירות אינם משולמים על ידי קרוב, כהגדרתו בסעיף 105יא, או על ידי חבר בני אדם שהיחיד הוא בעל שליטה בו.
 
(ב)  פטור לפי סעיף קטן (א) יינתן לאחד מבני הזוג בלבד.
 
(ג)  בסעיף זה - "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9); "הכנסת שכירות מוטבת" – הכנסה חייבת מדמי שכירות לפי סעיף 2(6) או (7) שמקבל יחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלותו, ששימש בידיו במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, עד לתקרת ההכנסה, כשהיא מוכפלת בשיעור הזכאות; 
 
"יחיד זכאי" – כל אחד מאלה:
 
(1)   יחיד שהגיע לגיל הפרישה.
(2)   יחיד, אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה.
 
והכול אם הוא תושב ישראל ומלאו לו במועד הקובע, כהגדרתו בסעיף 88, 55 שנים;
 
"שיעור הזכאות" – שיעור של 2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס, במישרין, בידי היחיד להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, אך לא יותר מ-70%.
 
"תקרת ההכנסה" – הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" שבסעיף 9א, כשהוא מוכפל ב-12.
 
 
"קצבה מזכה" - סך של 8,460 ש"ח נכון לשנת המס 2021 (סעיף 9א לפקודת מס הכנסה).
 
"המועד הקובע" – 1 בינואר 2003 (סעיף 88 לפקודת מס הכנסה).
 
 
 
 
                 
 
קרא עוד על הכנסות מדמי שכירות ליחיד (מדירת מגורים בלבד) - פטור על הכנסות מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.