דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017

 
 

ביום 29/12/2016 פורסם ברשומות: חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.

במסגרת החוק, בוצעו שינויים מהותיים בכל הקשור למיסוי כספי פיצויים.

לפני שנתקדם, נגדיר עבור מי הודעה זו מיועדת:

ככלל, כל עובד העוזב מקום עבודה החל מיום 1 בינואר 2017 + משכורתו החודשית (הקובעת לפיצויים) עולה על 34,900 ש"ח ברוטו לחודש (נכון לשנת 2021).

(נדגיש כי עניין זה עשוי להיות רלבנטי לעובדים נוספים ששכרם אף קטן מסך של כ- 32,000 ש"ח ברוטו לחודש נכון לשנת 2017 או כ- 34,900 ש"ח ברוטו לחודש (נכון לשנת 2021), מומלץ לעיין בתלושי השכר האחרונים ולבדוק האם יש זקיפת שווי למס בגין הפקדות של כספי פיצויים. במסגרת הודעה זו, במטרה לפשט את ההסבר ככל האפשר, אין אנו נכנסים להגדרות מדוייקות ואין אנו מפרטים את הוראות החוק החדשות והחריגים להן. באתר פרישה ניתן למצוא מידע מלא ועדכני בנושא זה, לרבות, (אך לא רק) בקישור שלהלן: תקרה לפיצויים).

בהתחשב בהוראות החדשות לפיהן, ככלל, החל מיום 1 בינואר 2017:

1. סכומים ששילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות גמל לקצבה, על חשבון מרכיב הפיצויים, העולים על תקרת הפיצויים, יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד שבו שולמו לקופות הגמל..

2. סכומים ששילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות גמל לקצבה, על חשבון השלמה לפיצויים, העולים על תקרת ההשלמה לפיצויים, יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד שבו שולמו לקופות הגמל...

לאור האמור, באופן מעשי, החל מיום 1 בינואר 2017, על מנת שהמעסיק יוכל למלא בעבור העובד טופס 161 כנדרש, עם עזיבתו של העובד את מקום העבודה:
 
קופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח, צריכה לדווח למעסיק על יתרת כספי הפיצויים שנצברו בתכניות הביטוח והפנסיה של העובד, תוך הפרדה בין כספי הפיצויים שהעובד כבר שילם עליהם את המס דרך תלוש השכר שלו (לאור ההוראות החדשות...) לבין כספי הפיצויים שהעובד טרם ביצע לגביהם כל התחשבנות עם מס הכנסה.

ככל שלא כך ייעשה, הרי שהעובד חשוף למצב של "כפל מס" ולהמצאת אישורים שגויים מפקיד השומה למשלמים השונים.

מאחר והמחוקק לא נתן זמן מינימלי להיערכות לשינויים בחוק, שנכנסו לתוקף "מהיום למחר", למיטב הבנתנו את הנושא ומבדיקות שביצענו:

1. קופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, אינן ערוכות למתכונת הדיווח החדשה (כנדרש) על יתרת כספי הפיצויים שנצברו בתכניות הביטוח והפנסיה של העובד, (תולדה של ההוראות החדשות).

2. המעסיקים עצמם אינם מבינים עדיין, עד תום, את השינויים ומשמעותם וכן אינם מודעים לאופן הדיווח הנדרש.

3. רשות המסים עצמה, אינה ערוכה, הרפרנטים במשרדי פקידי השומה אינם מעודכנים בשינויים ומערכת המיחשוב מס הכנסה אינה מותאמת לשינויים בחוק.

4. הטפסים הקיימים, כגון טופס 161, טופס 161א ואחרים, המשמשים את המעסיק והעובד בעת עזיבת מקום עבודה – אינם מותאמים למצב החדש. (היכן ימלא המעסיק את יתרת כספי הפיצויים עליהם כבר שילם העובד את המס דרך תלוש השכר ? לעניות דעתנו, יש לתקן את כל הטפסים לאלתר ולהתאים אותם להוראות החדשות).

מאחר ודין פרוטה כדין מאה, לעניות דעתנו, נכון לרגע זה, אין אפשרות בידי המעסיקים, עד יתברר נושא זה וייושם כהלכה, להמציא לעובדים (שההוראות החדשות רלבנטיות לגביהם), טופס 161 תקין.

אנו ממליצים לכל עובד שההוראות החדשות עשויות להיות רלבנטיות לגביו – לעצור לרגע ולבדוק שכל המידע והנתונים המסופקים לו – תקינים – בטרם ביצוע כל פעולה ובטרם פניה למס הכנסה עם עזיבתו את מקום העבודה, החל מיום 1 בינואר 2017 ובמהלך התקופה הקרובה...
 
 
עדכון - 15/01/2017 -
 
ראו העתק פניה דחופה שהועברה לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 15.01.2017 - אופן הדיווח על כספי פיצויים וטופס 161
 
עדכון - 15/01/2017 -
 
במענה מהיר ומיידי לפנייתנו לרשות המסים, כבר באותו היום, קיבלנו את התשובה מרו"ח כהן רונית - מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל (אשר מונתה לתפקיד זה לאחרונה לאור פרישתו המתוכננת של רו"ח צור גינת) לפיה, בימים אלה רשות המסים שוקדת על העניין בשיתוף רשות שוק ההון (אופן צביעת הכספים בטופס 161).
 
עדכון - 31/01/2017 -
 
ביום 31 בינואר 2017 פנינו פעם נוספת, פניה דחופה לרשות המסים, בבקשה לקבל הבהרות והנחיות, לאור אי הבהירות בנוגע למצב אליו נקלעים עובדים רבים העוזבים מקום עבודתם מאז ה- 1 בינואר 2017.
 
עדכון - 01/02/2017 -
 
במענה מהיר ומיידי לפנייתנו הנוספת לרשות המסים, קיבלנו את התשובה מרו"ח כהן רונית - מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל לפיה:
 
 • מאחר והקופות אינן ערוכות לצבוע את סכומי ההפקדות שחויבו במס, אכן, היתרות לצורך מילוי טופס 161 כוללות כספי פיצויים שהעובד שילם עליהם מס. הפתרון הזמני עבור עובדים הפורשים במהלך שנת 2017 שחוייבו במס על ההפרשה למרכיב הפיצויים:
  • המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שחוייב במס.
  • סה"כ סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחוייבו במס יירשם בטופס 161 בחלק ח' (פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה). בצמוד לשם המשלם יצויין הסכום שחוייב בשווי למס.
 • עובדים הפורשים ומבקשים למשוך את אותם כספי פיצויים (סה"כ סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחוייבו במס), יינתן להם אישור לפטור ממס על הסכום הנומינלי והרווחים יחוייבו במס בשיעור של כ- 15%, חישוב הרווח ייעשה ע"י הקופה.
 
לנוחיותכם - ערכנו עבורכם, עובדים ומעסיקים, (על בסיס המענה שנתקבל בתודה מרשות המסים) נספחים מתאימים לצורך דיווח לרשות המסים בעת עזיבת עבודה או פרישה - (הנספחים שלהלן עודכנו על ידנו מספר פעמים גם לאחר פרסום מאמר זה)

נספח לטופס 161 - נספח חובה לפי הוראות סעיף 3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה - לעניין הוראות סעיפים 3(ה3)(1א) + 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה).

נספח לטופס 161א - נספח לעניין הוראות סעיפים 3(ה3)(1א) + 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה).

עדכון - 03/08/2017 -
 
7 חודשים מלאים חלפו להם מאז תחילת שנת המס 2017 וכניסתו לתוקף של השינוי בחוק. מאז ינואר 2017 ועד היום, המחדל המתואר ממשיך להתקיים. יום יום אנו עדים למקרים בהם עובדים העוזבים מקום עבודתם - בפועל - משלמים מס פעמיים על חלק מכספי הפיצויים (כפל מס), פעם אחת בשלב הפקדת כספי הפיצויים בקופה, פעם שניה בעת ההתחשבנות עם מס הכנסה ביום עזיבת מקום העבודה. אזלת יד ? גזל ? גם וגם. באופן מעשי, לאף אחד לא אכפת - לא לרשות המסים, לא לרשות שוק ההון, הביטוח והחסכון, לא לגופים המנהלים את הקופות ואפילו גם לא למעסיקים שכמעט כולם ללא יוצא מן הכלל מסרבים ליישם, באופן חלקי או מלא, את הפתרון הזמני והלא פורמלי שהוצע על ידי רשות המסים, כמוצג מעלה. נכון להיום - לא נראה באופק פתרון לבעיה ומי שמשלם את המחיר הם אך ורק העובדים עצמם, העוזבים מקום עבודתם.
 
עדכון - 25/10/2017 -
 
עוד רגע ושנת המס 2017 מגיעה לסיומה והמחדל ממשיך להתקיים.
 
במהלך התקופה האחרונה הצטברו בידינו דוגמאות של אישורי מס שלמיטב הבנתנו בלבד: אינם תקינים, כאשר בכל מקרה לא נמסר לרפרנט ברשות המסים המידע המלא והנכון הדרוש לו להמצאת האישור לנישום, אינם משקפים יישום נכון של הוראות החוק, ואינם בהכרח ניתנים לשימוש מול המשלמים השונים (המעסיק והקופות) או אינם ניתנים לשימוש נכון. למען הסר ספק נדגיש שוב כי זו דעתנו בלבד ונציין כי אישורי מס אלו הופקו על ידי הרפרנט ברשות המסים על בסיס טופס 161 ונספח לטופס שנערכו תוך יישום חלקי של הפתרון הזמני שניתן על ידי רשות המסים כמוזכר מעלה (דהיינו רק צורף נספח המפרט את ההפקדות ואולם סעיף ח' בטופס 161 עדיין לא מולא כנדרש). להלן הסבר קצר לטענות אלו:
 
תחילה, בטרם נסביר, נדגיש כי עד למועד זה, סוף 10/2017:
 • טרם נתקלנו במקרה אחד בו הקופות של העובד דיווחו למעסיק לצורך מילוי טופס 161, באמצעות מנהל ההסדר הפנסיוני / סוכן הביטוח או בכל דרך אחרת על יתרות כספי הפיצויים שנצברו בקופות תוך הפרדה בין כספי הפיצויים "הרגילים" לבין כספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה. יוצא מכך כי הקופות עדיין אינן ערוכות לצביעת הכספים ולדיווח נכון למעסיק ולעובד.
 • בהמשך לאמור, טרם נתקלנו במקרה אחד בו טופס 161 מולא על ידי המעסיק בצורה מלאה כנדרש בהתאם לשינוי בחוק. מאחר והקופות אינן מוסרות דיווח מלא ונכון למעסיקים הרי שהמעסיקים אינם יכולים לדווח לרפרנט ברשות המסים (על גבי טופס 161 והנספח לטופס) דיווח מלא ונכון. איך ידווח המעסיק למס הכנסה, במסגרת סעיף ח' לטופס 161, על ערך הפדיון העדכני נכון ליום סיום יחסי עובד מעביד, בנפרד ובמובחן, של יתרת כספי הפיצויים שנצברו באותה הקופה ושראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה באותה הקופה - אם הקופה אינה מדווחת נתון זה למעסיק ?
ההסבר ומספר טענות לדוגמא -
 • ראו אישור מס ראשון לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האישור המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, מלבד העובדה שהוא מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מלבד העובדה שסכום זה שדווח בערכים נומינליים במסגרת נספח לטופס 161 לא קוזז מהיתרה הכוללת של כספי הפיצויים באותה הקופה שדווחה בסעיף ח' לטופס 161, ובטרם נעלה טענות נוספות... הרי שהוא ממוען למעסיק ולא לאחת הקופות של העובד ! כספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה בקופה מצויים באחת הקופות של העובד ולא בחשבון הבנק של המעסיק. מה יעשה המעסיק עם אישור זה  ?? מה יעשה העובד עם אישור זה ? אישור זה אינו תקין לחלוטין ולא ניתן לעשות בו שימוש.
 • ראו אישור מס שני לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האישור המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, מלבד העובדה שהוא מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מלבד העובדה שסכום זה שדווח בערכים נומינליים במסגרת נספח לטופס 161 לא קוזז מהיתרה הכוללת של כספי הפיצויים באותה הקופה שדווחה בסעיף ח' לטופס 161, (כאשר הוא לא מקוזז הרי שיתר הסעיפים באישור המס בהכרח אינם נכונים שכן אם ניקח לדוגמא את הסכום לגביו ניתן אישור לרצף קצבה - הרי זה לא הסכום אותו בפועל מייעד הנישום לרצף קצבה אלא סכום קטן יותר, בקיזוז הסכום ששולם עליו המס בשלב ההפקדה אותו הוא מושך במזומן והוא מדווח באישור נפרד), הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה עלול לשבש את כל הרישומים והדיווחים. מעבר לכל האמור, מאחר וידוע לנו, לרפרנט ברשות המסים ולכל, שהאישור מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מדוע נקבע באישור המס כי מכל שקל נוסף, מעבר לסכום בערכים נומינליים ינוכה מס בשיעור של 47% ?? הרי לפי הוראות פקודת מס הכנסה כפי שציינו קודם לכן, הרווחים שנצברו בגין אותן הפקדות חייבים במס בשיעור של 15% בלבד ! או שאין אנו מבינים את האמור באישור המס ואופן הפעולה של הקופות... או שאישור מס זה במתכונתו הנוכחית - אינו תקין לחלוטין ! (שלא נציין את הסתירה שיכולה להיות והבלבול ככל שאותה הקופה מקבלת מהנישום אישורי מס נוספים אחרים כגון אישור לרצף קצבה או כל אישור אחר בהתייחס לכספים נוספים אחרים בקופה..
 • ראו אישור מס שלישי לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האמור בסעיף 2.3 לאישור המס, המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה משבש את כל הרישומים והדיווחים.
 
עדכון - 20/07/2018-
 
שנת המס 2018 חולפת והמחדל ממשיך להתקיים.
 
 • ראו אישור מס רביעי לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האמור בסעיף 2.3 לאישור המס, המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה משבש את כל הרישומים והדיווחים.
עדכון - 26/02/2021
 
בשנת המס 2021, עדיין אנו נתקלים בכל הבעיות והמחדלים האפשריים, מקרים בהם המעסיקים לא טורחים לצרף את הנספח הנדרש לטופס 161 ולא ממלאים את טופס 161 באופן הנכון, מקרים רבים מדיי בהם הקופות לא "צבעו" את ההפקדות שחוייבו בשווי מס או צבעו רק חלק מהן ולא מדווחות עליהן בערך הריאלי (כולל הרווחים) למעסיק ולעובד בעת עזיבת עבודה או מדווחות רק על חלק מהן, מקרים רבים בהם הרפרנטים במשרדי פקידי השומה ממציאים לעובד אישורים שגויים (הן לרעת הנישום ולהן לטובת הנישום, טעויות לשני הכיוונים!) או כלל לא ממציאים לעובד את האישורים הדרושים לו עבור הקופות. 4 שנים חלפו מאז ינואר 2017 והבלאגן חוגג.


 
  
רצף קצבה אוטומטי - הקלה על העובד או חרב פיפיות ?
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.